Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hon är en av sex hjärnskadekoordinatorer i landet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Efter en traumatisk hjärnskada blir tillvaron sällan helt densamma. Hjärnskadekoordinatorn ska vara en resurs både för den skadade och dennes anhöriga. ”Förhoppningen är att jag ska kunna hjälpa till för att få livet att fungera bättre”, säger Helen Perdahl.

Helen Perdahl är en av sex hjärnskadekoordinatorer i landet.
Region Norrbottens hjärnskadekoordinatior Helen Perdahl har kartlagt hur livet ser ut idag för patienter som tidigare drabbats av traumatisk hjärnskada.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har tillsammans med Personskadeförbundet RTP under några år drivit Modellprojektet. Syftet har varit att identifiera vilka insatser och förbättringar som behövs för personer som drabbats av en traumatisk hjärnskada. Det kan till exempel handla om tillgång till långsiktig rehabilitering och stöd för en ökad livskvalitet.

En av de efterfrågade åtgärderna är att funktionen hjärnskadekoordinator inrättas i samtliga regioner. Nu har Region Norrbotten klivit på banan med Helen Perdahl som hjärnskadekoordinator på halvtid.

– Det är ett spännande och mycket viktigt uppdrag. En person med en förvärvad hjärnskada riskerar att hamna mellan stolarna och inte få del av det samhället har att erbjuda. Jag kan hjälpa till och navigera vid kontakter med myndigheter, vårdgivare, arbetsgivare och andra aktörer.

Inventerade

Hjärnskadekoordinatorn ska även kunna informera om exempelvis rehabilitering, boende och samhällsservice.

– I uppdraget ingår dessutom att öka kunskapen om traumatiska hjärnskador och dess konsekvenser, berättar hon.

Inom ramen för Modellprojektet inventerades hur det ser ut med uppföljning, stöd och rehabilitering för målgruppen. Just tillgången till rehabilitering visade sig variera mellan sjukhus och regioner.

– En orsak kan vara att det saknas nationella riktlinjer för rehabilitering och stöd efter en traumatisk hjärnskada. Vården har kommit längre vad gäller patienter med stroke, som kan drabbas av liknande problem efteråt. Den patientgruppen omfattas av nationella program, vilket leder till bättre vårdkedjor.

Helen Perdahl är en av sex hjärnskadekoordinatorer i landet.
"En person med en förvärvad hjärnskada riskerar att hamna mellan stolarna och inte få del av det samhället har att erbjuda", säger Helen Perdahl.

Trafikolyckor

När Helen Perdahl tillträdde i augusti 2020 började hon med att intervjua 42 personer i arbetsför ålder som drabbats av svåra eller medelsvåra traumatiska hjärnskador. Samtliga har vårdats vid rehabiliteringsmedicin i Sunderbyn mellan åren 2015 och 2020.

Per definition är en traumatisk hjärnskada något som orsakas under livets gång, det är ingenting medfött. Det kan handla om en skallskada efter en trafikolycka, en fallolycka, misshandel eller annat som medför yttre våld mot huvudet.

– En del skadar sig i samband med idrott eller cykling. Även de som får skador av en hjärntumör eller vid syrebrist räknas till gruppen, men dem har jag inte tagit med i min kartläggning.

Den rehabmedicinska mottagningen i Sunderbyn följer vanligtvis patienten under två år. Efter det tar hälsocentralen över ansvaret.

– Jag ville veta hur deras tillvaro ser ut idag och om det är något de behöver få hjälp med, säger Helen Perdahl.

I intervjuerna inriktade hon sig på fyra områden: återgång till arbete, fritid, vardagssituation och livskvalitet.

Hjärnkoordinatorns roll är att lotsa patienter och anhöriga rätt bland samhällets olika aktörer. Förlagan till illustrationen finns i Modellprojektets sammanfattning ”Att leva med traumatisk hjärnskada”.

Hjärnkoordinatorns roll är att lotsa patienter och anhöriga rätt bland samhällets olika aktörer. Förlagan till illustrationen finns i Modellprojektets sammanfattning ”Att leva med traumatisk hjärnskada”. Klicka för större bild.

Bra vårdkedja

Hennes sammanställning visar att 65 procent av de tillfrågade hade återgått till arbete, om än inte alltid till samma tjänst som före olyckan. Av dem arbetade 35 procent heltid och resten deltid. De som inte arbetade hade i stället sjukpension eller ålderspension.

– Jag är positivt överraskad över att så många är tillbaka i arbete igen. Det visar att vi har en ganska bra vårdkedja i Norrbotten. Många var nöjda med rehabiliteringen och det stöd de fått, men uttryckte samtidigt att det inte varit en enkel resa. De hade gärna haft någon att vända sig till, speciellt i början.

Framöver kommer hon att gå ytterligare fem år bakåt i tiden och undersöka hur tillvaron ser ut för de som passerade Sunderby sjukhus under åren 2010 till 2015.

– Det är intressant att ta reda på hur det gått med rehabiliteringen. Det finns en vision att specialistrehabiliteringen inte ska släppa taget efter två år. I dag har man en kortsiktig syn på rehabilitering, trots att vi vet att människors hjärnor kan fortsätta att utvecklas flera år efter skadetillfället.

Digitala lösningar

Samtidigt betonar hon att hennes uppdrag handlar mer om att finnas med framåt än att titta bakåt.

– Jag ingår i teamet på rehabiliteringsmedicin, deltar vid ronder och ska helst presentera mig för patienterna redan när de är inneliggande. Jag kan även fungera som en stödperson när patienten ska lämna avdelningen och vara med när en samordnad individuell plan, SIP, ska göras.

Helen Perdahl har sedan tidigare lång erfarenhet av rehabilitering av personer med förvärvade hjärnskador. De senaste åren har hon arbetat heltid som arbetsterapeut inom LSS råd och stöd i Luleå, varifrån hon även utgår i rollen som hjärnskadekoordinator.

– Mycket går att lösa digitalt, som jag gör idag. Tjänsten hör till rehabmedicin och jag är uppkopplad dit några dagar i veckan. Jag rådfrågar till exempel dem om det som rör det medicinska – det är det som är fördelen med att ingå i ett team.

Helen Perdahl är en av sex hjärnskadekoordinatorer i landet.
Region Norrbotten är första region i norra Sverige att inrätta en funktion som hjärnskadekoordinator, konstaterar Helen Perdahl.

Spindeln i nätet

Helen Perdahl har också stor nytta av sina erfarenheter på LSS-området. Till exempel har hon kännedom om de olika lagar som ligger till grund för insatser, däribland socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

– Som hjärnskadekoordinator ska jag vara något av spindeln i nätet. Därför behöver jag veta vilka aktörer som finns, hur systemen ser ut och vart man kan vända sig.

Modellprojektet har visat att också de anhöriga kan vara i behov av stöd.

– En person med en traumatisk hjärnskada kan förändras på flera sätt, exempelvis med humörpåverkan, minnessvikt, hjärntrötthet och koncentrationssvårigheter. För den anhöriga kan det bli tungt, det är många roller att klara. Han eller hon ska vara både maka/make, hemtjänst, psykolog och ofta ordna mycket av det praktiska. Tanken är att jag ska finnas även för dem, förklarar hon.

Norrbotten tidigt ute

Region Norrbotten är en av totalt sex regioner i landet som hittills inrättat en funktion som hjärnskadekoordinator.

– Vi är tidigt ute och först i norra delen av Sverige. Det visar att frågan tas på allvar här, säger Helen Perdahl.

Arbetet med att utforma arbetsmetoder och samverkansrutiner pågår för fullt.

– Det är spännande att få vara med och bygga upp en ny funktion, men det är samtidigt en utmaning. Än återstår en del oklarheten, exempelvis tjänstens omfattning. Jag är övertygad om att efterfrågan kommer att öka när det blir känt att det finns en koordinator man kan vända sig till.

Text och foto: Ulrika Englund

4 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering