Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

”Det är en häftig känsla att kunna hjälpa människor”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den som mår dåligt kan behöva professionell hjälp. En möjlig behandlingsform är psykodynamisk psykoterapi. ”Utgångspunkten är att din livshistoria har betydelse för vad du känner och upplever som vuxen”, säger Anders Lindgren, psykolog och psykoterapeut.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, känner de flesta till, men vad innebär psykodynamisk psykoterapi, PDT? Anders Lindgren, Marianne Karlsson och Ann-Charlotte Wallström är legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning, verksamma inom vuxenpsykiatrin i Region Norrbotten. De konstaterar direkt att det inte finns något kortfattat svar på den frågan.

– Behandlingsmetoden är utforskande till sin natur. Den går ut på att patienten ska förstå sig själv och hur man fungerar. Ett nyckelbegrepp är medvetandegörandet. För att komma underfund med vem man är behöver man reflektera över hur man reagerar i olika relationella situationer, säger Anders Lindgren.

Psykoterapeuten och patienten inleder med att gemensamt sätta upp ett eller flera mål. Dessa utvärderas sedan längre fram under behandlingen.

PDT, psykodynamisk psykoterapi
Psykoterapeuterna Marianne Karlsson, Ann-Charlotte Wallström och Anders Lindgren beskriver psykodynamisk psykoterapi som ett sätt för patienter att förstå sig själva och bryta invanda mönster.

Tidigare relationer

Precis som i andra psykodynamiska inriktningar är den bärande tanken att det är erfarenheter, upplevelser och livsvillkor från uppväxten som formar människans personlighet. Det påverkar också hur patienten senare förhåller sig till olika upplevelser i livet.

Just relationer ses som något centralt.

– Vi föds in i ett relationellt sammanhang. Tillsammans utforskar psykoterapeuten och patienten hur det har sett ut i tidigare relationer. Tanken är att det man varit med om speglar hur det ser ut idag, till exempel hur man reagerar känslomässigt i en konflikt, säger Ann-Charlotte Wallström.

I behandlingsrummet skapas också en relation, den mellan patienten och psykoterapeuten.

– Min relation med patienten blir ett sätt att förstå vad som kan ske för honom eller henne i andra sammanhang, utanför rummet. Det relationsmönster du har med dig sedan tidigare återspeglas i mötet med terapeuten, säger Marianne Karlsson.

Brister och behov

I psykodynamisk psykoterapi uppmärksammas även inre konflikter.

– I stället för att fokusera på symtom, till exempel om patienten uppfyller vissa kriterier för en diagnos, är vi uppmärksamma på emotionella konflikter – på försvar, brister och behov, berättar Anders Lindgren.

Han förtydligar med ett exempel.

– Man vill utvecklas till en självständig individ men blir hela tiden beroende av en annan människa. Den typen av inre konflikter är något som en psykodynamiker har i åtanke i mötet med sin patient.

Psykodynamisk psykoterapi, PDT
Det som hänt tidigare i patientens liv används för att förstå och förändra nuet.

Många som mår psykiskt dåligt behandlas inom primärvården, till exempel de med en mild eller måttlig depression. För att komma ifråga för specialistvård ska man ha svårare eller mer komplexa problem.

– Man kan komma till oss via remiss eller genom att göra en egenvårdsbegäran. Nya patienter genomgår en basutredning eller bedömning om vård ska ges på specialistpsykiatrinivå eller om det räcker med hälsocentralernas insatser, berättar Ann-Charlotte Wallström.

Trauman som barn

Om patienten rekommenderas PDT kallas han eller hon till tre orienterade samtal.

– Vi utforskar vad som kan ligga till grund för patientens nuvarande symtom och bestämmer tillsammans om psykodynamisk psykoterapi är en lämplig terapiform.

Den som kommer ifråga har ofta en komplex problematik.

– Den härrör ibland från upplevda trauman i barndomen, exempelvis våld, omvårdnadsbrist eller försummelse. Utsatthet under uppväxten men också i hela ens livssituation kan leda till relationella svårigheter och i sin tur till psykisk ohälsa, säger Marianne Karlsson.

Tid och engagemang

Under de inledande samtalen får patienten fundera på om behandlingsformen passar in i dennes liv. Tid ska kunna avsättas en gång i veckan under en längre period. Dessutom krävs ett stort personligt engagemang. Patienten måste också vara införstådd med att måendet periodvis kan försämras under processen.

Därutöver har patientens egna resurser betydelse.

– Det måste finnas en förmåga eller potential att utveckla en förmåga att mentalisera, alltså att tänka och känna om sig själv i relation till andra, säger Marianne Karlsson.

PDT, psykodynamisk psykoterapi
Samtalen i behandlingsrummet ger patienten fördjupade insikter, något som i nästa steg kan leda till positiva förändringar i vardagen.

Stor efterfrågan

Just nu går cirka 50 personer i psykodynamisk psykoterapi vid mottagningarna i Luleå, Boden och Piteå, de orter där Anders Lindgren, Marianne Karlsson och Ann-Charlotte Wallström är verksamma.

– Vi kan tyvärr inte ta emot alla som önskar denna behandlingsform. Just nu har vi ett 50-tal personer på en väntelista, berättar Marianne Karlsson.

De skulle gärna se att fler psykoterapeuter med dynamisk inriktning anställs i Norrbotten.

– Vi räcker inte till idag. Glädjande nog har intresset för att utbilda sig på området ökat under senare år, säger Anders Lindgren.

De ser inget motsatsförhållande mellan olika psykologiska behandlingar.

– Nej, inte alls. Olika terapier passar för olika sorters problematik och personer. Vid PDT handlar det sällan om ett specifikt och avgränsat problem. De som blir hjälpta av psykodynamisk psykoterapi har ofta en personlighetsproblematik, som börjat så tidigt att den blivit en del av det egna jaget, säger han.

Psykodynamisk psykoterapi, PDT
För att möta intresset och höja kunskapen om PDT har de tre kollegorna satt samman en informationsbroschyr (se länk nedan).

Stöd av varandra

Tidigare var psykodynamisk psykoterapi en vanlig behandlingsmetod, men den har sedan 1990-talet delvis hamnat i skuggan av kognitiv beteendeterapi. På senare år har intresset för psykoterapier av olika slag – däribland PDT – stadigt ökat.

– För oss är det viktigt att lyfta fram att den här metoden finns och fungerar. Forskning visar att även kortare, tidsbegränsade psykoterapier kan ha god effekt, säger Ann-Charlotte Wallström.

Som psykoterapeuter använder de sig själva och sitt eget känsloliv i den terapeutiska relationen. För att kvalitetssäkra terapin har de regelbundna möten med en handledare. De har även värdefullt stöd av varandra och övriga kollegor inom psykiatrin.

Psykodynamisk psykoterapi, PDT
Genom att bearbeta relationer, upplevelser och minnen kan en människa få nya insikter – och ett bättre mående. Foto: IStock

Meningsfullt arbete

De är överens om att de både valt rätt yrke och rätt inriktning som psykoterapeuter.

– Det är otroligt givande att få jobba med människor på det här sättet – jag ser det som en förmån. Det är fint att patienterna vågar ha tillit till mig som terapeut, trots att de ofta har svåra upplevelser att bära på. Det är djupt meningsfullt att få vara med på deras resa, säger Marianne Karlsson.

Med stärkt självkänsla, ökad inre trygghet, ökad förmåga att sätta gränser och en sundare relation till sig själv och andra kan patienten så småningom förhålla sig till livet på ett annat sätt.

– Det är tillfredsställande att se. Ja, det är en häftig känsla att kunna hjälpa människor att ta tillvara sina inre resurser, summerar Anders Lindgren.

Mer om psykodynamisk psykoterapi

20 juli 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering