Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet från regionstyrelsen 31 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen behandlade vid sitt möte den 31 oktober bland annat finansplan 2019-2021, förändringar i regelverket för avgifter, strategi för akut omhändertagande, sponsringspolicy, policy mot mutor och korruption samt utökad ram för primärvården 2019.

 Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Handlingar där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss. På samma sida publiceras också protokollet, i regel inom en vecka efter varje möte.

Länkar till besluten

Regionstyrelsens plan 2019-2021
Finansplan 2019-2021
Beställning primärvård 2019
Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2019
Vårdval primärvård, uppföljning januari - augusti 2018
Internkontrollplan 2019
Uppföljning av fastighetsinvesteringar vid Sunderby sjukhus
Förändringar i regelverket för avgifter
Sponsringspolicy
Policy mot mutor och korruption
Strategi för akut omhändertagande, Region Norrbotten
Regionstyrelsens svar på demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018
Remisser
Motioner
Digitalisering av mikrofilmade patientjournaler
Politisk organisation 2019
Regionfullmäktiges arbetsordning
Reglementen
Uppdrag för fullmäktiges beredningar 2019
Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten
Kostnadsersättning för stödpersoner
Regler för partistöd 2019Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellenLänstrafiken trafikbeställning 2020
Arctic Link AB - likvidation
Regiondirektörens rapport
Rapport från Internationella beredningen 28 september 2018

Ekonomi- och planeringsärenden m m

Regionstyrelsens plan 2019-2021

Planen innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål inom de fem perspektiven samhälle, medborgare, verksamhet, medborgare och ekonomi. I planen listas bland annat en lång rad framgångsfaktorer med riskbedömningar.

Regionstyrelsen beslutade att

Anta regionstyrelsens plan 2019-2021

Regionstyrelsens plan 2019-2021
Bilaga - Regionstyrelsens plan
Bilaga - riskbedömning

Finansplan 2019-2021

Regionfullmäktige fastställde i oktober en strategisk plan med budget för 2019-2021. I treårsplanen anges regionens vision och strategiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats och ekonomiska ramar för områdena hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling samt politisk verksamhet.

Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2019-2021.

Glenn Berggård (V) yrkade på justeringar utifrån avgående politiska lednings ursprungsförslag, vilket också Anders Öberg (S) och Agneta Granström (MP) anslöt sig till.  

Kenneth Backgård (NS) yrkade på att skrivningarna på sidan 8 om MR-kameraverksamhet i Kalix och Kiruna samt införande av ortsplacerade distriktssköterskor stryks och ersätts med: "Parallellt genomförs under planperioden ett införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna. För att säkerställa en patientnära vård, planeras och genomförs  införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden."

Kenneth Backgård (NS) yrkade också på ett tillägg enligt följande: "Regiondirektören får i uppdrag att totalt se över effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder inom områdena regional utveckling, kultur, kollektivtrafik, kultur och internationella åtaganden. Uppdraget bör kunna utmynna i en bruttolista av särskilt prioriterade och för regionen särskilt angelägna projekt/verksamheter. Genomförs under 2019, för eventuella beslut under planperioden."

Regionstyrelsen beslutade att 

Föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Finansplan 2019-2021 antas med följande ändringar:

Meningen under rubriken ”Övriga ekonomiska förutsättningar” på sidan 7 i finansplanen, ”Senare ska, efter analys, en ytterligare satsning med ytterligare ca 50 mnkr göras, för vilken regionstyrelsen får utforma principer” stryks och de ekonomiska sammanställningarna därefter konsekvensändras.

Meningen ”Parallellt genomförs under planperioden utredning för införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna” på sidan 8 i finansplanen ändras till ”När pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn är genomförda under planperioden ska regionstyrelsen utreda framtida magnetkameraverksamhet i Kalix”.

­Meningen ”För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden” på sidan 8 i finansplanen stryks.

Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M), Nils-Olov Lindfors (C) och Jens Sundström (L) reserverade sig mot beslutet.

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att till regionfullmäktige i februari 2019 återkomma med fördelning av strategiska mål per styrelse och nämnd med anledning av ny politisk organisation.

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att till regionfullmäktige i februari 2019 återkomma med fördelning av ramar per nämnd.

Finansplan 2019-2021
Bilaga - Finansplan 2019-2021

Beställning primärvård 2019

Beställning Primärvård regelerar de krav som ställs på leverantörer samt beskriver primärvårdsuppdraget och vårdvalsersättningen.

De förändringar som föreslås inför 2019 är av smärre karaktär. Det har gjorts en del justeringar för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Vårdvalsramen har ökats totalt med 47,4 mnkr till 1 104,2 mnkr. Denna ökning beror på ökad befolkning (1,4 mnkr), indexuppräkning (28,5 mnkr) och omfördelning av kostnadsansvar läkemedel (3,3 mnkr). Ramen har även utökats med totalt 14,2 mnkr för satsningar i form av avgiftsfrihet för pneumokockvaccin för riskgrupperna, bland annat patienter 65 år och äldre, ökat uppdrag för samordning och planering av vård, avgiftsfrihet på inkontinenshjälpmedel samt för ökade demografiska behov.

(NS) lämnade via Kenneth Backgård in ett särskilt yttrande med lydelsen. "Vi anser att ett rättviseperspektiv bör läggas på olika aktörer och ersättningsmodell. Att ses över inför nästa beställning."

Regionstyrelsen beslutade att

1. Beställning Primärvård 2019 fastställs.

2. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa uppföljningsplan 2019.

3. Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av ersättningsmodell för vårdval inför fastställande av 2020 års Beställning Primärvård.

Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2019

Regionen har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn och ungdomar (0- 23 år) en regelbunden fullständig tandvård. Tandvården ska vara avgiftsfri för patienten under förutsättning att den inbegrips i tandvård som är nödvändig för att uppnå ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för.

Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare som regionen godkänt och tecknat avtal med. Målgruppen är barn och ungdomar (3-23 år) som är folkbokförda i Norrbottens län. Antalet barn och ungdomar i aktuella målgruppen i Norrbotten är drygt 55 000, av dessa har ca 1 200 valt privattandläkare.

Det har gjorts en del justeringar för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk, bland annat har åldersgränsen för fri tandvård höjts genom lagändring från och med 2017 och den sista delen i höjningen träder i kraft 2019, då omfattas ungdomar till och med 23 år av regelverket.

Regionstyrelsen beslutade att

Fastställa Beställning allmän barn och ungdomstandvård 2019.

Beställlning allmän barn- och ungdomstandvård 2019
Bilaga - Beställning allmän barn- och ungdomstandvård 2019

Vårdval primärvård, uppföljning januari-augusti 2018

Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 med utgångspunkten att invånarna själva ska ges möjlighet att välja hälsocentral.

I Norrbotten finns totalt 30 hälsocentraler, av dessa drivs 26 i egen regi. Antalet hälsocentraler har de senaste åren minskat genom sammanslagning eller nedläggning av hälsocentraler, den utvecklingen fortsätter under 2018.

Majoriteten av norrbottningarna (86 procent) får sin primärvård via Region Norrbottens hälsocentraler. Antalet listade på länets privata hälsocentraler ökar något, sammanlagt är drygt 35 000 norrbottningar listade på en privat hälsocentral. 59 procent av norrbottningarna har gjort ett aktivt vårdval.

I uppföljningen följs ett antal indikatorer, som visar resultatförbättring inom flera områden, det finns dock förbättringspotential på vissa hälsocentraler.

Regionstyrelsen beslutade att

Godkänna uppföljningsrapporten för Vårdval Primärvård januari-augusti 2018.

Vårdval primärvård, uppföljning januari - augusti 2018
Bilaga - Vårdval primärvård, uppföljning januari - augusti 2018
Bilaga - Resultatbilaga Vårdval primärvård januari - augusti 2018

Internkontrollplan 2019

Regiondirektören ska till styrelsen senast vid oktober månads utgång redovisa en plan för det kommande årets regionövergripande internkontrollmoment.

Inom området Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet har tre internkontrollmoment för 2019 valts ut och lagts in i internkontrollplanen: bisysslor, efterlevnad av avtal och bokföring av timmar för inhyrd personal.

Regionstyrelsen beslutade att

Fastställa regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 enligt förslag.

Internkontrollplan 2019
Bilaga - Riskbedömning, lagar mm. 2019

Uppföljning av fastighetsinvesteringar vid Sunderby sjukhus

Regionstyrelsen godkände 2013 den reviderade utvecklingsplanen som underlag för den fortsatta planeringen av Sunderby sjukhus. Planen innehöll förslag på sex utvecklingssteg eller etapper, där akutsjukvård och psykiatri hade den högsta prioriteten. Efter regionsstyrelsens godkännande av de båda investeringsprojekten är de två högst prioriterade byggprojekten vid Sunderby sjukhus under genomförande.

Regionstyrelsen beslutade att

Godkänna redovisad uppföljning av fastighetsinvesteringar vid Sunderby sjukhus.

Uppföljning av fastighetsinvesteringar vid Sunderby sjukhus

Förändringar i regelverket för avgifter

Region Norrbotten lägger ett antal förslag på förändringar i regelverket för avgifter. Förändringarna gällande avgifter för förbrukningsartiklar vid urininkontinens, sjukresor, avgifter på patienthotell samt förändringar i hantering av tandvårdstaxan förväntas bidra till ett bättre hushållande med resurser, en effektivare administration samt öka förutsättningarna för lika behandling av alla berörda patienter. Förändringen gällande högkostnadsskydd för öppenvård föreslås som en anpassning till den nationella nivån.

Glenn Berggård (V) yrkade på att förslaget att höja egenavgiften för sjukresa med taxi från 100 kronor till 200 kronor skulle avslås och att det även i fortsättningen ska kosta 100 kronor. I det instämde övriga partier förutom Mattias Karlsson (M), som reserverade sig.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Avskaffa egenavgiften på 170 kronor för förbrukningsartiklar vid urininkontinens.

2. Inte höja egenavgiften för sjukresa med taxi från 100 kronor till 200 kronor per resa utan att det även i fortsättningen ska kosta 100 kronor.

3. Sänka egenavgiften för sjukresor med kollektivtrafik från 100 kronor till 80 kronor per resa.

4. Anta föreslagna prisjusteringar av avgifter för boende på patienthotellet.

5. Höja högkostnadsskyddet för öppenvård från 1100 kr till 1150 kr.

6. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

7. Höja tandvårdstaxan för 2019 med 2,8 procent, räknat på den totala intäktsvolymen enligt prisindex för landsting (LPIK) exklusive läkemedel. Höjningen träder i kraft 15 januari 2019.

8. Som beräkningspunkt för kommande års tandvårdstaxa använda det LPIK index som publiceras i april innevarande år. Den justerade taxan ska gälla från och med den 15 januari varje nytt år.

Förändringar i regelverket för avgifter
Bilaga - Regelverk gällande avgifter
Bilaga - Tandvårdstaxa 2019

Policyer, strategier m m

Sponsringspolicy

Då sponsrings- och bidragsförfrågningar inkommer på många håll i Region Norrbottens verksamheter är det viktigt att det finns styrande dokument som beskriver regionens förhållningssätt samt hur frågorna ska hanteras. Region Norrbotten kan under vissa förutsättningar ingå sponsringsavtal. Sponsring kan ske både med regionen som givare och som mottagare av sponsorstöd. Sponsringen ska alltid skapa ett mervärde för regionen. Alla beslut om sponsring ska därför ligga i linje med regionens värdegrund, visioner och mål.

I sponsringspolicyn beskrivs Region Norrbottens övergripande förhållningssättet till sponsring.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige att fastställa sponsringspolicy enligt bilaga.

Sponsringspolicy
Bilaga - Sponsringspolicy

Policy mot mutor och korruption

Genom att fastställa en policy mot mutor och korruption, konkretisera inriktningen i en riktlinje och inrätta en visselblåsartjänst förbättras förutsättningarna för regionens anställda och förtroendevalda att agera i önskvärd riktning och därigenom minska risken för korruption.

Ett framgångsrikt förebyggande arbete förutsätter att organisationens ledning har en tydlig värdegrund och antar en bestämd hållning om nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter, samt att denna inställning också kommuniceras internt såväl som externt. Vidare är det också viktigt att det genomförs riskanalyser för att kartlägga var de största riskerna finns, hur de ser ut och eventuella konsekvenser, utifrån riskanalyserna kan sedan ett mer konkret arbete ta vid.

Rapporterade oegentligheter måste tas på allvar och leda till såväl utredning som kännbara åtgärder.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Policy mot mutor och korruption antas.

2. Regionstyrelsen uppdras att upprätta en riktlinje med närmare föreskrifter om nolltolerans mot korruption och andra oegentligheter.

3. Regionstyrelsen uppdras att utveckla eller upphandla en visselblåsar-tjänst med möjlighet att rapportera oegentligheter anonymt.

Policy mot mutor och korruption
Bilaga - Policy mot mutor och korruption

Strategi för akut omhändertagande, Region Norrbotten

Regionen behöver en trygg och jämlik vård för medborgarna både i akut situation och för de med kroniska tillstånd. Strategin för akut omhändertagande syftar till att säkerställa och trygga ett gott, säkert och jämlikt akut omhändertagande med en struktur som är både effektiv och hållbar över tid.

Vårdbehovet kommer i framtiden att domineras av kroniska sjukdomar som kräver kontakt med vården under lång tid och av multisjuka äldre med vård- och omsorgsbehov. God måluppfyllelse ger kvalité utifrån olika dimensioner: resursutnyttjande, medicinska resultat och patientens egen upplevelse. En förutsättning är en tydlig struktur för akut omhändertagande med nya arbetssätt och teknik som en naturlig del.

Strategins inriktning:

 • Utifrån behov och lokala förutsättningar fortsätta införandet av akutläkare.
 • Säkerställa ett säkert akut omhändertagande beroende på patientens tillstånd och på alla nivåer inom regionen.
 • Arbeta med att utveckla nya arbetssätt och kompetensutveckla för att möta behoven av det akuta omhändertagandet.
 • Samordna och samverka mellan sjukhusen samt utveckla digital teknik. 
 • Fortbilda och utbilda för att upprätthålla kompetensen och utveckla.

Regionstyrelsen beslutade att

Anta strategin för akut omhändertagande.

Strategi för akut omhändertagande, Region Norrbotten
Bilaga - Strategi för akut omhändertagande

Regionstyrelsens svar på demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Demokratiberedningen har i sin analys sökt svar på uppdragets frågeställning om vilket behov de norrbottningar har som talar något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli av information etc på sitt modersmål när det gäller kontakter med regionen. Idag pågår många insatser för att öka kunskap och kännedom om bland annat samers hälsa och kultur. Även insatser för att ökad informationsskyldighet kring minoritetsspråk görs i samband med att lagstiftningen kring minoritetsspråk skärps 1 januari 2019. Inom kulturområdet görs löpande insatser för att stärka de nationella minoriteterna.

Beredningen redovisar pågående arbeten inom hälso- och sjukvården, kulturområdet och kommunikation som har beröring med demokratiberedningens slutsatser och lämnar också följande förslag till uppdrag:

 • Region Norrbotten ska utifrån den nya minoritetslagen som träder ikraft 1 januari 2019 se över styrande dokument och informationsskyldigheten och vidta åtgärder som behövs för att regionen ska kunna leva upp till rådande lagstiftning.
 • Följa och återrapportera arbetet med samers hälsa och det samiska personalnätverket.
 • Redovisa hur tillgängligheten ser ut och vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten avseende minoritetsspråk vid språktolkning, informationsmaterial och kallelser, 1177 samt sjukresor och kollektivtrafiken.
 • Ta tillvara erfarenheterna från pilotprojektet med skyltning i Pajala.
 • Återrapportera arbetet inom kulturområdet med att genomföra åtgärder inom bland annat kulturinstitutionerna, utreda en lannan- och meänkieli kulturinstitution, stötta att Giron Sámi Teáhters blir en samisk nationalscen och stötta ett samiskt litteraturcentrum i Jokkmokk.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige att följande beslut:

1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av demokratiberedningens verksamhetsrapport för år 2017-2018.

2. Regionstyrelsen ska säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktige i samband med återföringsdagen 2019.

Regionstyrelsens svar på demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018
Bilaga - Demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Remisser

Regionstyrelsen beslutade att

Lämna yttrande enligt förslag på följande remisser:

Remiss - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Remiss - God och nära vård, en primärvårdsreform

Remiss - Översyn av maskinell dos, ex tempore, prövningsläkemedel m m

Motioner

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige att besluta att följande motioner anses besvarade:

Motion 2-2017 om röntgenverksamheten på sjukhusen i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Jens Sundström, L)

Motion 3-2017 om röntgenverksamheten i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Sten Nylén)

Motion 4-2017 om förändring av IVA, narkos- och röntgenläkare vid sjukhusen i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Sten Nylén)

Motion 3-2018 om MR-kamera vid sjukhusen i Kalix och Kiruna
Bilaga - motionen (Anders Bohm, NS)

Motion 6-2018 om tvångssyndrom och OCD-mottagning
Bilaga - motionen (Anne Kotavuopio Jatko, L)

Regler, reglementen m m

Digitalisering av mikrofilmade patientjournaler

I regionarkivet förvaras 1 394 mikrofilmsrullar. På dessa rullar finns ca 300 000 patientjournaler lagrade, vilka tillhör både avlidna och levande personer. Sedan 1990-talet har de förvarats i ställningar på sjukhusen i Luleå, Piteå och Kiruna där de har exponeras för dagsljus under en lång tid. Det innebär att informationen på rullarna bleknar med tiden. Mikrofilmernas kvalitet skiftar beroende på ålder och rullarnas skick. Vissa delar av informationen har redan ljusskadats och kan inte läsas in av den mikrofilmsskanner som regionarkivet har.

Enligt regionens dokumenthanteringsplan ska patientjournaler bevaras. Detta gäller även patientjournaler på mikrofilm, vilket specifikt uttrycks i dokumenthanteringsplanen.

För att säkra ett bevarande av patientjournalerna måste de digitaliseras. Den mikrofilmsskanner som används på regionarkivet är inte anpassad till att skanna in den stora mängd mikrofilmade patientjournaler som finns. Därför måste skanningen skötas av en extern part. Kostnaden för en digitalisering är beräknad till ca 1 400 000 kronor.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Alla mikrofilmade patientjournaler som är arkiverade hos regionarkivet ska digitaliseras.

2. Finansiering sker via budgeten för styrelsens oförutsedda utgifter.

Digitalisering av mikrofilmade patientjournaler

Politisk organisation 2019

Förslaget innebär en förändrad politisk organisation från och med 1 januari 2019.

Under regionfullmäktige inrättas, vid sidan av regionstyrelsen och patientnämnden, en ny regional utvecklingsnämnd med ansvar för områdena regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur. I samband med inrättandet av den regionala utvecklingsnämnden avvecklas regionutvecklingsutskottet under regionstyrelsen.

Fullmäktiges beredningar minskar från fem till två stycken, en sjukvårdsberedning och en uppdragsberedning.

Under regionfullmäktige organiseras regionens nämnder som blir tre till antalet, patientnämnden, regionstyrelsen samt regionala utvecklingsnämnden.

Regionstyrelsen kommer att ha två beredningar, samverkansberedning för hälso- och sjukvård, omsorg och skola samt internationella beredningen.

Regionala utvecklingsnämnden kommer även den att ha två beredningar, tillväxtberedningen samt kulturberedningen.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa föreslagna ändringar i Region Norrbottens politiska organisation.

Politisk organisation 2019

Regionfullmäktiges arbetsordning

En översyn av regionfullmäktiges arbetsordning har genomförts i samband med den nya mandatperioden. I huvudsak består översynen av en anpassning till nya lagrum och språkbruk i kommunallagen. 

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå fullmäktige fastställa regionfullmäktiges arbetsordning.

Regionfullmäktiges arbetsordning
Bilaga - regionfullmäktiges arbetsordning

Reglementen

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige fastställa nya reglementen enligt nedan:

Reglemente för regionstyrelsen
Bilaga - reglemente för regionstyrelsen

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Bilaga - reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionrevisionen
Bilaga - reglemente för regionrevisionen

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott
Bilaga - reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott

Reglemente för patientnämnden
Bilaga - reglemente för patientnämnden

Arkivreglemente för Region Norrbotten
Bilaga - arkivreglemente för Region Norrbotten

Uppdrag för fullmäktiges beredningar 2019

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Sjukvårdsberedningen ges uppdraget: Hur utveckla sjukvårdens arbets-sätt för att stärka äldre och personer med kroniska sjukdomars behov av vård.

2. Uppdragsberedningen ges uppdraget: Hur ska regionen arbetat för att möta företagens behov av stöd för att kunna växla upp nationella och EU-medel.

Kenneth Backgård (NS) yrkade avslag för att ge nya majoriteten tid att återkomma i ärendet.

Uppdrag för fullmäktiges beredningar 2019

Regler för arvode och ersättning till förtroendvalda i Region Norrbotten

Förslaget innefattar en del nyheter som sammantaget förväntas bidra till en effektivare administrering av arvoden och ersättningar till regionens förtroendevalda. Huvuddragen i förslaget går ut på att höja grundarvoderingen och samtidigt ta bort alternativt strama upp regelverket kring mindre kostnadsposter som omfattas.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige att fastställa regler för arvode och ersättning till förtroendevalda.

Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten
Bilaga - regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten

Kostnadsersättning för stödpersoner

Patientnämnden föreslår att kostnadsersättningen för stödpersoner ska uppgå till 100 kr per vecka med tanke på den relativt låga nivån och de få höjningar som varit sedan rätten till stödperson infördes. Nuvarande nivå anses för låg i relation till den generella kostnadsnivån för de aktiviteter som erbjuds i länet.

Regionstyrelsen beslutade att

På förslag från patientnämnden föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Kostnadsersättning för stödpersoner ska utgå med 100 kr per vecka.

2. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Kostnadsersättning för stödpersoner
Bilaga - ersättning till stödpersoner

Regler för partistöd 2019

I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att betala ut partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfullmäktige 2017, har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå fullmäktige fastställa regler för partistöd 2019.

Regler för partistöd 2019
Bilaga - regler för partistöd

Regional utveckling och kultur

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Region Norrbotten äskar om utökade statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen från Statens Kulturråd med Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 och uppföljning av dess utvecklingsinsatser som grund. Regionen ansöker om en generell uppräkning av 2018 års anslag för 2019 samt en utökning om 3,2 mnkr för att driftsätta länskonstmuseet Konstmuseet i Norr med verksamhetsbas i Kiruna och med ett länsuppdrag i hela Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Ansöka om en uppräkning av 2018 års anslag för 2019 från Statens Kulturråd enligt en generell pris- och löneomräkning.

2. Ansöka om en utökning för permanent driftsättning av Konstmuseet i Norr i Kiruna om 3,2 mnkr från Statens Kulturråd.

Ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen
Bilaga - ansökan om statligt anslag till regional kulturverksamhet 2019

Länstrafiken trafikbeställning 2020

Upphandling av trafik sker kontinuerligt med 8-10 års avtalstid. Länstrafiken förbereder nu kommande upphandling av stomlinjetrafik med trafikstart från och med år 2020. En del i processen är att Länstrafiken i Norrbotten AB beskrivit inriktningen i ett långsiktigt utvecklings- och finansieringsunderlag, bilaga Trafikbeställning 2020. Med det som underlag gör Region Norrbotten en trafikbeställning till Länstrafiken i Norrbotten AB.

Nils-Olov Lindfors (C) yrkade att skrivningen om att ”öka antalet elcyklar i länet” på sidan tre ska utgå eftersom det inte har med kollektivtrafiken att göra.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå regionfullmäktige att fatta följande beslut:

Region Norrbotten uppdrar till Regionala kollektivtrafikmyndigheten att upprätta trafikpliktbeslut utifrån ett långsiktigt utvecklings- och finansieringsperspektiv enligt bilaga.

Länstrafiken trafikbeställning 2020
Bilaga - inför trafikpliktsbeslut

Arctic Link AB – likvidation

Arctic Link AB bildades av Region Norrbotten tillsammans med Troms Fylkeskommun, Oulu Stad och Handelskammaren Service AB för att upphandla flygoperatör på flyglinjen Tromsö- Luleå- Oulu. Operatören Next Jet har sedan trafikstart i januari 2015 trafikerat sträckan men från 16 maj 2018, sedan Next Jet begärt sig i konkurs, har trafiken upphört. Då Arctic Link AB inte längre har en verksamhet har bolaget ansökt till Bolagsverket om likvidation. En likvidationsprocess har startats och kan tidigast vara klar i december.

Mattias Karlsson yrkade på att istället begära Arctic Link AB i konkurs.

Regionstyrelsen beslutade att

Föreslå fullmäktige besluta att:

1. Godkänna likvidation av bolaget Arctic Link AB.

2. Maximal finansiering uppgår till 25 miljoner kronor.

(M),(NS), (C) och (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för Mattias Karlssons yrkande.

Arctic Link AB - likvidation

Övriga handlingar

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutade att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ledningsrapport september 2018

Rapport från Internationella beredningen 28 september 2018

I rapporten framgår bland annat att internationella beredningen uppmanar styrelseordförande att skriva under föreslaget remissvar på Europeiska kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken.

I rapporten framgår också, bland annat, att beredningen anser att medlemskapet i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) inte längre har ett mervärde för Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutade att

Lägga rapporten från Internationella beredningen till handlingarna.

Internationella beredningens rapport, september 2018

1 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering