Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet från regionfullmäktige 19-20 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sammanfattning från regionfullmäktiges sammanträde den 19-20 juni, där bland annat togs beslut om att återremittera den strategiska planen 2019-2021 till oktobermötet, att sälja Garnis i Boden och att anta en policy för medborgardialoger och en ny finanspolicy.

regionfullmäktige sessionssalen
Regionfullmäktigemötena hålls i sessionssalen på regionhuset. Foto: Jonas Hansson.

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Bilagor där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss.

Länkar till besluten

Delårsrapport april 2018
Strategisk plan 2019-2021
Överlåtelse av aktier i Garnisfastigheter
Utträde ur Winternet
Revidering av ersättningsregler för stödpersoner
Revidering av patientnämndens reglemente
Verksamhetsrapporter
Motioner
Årsredovisningar och revisionsberättelser
Aktieägaravtal
Ny finanspolicy

Delårsrapport april 2018

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden ger att ett av de tio strategiska målen helt har uppnåtts, sju har delvis uppnåtts medan två inte har nått upp till målsättningen.

Det ekonomiska resultatet per april 2018 är 54 mnkr vilket innebär att resultatmålet 2 procent av skatter och bidrag uppnås för perioden. Periodens nettokostnader har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 2,6 procent.

Årsprognosen pekar på ett överskott med 282 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än fjolårets resultat som var 302 mkr och innebär att resultatet bli 3,4 procent av skatter och bidrag och således bedöms resultatmålet uppnås även för helår 2018. Däremot har hälso- och sjukvårdsdivisionerna underskott vilket beror på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året och effekterna förskjuts framåt i tiden. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför fortfarande ökade kostnader för inhyrd personal, både läkare och sjuksköterskor.

Mattias Karlsson (M) lade ett tilläggsyrkande på att en extern oberoende kriskommission tillsätts med anledning av krissituationen för sjukvården i Malmfälten, vilket också L och C yrkade bifall på.

Regionfullmäktige beslutade att:

Godkänna delårsrapport april 2018 med kompletteringar för styrmått och mål under perspektivet Medarbetare enligt förslag i ärendet.

Avslå Mattias Karlssons tilläggsyrkande.

Regionstyrelsens förslag till beslut
Delårsrapport april 2018

Strategisk plan 2019-2021

I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.

Fyra förslag till strategisk plan hade lagts fram från S, V och MP, från NS, från alliansen (M, L och C) samt från SD.

Sten Nylén (S) lade tre tilläggsyrkanden: att MR-kameror med tillhörande personal ska införskaffas till sjukhusen i Kiruna och Kalix, att projektet Nytt sjukhus i Kiruna på grund av stadsomvandlingen startas upp och att lönestrukturen för personalen på sjukhusen i Norrbotten ses över. Kurt-Åke Andersson (C) yrkade bifall på dessa yrkande.

Sten Nylén yrkade också på återremiss om hans tilläggsyrkanden inte skulle gå igenom.

Efter en lång diskussion yrkade S på en återremiss av ärendet med hänvisning till att Sten Nyléns tilläggsyrkanden inte hunnits beredas.

Regionfullmäktige beslutade att återremittera strategisk plan 2019-2021 till nästa möte den 9 oktober.

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsens förslag till Strategisk plan 2019-2021
Sjukvårdspartiets förslag till Strategisk plan 2019-2021
Allians för Norrbottens förslag till Strategisk plan 2019-2021
Sverigedemokraternas förslag till Strategisk plan 2019-2021

Överlåtelse av aktier i Garnisfastigheter

Garnisfastigheter AB består av det gamla sjukhusområdet i Boden. Övervägande del av lokalerna hyrs ut till externa hyresgäster. Enligt regionens fastställda fastighetsstrategi ska fastighetsbeståndet minskas för att koncentrera innehavet till lokaler som är verksamhetskritiska.

Bodens kommun vill utveckla området och förvärva samtliga aktier i Garnisfastigheter AB.

Regionfullmäktige beslutade att:

Till Boden kommun sälja samtliga 8000 aktier i Garnisfastigheter AB till en köpeskilling av 6 840 000 kronor. Enligt överlåtelseavtal löser Boden kommun den lånefordran på 91 421 180 kronor som regionen har på Garnisfastigheter AB.

Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna samtliga avtal.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Utträde ur Winternet

I samband med att landstinget har blivit region behöver organisationens engagemang i olika bolag och liknande ses över, för att säkerställa adekvat koppling till regionens verksamhet och ändamål. Sedan år 2012 fanns samverkansavtal för Winternet, en ekonomisk förening, med Norrbottens läns landsting, Luleå kommun och Bodens kommun som medlemmar. Medlemmarna ska med Winternet skapa en unik verksamhet med utveckling fokuserad kring idrott, friskvård, hälsa, folkhälsa, samt rehabiliteringskunskap inom arbetsliv, idrott och övrigt samhälle.

Som en del av översynen av regionens engagemang, sades samverkansavtalet för Winternet upp inför år 2018, med syftet att en utredning och omförhandling av regionens medverkan skulle inledas.

Under 2018 har regionen kvarstått som medlem, men föreslås nu begära utträde som medlem i föreningen, att gälla från och med år 2019.

NS och SD yrkade avslag på förslaget.

Regionfullmäktige beslutade att begära utträde som medlem i Winternet ekonomiska förening senast den 30 juni 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut

Revidering av ersättningsregler för stödpersoner

Patientnämnden fattade den 4 december 2017 beslut om att göra vissa ändringar rörande ersättningen till de stödpersoner som förordnas av nämnden. Beslutet fattades med nämndens tillägg om att finansiering ska ske inom befintlig budgetram för stödpersonsverksamheten.

Kostnadsersättningen för stödpersoner, idag 65 kronor per påbörjad vecka med insats, ska enligt det förslagna regelverket årligen räknas upp i takt med landstingsprisindex, LPI. Detta för att kostnadsersättningen ska hållas jämn och inte urholkas över tid. Vidare har patientnämnden funnit det lämpligt att ersättning bör utgå för förlorad arbetsinkomst vid deltagande i utbildningsinsatser anordnade av nämnden samt vid deltagande i samband med domstolsförhandlingar som rör huvudmannens sak.

Regionfullmäktige beslutade att de föreslagna ändringarna gällande ersättningsregler för stödpersoner fastställs och att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut
Ersättningsregler för stödpersoner

Revidering av patientnämndens reglemente

Den lag som huvudsakligen reglerade patientnämndernas arbete upphävdes och ersattes samtidigt av lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården som trädde i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna i lagstiftningen innebär att landets vårdgivare, och i förlängingen även patientnämnderna, kommer att få ett utökat ansvar för klagomålshanteringen. Lagändringen har medfört ett behov av att revidera patientnämndens reglemente.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa patientnämndens reviderade reglemente och att det ska träda ikraft 1 juli 2018.

Regionstyrelsens förslag till beslut
Patientnämndens reglemente

Policy för medborgardialog

Regionfullmäktige beslutade den 11 april 2018 § 32 att återremittera policy för medborgardialog för att tydliggöra hur resultaten från medborgardialoger återkopplas till verksamheten.

Eftersom medborgardialog är de förtroendevaldas verktyg för att få ytterligare underlag till sina beslut så avgör de förtroendevalda vad som framkommit i dialogen som ska påverka regionens verksamheter. Det som efter politiska överväganden har bedömts ska påverka återkopplas genom att det fattade beslutet delges verksamheten för verkställighet.

Policyn har förtydligats i det avseendet under beskrivningen av den övergripande målsättningen med medborgardialog.

Regionfullmäktige beslutade att anta Policy för medborgardialog.

Regionstyrelsens förslag till beslut
Reviderat förslag, policy för medborgardialog
Regionfullmäktiges beslut om återremiss

Verksamhetsrapporter

Ett antal verksametsrapporter fanns att behandla på mötet.

Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att besvara frågeställningarna i patientnämndens respektive demokratiberedningens verksamhetsrapporter samt att bordlägga sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport till oktobermötet.

Patientnämndens verksamhetsrapport 2017
Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018
Demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017-2018

Motioner

Två motioner fanns att behandla på mötet.

Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår att Region Norrbotten ska upprätta "Akademiska vårdcentraler" enligt den modell som i dag finns inom Stockholms läns landsting. Jens Sundström (L) yrkade bifall med tilläggsyrkandet att placeringen ska vara i Kalix.

Susanne Ström (SD) föreslår att Region Norrbotten bör utreda möjligheten till en visselblåsartjänst och anger att den nya lagen angående visselblåsartjänster innebär att regionanställda eller medarbetare anonymt kan anmäla korruption, trakasserier eller andra oegentligheter via denna tjänst. Jens Sundström (L) yrkade bifall.

Regionfullmäktige beslutade att anse båda motionerna besvarade.

Regionstyrelsens förslag till beslut - motion om akademiska hälsocentraler
Motion om akademiska hälsocentraler
Regionstyrelsens förslag till beslut - motion om visselblåsartjänst
Motion om visselblåsartjänst

Årsredovisningar och revisionsberättelser

Årsredovisningar och revisionsberättelser för Norrlandstingens regionförbund samt tre samordningsförbund fanns att behandla på mötet.

Regionfullmäktige beslutade att:

Lägga årsredovisningen för Norrlandstingens regionförbund till handlingarna.

Bevilja förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Godkänna årsredovisningarna för samordningsförbunden Activus, Consensus och Pyramis och att lägga respektive samordningsförbunds revisionsberättelser till handlingarna.

Norrlandstingens regionförbund - regionstyrelsens förslag till beslut
Bilaga - årsredovisning 2017, Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - revisionsberättelse 2017, Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - granskning av uppföljning av ersättningsmodellen i regionavtalet, Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - granskning av delårsrapport augusti 2017 - finansiell del - Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport augusti 2017 - Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - granskning av räkenskapsåret 2017, Norrlandstingens regionförbund
Bilaga - grundläggande granskning 2017, Norrlandstingens regionförbund

Samordningsförbundet Activus - regionstyrelsens förslag till beslut
Bilaga - årsredovisning och revisionsberättelse 2017, samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Consensus - regionstyrelsens förslag till beslut
Bilaga - årsredovisning och revisionsberättelse 2017, samordningsförbundet Consensus
Bilaga - revisionsrapport 2017, samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Pyramis - regionstyrelsens förslag till beslut
Bilaga - årsredovisning 2017, samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - revisionsberättelse 2017, samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - revisionsrapport 2017, samordningsförbundet Pyramis

Aktieägaravtal

Två nya aktieägaravtal fanns att behandla på mötet.

Regionfullmäktige beslutade att anta aktieägaravtalen för Arctic Business Incubator AB och Investeringar i Norrbotten AB.

Regionstyrelsens förslag till nytt aktieägaravtal - Arctic Business Incubator AB
Bilaga - aktieägaravtal, Arctic Business Incubator AB

Regionstyrelsens förslag till nytt aktieägaravtal - Investeringar i Norrbotten AB
Bilaga - aktieägaravtal, Investeringar i Norrbotten AB

Ny finanspolicy

En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligt ökade pensionsutbetalningar framöver. För att uppnå fullmäktiges strategiska mål -en ekonomi som inte belastar kommande generationer – måste målet med kapitalförvaltningen förtydligas. Målet måste vara att pensionsmedlen på sikt ska täcka hela pensionsskulden. Idag utgör de 44 procent. Därför behöver regionen under de närmaste åren göra ytterligare avsättningar till pensionsmedel men också ändra strategi för förvaltning av pensionsmedlen för att klara de kraftigt ökade pensionsutbetalningarna framöver. Avkastningen på pensionsmedlen hjälper dessutom till att finansiera de ökade pensionskostnaderna så att behovet av skattehöjningar inte uppstår framöver.

Den nya finanspolicyn innehåller ändringar framför allt gällande förtydligande av det övergripande målet med kapitalförvaltningen, strategi och riskhantering för kapitalförvaltningen samt förtydliganden gällande etiska hänsynstaganden t ex avseende fossila bränslen.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat anlita Söderberg & Partners som leverantör med ett rådgivande helhetsuppdrag under förutsättning att fullmäktige fastställer den nya finanspolicyn.

Regionfullmäktige beslutade att anta förslag till ny finanspolicy och att öka avsättningen till kapitalförvaltning med ca 472 mnkr genom att överföra befintlig korträntefond från likviditetsförvaltning till kapitalförvaltning.

Regionstyrelsens förslag till beslut
Bilaga - förslag till finanspolicy 

20 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering