Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen den 15 september

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Styrelsen beslutade bland annat att hänsyn ska tas till ändrade förutsättningar på grund av corona i arbetet med den strategiska planen och regionstyrelsens plan för 2021-2023, att investera i ny teknik och inventarier, att projektera för en ny klimatbefuktningsanläggning i arkivlokalerna på Björkskatans hälsocentral och att föreslå regionfullmäktige att säga upp samarbetsavtalet mellan regionen och länets kommuner gällande Länstrafiken.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Beslut i korthet

Länkar till besluten

Coronapandemins effekter på fullgörande av nämndernas uppdragInriktningsbeslut - Screeninginstrument
Investeringar i teknik och inventarier
Fastighetsinvestering 2020 - projektering av klimatbefuktningsanläggning, Norrbottens museum
Prioriteringsordning för Folktandvårdens patienterPatientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vårdFinansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal - kollektivtrafikenUppsiktsplikt Svenskt AmbulansflygRiktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning
Regiondirektörens rapport
Motioner och initiativärenden

Initiativärende 7-2020 om personalförändringarMotion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utvecklingMotion 7-2020 om jämlika anställningsvillkorMotion 9-2020 om distansavläsning för pacemakerRemisser, granskningar och revisionsrapporter

  • Remiss Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
  • Remiss God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
  • Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS

Revisionsrapport Samverkan mellan Region Norrbotten och regionens kommuner avseende barn och unga med psykisk ohälsaGranskning av Norra sjukvårdsregionförbundet

Coronapandemins effekter på fullgörande av nämndernas uppdrag

Coronapandemin har påverkat Region Norrbottens verksamheter på många sätt både på kort och lång sikt. Det påbörjade omställningsarbetet har till stor del pausats i verksamheterna för att ställa om till covidverksamhet.

Neddragen verksamhet innebär att ett vårdbehov byggts upp för besök, operationer/behandlingar och folkhälsa. Åtgärder inom ramen för verksamheterna har vidtagits och kommer att vidtas för att mildra effekterna. Inför 2021 behöver hänsyn tas till det uppbyggda vårdbehovet som finns kvar i december 2020.

Divisionernas ekonomiska resultat är väsentligt förbättrade, men det beror till stor del på neddragen verksamhet. Divisionernas arbete med att uppnå en ekonomi i långsiktig balans kvarstår således.

Pandemin har medfört flera positiva effekter såsom ökad användning av digitala verktyg och arbetssätt samt förbättrad samverkan med kommunerna. Regionens arbete som arbetsgivare har väckt positiv uppmärksamhet. Det är viktigt att ta tillvara lärdomarna av dessa erfarenheter.

Verksamheten föreslår åtgärder som behöver beaktas i den kommande planeringen.

Regionstyrelsen beslutar att

Ta hänsyn till redovisade ändrade förutsättningar och dess effekter i arbetet med Strategiska planen och Regionstyrelsens plan för 2021-2023. 

Coronapandemins effekter på fullgörande av nämndernas uppdrag
Bilaga - Patientnämndens beslut
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens beslut
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut

Inriktningsbeslut - Screeninginstrument

På grund av stor efterfrågan på molekylärbiologiska tester med korta svarstider och hög kostnadseffektivitet behöver Region Norrbotten utrustning med stor analyskapacitet. Med instrumentet kommer laboratoriets kapacitet att öka, kostnaderna att minska, svarstiderna kommer bli kortare samt arbetsmiljön bättre.

Det är nödvändigt att påbörja upphandlingsprocessen av ett screeninginstrument för att säkerställa att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kan antas med hänsyn tagen till både pris och kvalitet.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av ett screeninginstrument till laboratoriemedicin och återkomma innan tilldelningsbeslut med definitiva kostnadsberäkningar för att styrelsen ska kunna ta beslut gällande genomförande av investeringen.

Inriktningsbeslut - Screeninginstrument

Investeringar i teknik och inventarier

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support samt viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1) Division Länssjukvård tilldelas 10 326 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade investeringar.

2) Division Länssjukvård tilldelas 1 200 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2018 enligt i ärendet redovisade investeringar.

3) Division Närsjukvård tilldelas 15 653 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade investeringar.

4) Division Folktandvård tilldelas 4 448 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade investeringar.

5) Division Länsteknik tilldelas 18 280 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade investeringar.

6) Division Länsteknik tilldelas 1 500 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2018 enligt i ärendet redovisade investeringar.

7) Division Service tilldelas 725 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade investeringar.

8) Samtliga inköp ska ske genom avrop från befintliga ramavtal. Investeringar under 615 tkr kan komma att genomföras genom direktupphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling i de fall ramavtal saknas.

Investeringar i teknik och inventarier

Fastighetsinvestering 2020 - projektering av klimatbefuktningsanläggning, Norrbottens museum

I Björkskatans hälsocentral inryms arkivlokaler som fördelas mellan Regionarkivet, Norrbottens museums arkiv och Föreningsarkivet Norrbotten. I lokalerna förvaras historiskt material som kräver ett anpassat klimat för att bevaras för framtida generationer. Den befintliga klimatbefuktningsanläggningen har uppnått sin tekniska och ekonomiska livslängd vilket lett till driftstörningar med bland annat vattenskador och förstörda föremål som följd. Under 2018 genomfördes en konsultutredning vilken förordade ett byte till nytt klimatsystem för magasin och arkiv.

Investeringen, som bedöms uppgå till 3 mnkr kronor, tas från befintlig ram för investeringar i fastigheter 2020 och de ökade drift- och kapitalkostnaderna som investeringen medför delas mellan Regionala utvecklingsavdelningen, Norrbottens museum (90 procent) samt Division Service, Regionarkivet (10 procent) inom befintliga ramar.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Projektering och anbudsinfordran för ny klimatbefuktningsanläggning i arkivlokalerna vid Björkskatans hälsocentral ska genomföras. 

2. Finansieringen av utgifterna för projektering för ny klimatbefuktningsanläggning som bedöms uppgå till 0,1 mnkr sker från anslaget för investeringar i fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram och i det fall investeringen inte genomförs kommer kostnaden att belasta berörd verksamhet.

Fastighetsinvestering 2020 - projektering av klimatbefuktningsanläggning, Norrbottens museum

Prioriteringsordning för Folktandvårdens patienter

En översyn av nuvarande prioritetsordning för Folktandvården är genomfört vilket har resulterat i nedanstående förslag till ny prioritetsordning:

1. Patienter med akuta besvär. Barn ska ha företräde före vuxna.

2. Avgiftsfri tandvård för barn och unga upp till och med 23 år.

3. Tandvård för patienter som omfattas av särskilt tandvårdsstöd på grund av omsorgsberoende eller sjukdom/funktionsnedsättning.

4. Tandvård för patienter 80 år och äldre.

5. Tandvård för patienter med friskvårdsavtal.

6. Tandvård för övriga vuxna.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa ny prioriteringsordning för Folktandvårdens patienter.

Prioriteringsordning för Folktandvårdens patienter

Patientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vård

SKR har lämnat en nationell rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård. För patienter, närstående till vuxna patienter och närstående till barn ersätts boende när övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker. Intyg utfärdas av remitterande region.

För närstående till patienter med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd ersätts boende om utförande enhet bedömer att närvaro är nödvändig. Patientansvarig läkare vid utförande region kan besluta om boende i högst fyra dygn, vid vistelse i mer än fyra dygn krävs intyg från remitterande region. 

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris, gäller alla patienter och närstående.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna föreslagna rekommendationer om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård.

Patientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vård

Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal - kollektivtrafiken

Länstrafiken i Norrbotten AB gjorde 2019 ett större underskott än prognostiserat. Delar av underskottet härrörs till avvecklingen av Bussgods i Norrbotten AB. Då nuvarande samarbetsavtal inte reglerar hur kostnaderna uppkomna av en avveckling ska hanteras, behöver fullmäktige besluta i frågan.

Anders Öberg (S) yrkar på att ärendet ska delas upp i två: ett om täckning av underskottet och ett om uppsägning av avtalet samt att beslut om punkt 1 och 2 ska tas av regionstyrelsen. Efter votering med rösterna 10-5 bifalls liggande förslag och Anders Öberg (S) samt Johannes Sundelin (S) reserverar sig.

Regionstyrelsen beslutar att

I enlighet med regionala utvecklingsnämndens förslag föreslå att rekommendera regionfullmäktige att fatta följande beslut:

1. Region Norrbottens andel av Länstrafikens underskott 2019 enligt samarbetsavtalet uppgår till 9,3 mnkr ska finansieras med 8 mnkr från regionala utvecklingsnämndens reserverade medel samt med 1,3 mnkr från regiongemensamt.

2. Region Norrbotten finansierar del av Bussgods i Norrbotten ABs avveckling och driftunderskott med 10,1 mnkr med medel från regiongemensamt.

3. Nuvarande samarbetsavtal mellan Region Norrbotten och Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommun sägs upp.

4. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag hur kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation. Uppdraget ska ske i samverkan med länets kommuner.

5. Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta fram förslag på hur ett nytt samarbetsavtal kan utformas. 

Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal - kollektivtrafiken

Uppsiktsplikt Svenskt Ambulansflyg

Som en del i uppsiktsplikten har styrelsen tagit del av kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg årsredovisning och revisionsrapport för år 2019 samt protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde där handlingarna beslutades.  

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga informationen till handlingarna.

Uppsiktsplikt Svenskt Ambulansflyg
Bilaga - årsredovisning 2019
Bilaga - revisionsberättelse 2019
Bilaga - missiv
Bilaga - grundläggande granskning 2019
Bilaga - granskning av räkenskaper 2019
Bilaga - granskning av styrelsens strategi för valutasäkring
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2019
Bilaga - granskning av delårsrapport 2019 - finansiell del
Bilaga - protokoll från förbundsfullmäktige 2020-06-11

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning

Efter synpunkter i en revisionsrapport om det regionala utvecklingsansvaret beslutade regionstyrelsen att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett styrdokument med syftet att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och regionens övriga nämnder. Riktlinjen är inte tänkt att ändra något i sak utan enbart förtydliga den gällande ordningen.

Glenn Berggård (V) yrkar på två tillägg i formuleringarna. Se protokollet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att fastställa riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning.

Godkänna tilläggsförslag från Glenn Berggård (V) gällande formuleringarna.

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning
Bilaga - riktlinje

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ekonomirapport juli 2020
Bilaga - produktion och tillgänglighet juli 2020
Bilaga - personalrapport juli 2020
Bilaga - lägesbeskrivningar för hälso- och sjukvården efter Covid-19, hösten 2020

Motioner och initiativärenden

Initiativärende 7-2020 om personalförändringar

Anders Öberg (S) har genom ett initiativärende frågeställning kring genomförda och framtida personalförändringar i Region Norrbotten och svar lämnas i ärendets handling.

Regionstyrelsen beslutar att

Initiativärendet anses besvarat.

Initiativärende 7-2020 om personalförändringar
Bilaga - initiativärende

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utveckling

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta att:

1. En årlig jämställdhetsredovisning sker till regionfullmäktige.

2. Jämställdhetsredovisningen debatteras, som en särskild punkt, på regionfullmäktiges dagordning.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig.

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utveckling
Bilaga - motion

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor

Glenn Berggård (V) vill att det snarast ska genomföras en kartläggning och redovisning av samtliga anställningsvillkor utöver lön och arbetstider för regionens medarbetare samt att ojämlika skillnader ska korrigeras.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor
Bilaga - motion

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) reserverar sig.

Motion 9-2020 om distansavläsning för pacemaker

Bengt Westman (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten installerar utrustning som möjliggör digital distansavläsning, vilket skulle avlasta arbetet på medicinmottagningarna och minska resandet för patienter i hjärtsjukvården. Regionstyrelsens majoritet skriver i sitt yttrande att planering av en förstudie pågår samt att de ser positivt på de förslag som ges i motionen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Anders Öberg (S) reserverar sig.

Motion 9-2020 om distansavläsning för pacemaker
Bilaga - motion

Remisser, granskningar och revisionsrapporter

Remiss Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Remiss God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttranden på de tre remisserna enligt förslag med tilläggsförslag från Glenn Berggård (V) gällande ”Starkare kommuner …” och med tilläggsförslag från Marianne Sandström (SD) gällande ”God och nära vård …” (se protokollet).

(S) deltar ej i beslutet gällande ”Starkare kommuner …” och kommer istället att lämna in ett särskilt yttrande.

Remiss Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården - lärdomar från exemplet NKS
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Revisionsrapport Samverkan mellan Region Norrbotten och regionens kommuner avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig samverkan mellan Region Norrbotten och kommunerna i länet avseende barn och unga med psykisk ohälsa. I sin granskning föreslår revisorerna att regionstyrelsen tydliggör hur den lokala samverkan ska se ut och hur den ska följas upp samt att ansvar och uppgifter gällande implementering och tillämpning av upprättade överenskommelser som berör barn och unga med psykisk ohälsa definieras. 

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder till regionstyrelsen gällande ansvar och roller för att följa upp implementering och tillämpning av upprättade överenskommelser samt förbättrad styrning, ledning och internkontroll.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Revisionsrapport Samverkan mellan Region Norrbotten och regionens kommuner avseende barn och unga med psykisk ohälsa
Bilaga - revisionsskrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2019. Bedömningen är att direktionen genomfört verksamhet i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om för år 2019.  Granskningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fatta följande beslut:

1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet
Bilaga - grundläggande granskning 2019
Bilaga - granskning av delårsbokslut per augusti 2019
Bilaga - granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2019
Bilaga - granskning av räkenskapsår 2019
Bilaga - revisionsberättelse 2019

15 september 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering