Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vid mötet beslutades bland annat att anta regionstyrelsens plan 2021-2023, att projektera för nya parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus, att göra en förstudie angående mammografi på fyra sjukhus, att höja egenavgiften för sjukresor med flyg och att säga upp samverkansavtalen med länets kommuner för medicinskt förbrukningsmateriel respektive hjälpmedel.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Regionstyrelsens plan 2021-2013
Regionstyrelsens internkontrollplan 2021
Regiongemensam analysplan 2021
Inriktningsbeslut gällande parkeringar vid Sunderby sjukhus
Inriktningsbeslut gällande investeringar i medicin- och informationsteknik
Inriktningsbeslut gällande investering i mammografi
Investeringsbeslut gällande bild- och funktionsmedicin vid Sunderby sjukhus
Investeringsbeslut gällande teknik och övriga inventarier
Fastighetsinvestering 2020 - inriktningsbeslut gällande ombyggnad av operationssal 4 och uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Piteå sjukhus
Fastighetsinvestering 2020 - byte av låssystem vid Piteå sjukhus
Fastighetsinvestering 2020 - byte av lågspänningsställverk vid Piteå sjukhus
Revidering och uppdatering av utvecklingsplan för Sunderby sjukhus
Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer
Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region NorrbottenEgenavgift för sjukresa med flyg
Styrning, organisation och samverkan avseende medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel
Deltagande i Glokala Sverige
Skrivelse till Matlaget i Gällivare AB:s styrelse
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Consensus
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Activus
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Pyramis
Halvårsredovisning 2020 - samordningsförbundet Södra Norrbotten
Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsens plan 2021-2013

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål.

Regiondirektören får i uppdrag att genomföra regionstyrelsens inriktning och återkomma med förslag om:

 • Fortsätta den år 2020 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i alla verksamheter. Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen och i sjukvårdsområdena samt förtydliga primärvårdsuppdraget. Omställningen ska leda till en modernare organisation med medarbetare som upplever sig delaktiga.
 • Fortsätta översyn av lednings- och stabsorganisation.
 • Fortsätta att uppdatera riktlinjer för ledning och styrning.
 • Hantera och prioritera den uppskjutna vård som byggts upp på grund av undanträngningseffekter av covid-19.
 • Hantera och prioritera nya vårdbehov kopplade till covid-19 såsom psykisk ohälsa, provtagning, utökade krav på skyddsutrustning m m.
 • Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära och samordnad vård.
 • Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med god, nära och samordnad vård i glesbygd.
 • Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser.
 • Översyn av avgifter för distanskontakter.
 • Utreda möjligheterna att tillsammans med Luleå kommun öppna Hospice.
 • Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus. Idag finns fasta enheter på Piteå sjukhus och Stadsvikens hälsocentral samt två ambulerande mammografivagnar på tolv orter i länet. För att kunna följa Socialstyrelsens förändrade rekommendationer och klara en utökad undersökningsvolym på grund av individuellt anpassade screeningintervall, behöver mammografivagnarna samt den fasta enheten på Stadsvikens hälsocentral ersättas med fasta enheter på respektive sjukhus. Det vill säga verksamhet för mammografiscreening med fast enhet på Kiruna, Gällivare, Kalix och Sunderby sjukhus startas upp. Därmed kan regionen fortsatt kunna ligga bland de främsta gällande överlevnad i bröstcancer i Sverige.
 • Ta fram förslag i samverkan med länets kommuner hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation.
 • Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet.
 • Fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram förslag till att reformera bolagasstrukturen för ökad effektivitet och styrning.
 • Fortsätta konkretisering och förverkligande av nära vård på nya sätt.
 • Fortsätta driva och leda arbetet med uppförande av Kiruna nya sjukhus under planperioden. Kiruna nya sjukhus ska bidra till en ökad kvalité för medborgarna i Malmfälten.

Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) föreslår i första hand återemiss för en anpassning till Vänsterpartiets respektive Socialdemokraternas förslag till strategisk plan och i andra hand avslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta regionstyrelsens plan 2021-2023.

Regionstyrelsens plan 2021-2013

Bilaga: regionstyrelsens plan
Bilaga - riskbedömning

(S) och (V) reserverar sig.

Regionstyrelsens internkontrollplan 2021

Regionstyrelsens internkontrollplan för 2021 har tagits fram genom riskanalys av området lagar, förordningar, regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner, rapportering, verkställighet och etik.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa regionstyrelsens internkontrollplan för 2021 enligt förslaget nedan.

Regionstyrelsens internkontrollplan 2021
Bilaga - internkontrollplan

Regiongemensam analysplan 2021

Förslag till analysplan år 2021 fastställer regionens inriktning avseende analyser under det kommande året. I analysplanen lyfts strategiskt prioriterade analysområden fram. Analysplanen och resultaten av analyserna ger framförallt underlag till arbetet med planering.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna analysplan 2021. Återrapportering ska ske i regiondirektörens rapport eller muntligt. 

Regiongemensam analysplan 2021
Bilaga - analysplan

Inriktningsbeslut gällande parkeringar vid Sunderby sjukhus

I samband med genomförandebeslutet 2018 av ny psykiatribyggnad och ny akutvårdsbyggnad erhölls två tillstånd för uppläggning av uppschaktad sulfidjord inom tomten för Sunderby sjukhus. Det ena tillståndet innefattande en ren deponi som nu stängs och det andra tillståndet innefattade uppläggning för anläggningsändamål avseende nya parkeringar.

Förslaget till nya parkeringar innefattar 200 parkeringsplatser i en första etapp vilket motsvarar bedömt behov i närtid och medger även en senare behovsprövad utbyggnadsmöjlighet med ytterligare ca 400 parkeringsplatser.

16 parkeringsplatser föreslås utföras för elbilsladdning och de resterande parkeringsplatserna i den första etappen utförs förberedda med i marken dragna tomma rör för framtida utbyggnad av elbilsladdning.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att minst 50 parkeringsplatser utförs för elbilsladdning.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Föreslagen inriktning avseende projektering och anbudsinfordran för överlast samt parkeringar innefattande 200 parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus genomförs.

2. Finansieringen av kostnaden för projektering och överlast i form av grus för parkeringar vid Sunderby sjukhus som bedöms uppgå till 0,7 mnkr sker från tidigare beslutade medel för fastighetsinvesteringar avseende ny psykiatriflygel etapp B.

Inriktningsbeslut gällande parkeringar vid Sunderby sjukhus

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Inriktningsbeslut gällande investeringar i medicin- och informationsteknik

Region Norrbotten är i behov av att ersätta ett röntgensystem på Kiruna sjukhus samt en ventilator på Sunderby sjukhus på grund av dess kondition, funktion och support samt nyinvestera i ett alkotestsystem till länets ambulansstationer och ergospirometrisystem till Sunderby sjukhus för en ökad säkerhet för länets ambulanstransporter samt en ökad kvalitet inom hjärt- och lungsjukvården i Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja:

1. Upphandling av ett alkotestsystem till länets ambulansstationer och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

2. Upphandling av ett ergospirometrisystem till Sunderby sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

3. Upphandling av ett konventionellt röntgensystem med genomlysning till Kiruna sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

4. Förstudie kring lokaler ett konventionellt röntgensystem Kiruna sjukhus och återkomma med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till projekteringskostnad och investeringsmedel för ombyggnationen.

5. Upphandling av en ventilator till Sunderby sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

Inriktningsbeslut gällande investeringar i medicin- och informationsteknik

Inriktningsbeslut gällande investering i mammografi

I strategiska planen 2021-2023 är det beslutat att genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus.

För att kunna följa Socialstyrelsens förändrade rekommendationer och klara en utökad undersökningsvolym på grund av individuellt anpassade screeningintervall behöver mammografivagnarna samt den fasta enheten på Stadsvikens hälsocentral ersättas med fasta enheter på respektive sjukhus. Därmed kan regionen fortsatt kunna ligga bland de främsta gällande överlevnad i bröstcancer i Sverige.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår ett tillägg till det liggande förslaget om att regionstyrelsen beslutar att behålla en mobil enhet i avvaktan på utvärdering av fasta enheter.

Marianne Sandström (SD) föreslår i första hand återremiss för att ytterligare utreda huruvida mammografin endast ska ske på fasta enheter i Kalix, Luleå, Piteå, Gällivare och Kiruna, och i andra hand avslå det liggande förslaget.

Linda Frohm (M) föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen beslutar att utöka åldersspannet för screening att gälla från 40 till 80 år.

Elisabeth Lindberg (S) föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen beslutar att behålla en mobil enhet i avvaktan på utvärdering av fasta enheter, och att utvärderingen ska bestå av en uppföljning av hur kvinnor använder sig av möjligheten till mammografi ur ett geografiskt och kvalitetsperspektiv samt att utvärderingen ska ske från år 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja förstudie angående förutsättningar och nödvändiga lokaler för mammografiscreening på Sunderby, Kalix, Gällivare och Kiruna sjukhus samt lokaler för klinisk verksamhet på Sunderby sjukhus och återkomma med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till projekteringskostnad och investeringsmedel för ombyggnationerna.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av mammografer för mammografiscreening samt klinisk verksamhet till Sunderby sjukhus samt mammografer för mammografiscreening till Piteå, Kalix, Gällivare och Kiruna sjukhus och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att styrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel samt förändrade driftkostnader.

3. Behålla en mobil enhet i avvaktan på utvärdering av fasta enheter, och att utvärderingen ska bestå av en uppföljning av hur kvinnor använder sig av möjligheten till mammografi ur ett geografiskt och kvalitetsperspektiv samt att utvärderingen ska ske från år 2021.

4. Utöka åldersspannet för screening att gälla från 40 till 80 år.

Inriktningsbeslut gällande investering i mammografi

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Investeringsbeslut gällande bild- och funktionsmedicin vid Sunderby sjukhus

Detta ärende är kopplat till tidigare beslutade ärenden av regionstyrelsen och regionfullmäktige gällande om- och tillbyggnaden av Sunderby sjukhus, investering i magnetkameror och investeringar i informations- och medicinteknik.

Behovet av datortomografiundersökningar ökar för varje år. Nu nyttjas befintliga datortomografer maximalt vid Sunderby sjukhus. För att fortsatt kunna hålla korta ledtider och därmed upprätthålla hög patientsäkerhet vid många typer av akuta undersökningar är det nödvändigt att investera i ytterligare en datortomograf. Denna placeras inom den så kallade akutzonen i den kommande nya flygeln vid Sunderby sjukhus.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Länssjukvård får en ökad budgetram med 7,7 mnkr 2021 för ökade driftkostnader enligt tabell 1 – ekonomi och ytterligare 1,5 mnkr 2022 för ökade service- och supportkostnader för magnetkamera samt 1,0 mnkr för ökade service- och supportkostnader för en datortomograf.

2. Division Länsteknik får en ökad budgetram med 0,3 mnkr 2021 för ökade driftkostnader i samband med redovisade utökningar inom bild- och funktionsmedicin.

3. Investeringen av datortomografen genomförs. Division Länssjukvård tilldelas 10,7 mnkr för investeringsutgift för inköp av en datortomograf till bild- och funktionsmedicin på Sunderby sjukhus.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Investeringsbeslut gällande bild- och funktionsmedicin vid Sunderby sjukhus

Investeringsbeslut gällande teknik och övriga inventarier

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support samt viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Länssjukvård tilldelas 9 240 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade investeringar.

2. Division Länssjukvård tilldelas 6 195 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

3. Division Närsjukvård tilldelas 980 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2020 enligt i ärendet redovisade investeringar.

4. Division Närsjukvård tilldelas 14 350 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

5. Division Folktandvård tilldelas 8 605 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

6. Division Länsteknik tilldelas 2 860 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.

7. Inköp ska ske genom avrop från befintliga ramavtal. Investeringar under 615 tkr hanteras enligt lagen om offentlig upphandling i de fall ramavtal saknas.

Investeringsbeslut gällande teknik och övriga inventarier

Fastighetsinvestering 2020 - inriktningsbeslut gällande ombyggnad av operationssal 4 och uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Piteå sjukhus

Ombyggnaden av ett nytt uppdukningsrum med Laminar Air Flow-tak (LAF-tak) och ombyggnad av befintlig operationssal med LAF-tak innebär en större flexibilitet och möjlighet till effektivare resursutnyttjande i samband med operationer. 

Uppdukningsrummet bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad patientsäkerhet då uppdukning inför efterföljande operation kan ske under pågående operation utan tidspress. Att förse den fjärde operationssalen i Piteå med LAF-tak ökar flexibiliteten i operationsplaneringen.

Erfarenheterna från den senaste ombyggnaden, 2018, av operationssal med LAF-tak är att ca 220 fler operationer som kräver steril miljö har kunnat genomföras. Sammantaget möjliggör åtgärderna ett bättre resursutnyttjande och ökad produktion vilket motiverar föreslaget inriktningsbeslut innefattande projektering och anbudsinfordran.

Den ökade kapitalkostnaden och hyran på grund av investeringen finansieras via minskade kostnader för vårdgaranti genom hemtagning av utomlänsoperationer. Vidare bidrar investeringen till att uppfylla målen för tillgängligheten till operation vilket motiverar föreslaget inriktningsbeslut innefattande projektering och anbudsinfordran. Inför investeringsbeslut ska en plan för redovisning av vilken produktionsökning och produktivitetsökning investeringen ska leda till samt en plan för hur tillgängligheten (väntande inom 90 dagar) kommer att förbättras. Det ska även redovisas en kalkyl för investeringens pay-off tid.

Investeringen, som avser både ombyggnation och LAF-tak, bedöms totalt uppgå till 5 mnkr och finansieras från befintlig ram för fastighetsinvesteringar. Hyreskostnaden belastar berörd verksamhet inom befintliga ramar.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra föreslagen inriktning innefattande projektering och anbudsinfordran av nytt uppdukningsrum med LAF-tak och ombyggnad av befintlig operationssal med LAF-tak på operationsavdelning vid Piteå sjukhus.

2. Finansieringen av projektering, som bedöms uppgå till 0,6 mnkr, sker från investeringsbudget för fastigheter 2020. I det fall investeringen inte genomförs kommer kostnaden att belasta berörd verksamhet.

Fastighetsinvestering 2020 - inriktningsbeslut gällande ombyggnad av operationssal 4 och uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Piteå sjukhus

Fastighetsinvestering 2020 - byte av låssystem vid Piteå sjukhus

Låssystemet vid Piteå sjukhus är ca 40 år gammalt med ett utgånget kopieringsskydd för nycklarna. Säkerheten kan inte längre upprätthållas då ett större antal nycklar inte återlämnats under de år som systemet varit i bruk.

Låssystemet föreslås bytas till ett nytt system med intelligens där det enkelt går att upprätthålla säkerheten och avprogrammera behörigheten hos nycklar som förkommit.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Byte av låssystem vid Piteå sjukhus ska genomföras. 

2. Finansiering av kostnaden för byte av låssystem vid Piteå sjukhus, som bedöms uppgå till 5 mnkr, sker från anslaget för investeringar i fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram.

Fastighetsinvestering 2020 - byte av låssystem vid Piteå sjukhus

Fastighetsinvestering 2020 - byte av lågspänningsställverk vid Piteå sjukhus

Det tekniskt uttjänta lågspänningsställverket inklusive fyra elcentraler vid Piteå sjukhus föreslås bytas ut till ett nytt framtidssäkrat ställverk med tillhörande elcentraler.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Byte av lågspänningsställverk med tillhörande el-centraler vid Piteå sjukhus genomförs.

2. Finansiering av kostnaden för byte av lågspänningsställverk med tillhörande el-centraler vid Piteå sjukhus som uppgår till 2 mnkr sker från anslaget för fastighetsinvesteringar 2020 inom befintlig investeringsram.

Fastighetsinvestering 2020 - byte av lågspänningsställverk vid Piteå sjukhus

Revidering och uppdatering av utvecklingsplan för Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus har varit i drift i ca 20 år och under den tiden har det skett en mängd fysiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar både på sjukhuset specifikt och i länet. Första versionen av utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus fastställdes 2009 och nästa reviderade version fastställdes 2013. Utvecklingsplanen ska inte ses som definitiv utan som ett levande dokument som med nödvändighet måste förändras med tiden utifrån ändrade behov, prioriteringar och förutsättningar. En revidering och uppdatering av planen bedöms nu som nödvändig.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en revidering och uppdatering av nuvarande utvecklingsplan för Sunderby sjukhus.

2. Finansieringen av kostnaderna för revidering och uppdatering av utvecklingsplanen bedöms uppgå till 1 mnkr och tas från anslaget för fastighetsinvesteringar 2020 genom omprioriteringar inom befintlig investeringsram.

3. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen hösten 2021.

Revidering och uppdatering av utvecklingsplan för Sunderby sjukhus

Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer

Glenn Berggård (V) föreslår i ett initiativärende att regionstyrelsen skall besluta att uppdra till regiondirektören att utforma ett projekt mot våld i nära relationer enligt Socialstyrelsens anvisningar och rekvirera de medel som Socialstyrelsen anvisat för att genomföra detta projekt under 2020.

Den styrande majoritet konstaterar i sitt yttrande: ”Att utveckla och förbättra upptäckandet, stödet och behandlingen för våldsutsatta vuxna och barn är en viktig del för att förvekliga de skyldigheter Region Norrbotten har i lagar, föreskrifter och konventioner Sverige undertecknat. Det är en viktig del i jämställdhetsarbetet och i arbetet för en förbättrad folkhälsa. Regionstyrelsen anser att det inte är önskvärt att bedriva arbetet i projektform utan snarare att det är viktigt att det är en del av ordinarie utvecklingsarbete.”

Regionstyrelsen beslutar att

Initiativärendet anses besvarat.

Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer
Bilaga - initiativärende

Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta att det utreds huruvida telefonisystemet ska ändras så att patienter och andra vilka kontaktas av region Norrbotten inte blir uppringda från dolda nummer. Den styrande majoritet konstaterar i sitt yttrande: ”Det är viktigt för Region Norrbotten att vi är tydliga när vi kommunicerar samt att vi undviker missförstånd och onödig oro när vi ringer upp patienter. Regionen har därför under 2020 utrett frågan och avskaffat dolt nummer till förmån för ett generellt nummer i regionens nummerserie.”

Marianne Sandström (SD) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten
Bilaga - motion

Marianne Sandström (SD) reserverar sig. 

Egenavgift för sjukresa med flyg

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 om förändrade avgifter för sjukresor med egen bil och taxi. Detta gjordes efter en översyn av kostnader och intäkter inom ramen för omställningsarbetet. Egenavgiften för flyg ingick inte i beslutsunderlaget vilket nu justeras. Föreslagen avgiftshöjning likställer egenavgiften för sjukresa med flyg med egenavgiften för sjukresa med taxi.

Nuvarande egenavgifter för sjukresor per enkel resa är taxi 200 kr, flyg 100 kr och egen bil 125 kr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslår regionfullmäktige besluta att: 

1. Höja egenavgiften för sjukresa med flyg från 100 kr till 200 kr.

2. Avgiftshöjningen träder i kraft från 1 mars 2021.

Egenavgift för sjukresa med flyg

Styrning, organisation och samverkan avseende medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel

KPMG har på uppdrag av Region Norrbotten genomfört en detaljerad analys av regionens hjälpmedelsförsörjning i syfte att identifiera olika lösningar för den fortsatta hanteringen av hjälpmedel inom länet. Mot bakgrund av analysresultatet har KPMG lämnat två alternativa rekommendationer för framtida styrning, organisation och samverkan med länets kommuner. 

Regionen har även granskat interna ekonomiska processer för leverans av hjälpmedel samt tillämpad prismodell vid uthyrning av hjälpmedel. Resultatet visar på förbättringspotential avseende ansvar, styrning och uppföljning. Prismodellen för uthyrning av hjälpmedel samt principer för fastställande av hur gemensamma kostnader ska fördelas inom regionen behöver ses över.

Vad avser medicinskt förbrukningsmateriel har regionen sett över framtida organisation för försörjning av förbrukningsmateriel med anledning av att nuvarande samverkansavtal med kommunerna strider mot bestämmelser i kommunallagen. Genomlysningen har resulterat i en rekommendation för framtida organisation av materialförsörjning och samverkan med kommunerna.

Konkurrensverket har tagit del av Länsservice kartläggning av regionens försäljning av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel till privata aktörer och beslutat att inte utreda ärendet ytterligare eftersom regionen bekräftat att den externa försäljningen kommer att upphöra.

Glenn Berggård (V) föreslår en ändring av punkt 3 i det liggande förslaget enligt följande: ”Inleda förhandlingar med kommunerna om att samverkansavtalet enligt punkt 2 avslutas per sista december 2021”.

Anders Öberg (S) och Johannes Sundelin (S) föreslår i första hand bordläggning för att möjliggöra för kommunerna att hantera frågan, i andra hand återremiss med samma motivering och i tredje hand avslag. Glenn Berggård (V) stödjer förslag om återremiss.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att:

1. Förbrukningsmateriel som är unikt för förskrivet hjälpmedel, exempelvis slangar till andningshjälpmedel, samt produktkategorierna inkontinens, nutrition och diabetes efter dialog med kommunerna överförs från samverkansavtalet för medicinskt förbrukningsmateriel till samverkansavtalet för hjälpmedel.

2. Säga upp nuvarande samverkansavtal med länets kommuner för medicinskt förbrukningsmateriel.

3. Inleda förhandlingar med kommunerna om att samverkansavtalet enligt punkt 2 avslutas per sista april 2021.

4. Säga upp samverkansavtalet med länets kommuner avseende hjälpmedel.

5. Tillsammans med länets kommuner skyndsamt utreda hur samverkan avseende hjälpmedelsförsörjning ska utformas från 2022 och återkomma till styrelsen med förslag till samverkansmodell senast juni 2021.

Styrning, organisation och samverkan avseende medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel
Bilaga - rapport Kartläggning av länsservice säljverksamhet
Bilaga - slutrapport Detaljerad analys av säljverksamheten
Bilaga - Konkurrensverkets beslut

(S) och (V) reserverar sig.

Deltagande i Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. Idag deltar 130 kommuner och 16 regioner i Glokala Sverige.

Region Norrbotten har tidigare beslutat att särskilt prioritera åtta Agenda 2030-mål. Beslutet innebär att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet behöver vägas in i all verksamhet och integreras i den sammanhållna styrningen och ledningen.

Marianne Sandström (SD) föreslår avslag med motiveringen att medverkande i projektet innebär kostnader i form av arbetstid för tjänstemän och att (SD) inte ser nyttan med samarbetet.

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten ska delta i Glokala Sverige.

Deltagande i Glokala Sverige

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Skrivelse till Matlaget i Gällivare AB:s styrelse

Matlaget i Gällivare AB:s styrelse har utfört en kostutredning på uppdrag av Gällivare kommun. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett underlag för en gemensam kostorganisation för Gällivare kommuns verksamheter. Utredningen har gjort en tydlig avgränsning och valt att inte ha dialoger med regionen inom ramen för utredningsprojektet. Utredningens förslag innebär i korthet att Gällivare kommuns kostorganisation slås samman i en gemensam organisation som föreslås tas över och bedrivas i Matlagets regi.

För Matlaget innebär förslaget att bolaget får ansvar för hela matproduktionen i kommunen och får väsentligen fler medarbetare. Förslaget beräknas innebära lägre matkostnader för kommunen.

Utredningen nämner ingenting om effekter för regionen av utredningens förslag.

Regionstyrelsen framför i en skrivelse till Matlagets styrelse synpunkter på uppdraget samt synpunkter på kostutredningen och dess förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Skrivelsen skickas till styrelsen för Matlaget i Gällivare AB.

Skrivelse till Matlaget i Gällivare AB:s styrelse
Bilaga - skrivelse
Bilaga - utredning En gemensam kostorganisation för kommunkoncernen i Gällivare

Remiss Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag.

Remiss Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2020

Revisorerna har granskat Region Norrbottens delårsrapport per augusti 2020. Grundat på den översiktliga granskningen har revisorerna bedömt att det

 • Inte har kommit fram några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att delårsbokslutet är upprättat i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
 • Inte kommit fram några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att det prognosticerade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för 2020.
 • Inte kommit fram några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att det prognosticerade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt för 2020.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2020
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Samlad uppföljande granskning av fyra tidigare revisionsgranskningar

Regionens förtroendevalda revisorer har genomfört en samlad uppföljande granskning av fyra tidigare revisionsgranskningar; Läkemedelshantering (2014), Eftervård hjärtinfarkt (2015), Egenvård (2015) och Remisshantering (2016). 

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt arbete för att utveckla verksamheterna och åtgärda konstaterade brister samt att arbetet har bedrivits med en i allt väsentligt tillräcklig intern kontroll.  

Utifrån genomförd granskning rekommenderas regionstyrelsen att analysera hur framtida återrapportering kan användas som underlag för att fatta aktiva beslut inom berörda områden.

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport Samlad uppföljande granskning av fyra tidigare revisionsgranskningar
Bilaga - skrivelse och revisionsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Concensus

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1.  Årsredovisningen godkänns.

2.  Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Consensus
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - revisionsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Activus

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1.  Årsredovisningen godkänns.

2.  Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Activus
Bilaga - revisionsberättelse
Bilaga - revisionsrapport

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Pyramis

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Årsredovisningen godkänns.

2. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - revisionsberättelse
Bilaga - revisionsrapport

Halvårsredovisning 2020 - samordningsförbundet Södra Norrbotten

Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i Luleå, Activus i Piteå och Concensus i Älvsbyn bildat det gemensamma samordningsförbundet Södra Norrbotten. Förbundet bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom kommunerna. Samverkande parter är kommunerna, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel, 25 procent av Region Norrbotten och resterande 25 procent av Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner. Från och med 1 januari 2020 har tillgångar och skulder överförts till det nya gemensamma förbundet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att godkänna halvårsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Halvårsredovisning 2020 - samordningsförbundet Södra Norrbotten
Bilaga - halvårsredovisning
Bilaga - revisionsberättelse
Bilaga - revisionsrapport
Bilaga - ekonomiskt utfall
Bilaga - årsredovisning
Bilaga - förbundsordning

Regiondirektörens rapport

Regiondirektörens rapport
Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - ekonomirapport oktober 2020
Bilaga - produktion och tillgänglighet oktober 2020
Bilaga - personalrapport oktober 2020

9 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering