Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 5 december

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen tog bland annat beslut om en fortsatt översyn av Folktandvårdens struktur i länet inklusive att utreda en helt ny klinik i Luleå, där besökaren själv bokar tider via webb och telefon och får slutföra sin behandling vid ett besök. Regionstyrelsen beslutade också om investeringar på Sunderby sjukhus som förkortar operationstider, att åta sig ordförandeskapet i Nordkalottrådet om regionala utvecklingsutskottet beviljar finansiering och att utreda en samisk resursenhet vid Jokkmokks hälsocentral.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Handlingar där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss. På samma sida publiceras också protokollet, i regel inom en vecka efter varje möte.

Länkar till besluten

Månadsrapport Region Norrbotten, oktober 2018
Regel för penninghantering
Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus - uppdukningsrum med Laminar Air Flow-tak
Försäljning av fastigheten Näsbyn 28:3
Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling
Ägardirektiv till regiondelägda bolag 2019
Ägaranvisning till Almi Företagspartner Nord AB
Samverkansavtal om sjukresor mellan Region Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten AB
Ordförandeskap i Nordkalottrådet
Remiss - Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödetRemiss - Komvuxutredningens slutbetänkande, En annan och en andra chans
Remiss - Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2019
Samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges landsting/regioner
Inriktningsbeslut för Folktandvårdens struktur i Luleå
Inriktningsbeslut om samisk resursenhet
Regional beredskapsplan
Regiondirektörens rapport

Ekonomi- och planeringsärenden

Månadsrapport Region Norrbotten, oktober 2018

Region Norrbottens resultat per oktober är 271 mnkr, vilket är 5 mnkr sämre än föregående år men 121 mnkr bättre än budget.

Resultatet uppgår till 4,0 procent av skatter, bidrag och utjämning vilket betyder att det finansiella resultatmålet uppnås för perioden.

Regionstyrelsen beslutar att

Månadsrapport för Region Norrbotten 2018-10 godkänns.

Månadsrapport Region Norrbotten, oktober 2018 - beslutsförslag
Bilaga - månadsrapport oktober 2018

Regel för penninghantering

I Regel för penninghantering har Stiftelsen Norrbottensteatern en beviljad intern kredit på 3 mnkr och Filmpool Nord AB på 5 mnkr i Region Norrbottens koncernvalutakontosystem.

Regionstyrelsen beslutar att

Regel för penninghantering revideras avseende:

- Beviljade interna krediter i Region Norrbottens koncernkontosystem. Filmpool Nord AB har lämnat koncernkontosystemet och den tidigare beviljade interna krediten i på 5 mnkr tas därmed bort.

-  Beloppsnivåerna för betalningsintervall vid utbetalning av bidrag.

Regel för penninghantering - beslutsförslag
Bilaga - regel för penninghantering

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

I Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv fastställs hur Region Norrbotten arbetar med finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning samt hur en resultatutjämningsreserv ska hanteras i regionen. En resultatutjämningsreserv ger möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat som sedan kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer.

Regionstyrelsen föreslår att

Regionfullmäktige fastställer Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv - beslutsförslag
Bilaga - policyn

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus - uppdukningsrum med Laminar Air Flow-tak

Ombyggnaden av två uppdukningsrum med steril miljö och så kallade Laminar AirFlow-tak (LAF-tak) på Sunderby sjukhus innebär en möjlighet till effektivare resursutnyttjande i samband med operationer, vidare bidrar det till en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad patientsäkerhet då uppdukning inför efterföljande operation kan ske under pågående operation utan tidspress.

Varje uppdukningsrum bedöms kunna betjäna tre närliggande operationssalar och förkorta tiden per operation med ca 25 minuter vilket medger ett ökat operationsflöde med befintliga resurser.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna fastighetsinvestering för ombyggnad av två uppdukningsrum med ventilation via LAF-tak på operationsavdelning vid Sunderby sjukhus samt mindre lokalanpassning för WC.

Den totala investeringen bedöms uppgå till 3 mnkr. Medel tas från anslaget för investeringar i Sunderby sjukhus. 

Fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus - uppdukningsrum med Laminar Air Flow-tak - beslutsförslag

Försäljning av fastigheten Näsbyn 28:3

Region Norrbotten säljer fastigheten Näsbyn 28:3 till Kalix kommun. Fastigheten omfattar 502,6 ha varav 350,6 ha är produktiv skogsmark. Till fastigheten hör ett naturvårdsavtal upprättat 2004 som omfattar en areal av 116,9 ha och innebär att området är undantaget för skogsbruk till år 2054.

Anledningen till Kalix kommuns intresse att förvärva fastigheten Näsbyn 28:3 är att säkerställa utbildningsskogar för Naturbruksgymnasiets verksamhet, möjliggöra utbyggnad av Kalix avfallsanläggning, bibehålla och utveckla rekreationsområden med bland annat Rammelbergets motionsspår samt framtida eventuell markreserv för utvecklingen av Kalix kommun.

Regionstyrelsen beslutar att

Genomföra försäljning av fastigheten Näsbyn 28:3 till Kalix kommun för 7,74 mnkr.

Övertagandet sker per 2019-01-01.

Försäljning av fastigheten Näsbyn 28:3 - beslutsförslag
Bilaga - karta över Näsbyn 28:3

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019

Regionstyrelsen har i sin plan fördelat preliminära ramar utifrån de ramar som fanns i Finansplan 2019-2021.

Regionfullmäktige har i Finansplan 2019-2021 gett styrelsen ett utrymme på 8 343,4 mnkr inklusive politisk verksamhet.

Slutliga ramar och resultatkrav för 2019 fördelas nu till divisioner och regiongemensamma verksamheter.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Fastställa redovisade fördelningar av ersättningar och anslag.

2. Fastställa redovisade resultatkrav.

3. Uppdra till regiondirektören att löpande avrapportera ekonomisk handlingsplan för att klara resultatkraven. Vissa av de åtgärder som kan komma ifråga får inte genomföras utan beslut i styrelsen och i förekommande fall regionfullmäktige.

4. Bemyndiga regiondirektören att fördela anslaget lönerevisioner till verksamheten och göra tekniska omfördelningar mellan verksamheter.

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2019 - beslutsförslag
Bilaga - vidarefördelning

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling

Regionstyrelsen ansvarar för fördelningen av 2019 års anslag till regional utveckling inom kultur, infrastruktur och näringslivsutveckling. I ramen för kultur ingår budgeten för mobilitetsstöd till folkhögskolor.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna fördelningen av ramen för kultur.

2. Godkänna fördelningen av ramen för infrastruktur och näringslivsutveckling.

3. Ge regionalutvecklingsutskottet i uppdrag att vidarefördela ramen för kulturstöd.

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling - beslutsförslag

Regional utveckling, kultur, infrastruktur m m

Ägardirektiv till regiondelägda bolag 2019

Regionstyrelsen beslutar att

Till årsstämman för följande bolag föreslå bifogade ägardirektiv för verksamhetsåret 2019:

  • BD Pop AB
  • Investeringar i Norrbotten AB
  • Filmpool Nord AB
  • IT Norrbotten AB
  • Energikontor Norr AB

Ägardirektiv till regiondelägda bolag 2019 - beslutsförslag
Bilaga - ägardirektiv BD Pop AB 2019
Bilaga - ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB 2019
Bilaga - ägardirektiv Energikontor Norr AB 2019
Bilaga - ägardirektiv IT Norrbotten AB 2019

Ägaranvisning till Almi Företagspartner Nord AB

Ägarrepresentanterna Region Norrbotten, Region Västerbotten och Almi Företagspartner AB har gemensamt diskuterat fram en revidering av ägaranvisningen. De förändringar som föreslås är primärt kopplade till Almi Företagspartner ABs (moderbolaget) egna förändringsarbete. Bolaget har också fått ett förtydligande att Almi behöver fortsatt arbeta med att utveckla sin närvaro i inlandet.
Anslagets ekonomiska storlek till bolaget lämnas oförändrat jämfört med föregående år (Region Norrbottens del utgör 5 934 757 kronor).

Regionstyrelsen beslutar att

1. Anta ägaranvisning för Almi Företagspartner Nord AB 2019.

2. Fastställa anslaget till Almi Företagspartner Nord AB i vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling 2019.

Ägaranvisning till Almi Företagspartner Nord AB - beslutsförslag
Bilaga - ägaranvisningar Almi Företagspartner Nord AB
Bilaga - finansieringsöverenskommelse Almi Företagspartner Nord AB

Samverkansavtal om sjukresor mellan Region Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten AB

Samverkansavtalet om sjukresor reglerar samverkan om transporter för sjukresor med taxi, specialfordon och buss mellan Region Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten AB.

Syftet med samverkansavtalet är att säkerställa en effektiv hantering av transporter där patienterna får en god service, säkerheten är hög och transporterna är tillförlitliga och av hög kvalitet. Samverkansavtalet innebär att parterna tar ett gemensamt ansvar för att utveckla sjukreseverksamheten, avseende organisering av transporter och effektiv administration hos bägge parter samt att utveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna samverkansavtal om sjukresor mellan Region Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten AB.

Samverkansavtal om sjukresor mellan Region Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten AB - beslutsförslag

Ordförandeskap i Nordkalottrådet

Nordkalottrådet (NKR) är en av 12 nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådet består av representanter från regional politisk nivå i Finnmark, Nordland, Troms, Lappland och Norrbotten, länsstyrelsen i Norrbotten och närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland samt näringslivsrepresentanter. Ordförandeskapet för samarbetet alterneras mellan regionerna. NKR bistås av ett sekretariat som är lokaliserat hos Lapplands förbund i Rovaniemi. Arbetet finansieras primärt genom Nordiska ministerrådet. Administrationskostnaderna för sekretariatet täcks av NKR och regionen som innehar ordförandeskapet.

Internationella beredningen har 2018-11-27 föreslagit regionstyrelsen besluta att åta sig ordförandeskapet i Nordkalottrådet under 2019-2020 under förutsättning att regionala utvecklingsutskottet beviljar finansiering, samt att ge regiondirektören i uppdrag att senast till regionstyrelsens sammanträde 30 januari 2019 lägga fram ett beslutsförslag om ordförandeprogram.

Regionstyrelsen beslutar att

Åta sig ordförandeskapet i Nordkalottrådet under år 2019-2020 under förutsättning att regionala utvecklingsutskottet beviljar finansiering.

Beredningen ger regiondirektören i uppdrag att senast till regionstyrelsen den 30 januari 2019 lägga fram ett förslag till beslut om ordförandeskapsprogram.

Ordförandeskap i Nordkalottrådet

Remisser

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag på följande remisser:

Remiss - Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet 

Remiss - Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet - beslutsförslag
Bilaga - yttrandet

Remiss - Komvuxutredningens slutbetänkande, En annan och en andra chans

Remiss - Komvuxutredningens slutbetänkande, En annan och en andra chans - beslutsförslag
Bilaga - yttrandet

Remiss - Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken

Remiss - Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken - beslutsförslag
Bilaga - yttrandet

Övriga ärenden

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2019

Regionen har i samverkan med berörda aktörer gjort en årlig översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Förslaget till riktlinjer för 2019 innehåller ett antal förtydliganden samt förändringar av förskrivningsrätt.

Regionstyrelsen beslutar att

Anta de föreslagna riktlinjerna för 2019.

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel 2019 - beslutsförslag
Bilaga-  riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

Samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges landsting/regioner

Region Norrbotten har ett samarbete med Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) avseende högspecialiserad behandling av cancer vid Skandionkliniken i Uppsala. Ett förslag till reviderat samarbetsavtal mellan KAS och Sveriges landsting och regioner har tagits fram med anledning av att Skandionkliniken under flera år haft ekonomiska underskott och är i behov av en ny finansieringsmodell för verksamheten.

Regionstyrelsen beslutar att

Det nya samarbetsavtalet med Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns.

Regionens ökade abonnemangskostnad för avtalet, 0,94 mnkr, finansieras genom avsatta medel i finansplanen för 2019-2021.

Samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges landsting/regioner - beslutsförslag
Bilaga - samarbetsavtal

Inriktningsbeslut för Folktandvårdens struktur i Luleå

Ett förslag till inriktning för Folktandvårdens framtida struktur i Luleå har tagits fram. Inriktningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för kompetensförsörjning, resurseffektivitet samt en fortsatt god vård till patienterna. I ärendet föreslås att tandvårdsklinikerna i Bergnäset och Gammelstad koncentreras till tandvårdcentralen i Luleå centrum. Behovet av förändringar i andra delar av länet ska utredas vidare.

Jens Sundström (L) yrkar avslag på förslaget.

Anders Öberg (S) föreslår att regiondirektören får i uppdrag att

- Ta fram en risk- och konsekvensanalys för strukturförändringar av Folktandvårdens verksamhet i Luleå med möjliga avvecklingar och utvecklingar av dagens samtliga kliniker för att säkra kvalitet och kompetens.

- Utreda möjligheten att etablera en helt ny klinik som bygger på "Megaklinikens" koncept i Luleå (där besökaren själv bokar tider via webben eller telefon och får slutföra sin behandling vid ett besök med alla kompetenser som samverkar runt tandläkarstolen).

Regionstyrelsen beslutar att

Avslå liggande förslag att regiondirektören får i uppdrag att ta fram risk- och konsekvensanalyser för en koncentration av tandvårdsverksamheten till norra hamn och en stängning av tandvårdsklinikerna i Bergnäset och Gammelstad.

Att bifalla Anders Öbergs båda förslag.

Att regiondirektören får i uppdrag att göra en fortsatt översyn av Folktandvårdens struktur i länet.

Inriktningsbeslut för Folktandvårdens struktur i Luleå - beslutsförslag

Inriktningsbeslut om samisk resursenhet

Forskning och erfarenheter har visat på ett behov av att öka kunskapen och kännedomen om samers hälsosituation samt betydelsen av språk- och kulturförståelse i vårdmöten med samer. Regionen har ett antal pågående aktiviteter inom detta område, men har hittills saknat en etablerad plattform för att arbeta med frågor kring samers hälsa. Regionstyrelsen föreslår därför att förutsättningarna för att inrätta en samisk resursenhet vid Jokkmokks hälsocentral utreds.

Regionstyrelsen beslutar att

Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna, inklusive funktion och finansiering, för inrättandet av en samisk resursenhet vid Jokkmokks hälsocentral. Återrapportering med beslutsunderlag till styrelsen ska lämnas senast hösten 2019.

Inriktningsbeslut om samisk resursenhet - beslutsförslag

Regional beredskapsplan

Enligt föreskrift ska beredskapsplanen revideras fortlöpande. Revisionen av regionens beredskapsplan omfattar samtliga perspektiv av beredskap utgående från gällande lagstiftning. Ändringarna består främst i ändrad målformulering med utgångspunkt i strategin ”Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035” samt förtydliganden av roller/ansvar, krigsplacering av personal i regional och lokal krisledning samt uppdaterade definitioner p g a ändrad terminologi.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa den regionala beredskapsplanen.

Regional beredskapsplan - beslutsförslag
Bilaga - regional beredskapsplan

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport

5 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering