Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 18 december (extramöte)

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen beslutade vid ett extramöte att covid-19-vaccinering ska genomföras i Norrbotten enligt föreslagen vaccinationsplan, att vaccinationen ska vara avgiftsfri och att särskild ersättning ska utgå till medarbetare som arbetat inom covidvården. Dessutom beslutades att förskottsbetala 15 mnkr av beräknat underskott 2020 till Länstrafiken i Norrbotten och att förlänga regiondirektörens anställning till 2023.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Vaccinationsplan Covid-19
Avgiftsfrihet vid vaccination mot Covid-19
Särskild ersättning med anledning av coronapandemin
Förskottsbetalning av underskottstäckning avseende Länstrafiken i Norrbotten AB
Förlängning av anställningsavtal för regiondirektör

Vaccinationsplan Covid-19

Folkhälsomyndighetens har tagit fram en nationell plan för vaccination mot sjukdomen covid-19 som ligger till grund för utformningen av Region Norrbottens vaccinationsplan. Planen beskriver hanteringen utifrån ett övergripande perspektiv och innefattar bland annat organisation, ansvar och genomförande. Det råder i dagsläget en stor osäkerhet kring bland annat tilldelning av doser till Sverige vilket medför att vaccinationsplanen vid behov kommer att anpassas utifrån förändrade nationella direktiv och lokala förutsättningar.

I ett första skede, då tillgången på vaccinationsdoser är begränsad, ska vaccinationer erbjudas grupper som löper större risk för allvarlig sjukdomsutveckling:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO) eller har hemtjänst.
 • Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer som omfattas av första punkten.
 • Nära hushållskontakter (bosatta i samma hushåll) till personer som har hemtjänst.

I tillägg till ovanstående rekommendationer kommer regionen även att erbjuda vaccination mot covid-19 till:

 • Personer med hemsjukvård.
 • Personer 18 år och äldre bosatta i samma hushåll som personer i punkten ovan.
 • Personal inom hemsjukvård.

Fortsatt prioritering är inte helt fastställd av Folkhälsomyndigheten. Regionen planerar fortsatt vaccinering enligt följande:

 • Övrig hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Övriga personer 70 år och äldre (födda 1951 och tidigare).
 • Övriga personer i riskgrupp efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.
 • Resterande delen av befolkningen mellan 18-69.

Ordförande Kenneth Backgård (SJVP) föreslår ett tillägg om att ekonomisk ersättning i form av ett schablonbelopp per given dos vaccin ska utgå till kommuner som utför vaccinering mot Covid-19.

Marianne Sandström (SD) föreslår att även inkludera närståendevård och närståendevårdare i prioriterade grupper vid vaccinationsstart.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att: 

1. Genomföra covid-19 vaccinering i enlighet med föreslagen vaccinationsplan.

2. Genomföra nödvändiga anpassningar i vaccinationsplanen utifrån ändrade nationella direktiv eller förändrade lokala behov.  

3. Ekonomisk ersättning i form av ett schablonbelopp per given dos vaccin ska utgå till kommuner som utför vaccinering mot Covid-19.

Marianne Sandström (SD) reserverar sig.

Vaccinationsplan Covid-19
Bilaga - vaccinationsplan

Avgiftsfrihet vid vaccination mot Covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera samtliga regioner i Sverige att erbjuda avgiftsfri vaccinering för alla som stadigvarande bor eller vistas i respektive region.

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket leder till att en hög vaccinationsgrad inte får hindras av den enskildes ekonomiska situation.

Staten står för kostnaden för själva vaccinet och hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under tiden 1 januari 2021 t o m 31 december 2021. Regionerna uppmanas att godkänna och omgående tillämpa rekommendationen.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Anta SKR:s rekommendation om att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till alla som bor eller stadigvarande vistas inom Region Norrbotten.

2. Anta SKR:s rekommendation om att avstå från att debitera kostnad för utomlänsvård enligt riksavtalet vid covid-19 vaccination.

Avgiftsfrihet vid vaccination mot Covid-19
Bilaga - rekommendation från SKR

Särskild ersättning med anledning av coronapandemin

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar och en extrem arbetsbelastning för berörd hälso- och sjukvårdspersonal och yrkesgrupper i deras närhet. Regionen vill därför rikta ett särskilt tack och uppmärksamma deras prestationer genom att betala ut en särskild ersättning. Denna betalas ut till hälso- och sjukvårdspersonal i direkt covid-19-relaterad verksamhet samt andra yrkesgrupper i nära anslutning till covid-19 verksamhet. Ersättningen omfattar ca 1500 medarbetare. 

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen betalar ut ett engångsbelopp om 1500 kronor brutto till samtliga medarbetare ”som tack för en fantastisk insats under pandemin 2020" och att som konsekvens justera kostnaden till cirka 26 mnkr.

Marianne Sandström (SD) föreslår att ändra följande mening: ”Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 145 timmar i direkt anslutning till covidvård under perioden nov 2020-jan 2021 erhåller 3000 kr i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021” så att tidsperioden istället omfattar perioden mars-augusti 2020 och/eller november 2020-januari 2021. Linda Frohm (M) stödjer Marianne Sandströms ändring.

Ordförande Kenneth Backgård (SJVP) föreslår ett tillägg till uppräkningen av berörda covidverksamheter så att även covidakuten i Sunderbyn ingår samt att till uppräkningen av berörda verksamheter i anslutning till covidvård även inkludera vaktmästare vid länets sjukhus och i konsekvens ändra till att den särskilda ersättningen beräknas till cirka 17 mnkr.

Linda Frohm (M) föreslår bifall till det liggande förslaget.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Särskild ersättning till medarbetare ska utgå enligt förslag.

2. Den särskilda ersättningen, som beräknas kosta ca 17 mnkr, belastar budgetmedel inom finansieringen.

3. Bifalla ordförande Kenneth Backgårds (SJVP) ändringsförslag.

4. Bifalla Marianne Sandströms (SD) ändringsförslag.

Anders Öberg (S) och Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Särskild ersättning med anledning av coronapandemin

Förskottsbetalning av underskottstäckning avseende Länstrafiken i Norrbotten AB

Länstrafiken i Norrbotten AB:s ekonomiska problem har förvärrats under 2020 till följd av pandemin. Bolagets underskott 2020 förväntas uppgå till 30 mnkr, varav 23 mnkr av dessa avser underskott för stomlinjerna, det vill säga regionens finansieringsansvar. För att klara bolagets likviditet resten av året har bolaget ansökt om förskottsutbetalning för 2020 års underskott.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 1 december att godkänna förskottsbetalning till Länstrafiken i Norrbotten AB för underskottstäckning år 2020 med 15 mnkr.

Anders Öberg (S) föreslår att hela beloppet om 23 mnkr som avser underskottet för stomlinjerna ska förskottsbetalas. Glenn Berggård (V) stödjer Anders Öbergs förslag.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna att använda likvida medel för att förskottsbetala 15 mnkr av prognostiserad underskottstäckning för 2020 till Länstrafiken i Norrbotten AB.

Socialdemokraternas ledamöter och Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Förskottsbetalning av underskottstäckning avseende Länstrafiken i Norrbotten AB

Förlängning av anställningsavtal för regiondirektör

Regiondirektörens anställningsavtal löper ut den 31 juli 2021. Regionledningen föreslår regionstyrelsen besluta att förlänga avtalets giltighetstid till och med den 30 juni 2023.

Johannes Sundelin (S) föreslår att förlänga anställningsavtalet till den 31 december 2022.

Regionstyrelsen beslutar att

Förlänga anställningsavtalet för regiondirektören till och med den 30 juni 2023.

Förlängning av anställning som regiondirektör

18 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering