Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen beslutade att anta regionstyrelsens plan, som ska revideras i december utifrån tillträdande politisk majoritets prioriteringar. Vidare togs beslut om att föreslå regionfullmäktige att permanenta den höjda bilersättningen för tandvårdsbesök samt att besluta att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Regionstyrelsens plan 2023-2025
Permanent justerad ersättning för resor för besök i tandvården
Vårdval primärvård, uppföljning januari - april 2022
Finansiering av allmänmedicinska vårdplatser i Haparanda
Införande av Microsoft 365
Anslutning till nationell digital arkivlösning
Investering i operationsrobot till Sunderby sjukhus
Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier, september 2022
Inriktningsbeslut - modernisering av automationsbanan på lab vid Sunderby sjukhus
Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Uppdatering av riktlinje för inköp
Översyn av regionens ekonomiska styrprinciper
Målbild 1177
Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - länsgemensam strategi
Motion 10-2020 om kultur på recept
Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg
Motion 5-2022 om nedläggning av persontrafik
Motion 7-2022 om översyn av konsten inom Region Norrbotten
Motion 12-2022 om sommarlovskort
Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsens plan 2023-2025

Regionstyrelsens plan innehåller regionstyrelsens konkretisering av regionfullmäktiges strategiska mål.

I planen anger styrelsen de framgångsfaktorer och styrmått som ska bidra till genomförandet av de strategiska målen.

Regionfullmäktige har gett 40 uppdrag till regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden som ingår i planen, däribland:

 • Tydliggöra uppdragen på de fem sjukhusen bland annat avseende vårdplatser, akut omhändertagande samt profilering av de enskilda sjukhusen.
 • Öka patientgenomströmning och mätbara insatser inom vuxenpsykiatrin.
 • Utveckla samverkan mellan primärvård och psykiatrin.
 • Minimera patientresandet.
 • Fortsätta utvecklingen av digitala patientkontakter.
 • Prioritera åtgärder avseende den uppskjutna vården.
 • Utveckla den palliativa vården.
 • Slutföra den påbörjade utredningen om införande av onkologisk verksamhet inklusive strålning i Sunderbyn.
 • Genomföra en översyn av regionens mödravård, gynekologi- och förlossningsverksamheter.
 • Genomföra särskild satsning för en bättre folkhälsa i Norrbotten – ”En timme mindre”.
 • Patienter skall erbjudas fjärrmonitorering där det är möjligt.
 • Intensifiera åtgärderna för att säkerställa en tillgänglig tandvård i hela länet.
 • Uppdra till regiondirektör att slutföra förhandlingar med LKAB och därefter planera för genomförandet av Kiruna nya sjukhus.
 • Undersöka möjligheterna till en samordnad obesitasvård i Norrbotten.

Glenn Berggård (V) föreslår avslag och att regionstyrelsens plan 2023-2025 anpassas till vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2023-2025.

Anders Öberg (S) föreslår bifall med ett tillägg om att regionstyrelsens plan revideras i december 2022 efter regionfullmäktiges behandling av finansplanen i november.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regionstyrelsens plan 2023-2025 antas.

2. Regionstyrelsens plan revideras i december 2022 efter regionfullmäktiges behandling av finansplanen i november 2022.

Glenn Berggård (V) reserverar sig.

Regionstyrelsens plan 2023-2025
Bilaga - regionstyrelsens plan

Permanent justerad ersättning för resor för besök i tandvården

Det råder ett fortsatt ansträngt bemanningsläge inom regionens tandvård och därmed ett behov av att förlänga den tillfälligt höjda ersättningen för resa med egen bil.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Höja resebidraget med egen bil från 15 kronor till 18,50 kronor per mil för resor i samband med tandvårdsbesök.

2. Beslutet gäller fr o m 2022-11-01.

Permanent justerad ersättning för resor för besök i tandvården

Vårdval primärvård, uppföljning januari - april 2022

Regionen har genomfört dialoger med de hälsocentraler som har störst brister i följsamheten till målindikatorerna i beställningen Vårdval primärvård.

Samtliga verksamheter i dialogen har gjort åtgärdsplaner för att komma till rätta med de brister som identifierats. Den huvudsakliga orsaken till lägre följsamhet är brist på personal, vilket ger sämre möjlighet till kontinuitet.

Pandemins påverkan på verksamheterna är fortsatt stor med ett annat sjukdomspanorama hos personalen än innan pandemin. De hälsocentraler som uppvisar mest brister har en hög frånvaro av personal.

Alla verksamheter behöver i varierande omfattning se över sina arbetssätt.

När det råder brist på personal blir det svårare att ha bra inskolningar där det finns tid att lära sig alla rutiner. Har en verksamhet brist på personal och mycket vikarier så är det större risk för bristande följsamhet till rutiner och kontinuiteten blir lidande.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna dialog och åtgärdsplaner för verksamheter med bristande följsamhet till primärvårdens indikatorer.

Vårdval primärvård, uppföljning januari - april 2022
Bilaga - presentation
Bilaga - regionstyrelsens beslut juni 2022
Bilaga - resultatrapport
Bilaga - uppföljning

Finansiering av allmänmedicinska vårdplatser i Haparanda

Regionfullmäktige beslutade den 27 april att öka antalet fastställda vårdplatser med upp till sex allmänmedicinska slutenvårdsplatser vid Haparanda hälsocentral.

Regionstyrelsen beslutar att

1. För 2022 finansieras de sex allmänmedicinska slutenvårdsplatserna i Haparanda med nationella medel från överenskommelsen om God och nära vård med 3 200 tkr.

2. För 2023 finansieras de redan beslutade sex allmänmedicinska slutenvårdsplatserna vid Haparanda hälsocentral genom att Division Näras budgetram utökas med 10 900 tkr.

3. Investeringen för slutenvårdsplatserna vid Haparanda hälsocentral uppgår till 2 916 tkr och tas från regionens investeringsram 2022.

Finansiering av allmänmedicinska vårdplatser i Haparanda
Bilaga - regionstyrelsens beslut mars 2022

Införande av Microsoft 365

Regionens IT-miljö baseras till stora delar på Microsoftprodukter och är i stort behov av att moderniseras genom ett breddinförande av Microsoft 365 (f d Office 365).

Införandet beräknas pågå under ett år med uppstart i september 2022.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att införa Microsoft 365 i Region Norrbottens samtliga verksamheter.

2. 2,0 mnkr anvisas ur utvecklingsbudgeten för IT (BIT) för att finansiera införandet.

3. Division Regionstöds budgetram utökas med 9,4 mnkr som inarbetas i kommande förslag om finansplan för 2023.

4. Införandet av Microsoft 365 sker genom att följa europeiska dataskyddsmyndighetens rekommendationer på skyddsåtgärder för att för bättra efterlevnaden av GDPR.

Införande av Microsoft 365

Anslutning till nationell digital arkivlösning

R7 e-Arkiv är en gemensamt utvecklad och förvaltad arkivlösning, där idag 14 av Sveriges regioner samverkar.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Region Norrbotten ska ansluta till den nationella digitala arkivlösningen R7 e-arkiv.

2. Startkostnaden och årskostnaden till R7 för 2023 på 2,4 mnkr och för 2024 på 2,1 mnkr finansieras ur projektbudgeten för FVIS.

3. Division Regionstöds budgetram utökas med 0,5 mnkr 2023 och 2024 samt med 2,6 mnkr från och med 2025 som inarbetas i kommande förslag om finansplan 2023.

Anslutning till nationell digital arkivlösning
Bilaga - anslutning till nationell digital arkivlösning

Investering i operationsrobot till Sunderby sjukhus

Norrbotten bedriver avancerad kirurgi inom urologi, gynekologi och allmänkirurgi. Då robotassisterad kirurgi inom berörda områden finns med i vårdprogrammen är det nödvändigt att investera i en operationsrobot för att fortsätta kunna utföra operationerna i Norrbotten. Idag skickas redan all prostataektomier till Umeå. Hemtagning av dessa operationer kan ske efter genomförd investering.

Det är nödvändigt att påbörja upphandlingsprocessen av en operationsrobot för att säkerställa att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kan antas med hänsyn tagen till både pris och kvalitet. Upphandlingsprocessen bedöms starta under Q4 2022 och pågå till och med Q3 2023.

Investeringsbeslut tas av regionstyrelsen efter genomförd upphandling.

Kenneth Backgård (SJVP) föreslår efter samråd med regiondirektören en ny skrivning utifrån utgångsförslaget, som framgår i beslutspunkten nedan.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett underlag där kvalitetsaspekter, samverkansfrågor och patientnytta redovisas och ställs i relation till beräknade kostnader. I arbetet med underlaget förutsätts ingå en dialog med Norrlands universitetssjukhus. Underlaget ska redovisas till regionstyrelsen senast februari 2023.

Investering i operationsrobot till Sunderby sjukhus
Bilaga - ekonomi
Bilaga - produktion

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier, september 2022

Region Norrbotten är i behov av att ersätta och komplettera delar av befintlig teknik.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Division Funktion tilldelas 5 875 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

2. Division Länssjukvård 1 tilldelas 3 565 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

3. Division Länssjukvård 2 tilldelas 1 040 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och nyinvesteringar.

4. Division Nära tilldelas 3 670 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och ny-investeringar.

Investeringsbeslut MT, IT och övriga inventarier, september 2022

Inriktningsbeslut - modernisering av automationsbanan på lab vid Sunderby sjukhus

I en verksamhet med utmaningar att rekrytera personal och antalet tillgängliga biomedicinska analytiker inom regionen ständigt minskar, tillsammans med bristen på lokalyta, är teknikutvecklingen, så som digitalisering och automatisering, den enskilt viktigaste faktorn för att upprätthålla produktionen.

Automationsbanan vid Laboratoriemedicin på Sunderby sjukhus hanterar cirka 1,5 miljoner kemiska analyser årligen. Genom att modernisera automationsbanan kan automationsgraden ökas ytterligare.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av automationsbanan och återkomma innan tilldelningsbeslut med kostnader för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel.

Inriktningsbeslut - modernisering av automationsbanan på lab vid Sunderby sjukhus

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA:s) ändamål är att bedriva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemmarna. Medlemmar är Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - Protokoll från förbundsdirektionen, april 2022
Bilaga - Följebrev från SLA, maj 2022
Bilaga - Förslag på reviderad förbundsordning

Uppdatering av riktlinje för inköp

Regionstyrelsen antog 2019 en riktlinje för Region Norrbottens inköp. Inköp är ett strategiskt viktigt område för regionen och utgör hälften av regionens kostnader. Riktlinjen anger på vilket sätt regionen ska genomföra sina inköp samt vem som ansvarar för olika delar av inköpsprocessen.

Riktlinjen ska årligen ses över och vid behov uppdateras. Senaste uppdatering skedde i maj 2021.

Riktlinjen är nu i behov av en rad uppdateringar så som förändring av ansvar och organisation till följd av omorganisation, nya och uppdaterade styrdokument samt förändringar i beloppsgräns för direktupphandling.

Marianne Sandström (SD) föreslår att meningen ”Miljö- och hållbarhetskonsekvenser ska integreras i inköpsprocessen för att bidra till att nå målen i Agenda 2030 och de 16 miljökvalitetsmålen” på sidan 3 i riktlinjen stryks.

Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att förtydliga att målen avser de 17 målen i Agenda 2030 och de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa Riktlinje Inköp, enligt bilagt förslag med förtydligande på sidan 3 om att målen avser de 17 målen i Agenda 2030 och de 16 nationella miljökvalitetsmålen.

Uppdatering av riktlinje för inköp
Bilaga - riktlinje

Översyn av regionens ekonomiska styrprinciper

Ekonomiska styrprinciper är sådana principer som regionen använder för att styra den ekonomiska utvecklingen och hur budgeten ska konstrueras och följas upp. Styrprinciper behöver finnas på övergripande nivå men också på detaljerad och operativ nivå. Principerna ska utgå ifrån lagstiftning, nationell normgivning samt regionens egna behov. Principerna ska medföra att regionens ekonomi blir förutsägbar, transparent och objektiv.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Region Norrbottens ekonomiska styrprinciper och finansiella mål.

Översyn av regionens ekonomiska styrprinciper

Målbild 1177

1177 (f d 1177 Vårdguiden) består av flera nationella tjänster på webb och telefon, som är viktiga kanaler för regionernas kommunikation och erbjudande till invånarna. Sedan en tid används varumärket 1177 inte bara på regionernas gemensamma tjänster utan också på appar och tjänster som används regionalt. Även kommunerna är på väg att successivt börja använda 1177:s tjänster för sin hälso- och sjukvård.

Med anledning av detta finns ett behov av en långsiktig målbild, i syfte att använda de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt samt utnyttja regionernas och kommunernas kompetens och erfarenheter i utvecklingen av 1177 som ett fortsatt attraktivt och sammanhållet erbjudande till invånarna.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna nationellt överenskommen målbild för 1177.

Målbild 1177
Bilaga - Underlag för beslut

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - länsgemensam strategi

Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) beslutade 2021 att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Strategin innehåller bland annat den tidigare beslutade målbilden som nu konkretiserats ur ett verksamhetsperspektiv. Den pekar ut nödvändiga förutsättningar och riktningsförändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i omställningsarbetet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - länsgemensam strategi
Bilaga - Strategi

Motion 10-2020 om kultur på recept

Linda Jonsson (V) och Kati Jääskeläinen (V) yrkar att regionfullmäktige fattar beslut att Region Norrbotten utreder förutsättningarna för hur Kultur på recept kan införas.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Motion 10-2020 om kultur på recept
Bilaga - motion

Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg

Norrbotten har goda förutsättningar att gå i spetsen för en miljöomställning som också kräver miljö- och klimatvänliga transporter. Därför anser Glenn Berggård (V) att Region Norrbotten behöver verka för ytterligare järnvägssatsningar i regionen.

Han förslår att regionfullmäktige ska besluta att järnväg mellan Svappavaara-Kaunisvaara-Kolari är ett prioriterat infrastrukturprojekt och att Region Norrbotten snarast uppvaktar både på nationell och EU-nivå så att Trafikverket kan få det finansierade uppdraget att påbörja planering, projektering och byggande av järnvägen.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige bifalla motionen. 

Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg
Bilaga - motion

Motion 5-2022 om nedläggning av persontrafik

Region Norrbotten medfinansierar genom Regionala kollektivtrafikmyndigheten tåg och länsbusstrafik i Norrbotten. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de föreslår att persontågtrafiken ska upphöra mellan Luleå-Boden och Luleå-Haparanda.

Marianne Sandström (SD) föreslår att motionens första att-sats ska anses besvarad och att motionens andra att-sats ska bifallas.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

Motion 5-2022 om nedläggning av persontrafik
Bilaga - motion

Motion 7-2022 om översyn av konsten inom Region Norrbotten

Marianne Sandström (SD), Susanne Ström (SD), Lars-Åke Vikström (SD) och Kristina Karlsson (SD) yrkar att regionfullmäktige fattar beslut att Region Norrbotten genomför en översyn av den konst som finns inom regionen, framförallt konst som under längre tid endast lagrats och säljer av konst som inte används ute i verksamheterna.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

Motion 7-2022 om översyn av konsten inom Region Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 12-2022 om sommarlovskort

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Motion 12-2022 om sommarlovskort
Bilaga - motion

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - månadsrapport juli

15 september 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering