Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 11 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen beslutade att efter minoritetsåterremisser för den strategiska planen samt förslag till ny driftsorganisation åter föreslå regionfullmäktige att bifalla förslagen. Vidare beslutades att godkänna beställningen för Vårdval primärvård 2021, att ta ett inriktningsbeslut om projektering av tillfälliga lokaler vid Sandens hälsocentral i Boden och att anta en återställningsplan för vården efter covid-19. Styrelsen ställde sig också bakom att ingå i en nationell upphandling av inhyrd personal.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Strategisk plan 2021-2023 (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)
Ny driftsorganisation i Region Norrbotten (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård 2021
Beställning Vårdval primärvård 2021
Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020
Ändring av finanspolicy
Regel för internkontrollInriktningsbeslut om projektering av tillfälliga lokaler vid Sandens hälsocentralInriktningsbeslut om uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Sunderby sjukhusAvsiktsförklaring avseende gemensam upphandling av inhyrd personalÅterställningsplan för hälso- och sjukvården efter covid-19Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021
Motion 29-2019 om begrepp
Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Revisionsrapport Hantering och redovisning av anläggningstillgångar
Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Remiss Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boendeAnsvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (regionala utvecklingsavdelningens förslag)
Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr (regionala utvecklingsnämndens förslag)
Regiondirektörens rapport

Strategisk plan 2021-2023 (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)

Regionfullmäktige beslutade 28 oktober att återremittera ärendet om strategisk plan 2021-2023 för att ytterligare bereda frågan om en reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022, samt att genomföra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget för kollektivtrafiken i Norrbotten kvarstår.

Regionala utvecklingsnämnden har ytterligare berett ärendet utifrån regionfullmäktiges beslut. Inga förslag till förändrade skrivningar föreslås. Se bilaga.

(V), (S) och (SD) yrkade att regionfullmäktige skulle föreslås besluta att deras partiers förslag till strategisk plan skulle bifallas.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige att Strategisk plan 2021-2023 antas.

Strategisk plan 2021-2023 (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)
Bilaga - regionala utvecklingsnämndens yttrande
Bilaga - förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021
Bilaga - socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)

Regionfullmäktige beslutade vid sitt möte 29 oktober att återremittera ärendet för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal.

En konsekvensbedömning har genomförts, där det konstateras att en ny och effektivare driftsorganisation är en av förutsättningarna för att säkra framtidens välfärd och skapa bättre förutsättningar för en kvalitativt likvärdig vård i hela länet. Inga förslag till förändrade skrivningar föreslås. Se bilaga.

(V) och (S) yrkade i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. (V) yrkade dessutom på att avdelningen för regional utveckling skulle utgöra en egen division, vilket avslogs.

Linda Frohm (M) förslog en förtydligande skrivning på sidan 2 (se protokollet).

(SD) avslog från att delta i beslutet på grund av bristfälligt underlag.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att:

1. Fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1.

2. Den nya organisationen träder ikraft från och med 1 januari 2021. 

3. Justera texten utifrån Linda Frohms förslag.

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten (återremitterat från regionfullmäktige 2020-10-28/29)
Bilaga - konsekvensbedömning

Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård 2021

Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård reglerar kraven för att en leverantör skall kunna verka som vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården i Norrbotten. Ersättning per listad patient är 1 513 kronor, vilket är en ökning med 6,1 procent jämfört med 2020.

Regionstyrelsen beslutar att

Avsätta 83,8 mnkr till Vårdval Allmän barn och ungdomstandvård 2021.

Godkänna Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård 2021.

Beställning Allmän barn- och ungdomstandvård 2021
Bilaga - beställning

Beställning Vårdval primärvård 2021

I beställningen för 2021 har det gjorts justeringar för att innehållet ska vara samstämmigt med aktuell lagstiftning, föreskrifter och regelverk. Inom några områden har tillägg och förtydliganden gjorts.

Begränsningen att filial endast får öppna i samma kommun som huvudmottagningen är belägen är borttagen.

Hälsoundersökningar av asylsökande blir tilläggsuppdrag för hälsocentraler i regionens regi eftersom Migrationsverket inte tillåter privata leverantörer i sin e-tjänst.

En samisk resursenhet blir tilläggsuppdrag för Jokkmokks hälsocentral med uppdrag att bland annat verka för samisk kulturförståelse i regionens hälso- och sjukvård.

Fyra prioriterade områden har tagits fram för primärvården år 2021. Dessa är tillgänglighet, omhändertagande av patienter med särskilda behov av kontinuitet, omhändertagande av psykisk ohälsa samt prevention.

Det pågår en utredning gällande finansiering av ST-läkare i allmänmedicin som kan innebära förändringar av ersättningssystemet för 2022. Avsnittet om beredskap har förtydligats. Ersättningen för beslutade filialer och servicepunkter är samma som för 2020. Uppföljning av satsningen sker inför beställning 2022.  Vårdvalsersättningen har räknats upp med totalt 4,3 procent.

(V) och (S) lämnade flera egna förslag till kompletteringar och justeringar (se protokollet), som i samtliga fall avslogs.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Avsätta 1 191,2 mnkr till Vårdval Primärvård 2021.

2. Godkänna Beställning Vårdval Primärvård 2021.

3. Regiondirektören får i uppdrag att fastställa uppföljningsplanen

4. Framtagandet av förslag till Beställning Vårdval primärvård 2022 ska föregås av nära dialog och överläggningar med samtliga leverantörer.

Beställning Vårdval primärvård 2021
Bilaga - beställning
Bilaga - ersättning

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

En långsiktig prognos visar ökade pensionskostnader och väsentligen ökade pensionsutbetalningar framöver. Det övergripande målet med kapitalförvaltningen är, enligt finanspolicyn, att kunna möta de framtida finansiella åtagandena gällande pensioner. 

För att möta den kraftigt ökade likviditetsbelastningen omkring år 2040 ska pensionsmedlen ökas med hjälp av nya avsättningar och genom avkastning på avsatta medel. Under 2018 avsattes 672 mnkr och 2019 avsattes ytterligare 200 mnkr. I finansplanen för 2020 har avsättning till pensionsportföljen planerats med 200 mnkr. 

Regionen har som mål att upprätthålla en likviditetsreserv som omfattar minst 10 procent av regionens årliga nettokostnader. Per september uppgick regionens likvida medel till 1 689 mnkr vilket motsvarar 20 procent av budgeterad nettokostnad för året. Likviditetsprognosen visar ett likviditetssaldo som är ca 300 mnkr högre än budgeterat, vilket förklaras av den positiva resultatutvecklingen, och innebär att 200 mnkr kan avsättas till kapitalförvaltning enligt plan.

Marknadsvärdet på pensionsportföljen per sista september uppgår till 4 296 mnkr vilket är 181 mnkr högre än anskaffningsvärdet. Avkastningen hittills i år är -3,7 procent vilket beror på den kraftiga värdenedgången p g a börsturbulensen under februari-mars. Portföljen motsvarar 55 procent av pensionsförpliktelserna som uppgår till 7 764 mnkr.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att 200 mnkr flyttas från likviditetsförvaltningen till den mer långsiktiga kapitalförvaltningen.

Avsättning av medel till kapitalförvaltning 2020

Ändring av finanspolicy

Fullmäktige beslutade 2020-04-01 att fastställa en tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebar att aktieandelen kan vara noll (0). Den tillfälliga ändringen gäller till och med 2020-12-31.

Den fortsatt höga volatiliteten på finansmarknaderna gör att den tillfälliga ändringen bör permanentas.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige fastställa ändring i regionens finanspolicy som innebär att aktieandelen kan vara noll (0).

Ändring av finanspolicy

Regel för internkontroll

Regel för internkontroll har uppdaterats. I regeln tydliggörs nämndernas ansvar för internkontroll, ansvaret för egenkontrollarbetet samt hur regionstyrelsen ska följa upp divisionernas egenkontrollarbete.  Regeln har också kompletterats med att divisionerna årligen ska göra riskanalyser inom områdena lagar, förordningar, regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner, rapportering, verkställighet och etik samt att divisionernas internkontrollplaner ska innehålla kontrollmoment inom dessa områden. En ny mall för riskanalys har tagits fram som tillämpas vid framtagandet av internkontrollplanen 2021.

Regionstyrelsen beslutar att

Fastställa Regel för internkontroll.

Regel för internkontroll
Bilaga - regel

Inriktningsbeslut om projektering av tillfälliga lokaler vid Sandens hälsocentral

Regionstyrelsen beslutade 2017 att hälsocentralerna Erikslund och Björknäs i Boden skulle slås ihop och lokaliseras i nuvarande Björknäs hälsocentral. Beslutet var också att köpa Sandens hälsocentral och utöka ytan med den del som tidigare använts som förskola. Vidare beslutades om att nödvändiga ombyggnationer skulle göras vid Garnis rehab, Björknäs hälsocentral samt Sandens hälsocentral.

Garnis Rehab har efter det sålts till Bodens kommun 2018, ombyggnationen på Björknäs hälsocentral är genomförd och ombyggnationen på Sandens hälsocentral är pausad med anledning av vidare utredning. 

Regionstyrelsen beslutade 2018 om lokalförändringar på Björknäs hälsocentral och Sandens hälsocentral då tidigare beslutade omlokaliseringar inte var möjliga att genomföra. 

Regionstyrelsen beslutade 2020-10-14 att genomföra en förstudie av förutsättningarna att tillgodose verksamheternas framtida lokalbehov genom fysisk samlokalisering inom Bodenområdet. Sandens hälsocentral är trångbodda sedan en längre tid och det föreslås åtgärdas via byggnation av tillfälliga lokaler i avvaktan på en senare beslutad permanent lösning. Föreslagen lösning består av en ny inhyrd modulbyggnad som ansluts till befintliga byggnader och i samband med detta rivs en äldre utdömd mindre modulbyggnad.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Föreslagen inriktning med tillfällig lösning av lokalfrågan vid Sandens hälsocentral ska utredas och projektering och infordrande av anbud ska genomföras.

2. Medel för utredning och projektering med 0,5 mnkr tas från beslutad ram för fastighetsinvesteringar 2020 och i det fall projektet inte ska genomföras kommer kostnaden att belasta berörd verksamhet.

Inriktningsbeslut om projektering av tillfälliga lokaler vid Sandens hälsocentral

Inriktningsbeslut om uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Sunderby sjukhus

Ombyggnaden av ytterligare ett uppdukningsrum med steril miljö och med Laminar Air Flow-tak innebär en möjlighet till effektivare resursutnyttjande i samband med operationer, vidare bidrar det till en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad patientsäkerhet då uppdukning inför efterföljande operation kan ske under pågående operation, utan tidspress.

Division Länssjukvård byggde uppdukningsrum på Sunderby sjukhus under 2019 och har redovisat en uppföljning av produktion och produktivitet, vilken visar att uppsatta mål uppnåtts. Uppföljningen avser en kort period med anledning av pandemin.

Den ökade kapitalkostnaden och hyran på grund av investeringen finansieras via minskade kostnader för vårdgaranti genom hemtagning av utomlänsoperationer. Vidare bidrar investeringen till att uppfylla målen för tillgängligheten till operation vilket motiverar föreslaget inriktningsbeslut innefattande projektering och anbudsinfordran. Inför investeringsbeslut ska en plan för redovisning av vilken produktionsökning och produktivitetsökning investeringen ska leda till samt en plan för hur tillgängligheten (väntande inom 90 dagar) kommer att förbättras. Det ska även redovisas en kalkyl för investeringens pay-off tid.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra föreslagen inriktning innefattande projektering och anbudsinfordran av nytt uppdukningsrum på operationsavdelning vid Sunderby sjukhus.

2. Finansiering av projektering som bedöms uppgå till 0,3 mnkr sker från anslaget för investeringsbudget för fastigheter 2020. I det fall investeringen inte genomförs kommer kostnaden att belasta berörd verksamhet.

Inriktningsbeslut om uppdukningsrum på operationsavdelning med Laminar Air Flow-tak vid Sunderby sjukhus

Avsiktsförklaring avseende gemensam upphandling av inhyrd personal

Regiondirektörsnätverket fattade den 25 september 2020 ett inriktningsbeslut om att samtliga regioner ska delta i en gemensam upphandling avseende inhyrd personal.

Ett minskat beroende av inhyrd personal leder till en ökad kontinuitet och trygghet för patienterna, skapar en bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare, möjliggör nödvändigt utvecklingsarbete och minskar kostnaderna.

Inriktningsbeslutet föreslås följas av att en avsiktsförklaring om en gemensam upphandling av inhyrd personal antas och förankras politiskt i respektive region.

Samtliga regioner ska senast 30 november 2020 ha fattat beslut om deltagande i den gemensamma upphandlingen. 15 regioners deltagande krävs för att en gemensam nationell upphandling ska genomföras.

Regionstyrelsen beslutar att

Ingå i en gemensam nationell upphandling avseende inhyrd personal.

Avsiktsförklaring avseende gemensam upphandling av inhyrd personal
Bilaga - beslutsförslag
Bilaga - gemensamt ramavtal, frågor och svar
Bilaga - underlag för rekommendation

Återställningsplan för hälso- och sjukvården efter covid-19

Regionens vårdverksamheter har tagit fram planer för återställning av den vårdverksamhet som varit pausad under pandemin. Sammantaget bedöms att verksamheterna kan producera med full kapacitet under hösten, men pandemins effekter på vården kommer att kvarstå inom flera områden även under 2021.

Nya arbetssätt kommer att spela en betydande roll i hanteringen av uppskjutna vårdbehov. Det handlar framförallt om ökade möjligheter till digitala vårdmöten, bättre samplanering och nyttjande av interna resurser samt ökad samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen.

Utöver dessa insatser behöver verksamheterna öka produktionen genom inköp av extern kapacitet.  Regionens beräknade kostnad för ökad produktion med extern kapacitet år 2020/2021 beräknas till drygt 56 mnkr. 

(S), med stöd av (V), yrkade på ett tillägg om att i varje köp av vård externt göra en riskbedömning och konsekvensanalys av kompetenstapp i den egna organisationen (se protokollet för fullständig skrivning). Förslaget avslogs.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att verksamheterna ska återfå full kapacitet och hantera det uppskjutna vårdbehov som uppstått under pandemin.

2. Avsätta medel för 2020/2021 från de utökade riktade stadsbidragen för att finansiera merkostnader för återställning av uppskjuten vård pga covid-19.

3. Lägga rapporten till handlingarna.

Återställningsplan för hälso- och sjukvården efter Covid-19
Bilaga - återställningsplan

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021

Regionfullmäktiges två beredningar är sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen. Deras uppdrag är att öka kunskapen om medborgarnas behov och verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. 

Enligt beredningarnas reglemente föreslår regionfullmäktiges presidium uppdrag och uppdragslängd för beredningarna. Uppdragen fastställs av regionfullmäktige. 

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna förslag från regionfullmäktiges presidium och föreslå regionfullmäktige besluta att

1. Sjukvårdsberedningen för 2021 ges en förlängning av föregående uppdrag att fortsätta föra medborgardialog om uppdraget: Vilka behov av stöd och hjälp från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten?

2. Uppdragsberedningen för 2021 ges uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget: Hur kan Region Norrbotten underlätta för medborgare och aktörer att ta del av digitala tjänster i samhället?

3. Beredningarna ska lämna sina verksamhetsrapporter till regionfullmäktige senast i november 2021.

Uppdrag till regionfullmäktiges beredningar 2021

Motion 29-2019 om begrepp

Linda Jonsson och Kristina Nilsson (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att byta ut ”levererar vård” mot ”ger vård” i strategier och övriga dokument.

Vilka begrepp som används beror på i vilket sammanhang de används. I möjligaste mån ska begrepp som erbjuda vård, ge vård eller tillhandhålla vård användas.

(S) och (V) yrkade på bifall.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Motion 29-2019 om begrepp
Bilaga - motion

Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården

Regionens revisorer har granskat produktions- och kapacitetsplaneringen inom hälso- och sjukvården. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen inte bedriver en ändamålsenlig och effektiv produktions- och kapacitetsplanering med tillräcklig intern kontroll. Regiondirektören redogör för pågående och planerade åtgärder för att säkerställa en positiv utveckling inom området. 

Regionstyrelsen beslutar att

1. Regiondirektören får i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med produktions- och kapacitetsplanering.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Revisionsrapport Produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården
Bilaga - revisorernas skrivelse
Bilaga - revisionsrapport

Revisionsrapport Hantering och redovisning av anläggningstillgångar

Revisorerna har granskat regionens hantering och redovisning av anläggningstillgångar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att hantering av anläggningstillgångar i allt väsentligt sker med tillräcklig intern kontroll och att räkenskaperna inom granskningsområdet i allt väsentligt är rättvisande.

Regiondirektören rapporterar att en översyn av äldre objekt i anläggningsregistret är påbörjad och arbetet med att dela in medicinteknisk utrustning i komponenter är planerad. Ett uppdrag att utveckla rutinerna för intern kontroll avseende regionens konstsamling ska initieras.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna pågående åtgärder samt regiondirektörens förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten.

Revisionsrapport Hantering och redovisning av anläggningstillgångar
Bilaga - revisorernas skrivelse och revisionsrapport

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning har lämnat betänkandet Ett Nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (SOU 2020:36). Det handlar om att analysera och lämna förslag på en funktion för en samlad uppföljning av hälso- och sjukvården inom den befintliga myndighetsstrukturen, med syfte att följa regeringens reformer på området samt att analysera var behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa god vård.

Utredningen ger bland annat förslag på hur statliga förslag inom hälso- och sjukvårdsområdet ska följas upp. Ett huvudförslag är att en 10-årig överenskommelse sluts mellan staten, regionerna och kommunerna för att ge långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.

Region Norrbotten är överlag positiv till utredningens förslag. Det är dock av yttersta vikt att de olika förslag som framkommit i utredningen inte innebär en onödig överbyggnad och ökad administration, utan synkas med den organisation för kunskapsstyrning som redan etablerats. Vidare är samordning av bland annat nationella satsningar en nödvändighet för att främja en god och jämlik samt resurseffektiv vård.

Regionstyrelsen beslutar att

Lämna yttrande enligt förslag.

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Bilaga - remissyttrande
Bilaga - remiss

Remiss Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende har föreslagit en rad förändringar i socialtjänstlagen och nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

Förändringarna syftar till att möjliggöra omedelbar placering av barn i skyddat boende även utan samtycke från båda vårdnadshavarna. För hälso-och sjukvårdens del föreslås att barn och ungdomspsykiatrin involveras redan i samband med placeringen med möjlighet till tidiga insatser. Informationsöverföringen mellan kommun och region gällande barn placerade i skyddade boenden underlättas genom att uppgifter om barn kan lämnas från kommun till region. Utifrån utredningens förslag följer att det placerade barnet får hälso- och sjukvård, säker skolgång, ökad delaktighet, skydd från våld samt en trygg utflyttning efter placeringen.

Regionstyrelsen anser att de föreslagna förändringarna i socialtjänstlagen och de nya bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kommer att bidra till ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.  Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till samtliga föreslagna förändringar i utredningen men vill lyfta fram att barn och ungdomspsykiatrins (BUP) tidiga insatser i samband med placeringen behöver förtydligas.

Regionen vill även betona vikten av att beakta ökade kostnader för hälsoundersökningar och barn- och ungdomspsykiatrin samt att de eventuella kostnadsökningarna finansieras i enlighet med finansieringsprincipen. 

Regionstyrelsen beslutar att

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslag.

Remiss Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Bilaga - remissyttrande
Bilaga -remiss

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (regionala utvecklingsavdelningens förslag)

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems fullmäktige.

Anders Öberg (S), Lennart Åström (S), Johannes Sundelin (S), Kenneth Backgård (SJVP) och Johnny Åström (SJVP) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Regionstyrelsen beslutar att

I enlighet med Regionala utvecklingsnämndens förslag

1. Föreslå regionfullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

2. Meddela RKM vikten av att de brister som framförts av revisionen åtgärdas skyndsamt och att återkoppling sker till regionala utvecklingsnämnden.

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (regionala utvecklingsavdelningens förslag)
Bilaga - revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - yttrande över revisionsberättelse RKM 2019
Bilaga - granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2019
Bilaga - granskningsrapport Norrtåg AB 2019
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning RKM 2019
Bilaga - revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - bilaga till revisionsrapport styrning och kontroll för att nå en ekonomi i balans inom förbundets samlade verksamhet
Bilaga - årsredovisning RKM 2019
Bilaga - årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
Bilaga - årsredovisning Norrtåg AB 2019
Bilaga - årsredovisning Serviceresor i Norr AB 2019
Bilaga - missiv till medlemmarna i RKM

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr (regionala utvecklingsnämndens förslag)

Efter förbundsdirektionens godkännande av årsredovisning och verksamhetsberättelse ska handlingarna överlämnas till respektive medlemsfullmäktige för hantering av ansvarsfrihet. Revisorerna riktar kritik mot direktionens bokföring av konst och regionala utvecklingsnämnden bistår revisorernas bedömning att följa RKR R4 avseende bokföring av konst.

Doris Messner (SJVP) anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Regionstyrelsen beslutar att

I enlighet med Regionala utvecklingsnämndens förslag

Föreslå regionfullmäktige besluta att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda vid Kommunalförbundet Konstmuseet i Norr ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Ansvarsfrihet för år 2019 avseende kommunalförbundet Konstmuseet i Norr (regionala utvecklingsnämndens förslag)
Bilaga - årsredovisning Konstmuseet i Norr 2019
Bilaga - revisionsrapport grundläggande granskning Konstmuseet i Norr 2019
Bilaga - revisionsberättelse Konstmuseet i Norr 2019
Bilaga - revisionsrapport granskning av årsredovisning Konstmuseet i Norr 2019

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutar att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Regiondirektörens rapport
Bilaga - personalrapport september 2020
Bilaga - produktion och tillgänglighet september 2020
Bilaga - ekonomirapport september 2020
Bilaga - deluppföljning av fastighetsinvesteringar Sunderby sjukhus 2020 - uppdukningsrum med Laminar Air Flow-tak på operationsavdelning

11 november 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering