Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionfullmäktige 9 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionfullmäktiges möte den 9 oktober togs bland annat beslut om en ny strategisk plan. Planen består i grunden av avgående majoritets förslag, med några justeringar från tillträdande majoritet. Det ska bland annat satsas ytterligare cirka 50 miljoner kronor på höjda löner/lönetillägg för sjuksköterskor. Dessutom ska det planeras för magnetröntgenkamera inte bara i Kalix utan även i Kiruna.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Länkar till besluten

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018

Strategisk plan 2019-2021

Motioner

Motion om borttagande av hyra för varmvattenbassängträning (Anders Bohm, NS)

Motion om vårdapp i vårdvalet (Jens Sundström, L)

Motion om screening av prostatacancer (Jens Sundström, L)

Rapporter från fullmäktiges beredningar

Styrelsens beredning av Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018

Styrelsens beredning av Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018

Hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018

Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Övriga ärenden

Policy för påverkansarbete

Inkallande av ersättare

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2019

Interpellation om prover för alkohol- och drogtester (Jens Sundström, L)

Motioner anmälda till regionfullmäktige 9 oktober 2018

Beslut i regionfullmäktige

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018

Det ekonomiska resultatet per augusti 2018 är 234 mnkr vilket innebär 4,2 procent av skatter, bidrag och utjämning och betyder att det finansiella resultatmålet har uppnåtts.

Årsprognosen pekar på ett överskott med 321 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre än fjolårets resultat och 129 mnkr bättre än budget. Ökade medel från nationella överenskommelser samt bättre finansnetto förklarar i allt väsentligt avvikelsen mot budget.

Däremot har hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortsatt underskott vilket beror på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året samtidigt som andra kostnader ökar. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför ökade kostnader för inhyrd personal inom somatisk vård, både läkare och sjuksköterskor. 

Regionfullmäktige beslutade att

Godkänna delårsrapport per augusti 2018.

Styrelsens förslag till beslut
Delårsrapport augusti
Revisorernas bedömning, delårsrapport augusti 2018
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport augusti 2018

Strategisk plan 2019-2021

Regionfullmäktige beslutade på sitt junimöte att återremittera beslutet om strategisk plan med anledning av Sten Nyléns (S) förslag om:

 • Ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och Kalix med behörig personal som sköter utrustningen
 • Ett tillägg om att se över lönestrukturen i Region Norrbotten för personalen på regionens sjukhus
 • Att starta ett projekt om nytt sjukhus i Kiruna på grund av stadsomvandlingen

Regionstyrelsen har efter detta föreslagit en reviderad Strategisk plan 2019-2021, där regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda framtida magnetkameraverksamhet i Kalix när pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn är genomförda under planperioden samt även göra en översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus. Planen har också kompletterats med att regionstyrelsen i oktober godkänt en avsiktsförklaring om att teckna ett avtal med LKAB om villkoren för förhandling om förtidslösen, planering m m inför ett nytt sjukhus i Kiruna.

Kenneth Backgård (NS) hade till regionfullmäktige föreslagit att bifalla nuvarande majorites förslag på strategisk plan med justeringar på sidorna 34 och 43 enligt nedan:

 • För att minska beroendet av inhyrd bemanning avsätts i ett första skede 49 mnkr för satsning på sjuksköterskor, Senare sker, efter analys, en ytterligare satsning med ca 50 miljoner kronor, för vilken regionstyrelsen får utforma principer. Regionstyrelsen ska även göra en översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus.
 • Pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn genomförs. Parallellt genomförs under planperioden utredning och införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna.
 • För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden.
 • Konsekvensändring av ramen.
 • Stycket om Garnisfastigheter stryks.

Sten Nyhlén (-) ställde sig bakom förslaget från Sjukvårdspartiet med en förändring på punkt två, där han föreslog att "utredning" ersätts av "planering", ett förslag som NS jämkade sig med.

Allianspartierna (L, M och C), SD och NS meddelade under mötet att de drar tillbaka de förslag på egna strategiska planer de förde fram till junimötet.

Regionfullmäktige beslutade att

Fastställa skattesats för 2019 till 11,34 per skattekrona.

Anta Strategisk plan 2019-2021.

Efter votering bifalla NS ändringsförslag på punkt 1 med röstsiffrorna 36-35.

Bifalla NS ändringsförslag, med justering från Sten Nyhlén, på punkt 2.

Bifalla NS tilläggsförslag på punkt 3.

Bifalla NS förslag om konsekvensändring av ramen.

Bifalla NS förslag att stryka stycket om Garnisfastigheter.

Styrelsens förslag till beslut
Strategisk plan 2019-2021

Motioner

Motion om borttagande av hyra för varmvattenbassängträning (Anders Bohm, NS)

Anders Bohm (NS) föreslår i en motion att Region Norrbotten tar bort avgiften på 500 kronor per timme för träning i varmvattenbassäng. Bohm anför att HSO:s medlemsföreningar förlorar medlemmar och att det finns föreningar som överväger att lägga ned sin verksamhet eftersom medlemmarna inte har råd att betala avgiften för träning i varmvattenbassäng.

Under 2016 gjordes en översyn av dåvarande landstingets bassängverksamhet. Översynen visade att det saknades tydlig evidens för bassängträningens positiva rehabiliteringseffekter generellt. Däremot sågs en självupplevd ökad livskvalitet hos några patientgrupper då vattnets värme och avlastning underlättar rörelser som är svåra att utföra på land.

En överenskommelse träffades med HSO Norrbotten i juni i år om att Region Norrbotten lämnar ett utökat bidrag på 200 000 kronor för hösten 2018 för att möjliggöra träning i varmvattenbassäng.

S, MP och V yrkade bifall på regionstyrelsens beslut att anse motionen besvarad, medan NS, M, L, C, SD och Sten Nyhlén (-) yrkade bifall till motionen.

Regionfullmäktige beslutade att

Efter votering bifalla motionen med röstsiffrorna 36-35.

Motion om borttagande av hyra för varmvattenbassängträning - styrelsens förslag till beslut
Motionen (Anders Bohm, NS)

Motion om vårdapp i vårdvalet (Jens Sundström, L)

Jens Sundström (L) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder möjligheterna att upphandla sjukvårdsrådgivning/mottagningsverksamhet med läkare och sjuksköterskor i mobilapp och webb för chatt, telefon och videosamtal som en integrerad del i regionens hälsocentralers verksamhet. Liberalerna anser att tjänsten bör tillhandahållas inom ramen för vårdvalet för att den även ska kunna användas av de privat driva vårdenheterna på samma villkor som för regionen.

Regeringen har gett utredaren Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda hur de digitala vårdtjänsterna ska bidra till principen om vård efter behov och hur de ska fungera långsiktigt. Uppdraget ska slutredovisas senast 30 juni 2019. Regionen driver också en förstudie om att införa en digital hälsocentral. Med hänvisning till detta yrkade S, MP, V att regionstyrelsens förslag att anse motionen besvarad skulle bifallas, vilket också NS instämde i, medan Jens Sundström (L) yrkade på bifall.

Regionfullmäktige beslutade att

Anse motionen besvarad.

Motion om vårdapp i vårdvalet -styrelsens förslag till beslut
Motionen (Jens Sundström, L)

Motion om screening av prostatacancer (Jens Sundström, L)

Jens Sundström (L) föreslår i en motion att regionen utreder möjligheten till att erbjuda screening av prostatacancer för personer över 60 år.

Eftersom Socialstyrelsen bedömt att det idag inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera ett nationellt screeningprogram för prostatacancer med PSA-prov yrkade S, MP och V att Region Norrbotten ska anse motionen besvarad och att regionen ska ta ny ställning om rekommendationerna ändras.

Jens Sundström (L) yrkade återremiss på sin egen motion med motiveringen att gå igenom Socialstyrelsens rapport igen och se om Region Norrbotten kan genomföra PSA-screening som en referensstudie enligt "Skånemodellen".

Regionfullmäktige beslutade att

Återremittera motionen.

Motion om screening av prostatacancer -styrelsens förslag till beslut
Motionen (Jens Sundström, L)

Rapporter från fullmäktiges beredningar

Styrelsens beredning av Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018

Framtidsberedningen har i sin analys sökt svar frågeställningen:

 • Vilket behov har olika aktörer inom regional utveckling när det gäller kunskap om struktur och processer, mötesplatser och påverkansmöjligheter vid framtagningen av en ny regional utvecklingsplan (RUS)?

Beredningen har använt sig av möten som de har bjudit in aktörerna till, ibland enskilt och ibland flera aktörer tillsammans. Beredningen har även genomfört studiebesök i olika verksamheter runtom i länet. Beredningen har sökt svar på följande frågor:

 • Hur upplever ni ert deltagande i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)?
 • Varför är RUS viktig för er och er verksamhet?
 • Hur kan RUS-dialogen med Region Norrbotten utvecklas?

Regionfullmäktige beslutade att

Godkänna regionstyrelsens hantering av framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018.

Regionstyrelsen ska säkerställa att kunskap om strategins syfte och funktion synliggörs samt säkerställa fortsatt möjlighet för olika aktörer att delta i processen med genomförande och revidering av den regionala utvecklingsstrategin.

Styrelsens beredning av Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018
Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018

Styrelsens beredning av Allmänna beredningens verksamhetsraport 2017

Allmänna beredningen har under 2017 arbetat med uppdraget "Vilket behov har civila samhället av samverkan med Region Norrbotten?"

Uppdraget är en del i det arbete som pågår inom regionen med att vidareutveckla formerna för samverkan med civila samhället. Beredningen har valt att avgränsa uppdraget till dialoger med föreningar som är ideellt drivna och av lokal karaktär.

Beredningen lämnar i sin rapport följande slutsatser:

 • Ett gemensamt behov hos majoriteten av föreningarna är finansiering till sina verksamheter.
 • Det finns ett behov av en gemensam kontaktpunkt som kan ge samlad information om vilka bidrag som finns att söka, var och hur man ansöker.
 • Föreningarna har behov av att marknadsföra sig och att rekrytera nya medlemmar. Man önskar tillgång till nätverk för att sprida information.
 • Föreningarna har behov av utbildning inom föreningskunskap.
 • Det finns ett behov hos föreningarna av att regionen lyssnar till deras erfarenheter och tillvaratar dessa i utvecklingen av den egna verksamheten.

Regionstyrelsen instämmer i beredningens slutsatser och vill framhålla att det finns ett generellt behov av en mer formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och det civila samhället, därav det uppdrag som gavs regiondirektören i styrelsens plan 2018, att föreslå hur samverkan med civila samhället ska organiseras.

Regionfulmäktige beslutade att

Regionstyrelsens hantering av Allmänna beredningens rapport för år 2017 godkänns.

Regionstyrelsen ska följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder vad gäller formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och civila samhället.

Åtgärd angående formaliserad samverkan mellan Region Norrbotten och civila samhället ska inarbetas i den nya regionala utvecklingsstrategin.

Styrelsens beredning av Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2108

Regionfullmäktige beslutade att

Lämna rapporten till regionstyrelsen för vidare beredning.

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2017-2018

Hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018

Regionfullmäktige beslutade att

Lämna rapporten till regionstyrelsen för vidare beredning.

Hälsoberedningens verksamhetsrapport 2018

Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Regionfullmäktige beslutade att

Lämna rapporten till regionstyrelsen för vidare beredning.

Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018

Övriga ärenden

Policy för påverkansarbete

Genom att stimulera goda kontakter med omvärlden och påverka vilka beslut som förbereds – eller borde förberedas – vill Region Norrbotten, tillsammans med andra aktörer i Norrbotten, uppnå bästa förutsättningarna för regionens medborgare, besökare, företag och organisationer.

Den regionala nivåns betydelse har ökat över tid, regionerna präglas av allt större självständighet och ökat ansvar. Stor del av Region Norrbottens beslut påverkas direkt eller indirekt av EU och/eller nationell nivå. Därmed är det viktigt att tidigt uppmärksamma beslutsunderlag och försöka påverka dem. Beslut ska enligt subsidiaritetsprincipen fattas på lägsta effektiva politiska nivå, så nära medborgarna som möjligt. Det betyder att nationell nivå ska säkerställa att Region Norrbotten har rätt uppdrag och mandat samt ge förutsättningar att genomföra givna uppdrag inom områdena hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Demografin är en utmaning för Norrbotten som har en större andel invånare över 80 år jämfört med andra län. Det innebär att regionen behöver tänka nytt och hitta lösningar för att ge norrbottningarna vård. Rätt hanterat kan utmaningen bli ett försprång och förebild för andra regioner som kommer möta samma utveckling men senare.

Norrbotten har unika förutsättningar och möjligheter att bidra till att hela Sverige och EU blir smartare, hållbarare och mer inkluderande. Norrbotten har många väldigt små aktörer, mikroföretag och även små offentliga administrationer som skall jobba över en mycket stor geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden, inte minst råvaror, till Sverige och hela Europa. Det finns dock stora risker för små råvaruberoende ekonomier med en liten hemmamarknad och sämre tillgång till externt kapital och kompetensförsörjning på grund av få människor och långa avstånd.

Norrbottens påverkansarbete bygger på att berätta och åter berätta om den unika regionala kontext som råder, för anpassade strategier, prioriteringar och stödsystem.

Regionfullmäktige beslutade att

Region Norrbottens Policy för påverkansarbete antas.

Besluta om följande påverkansområden för 2019:
- Uppdrag och mandat för Region Norrbotten
- Förutsättningar att genomföra uppdrag
- Främja tillväxtvillkor och attrahera investeringar i Norrbotten

Internationella policyn som antogs av Landstingsfullmäktige 2014-06-10 upphävs.

Policy för påverkansarbete - styrelsens förslag till beslut
Policyn

Inkallande av ersättare

Regionfullmäktige beslutade att

Vid förhinder för ordinarie ledamot i regionstyrelsen och patientnämnden samt övriga organ som regionen utser ledamöter i, inkallas:

1. I första hand den personliga ersättaren om sådan utsetts (ledamot och personlig ersättare har samma ordningsnummer i valförteckningen).

2. I andra hand ännu ej inkallad ersättare från samma parti, i den ordning partiets ersättare står upptagna i valförteckningen.

3. I tredje hand ännu ej inkallad ersättare från samma kartell i den ordning kartellens ersättare står upptagna i valförteckningen.

4. I fjärde hand ännu ej inkallad ersättare, i den ordning ersättarna står upptagna i valförteckningen.

Inkallande av ersättare - styrelsens förslag till beslut

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2019

Regionfullmäktige beslutade att

Fastställa sammanträdes- och utbildningsdagar 2019.

Regionfullmäkltiges sammanträde den 20-21 november flyttas till den 19-20 november.

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2019 - styrelsens förslag till beslut

Interpellation om prover för alkohol- och drogtester (Jens Sundström, L)

Interpellation om prover för alkohol- och drogtester (Jens Sundström, L)
Svar på interpellationen (Glenn Berggård, V)

Motioner anmälda till regionfullmäktige 9 oktober 2018

Motion 7-2018 om utvecklingsplan för Kalix sjukhus (Jens Sundström, L)
Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset (Agneta Granström, MP)
Motion 9-2018 om barn- och ungdomspsykiatrin (Agneta Granström, MP)
Motion 10-2018 om laddinfrastruktur (Agneta Granström, MP)
Motion 11-2018 om solceller (Agneta Granström, MP)
Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag (Agneta Granström MP, Catarina Ask, MP)
Motion 13-2018 om ökad grundlön för vårdanställda (Agneta Granström MP, Catarina Ask MP)
Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus (Agneta Granström, MP)
Motion 15-2018 om ett stärkt arbete med psykisk hälsa (Agneta Granström, MP)
Motion 16-2018 om PSA-test (Agneta Granström, MP)
Motion 17-2018 om hållbara transporter (Agneta Granström, MP)
Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik (Agneta Granström, MP)
Motion 19-2018 om utbyggd laddinfrastruktur (Agneta Granström, MP)

10 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering