Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionfullmäktige 21 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Mötet beslutade bland annat att godkänna årsredovisningen 2019, som bedömer att fem av de strategiska målen helt har uppnåtts och tolv delvis uppnåtts. Vidare beslutades att tillfälligt tillåta en aktieandel ner till 0 procent för att skydda kapitalet i regionens pensionsportfölj samt att anta en funktionshinderpolitisk policy.

Banner Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Hälsobokslut 2019
Forskningsbokslut 2019Revisionsrapport Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen 2019Årsredovisning Region Norrbotten 2019
Revisionsberättelse Region Norrbotten 2019
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019
Patientnämndens årsrapport 2019
Tillfällig ändring av finanspolicy
Funktionshinderpolitisk policy
Distansdeltagande vid politiska sammanträden

Meddelanden till regionfullmäktige

Fyra meddelanden enligt nedan föredras.

Regionfullmäktige beslutar att

Lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Meddelanden till regionfullmäktige
Bilaga - Patientsäkerhetsberättelse 2019
Bilaga - Hälsobokslut 2019
Bilaga - Forskningsbokslut 2019
Bilaga - Revisionsrapport Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen 2019

Årsredovisning Region Norrbotten 2019

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att fem mål helt har uppnåtts och 12 har delvis uppnåtts.

Verksamhetens resultat är 210 mnkr vilket är 96 mnkr bättre än budget men 10 mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år samtidigt som skatteintäkter, utjämning och statsbidrag har ökat med 3,1 procent.  

Det totala resultatet är 596 mnkr vilket är 383 mnkr bättre än budget. Resultatet i relation till skatter och generella statsbidrag är 7,0 procent vilket innebär att regionen når det finansiella målet på 2 procent. Att resultatet överstiger 2-procentmålet förklaras av värdeuppgången på pensionsportföljen.  

Divisionerna har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år med 86 mnkr men redovisar ett underskott på 290 mnkr för 2019.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2019. 

Årsredovisning Region Norrbotten 2019
Bilaga - Årsredovisning
Bilaga - Måluppfyllelse
Bilaga - Revisorernas granskning av årsredovisning 2019

Revisionsberättelse Region Norrbotten 2019

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna revisionsberättelserna 2019 enligt nedan.

Revisionsberättelse Region Norrbotten 2019
Bilaga - Revisorernas redogörelse
Bilaga - Förteckning över de sakkunnigas rapporter
Bilaga - Förteckning över granskningsrapporter från företagen
Bilaga - Förteckning över revisionsberättelser från stiftelser och förbund
Bilaga - Revisionsberättelse Svenskt ambulansflyg 2019

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019.

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2019
Bilaga - Årsrapport

Patientnämndens årsrapport 2019

Under 2019 registrerade patientnämnden 821 ärenden. Det är en ökning med sju procent jämfört med föregående år. Patientnämnden har noterat att i flertalet ärenden har patientens klagomål eller synpunkter lett till att vårdgivare vidtagit åtgärder, antingen på en övergripande nivå och/eller i det enskilda fallet. Vårddivisionerna närsjukvård och länssjukvård stod tillsammans för 87 procent av inkomna ärenden.

Regionfullmäktige beslutar att

Lägga Patientnämndens årsrapport 2019 till handlingarna.

Patientnämndens årsrapport 2019
Bilaga - Årsrapport

Tillfällig ändring av finanspolicy

För att skydda kapitalet i regionens pensionsportfölj i det nuvarande turbulenta börsläget, föreslås att tillfälligt tillåta en aktieandel ner till 0 procent.

Marianne Sandström (SD) yrkar att den tillfälliga ändringen ska gälla till och med 2021-04-30.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa tillfällig ändring i regionens finanspolicy som innebär att aktieandelen kan vara noll (0). Den tillfälliga ändringen föreslås gälla till dess finansmarknaderna stabiliseras, dock längst till och med 2020-12-31.

Tillfällig ändring av finanspolicy

Funktionshinderpolitisk policy

Syftet med funktionshinderpolitiska policyn är att integrera funktionsnedsättningsperspektivet till att vara en självklar del i Region Norrbottens samtliga verksamheter.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta funktionshinderpolitisk policy.

Funktionshinderpolitisk policy
Bilaga - policy

Distansdeltagande vid politiska sammanträden

Reglementena för regionstyrelse och regionala utvecklingsnämnden medger idag att deltagande vid sammanträde sker på distans. Denna möjlighet bör även finnas för patientnämnden, regionens revisorer samt utskott och beredningar under regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa föreslagna ändringar i bilagda reglementen för att möjliggöra deltagande på distans.

Distansdeltagande vid politiska sammanträden
Bilaga - Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott
Bilaga - Reglemente för patientnämnden
Bilaga - Reglemente för revisionen

Regionfullmäktiges presidium 2020-04-21
Regionfullmäktige leddes på grund av coronapandemin på länk av presidiet (i vitt fullmäktiges ordförande Margareta Henriksson), som befann sig på Gällivare sjukhus. Antalet ledamöter på plats i sessionssalen i Luleå var reducerat.

21 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering