Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionfullmäktige 17 juni

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Fullmäktige beslutade bland annat att godkänna delårsbokslutet för första tertialet, att prioritera åtta mål i Agenda 2030, att avveckla folktandvårdskliniken i Sävast, att införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar, att ta en egenavgift på 200 kronor för serologisk provtagning avseende covid-19 samt att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB om införande av Framtidens vårdinformationsstöd.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden, inklusive interpellationer och frågor, hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Prisutdelning

Fullmäktiges ordförande Kenneth Backgård (SJVP) delade ut Region Norrbottens stora förbättringspris i vården 2020.

Länkar till besluten

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020
Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden, april 2020
Strategisk plan 2020-2022 - nya planeringsförutsättningar på grund av covid-19
Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030
Avveckling av folktandvårdsklinik i Sävast
Matlaget i Gällivare 2019 - Prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter
Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar
Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning
Motioner
Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB
Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia
Avtalstecknande med Cambio Healthcare Systems AB gällande införande av Framtidens Vårdinformationsstöd
Egenavgift vid serologisk provtagning avseende covid-19 (extraärende)
Redovisning av användning av partistöd 2019 (extraärende)

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020

Coronapandemin som pågår påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Skatteintäkterna minskar 2019, 2020 och åren framöver och staten har beslutat om ökade generella statsbidrag för 2020 och även för 2021. Staten har under maj aviserat om ytterligare ökade bidrag. Under våren har omprioritering gjorts av bedriven vård och annan verksamhet vilket leder till undanträngd vård och även nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver. Det pågående omställningsarbetet ute i vården har till stora delar pausats. Kostnader och förlorade intäkter till och med april till följd av covid-19 är 105 mnkr. Samtidigt har kostnader minskat på andra områden på grund av kraftig neddragning av operations- och mottagningsverksamhet.

De strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås ej för perioden men prognostiseras uppnås för helåret. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetens resultat per april är 37 mnkr. Nettokostnaderna är på samma nivå som i april 2019 vilket betyder att nettokostnadsutvecklingen är 0 procent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 2,6 procent. Periodens resultat är negativt med 312 mnkr vilket förklaras av att pensionsportföljen minskat i värde med 317 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin. 

Årsprognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket 33 mnkr sämre än budget. Prognosen för årets resultat är negativt med 128 mnkr och förklaras till stor del av värdenedgången av pensionsportföljen. 

Anders Öberg (S) föreslår i ett tilläggsyrkande att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en planering för hur regionens egna verksamheter ges förutsättningar att ställa om och beredas möjlighet att återuppta den vård som ställts in för att möta det uppdämda vårdbehovet hos norrbottningarna samt att ge revisionen resurser för en covidgenomlysning.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna delårsrapport per april 2020.

Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020
Bilaga: delårsrapport
Bilaga: måluppfyllelse

Anders Öbergs tilläggsyrkande avslås.

Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden, april 2020

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Perioden kommer gå till historien med den snabba omsvängningen som coronapandemin skapat. Norrbotten som under flera år haft en stark utveckling avseende näringsliv och kulturliv fick liksom många andra regioner känna av den snabba inbromsningen. Många branscher drabbas men i länet har det främst varit besöksnäringen, restauranger och hela det inställda kulturlivet. Detta har inneburit att verksamheten behövt ställa om på många punkter. Planerade aktiviteter har ställts in eller ställts om.

Framförallt har åtgärder tagits fram för att mildra effekterna av den ekonomiska krisen. Både EU och den svenska regeringen har vidtagit åtgärder och det har för regionen varit viktigt att utifrån de behov som finna i länets kommuner, kulturliv och näringsliv se hur våra åtgärder kan komplettera för att mildra krisen. Dialogerna med kommunerna och andra aktörer samt regionens kraftfulla verktyg har haft avgörande betydelse här. 

Regionala utvecklingsnämndens resultat per april visar på ett överskott om 4 miljoner kronor. Regionala kollektivtrafiken (RKM) larmar om minskat resande på både buss och tåg sedan mitten av mars. I nämndens resultat per april ingår inga negativa resultat från kommunalförbundet.

Årsprognosen bedöms visa ett negativt resultat om 5 miljoner kronor. Underskottet är kopplat till RKMs bedömda underskott för året. Regeringen har lovat tillskjuta medel till landets kollektivtrafik, men då det inte framgått när eller hur mycket man beräknas få i kompensation görs bedömningen att 9 miljoner kronor kan utgöra den del som Region Norrbotten som medlem måste kompensera förbundet. 

Övriga verksamheter planeras klara sig inom budget eller levererar ett överskott.

Glenn Berggård (V) yrkar att skrivningarna utifrån regionstyrelsens förslag ska justeras i att-sats 2 och 3, enligt nedanstående beslut. Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M) m fl bifaller yrkandet.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna regionala utvecklingsnämndens delårsrapport april 2020.

2. Tillskriva regionala kollektivtrafikmyndigheten om att myndigheten ska vidta åtgärder för att minimera risken för negativa ekonomiska resultat av stomlinjetrafiken i Norrbotten.

3. Tillskriva regionala kollektivtrafikmyndigheten om att säkerställa att en omställning av busstrafiken pågår inför starten av persontrafik på Haparandabanan 2021 i syfte att delfinansiera ökade kostnader för tågtrafiken.

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport, april 2020
Bilaga: delårsrapport

Strategisk plan 2020-2022 - nya planeringsförutsättningar på grund av covid-19

Den pandemi som drabbat såväl Sverige som stora delar av världen i övrigt har medfört att förutsättningarna för de uppdrag som i den strategiska planen för 2020-2022 riktats mot regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden har förändrats.

Styrelsen samt de två nämnderna får därför i uppdrag att redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk plan.

Glenn Berggård (V) yrkar, med bifall av bland annat Anders Öberg (S), att regionfullmäktige beslutar ge regionstyrelsen i uppdrag att snarast upprätta reviderad budget och överlämna den till regionfullmäktige för fastställande.

Regionfullmäktige beslutar att

Uppdra till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden samt patientnämnden att till regionstyrelsens sammanträde i september redovisa hur pandemin har påverkat förutsättningarna för fullgörandet av de uppdrag som fastställts i Strategisk plan 2020-2022 och föreslå åtgärder att beakta i kommande förslag till budget och strategisk plan.

Glenn Berggårds yrkande avslås.

Strategisk plan 2020-2022 - nya planeringsförutsättningar p g a covid-19

Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller totalt 17 stycken hållbarhetsmål.

Region Norrbotten prioriterar de åtta mål ur hållbarhetsdimensionerna där regionen är både drivande och utförare i styrning genom den strategiska planen.

Glenn Berggård (V) föreslår, med bifall från bland annat Anders Öberg (S), att även mål 10, Minskad ojämlikhet, ska prioriteras.

Lage Hortlund (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.

Regionfullmäktige beslutar att

1. I arbetet med den strategiska planen för 2021-2023 och de strategiska målen ska även dessa åtta hållbarhetsmål beaktas:

 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Hållbara städer och samhällen
 • Bekämpa klimatförändringarna

2. Tydliggöra hur de strategiska målen bidrar till Agenda 2030-målen.

3. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska identifiera indikatorer som inkluderar Agenda 2030 i sina planer för 2021-2023.

Glenn Berggårds tilläggsförslag avslås.

Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030
Bilaga - Region Norrbotten och Agenda 2030
Bilaga - kunskapsunderlag

Avveckling av folktandvårdsklinik i Sävast

Folktandvårdskliniken i Sävast föreslås stängas och verksamheten flyttas till Björknäskliniken i centrala Boden. Patienter som tidigare behandlats i Sävast kommer att erbjudas vård på Björknäskliniken. Personalen i Sävast kommer att omfördelas till Björknäs. Lokaler och hyreskontrakt sägs upp och eventuellt överbliven utrustning avyttras. 

Daniel Persson (S) yrkar avslag på ärendet.

Regionfullmäktige beslutar att

Stänga folktandvårdskliniken i Sävast och flytta verksamheten till Björknäskliniken i centrala Boden.

Beslutet föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Avveckling av folktandvårdsklinik i Sävast

Matlaget i Gällivare 2019 - prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter

Utifrån genomförd granskning bedöms verksamheten som bolaget Matlaget i Gällivare har bedrivit under föregående år ha varit förenligt med det kommunala ändamålet och befogenheter.

Regionen kvarstår som ägare i Matlaget i Gällivare AB tills en översyn är gjord av regionens kostförsörjning i Gällivare. 

Regionfullmäktige beslutar att 

1. Avvakta med avyttring av aktierna i Matlaget i Gällivare AB.

2. Begära utdelning från Matlaget i Gällivare AB vid extra bolagsstämma i augusti. Utdelningen ska, i enlighet med bolagsordningen, motsvara skälig förräntning på det av ägarna tillskjutna kapitalet.

3. Göra översyn av ägardirektivet för bolaget tillsammans med Gällivare kommun.

Matlaget i Gällivare 2019 - Prövning av om bolaget följt kommunala ändamål och befogenheter
Bilaga - årsredovisning

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

Antalet neuropsykiatriska utredningar har de senaste åren ökat kraftigt vilket medfört att köer uppstått och behov av utredningar utförda av externa vårdgivare ökat. Detta i kombination med remissfrihet har lett till upplevda problem med patientsäkerhet, prioriteringar, styrning och kontroll samt ökade kostnader. En majoritet av landets regioner har därför infört remiss- och bedömningskrav. 

För att öka styrning och kontroll av kostnader och patientflöde samt kvalitetssäkra vårdkedjan inför neuropsykiatrisk utredning föreslår regionstyrelsen att remisskrav införs för neuropsykiatriska utredningar.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Införa remisskrav för neuropsykiatriska utredningar i regionen.

2. Remisskravet gäller från 1 september 2020.

3. Uppföljning ska göras efter ett år.

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2019

Regionfullmäktige beslutade ifjol att tilldela uppdragsberedningen följande uppdrag:

Uppdragsberedningen ges för år 2019 uppdraget att kartlägga Norrbottens näringslivs behov av regionalt påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå. Detta genomförs i dialog med näringsliv, medborgare och organisationer.

Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen som baseras på en analys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens näringsliv. Ärendet är regionstyrelsens svar på rapporten och den är entydigt överens med beredningen.

Uppdragsberedningen konstaterar i sin rapport att länets näringsliv ser behov av påverkansarbete på regional, nationell och internationell nivå och ger följande rekommendationer:

 • Region Norrbotten måste arbeta för mer korrekt bild av Norrbottens betydelse för Sverige.
 • Region Norrbotten måste arbeta med att förtydliga för näringslivet om det regionala utvecklingsansvaret och vilka ingångar det finns för samtal, stöd och påverkan med såväl politiker som tjänstemän.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att kompetens inom bristyrken och arbetskraft ska finnas i regionen.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att påverka tillståndsprocesser i syfte att förkorta beslutstider och bidra till bredare tillstånd för exempelvis gruvor, vindkraft och markanvändning.
 • Region Norrbotten måste arbeta för en god infrastruktur i hela länet och en samordnad kommunikationsplan.
 • Region Norrbotten måste arbeta för att påverka Europeiska unionen för en ökad förståelse för hållbart skogsbruk.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna regionstyrelsens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2019.

2. Regionstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen 2021. 

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019

Regionstyrelsen redovisar i ärendet sin beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019 på temat ny teknik och vårdappar. Styrelsen redovisar ett flertal pågående och planerade aktiviteter som svarar mot de behov som sjukvårdsberedningen identifierat. En av de mest framträdande åtgärderna är e-tjänsten Digitalen som infördes i januari 2020.

Utifrån uppdraget har beredningen gjort följande sammanfattning av medborgarnas behov:

 • God internet- och telefontäckning i hela Norrbotten. Det är en grundläggande förutsättning för en jämlik hälso- och sjukvård.
 • Utökad information och marknadsföring av alla digitala möjligheter och tjänster inom hälso- och sjukvården. Ökad kunskap om vad som går att göra digitalt.
 • Lättåtkomliga invånartjänster. Breddning av det digitala utbudet så att medborgaren kan följa sina remisser, genomföra enklare uppföljningar digitalt och av/omboka vårdtid digitalt oavsett tid på dygnet.
 • Information på fler språk på 1177.

Regionstyrelsen vill lyfta fram följande åtgärder som viktiga att följa upp i relation till de behov som sjukvårdsberedningen identifierat:

 • Verka för att öka tillgången till bredband.
 • Informations- och marknadsföringsinsatser för att öka kunskapen om e-tjänsten Digitalen, vårdappar och andra digitala tjänster som 1177.
 • Genomförda piloter och projektinföranden inom ramen för digitaliseringsstrategin.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019.

2. Genomförda åtgärder ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2021.

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2019
Bilaga - verksamhetsrapport

Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Regionfullmäktige beslutade 2019 att fastställa regionfullmäktiges arbetsordning.

I samband med en översyn föreslås regionfullmäktiges arbetsordning revideras enligt bilaga.

Ändringarna består i de tider som reglerar inlämnande av interpellationer och frågor. För att möjliggöra en mer kvalitetssäkrad hantering föreslås att interpellationer senast får inlämnas tio arbetsdagar (tidigare tio dagar) och frågor senast tre arbetsdagar (tidigare tre dagar) innan sammanträdet.

Anders Öberg (S) yrkar att den nuvarande arbetsordningen ska behållas, med bifall från bland annat Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD).

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa regionfullmäktiges arbetsordning.

Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning
Bilaga - arbetsordning

Motioner

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå följande motioner:

Motion 6-2019 om insynsplats i patientnämnden – Marianne Sandström (SD)
Bilaga - motion

Motion 8-2019 om utbildning för förtroendevalda – Johannes Sundelin (S)
Bilaga - motion

Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla – Kristina Nilsson (V) och Linda Jonsson (V)
Bilaga - motion

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Investeringar i Norrbotten AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Luleå, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala Piteå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå.

Ett erbjudande om delägarskap har ställts till övriga kommuner i Norrbotten. Enligt överenskommelse vid bolagets bildande köper tillkommande kommuner i första hand av Region Norrbottens aktieandel.

Gällivare kommun har erbjudits att köpa 28 aktier av Region Norrbotten och genom det teckna 1,4 % av bolaget, för en köpeskilling av 2 800 kr.

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 1516 aktier, vilket motsvarar 75,8 procent av totala antalet aktier i Investeringar i Norrbotten AB.

I och med Region Norrbottens försäljning av aktier till Gällivare kommun kommer tretton av länets fjorton kommuner att vara delägare.

Regionfullmäktige beslutar att

Region Norrbotten avyttrar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB till Gällivare kommun, till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2 800 kr.

Avyttring av aktier i Investeringar i Norrbotten AB

Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av typen Coradia

I samband med att Norrtåg AB anskaffade tolv tågfordon av typen Coradia X62 gjorde AB Transitio även en beställning av högvärdeskomponenter till fordonen. Högvärdeskomponenterna finansierades genom AB Transitio som tog ut ett lån om 160 miljoner kronor i Nordiska investeringsbanken 2010. De fyra nordligaste regionerna (Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland) samt Region Östergötland och Västra Götalandsregionen tecknade en solidarisk borgen för lånet med en löptid om tio år 2010 – 2020.

Lånet behöver refinansieras i juli 2020 för det återstående beloppet om drygt 98 miljoner kronor och de fyra nordligaste regionerna behöver därför teckna ett nytt borgensåtagande, proprieborgen. Region Norrbotten behöver fatta beslut om att gå i borgen för högvärdeskomponenterna. I dagsläget finns inget avtal att tillhandahålla då val av finansiär inte gjorts än. Beslutet ger Transitio förutsättningar för att gå vidare och handla upp och teckna avtal om finansiering med någon part.

Regionfullmäktige beslutar att

Region Norrbotten går i proprieborgen för 6 015 183 kronor för regionens relativa andel av finansieringen för högvärdeskomponenter till tågfordonen av typen Coradia vilka förvaltas av AB Transitio.

Utse regionstyrelsens ordförande att för Region Norrbottens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Förnyat borgensåtagande för högvärdeskomponenter till tågfordon av märket Coradia

Avtalstecknande med Cambio Healthcare Systems AB gällande införande av Framtidens Vårdinformationsstöd (extraärende)

Ett välfungerande vårdadministrativt IT-stöd är en grundläggande förutsättning för att vården ska fungera. Det utgör plattformen för journalföring, vårdplanering, statistik och uppföljning. Regionens vårdadministrativa system VAS har i sitt nuvarande utförande nått sin tekniska livslängd.

Den 1 april 2020 fattade regionstyrelsen ett inriktningsbeslut om att inleda förhandlingar med leverantören Cambio Healthcare Systems AB om avtal för ett tidigarelagt införande av systemet FVIS. Detta har resulterat i det avtalsförslag som presenteras i detta ärende. Datum för avtalstecknande är 23 juni 2020. Införandestart sker i samband med avtalstecknandet och det nya systemet ska vara infört 2023.

Regionfullmäktige beslutar att

Investeringsutgiften för införandet under perioden 2020-2024 om 327 mnkr godkänns.

Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB gällande införande av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) i enlighet med omförhandlat avtal.

Egenavgift vid serologisk provtagning avseende covid-19 (extraärende)

SKR (Sveriges kommuner och regioner) föreslår i en rekommendation till regionerna att en egenavgift på 200 kr tas ut för serologisk provtagning vid covid-19. Bred serologisk testning nyttjas för att kartlägga smittspridningen i landet och därmed utgöra kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrottet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av personal och brukare, till exempel inom äldreomsorgen.

Glenn Berggård (V) yrkar att provtagning i första hand ska vara avgiftsfritt för alla, i andra hand, med instämmande av bland annat Anders Öberg (S), att att-sats 2 ändras till ”Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill säga hälso-och sjukvårdspersonal, personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS samt av Socialstyrelsen identifierade riskgrupper ”.

Regionfullmäktige beslutar att

Införa en egenavgift om 200 kronor för serologisk provtagning avseende covid-19 utifrån Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) rekommendation.

Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill säga hälso-och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.

Glenn Berggårds yrkanden avslås.

Redovisning av användning av partistöd 2019

Regionfullmäktige beslutar att

Lägga följande redovisningar till handlingarna:

Redovisning sjukvårdspartiet
Redovisning moderaterna
Redovisning centerpartiet
Redovisning socialdemokraterna
Verksamhetsberättelse (S) 2019
Redovisning vänsterpartiet
Revisionsberättelse (V) 2019
Redovisning sverigedemokraterna

18 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering