Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionfullmäktige 12 februari

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På mötet togs bland annat beslut om att utifrån riksdagens beslut om ny kostnadsutjämning justera finansplanen, vilket innebär att ytterligare sparåtgärder på 151 miljoner kronor inför 2021 inte behöver genomföras, att göra förändringar i regelverket för avgifter på tolv punkter och att anta en policy för patient-, närstående och brukarmedverkan.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Finansplan 2020-2022

Regionfullmäktige fastställde i november 2019 en finansplan med en treårsbudget för åren 2020-2022 baserat på den kostnadsutjämning som gällde då.

Med den nya kostnadsutjämning som riksdagen beslutade om den 20 november får regionen högre intäkter med 199 mnkr 2020, 281 mnkr 2021 och 310 mnkr 2022.

Med anledning av ökade intäkter behöver inte ytterligare åtgärder, utöver de redan påbörjade 700 mnkr i minskad ram, identifieras inför 2021.

Anders Öberg (S), Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) lägger fram egna förslag.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Uppdaterad budget i finansplan för 2020-2022 godkänns.

2. Regionfullmäktiges uppdrag till Regionstyrelsen att identifiera ytterligare åtgärder på 151 mnkr och återkomma till strategiska planen inför 2021 inte behöver genomföras.

3. Ändringarna införs i Finansplan 2020-2022

Finansplan 2020-2022
Bilaga - Socialdemokraternas förslag
Bilaga - Vänsterpartiets förslag

Uppdatering av finanspolicy

Finanspolicyn är regionens och koncernens regelverk för medelsförvaltningen. Policyn ska även vara en vägledning i det dagliga arbetet för de som arbetar med finansförvaltningen.

Den uppdaterade finanspolicyn innehåller förändringar i avsnitt 5 om likviditetsförvaltning på sidan 8. Ändringarna innebär att:

  1. Då kortfristig placering av likvida medel görs i kontoförande bank så måste banken som lägst ha kreditranking A-/A3 enligt Standard & Poor´s/Moodys.
  2. Genomsnittlig duration i koncernens likviditetsportfölj ska vara som längst 1 år.

Ändringarna är markerade i bilagt förslag till finanspolicy.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta förslaget till finanspolicy.

Uppdatering av finanspolicy
Bilaga - Finanspolicy

Förändring i regelverket för avgifter

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-19 att återremittera ärendet för att kompletteras med en konsekvensbeskrivning av de socioekonomiska effekterna samt en beskrivning av konsekvenserna för klimatet och en jämställdhetsanalys. Analys av effekter inom områdena socioekonomi, klimat och jämställdhet har utförts där så har varit möjligt och behöver i förekommande fall ställas mot behovet av besparingar på området.

De föreslagna avgiftsförändringarna visar på en intäktsökning på 12,9 mnkr för vårdavgifter och en kostnadssänkning på 4,5 mnkr för sjukresor vilket ger en sammanslagen effekt på 17,4 mnkr på helårsbasis.

Linda Frohm (M) föreslår en förändring i formuleringen av punkt 10, där ”0 kronor” i utskickade handlingar ändras till ”faktisk kostnad”.

Glenn Berggård (V) yrkar på återremiss för att ytterligare utreda socioekonomiska konsekvenser, vilket får bifall av Denise Magnusson (-), och i andra hand yrkar de på egna förslag. Även Anders Öberg (S) och Marianne Sandström (SD) lägger fram egna förslag.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå yrkandet på återremiss.

Förändra följande avgifter: 

1. Besök i primärvård, specialistvård och besök som genomförs med distansöverbryggande teknik från 200 kronor till 300 kronor

2. Besök på akutmottagning/jourcentral från 300 kronor till 400 kronor

3. Besök på akutmottagning/jourcentral inklusive transport med vägambulans eller helikopter från 500 kronor till 600 kronor

4. Behandling i hemmet utförd av ambulanspersonal, som inte resulterar i en ambulanstransport från 0 kronor till 300 kronor

5. Uteblivet besök i primärvård, specialistvård och besök/behandling som genomförs med distansöverbryggande teknik från 200 kronor till 400 kronor

6. Uteblivande från planerad operation från 0 kronor till 1500 kronor

7. Egenavgift för sjukresa med taxi från 100 kronor till 200 kronor per resa

8. Egenavgift för sjukresa med egen bil från 100 kronor till 125 kronor samt höja bidraget för sjukresa med egen bil från tolv kronor till femton kronor per mil

9. Högkostnadsskyddet för sjukresor från 1600 kronor till 2400 kronor

10. Borttappad tandställning och mjuk bettskena från faktisk kostnad till 500 kronor och för hård bettskena från faktisk kostnad till 1000 kronor

11. Lån av andningshjälpmedel (CPAP) vid symptomgivande sömnapné från 500 kronor per utlämnad CPAP till en årsavgift på 500 kronor

12. Externa gäster i dubbelrum på patienthotell från 1200 kronor till 1300 kronor

De nya avgifterna träder i kraft den 1 april 2020.

Förändring i regelverket för avgifter
Bilaga - regionfullmäktiges beslut om återremiss 2019-11-19/20

Förändring i regelverket för avgifter - egenavgift för sterilisering

Egenavgiften för kirurgisk sterilisering utan medicinsk indikation för kvinnor och män varierar både inom riket och inom den norra sjukvårdsregionen. Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF, har därför beslutat att rekommendera medlemsregionerna att besluta om en enhetlig avgift på 2 500 kronor för kirurgisk sterilisering. 

Inom ramen för det pågående omställningsarbetet i Region Norrbotten sker en översyn av kostnader som innebär hårda prioriteringar. Sterilisering utan medicinsk grund är enligt de nationella riktlinjerna för prioriteringar en lågt prioriterad åtgärd varvid det inte är lämpligt att sänka egenavgiften. Regionstyrelsen vill påpeka att det är det önskvärt att i mån av tid och resurser fortsätta att utföra steriliseringar som en preventiv åtgärd för de som har svårt att hitta andra preventiva metoder då det kan att hålla nere antalet aborter. 

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå Förbundsdirektionen för Norra Sjukvårdsregionförbundets rekommendation om sänkt avgift från 4 700 kronor till 2 500 kronor för sterilisering som utförs utan medicinsk grund.

Förändring i regelverket för avgifter - egenavgift för sterilisering
Bilaga - Regionfullmäktiges beslut om återremiss 2019-10-16

Ändring av avgift för kopia av allmän handling

Nuvarande avgifter för kopia av allmän handling är inte i alla avseenden förenliga med kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincip och likställighetsprincip. Med anledning av detta föreslås att avgifterna för kopia av bild samt kostnaderna för arbetstid tas bort. 

Regionfullmäktige beslutar att

Anta ändrade avgifter för kopia av allmän handling.

Ändring av avgift för kopia av allmän handling

Förslag till ändring i avgiftshandboken

Patientnämnden har under hösten mottagit synpunkter på vården från patient som vårdats för cancer med metastaser. Till följd av behandlingen har patienten fått kala fläckar på huvudet som hen valt att täcka med hjälp av hårextension som sätts fast av frisör.

Enligt den nu gällande avgiftshandbokens tredje kapitel om hjälpmedel har patienter i vissa fall rätt till ekonomiskt stöd för peruk. I handboken förtydligas att ”Med peruk avses även toupéer och postischer.”

Patientnämnden har föreslagit regionfullmäktige besluta att göra ändringar i avgiftshandboken.

Regionfullmäktige beslutar att

Göra ändringar i avgiftshandboken så att även hårextension räknas som hjälpmedel och likställs med peruk på samma sätt som toupéer och postischer.

Förslag till ändring i avgiftshandboken
Bilaga - Patientnämndens förslag

Avveckling av stiftelsen Norrbottens forskningsråd

Stiftelsen Norrbottens Forskningsråd bildades 1986 för att genom forskning främja utvecklingen i Norrbottens län.  Stiftarna är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU).

Forskningsrådet har fungerat som ett av Region Norrbottens verktyg inom näringspolitiken och under ett stort antal år möjliggjort tillämpbar forskning i samverkan mellan universitet, organisationer och näringsliv. Den tämligen unika roll som forskningsrådet hade vid etableringen har med tiden förändrats då andra former för samverkan mellan forskning och näringsliv har utvecklats. Den senaste stiftarmedfinansieringen är gjord 2014 och den då påbörjade långsiktiga satsningen på unga forskare i Norrbotten har nu genomförts. Stiftelsen kan därmed avvecklas och kostnader för avvecklings och avslutningsarbete kan göras inom ramen för befintligt kapital.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna avvecklingen av stiftelsen Norrbottens forskningsråd senast 2020-12-31.

Avveckling av stiftelsen Norrbottens forskningsråd

Policy för patient-, närstående- och brukarmedverkan

Policyns inriktning är att stärka och tydliggöra patienters, närstående och medborgares delaktighet i utvecklingen av Region Norrbottens verksamheter.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta policy för patient-, närstående- och medborgarmedverkan, med ändring av andra meningen under rubriken ”Övergripande målsättning” till ”I det individuella mötet mellan patient och vårdgivare är medverkan och delaktighet viktigt då vården utgår från patientens behov. Även i andra möten mellan medborgare och regionens verksamheter är medverkan och delaktighet viktigt”.

Policy för patient-, närstående- och brukarmedverkan
Bilaga - policy

Motioner

Motion 16-2018 om PSA-test

Före detta ledamoten Agneta Granström (MP) har i en motion föreslagit att regionen skyndsamt inför organiserad PSA-testning av män samt att resultaten av provtagningarna sammanställs för att möjliggöra uppföljning.  I ärendet föreslås att regionen erbjuder information om prostatacancer och PSA test i samband med hälsosamtal riktat till män i åldern 50 och 60 år. Marianne Sandström (SD) yrkar på återemiss med anledning av otydligheter i svaret.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå yrkande på återremiss.

Anse motionen besvarad.

Erbjuda fördjupad information och rådgivning om prostatacancer samt för- och nackdelar med PSA-test i samband med hälsosamtal riktat till män i åldern 50 och 60 år samt när män efterfrågar PSA-test.

Motion 16-2018 om PSA-test
Bilaga - motionen

Motion 3-2019 om underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus

Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att:

  • Den långsiktiga underhållsplanen för Kiruna sjukhus aktualiseras och revideras under 2019
  • Planeringen för nödvändiga ombyggnadsarbeten, för genomförda och planerade verksamhetsförändringar, uppdateras
  • Ekonomiskt utrymme för åtgärder de närmaste tre åren skapas i strategiska planen och finansplanen
  • Underhållsarbete för att säkerställa långsiktigt nyttjande av fastigheten påbörjas
  • Ombyggnader för anpassning av lokaler med mera på grund av verksamhetsförändringar påbörjas

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Motion 3-2019 om underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus
Bilaga - motionen

Motion 9-2019 om ungdomsstrategi

Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten i samarbete med kommuner, civilsamhället och näringslivet ska utarbetar en regional ungdomsstrategi. Strategin ska utformas i samma anda som RUS och genomsyras av de horisontella värdena jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, inkludering och hållbar utveckling.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Motion 9-2019 om ungdomsstrategi
Bilaga - motionen

Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige

Maria Holmquist Ek (V) föreslår i en motion att regionfullmäktiges sammanträden utrustas med modern teknik, och anför att det finns tekniska lösningar som gör sammanträdena smidigare och tydligare för ledamöter och åhörare. 

Det finns olika tekniska lösningar för att underlätta fullmäktiges sammanträden, som minskar administrationen och snabbar på sammanträdena. Funktioner finns för närvaro, ersättares tjänstgöring, omröstningar, talarordning och repliker. Dessa tekniska lösningar kan även göra webbsändningarna från fullmäktiges sammanträden mer tittarvänliga samt att de möjliggör uttag av rapporter över till exempel närvaro och voteringar.

Kostnaden för en teknisk lösning beräknas till cirka 80 000 kr per år efter implementation, vilken uppskattas till ca 30 000 kr.

Regionfullmäktige beslutar att

Bifalla motionen.

Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige
Bilaga - motionen

Motion 13-2019 om kostnader för spetskompetens

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten inte ska tillhandahålla spetskompetensutbildningar för politiker inom Region Norrbotten som en åtgärd för att minska på regionens utgifter. Som exempel på spetskompetenskurs nämns engelskakurser på avancerad nivå för politiker med internationella uppdrag. 

Kommunallagens bestämmelser bygger på att nämnder har ett visst mått av självbestämmande över hur de ska genomföra uppgifterna som tilldelas dem av fullmäktige. Det är en fråga för varje enskild nämnd att besluta om hur de fördelar sin budget för att på bästa sätt utföra det uppdrag som de tilldelats av fullmäktige eller genom lagstiftning. 

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Motion 13-2019 om kostnader för spetskompetens
Bilaga - motionen

Motion 16-2019 om hälsosamtal för 65-åringar

Lennart Åström (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda och bereda möjlighet till hälsosamtal för regionens 65-åringar.

Sedan 2014 erbjuder regionen hälsosamtal till 30-40-50-och 60-åringar, från 2020 prioriteras åldersgrupperna 40-50-60 år. Evidensen för riktade hälsosamtal med huvudsyfte att minska insjuknandet i hjärtkärlsjukdomar i befolkningen baseras på framförallt dessa åldersgrupper.

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå motionen.

Motion 16-2019 om hälsosamtal för 65-åringar
Bilaga - motionen 

För övriga motioner se kommande protokoll:

Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter

Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter
Bilaga - motionen

Motion 22-2019 om vårdteam vid svårbedömda patienter

Motion 22-2019 om vårdteam vid svårbedömda patienter
Bilaga - motionen

Motion 23-2019 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd

Motion 23-2019 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd
Bilaga - motionen

Motion 25-2019 om regional bolagsdag

Motion 25-2019 om regional bolagsdag
Bilaga - motionen

Motion 27-2019 om HPV-screening

Motion 27-2019 om HPV-screening
Bilaga - motionen 

12 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering