Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beviljat verksamhetsbidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal organisationer. Syftet med bidraget är att ge länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet i Norrbotten ett bidrag som del av ordinarie verksamhet.

Verksamhetsbidrag 2021 - Beslut

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av regionala utvecklingsnämnden utifrån styrande förutsättningar. Meddelande om beslut har publicerats på Region Norrbottens webbplats och skickats till den e-post som angivits i ansökan under januari 2021.
Då beslut om kulturenhetens verksamhetsbidrag är ett politisk beslut som inte vilar på någon lagstadgad rättighet kan inte beslutet överklagas.

Beslut i Regionala utvecklingsnämnden 2020-12-01 § 133: Vidarefördelning av kulturstöd 2021
Bilaga till beslut i Regionala utvecklingsnämnden 2020-12-01 § 133: Vidarefördelning av kulturstöd 2021

Verksamhetsbidrag 2021 - Uppdrag

Alla organisationer som beviljas verksamhetsbidrag från Region Norrbotten styrs av ett uppdrag samt åtföljande bilagor. Uppdragen granskas och revideras årligen/eller genom annan överenskommelse. För några organisationer kan uppdraget vara allmänt och för andra mer specifikt kopplat till en eller flera utvecklingsfrågor. Oavsett utformning skickas uppdraget och dess bilagor tillsammans med beslut till den e-post som angivits i ansökan.

Verksamhetsbidrag 2021 - Allmänt uppdrag

Verksamhetsbidrag - Allmänt uppdrag

Verksamhetsbidrag 2021 - Bilagor till Allmänt uppdrag samt Specifikt uppdrag

Bilaga - Villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag
Bilaga - Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier

Bilaga - Tillgänglighetskrav för organisationer med publik kulturverksamhet
Bilaga - Enkelt avhjälpt i lokaler

Verksamhetsbidrag 2021 - Fakturering

Alla organisationer som beviljats verksamhetsbidrag fakturerar Region Norrbotten enligt beslut. Läs all information nedan och öppna dokumentet Beslutad fördelningsbudget 2021- underlag för fakturering för att få komplett underlag för fakturering.

Fakturan skickas till Region Norrbottens postadress (vi tar ej emot fakturor via e-post):

Region Norrbotten
Administrativ service
Box 511
961 28 BODEN
Märk fakturan med "Verksamhetsbidrag 2021" och ert referensnummer!

Referensnumret finns i dokumentet Beslutad fördelningsbudget 2021- underlag för fakturering nedan där du även ser vem som är er kontaktperson och hur ofta/när ni kan fakturera*. Verksamhetsbidraget måste fakturerars helt eller delvis före den 31 augusti varje beviljandeår. Fakturorna betalas inom 30 dagar.

Beslutad fördelningsbudget 2021 – underlag för fakturering

*Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag under 250 000 kr fakturerar hela beloppet vid ett tillfälle. 
*Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag mellan 250 000 – 500 000 kr fakturerar halva beloppet vid två tillfällen per år, tidigast den; 15 februari och 15 augusti.
*Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag över 500 000 kr fakturerar en fjärdedel av beloppet fyra tillfällen per år, tidigast den; 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 september.

Verksamhetsbidrag 2021 - Uppföljning

Alla organisationer som beviljas verksamhetsbidrag från Region Norrbotten följs upp, där ansökan, bilagor till ansökan, uppdraget och dess bilagor gås genom.

Det är därför viktigt att den sökande inkommer med komplett ansökan inklusive samtliga efterfrågade bilagor och handlingar, exempelvis verksamhetsberättelse, årsbokslut och Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. Antal aktiviteter samt statitsik gällande medlemmar/deltagare/publik fördelat åldersintervallen barn och unga (0-18 år) samt vuxna efterfrågas även i uppföljning.

Om ny ansökan om verksamhetsbidrag uteblir ska redovisning lämnas in separat senast tre månader efter genomfört verksamhetsår.

Om det vid uppföljning framkommer att uppdraget ovan inklusive dess generella och för området specifika villkor inte uppfyllts kan hela eller delar av verksamhetsbidraget återkrävas. 

16 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Telefon (vxl): 0920-28 40 00
Fråga efter er kontaktperson