Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2017

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden behandlade av regionstyrelsen 2017

A
Avslutande av förberedelser för regionbildning 2019 (1 feb)

B

Beställning Länssjukvård Uppföljning januari-december 2016 (1 mar)
Beställning Närsjukvård Uppföljning januari-december 2016 (1 mar)
Bidrag till:

D
Digitala sammanträden (1 mar)
Divisionernas årsrapporter 2016 (1 mar)

E
Ersättning ägg- och spermiedonatorer (1 feb)

F
Folkinitiativ om folkomröstning i frågan om Region Norrbotten ska ingå i en region med andra län och landsting (1 feb)
Forskningsbokslut 2016 (1 mar)
Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen (1 mar)
Förslag till beslut om subvention av läkemedlet Xyrem (1 mar)
Förändrade avgifter (1 feb)
Förändrade uppdrag för länets sjukhus, hälsocentraler samt folktandvård (1 mar)

G

H

I
Internkontroll 2016 (1 mar)
Investeringar 2017 (1 mar)

J

K
Kompensation till privata leverantörer i Vårdval Norrbotten (1 mar)

L
Landstingets tandvårdsstöd och Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård Uppföljning januari-december 2016 (1 mar)
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (1 mar)

M
Motion:
- 2-16 om ekonomistyrning och interna stimulanspengar (1 feb)
- 3-16 om genomförande av folkomröstning (1 feb)
Medfinansiering till:
- NOTE NeighbOurhoods on Thin icE – Heritage and Naturally Valued 
  Climate-Sensitive Built Enviroment (1 mar)
Miljöredovisning 2016 (1 mar)

N

O

P
Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2017 (1 mar)
Plan för internkontroll 2017 (1 mar)
Primärvården Luleå (1 mar)
Primärvården Boden (1 mar)
Privata vårdgivare enligt nationella taxan – Uppföljning januari-december 2016 (1 mar)
Process Regional utvecklingsstrategi (1 mar)
Process för framtagande av ny Länstransportplan 2018-2029 (LTP) (1 mar)
Projektering för anläggande av ny Kylvattenledning och kylcentral för Sunderby sjukhus (1 mar)

R
Ramverk för invånares åtkomst till journalen (1 feb)
Reglemente för regionutvecklingsutskottet (1 feb)
Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet (1 mar)
Revidering av regionens subvention av preventivmedel (1 mar)
Riktlinjer för Region Norrbottens insatser inom kultur, kultur och hälsa samt folkhälsa (1 feb)
Revisionsrapport:
- Landstingsstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll av
   pågående investeringsprojekt – del 2 (1 feb)
- Revisionsrapport Lokalvård inom Region Norrbottens sjukhus – viktigt
   för patientsäkerheten (1 feb)

S
Strategi för oberoende av inhyrd personal (1 mar)
Styrelsens svar på beredningarnas rapporter – Invånartjänster (1 mar)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport 2016 (1 mar)
Styrelsens beredning av fullmäktiges beredningars gemensamma verksamhetsrapport 2016 (1 mar)
Sunderby sjukhus- etapp DE- tillfälliga lokaler och anpassningar (1 mar)
Säkerhetsskyddsplan (1 mar)

T

U

V
Val av ersättare till politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg (1 feb)
Val av ersättare till regionutvecklingsutskottet (1 feb)
Val av representanter till Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (1 feb)
Vårdval Norrbotten – Ändring av avdragsbelopp (1 feb)
Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-december 2016 (1 mar)

Y
Yttrande över:
- Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas (Ds 2016:20) (1 feb)
- Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
   (SOU 2016:71) (1 feb)
- En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle (1 feb)
- Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget
   (SOU 2016:4) (1 feb)
- Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) (1 feb)
- En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) (1 mar)
- Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45) (1 mar)
- En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (1 mar)
- En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82) (1 mar)


Å
Årsrapport jämställdhets- och jämlikhetsintegrering 2016 (1 feb)
Årsrapport Folkhälsa 2016 (1 mar)
Årsredovisning för år 2016 (1 mar)
Återkoppling regiondirektörens uppdrag (1 feb) (1 mar)

Ä
Ändrat huvudmannaskap för Grans naturbruksgymnasium (1 mar)
Äskande om utökat anslag till regionrevisionen med anledning av regionbildning 2017 (1 feb)

Ö
Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB (1 feb)

15 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering