Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2016

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden behandlade av landstingsstyrelsen 2016

A
Ansvarsfrihet år 2015 för Norrlandstingens regionförbund (2 jun)
Avsättning till kapitalförvaltning (2 jun)
Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala (28 sep)
Avgift för speciallivsmedel (26 okt)
Avveckling politisk styrgrupp för Region Norrbotten (13 dec)

B

Beslut om projektering och anbudsinfordran för entreprenad Sunderby sjukhus - Etapp B (13 dec)
Beställning Närsjukvård Uppföljning januari-december 2015 (3 mar)
Beställning Närsjukvård Uppföljning januari-augusti 2016 (26 okt)
Beställning Länssjukvård Uppföljning januari-augusti 2016 (26 okt)
Bidrag till:
- Musikens Makt 2016 (3 mar)
- Norrbotten för alla (3 mar)
- Singing people together 2016 (3 mar)
- Look No Hands (27 apr)
- Malmens väg (27 apr)
- Ung Scen Norr (27 apr)
- Norrbottensteatern 50 år jubileumsprogram (28 sep)
- BIG – Boden Inter Great (13 dec)
- Bidrag till Finland 100 (13 dec)
- Konsthall Tornedalen (13 dec)
- Nuoraidleira - Ungdomsläger Samiska Kyrkodagar 2017 (13 dec)
- Gästspel My Life/Childs Life (13 dec)
Borgensåtagande för högkostnadskomponenter för fordonstyp X11(13 dec)

D
Delegering av beslutanderätt (27 apr)
Deltagande i förberedelsearbetet för regionbildning (2 jun) (1 jul)
Delårsrapport januari-april 2016 (2 jun)
Delårsrapport januari-augusti 2016 (28 sep)
Divisionernas årsrapporter 2015 (3 mar)

E
1177 vårdguiden på telefon i Norrbotten (28 sep)
Etablering och förhyrning av ny helikopterbas, Gällivare flygplats (27 jan)

F
Fastighetsstrategi i Region Norrbotten (13 dec)
Finansplan 2017-2019 (26 okt)
Forskningsbokslut 2015 (3 mar)
Fördelning av statliga medel enligt kultursamverkansmodellen (27 apr)
Förfrågningsunderlag avseende allmän barn och ungdomstandvård 3-19 år (28 sep)
Förlängning av borgensåtagande för anskaffning/avropning av X11-fordon (27 apr)
Förlängning av perioden för Kulturplan 2014- 2016 till och med år 2017 (3 mar)
Förlängning- Avtal OBS och akut omhändertagande i Arjeplog (13 dec)
Försäljning av North Sweden Datacenter Location AB (26 okt)
Förändring av filialverksamhet vid hälsocentralerna i Arvidsjaur och Arjeplog (3 mar)
Förändring av filialverksamheter vid hälsocentraler (26 okt)
Förändring av sjukhusbiblioteken (13 dec)

H
Hälsobokslut 2015 (3 mar)

I
Inriktningsbeslut – förändrade uppdrag för länets sjukhus, hälsocentraler samt folktandvård
Investeringar 2016 (27 jan) (3 mar) (28 sep) (26 okt) (13 dec)
Internkontroll (3 mar)

K
Kompensation till privata leverantörer i Vårdval Norrbotten (3 mar)
Komplettering till Kulturplan 2014-2016 med revideringar inför 2017 (26 okt)
Konstmuseet i Norr (28 sep) (26 okt)
Kris- och katastrofplan (28 sep)
Kulturarvet från norr – folkmusik, dans och andra norrbottniska traditioner (3 mar)

L
Landstingsstyrelsens rapport (3 mar)
Landstingsstyrelsens plan 2017-2019 (28 sep)
Landstingets bidrag till genomförande av Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (28 sep)
Landstingets tandvårdsstöd Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård Uppföljning januari – december 2015 (3 mar)

M
Medarbetarpolicy (3 mar)
Medfinansiering till:
- den europeiska deklarationen för jämställdhet för regional
   tillväxt i Norrbotten (27 jan)
- Norge till Norrbotten (27 jan)
- Social Empowerment in Rural Areas (SEMPRE) - Coompanion
   Norrbotten (27 jan)
- Social Empowerment in Rural Areas (SEMPRE) - Sunderby
   folkhögskola (27 jan)
- The Node Pole Boost (27 jan)
- LTU Biosyngas Program – Katalytisk förgasning (3 mar)
- Filmpool Nord Play- Regional digital distribution av film i
   Norrbotten 2016-2019 (3 mar)
- Innovation Leap (3 mar)
- LEK3 – hållbar fastighetsanvändning genom (3 mar)
- Affärsmodellsinnovation och internationalisering av SMF i
   processindustrin (27 apr)
- Fly Lapland (2 jun)
- Filmens nya Norrbottningar (2 jun)
- Integration och tillväxt i Norrbotten (2 jun)
- BD Songwriters 2 (2 jun)
- Centre for Interorganisational Innovation Research (CiiR) (2 jun)
- Composites Innovation Cluster (28 sep)
- Konceptfabriken - genomförandeprojekt (28 sep)
- Styrning av luftflöden i datacenter för lägre energianvändning (28 sep)
- DesignIT (28 sep)
- Kallställning av LTU Green Fuels anläggning (13 dec)
Miljöpolicy för Region Norrbotten
Miljöredovisning 2015 (27 apr)
Motion nr:
- 1-16 om folkomröstning i storregionfrågan (2 jun)

N
Nya avgifter för intyg och hälsokontroller (2 jun)
Nya fullmäktigeberedningar (26 okt)

O
Omorganisation av landstinget kulturverksamhet (27 apr)

P
Patientstyrd warfarinbehandling i Norrbotten (27 apr)
Plan för internkontroll 2016 (3 mar)
Privata vårdgivare enligt nationella taxan - Uppföljning januari –
december 2015 (3 mar)
Primärvården i Piteå kommun (28 sep)
Projektering för om- och tillbyggnad av äldreboende vid Överkalix hälsocentral (2 jun)
Projektering och anbudsinfordran för entreprenad Sunderby sjukhus - etapp DE (26 okt)
Projektering av akutmottagningen på Gällivare sjukhus
Projekt Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans (3 mar)
Projekt Samverkan och dialog (13 dec)

R
Rapport från Internationella beredningen (3 mar)
Rapport från styrgruppen för bildandet av Region Norrbotten (3 mar)
Rapport från styrgruppen för bildandet av Region Norrbotten (26 okt)
Rapport från förberedelsearbetet inför regionbildningen (26 okt)
Rapport Risk- och sårbarhetsanalys inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (26 okt)
Rapport från projektet Framtidens primärvård (28 sep)
Regionala riktlinjer för infertilitetsbehandling (27 apr)
Regionala riktlinjer för assisterad befruktning för ensamstående (28 sep)
Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2017 (28 sep)
Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2017 (28 sep)
Regler för partistöd 2017 (26 okt)
Reglemente Länshandikappråd (13 dec)
Rekommendation om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Restnoteringar av läkemedel - Fortsatt utredning (3 mar)
Revidering av landstingsstyrelsens delegationsordning (13 dec)
Revisionsrapport:
- Omhändertagande vid depression och ångest (3 mar)
- Styrning och dimensionering av antalet vårdplatser (27 apr)
- Övertid i landstinget (27 apr)
- Eftervård vid hjärtinfarkt (28 sep)
- Palliativ vård, samverkan mellan landsting och kommun (28 sep)
- Rehabilitering efter stroke (28 sep)
- Våld i nära relation (28 sep)
- Omhändertagande vid depression och ångest, barn och unga (26 okt)
- Ungdomsmottagningarnas verksamhet och service (26 okt)
- Granskning av landstingsstyrelsens styrning och kontroll (26 okt)
Riktlinje Säkert och miljöanpassat resande i tjänst (26 okt)
Riktlinje för konkurrensneutralitet inom Vårdval Norrbotten (3 mar)
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
Riktlinjer för handläggning av regionala företagsstöd
Reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB (27 jan)
Revidering av landstingsfullmäktiges arbetsordning och landstingsstyrelsens reglemente (26 okt)
Rätt att under år 2017 underteckna vissa handlingar (13 dec)

S
Samarbetsavtal för North Sweden European Office (27 jan)
Sammanslagning av hälsocentraler i Kalix kommun samt inriktningsbeslut gällande projektering (28 sep)
Samverkan med Norrbottens Idrottsförbund kring Fysisk aktivitet på recept (FaR) (26 okt) ---
Skolinspektionens begäran om ytterligare åtgärder med anledning av tillsyn av naturbruksgymnasierna (27 apr)
Strategi för landstingets dokumentation och information 2016-2018 (2 jun)
Strategisk plan 2017-2019 (2 jun)
Strategi för inköp i  Region Norrbotten 2017-2020 (13 dec)
Strategi för kultur och hälsa 2017-2019 (13 dec)
Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport för år 2015 (3 mar)
Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport för år 2015 (3 mar)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2015 (3 mar)
Styrelsens beredning av patientnämndens rapport 2015 (28 sep)

T
Tandvårdstaxa (26 okt)
Transparensbokslut i Folktandvården 2015 (28 sep)
Transportstrategi (27 jan)
Tobacco Endgame –  Rökfritt Sverige 2025 (27 apr)

U
Uppföljning av Beställning Länssjukvård januari – december 2015 (27 apr)
Uppdrag 2017 för fullmäktiges beredningar (26 okt)
Utvecklingsplan Etapp B Nybyggnad vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus (3 mar)

V
Val av ledamöter till förberedelsearbetet för regionbildning (23 aug)
Val av ersättare till Viltförvaltningsdelegationen (27 jan)
Val till Övervakningskommitté Kolarctic 2014-2020 (26 okt)
Val av ledamöter och ersättare till regionutvecklingsutskottet (26 okt)
Val av representant till Baltic Sea Commission (BSC) Östersjökommissionen (26 okt)
Val till styrgrupp  Framtidens primärvård (13 dec)
Val av ledamot till tillväxtberedningen (13 dec)
Verksamhetsbidrag till Rättighetscentrum Norrbotten (13 dec)
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag (13 dec)
Vårdval Norrbotten –  Ändring av avdragsbelopp (27 jan)
Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-december 2015 (3 mar)
Vårdval Norrbotten: Beställning Primärvård 2017 (28 sep)
Vårdval Norrbotten Uppföljning januari-augusti 2016 (26 okt)
Verksamhetsförändring Arvidsjaurs hälsocentral samt försäljning av fastighet Länsmansgärdan 9, Arvidsjaur (27 apr)

Y
Yttrande över
- Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
   (Ds 2015:51) (27 jan)
- Ett tandvårdsstöd  för alla (SOU 2015:76) (27 jan)
- Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands
   och Norrbottens län (Ds 2015:53) (27 jan)
- Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) (3 mar)
- Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa (Ds 2015:59) (3 mar)
- Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
   (Ds 2015:56) (3 mar)
- Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
   (SOU 2015:102) (27 apr)
- Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa
   (SOU 2015:98) (27 apr)
- Översyn av ersättning till kommuner och landsting för så kallad dold
   mervärdesskatt (27 apr)
- EU på hemmaplan (SOU 2016:10) (2 jun)
- Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) (2 jun)
- Effektiv vård (SOU 2016:2) (2 jun)
- Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) (28 sep)
- Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram (28 sep)
- Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler (28 sep)
- Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (28 sep)
- En ändamålsenlig kommunal redovisning (28 sep)
- Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)
Yttrande över anmälan till Justitieombudsmannen (JO) (26 okt)

Å
Årsrapport Jämställdhetsintegrering 2015 (27 jan)
Årsredovisning för år 2015 (3 mar)
Återrapportering av landstingsstyrelsens beslut 2015 (28 sep)
Återremitterat ärende: Deltagande i förberedelsearbetet för regionbildning (1 jul)
Återremitterat ärende: Ändringar i regelverk för avgifter (1 jul)
Återkoppling Landstingsdirektörens uppdrag (28 sep) (26 okt) ---
Åtgärder med anledning av skolinspektionens tillsyn av naturbruksgymnasierna (27 jan)

Ä
Ägarstyrningspolicy (26 okt)
Ägaranvisning till Almi Företagspartner Nord AB (26 okt)
Ägardirektiv för  BD Pop AB, Energikontor Norr AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB samt IT Norrbotten AB (13 dec)
Ändrat huvudmannaskap för Kalix naturbruksgymnasium (27 jan)
Ändring av landstingsstyrelsens reglemente med anledning av ändrad försvarsplanering (3 mar)
Ändring i landstingsstyrelsens sammanträdesplan 2016 (1 jul)
Ändringar i regelverk för avgifter (2 jun) ÅR: (1 jul)
Ändringar i regelverk för avgifter (26 okt)
Ändringar i reglemente för ersättning till landstingets förtroendevalda (26 okt)
Ändringar till följd av landstingets nya uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig (2 jun)
Ändringar i Allmänna råd avseende landstingets tandvårdsstöd (13 dec)

Ö
Överenskommelse om samverkan avseende trafikfrågor i Luleåregionen (28 sep)
Översyn bassängverksamhet (28 sep)

24 oktober 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering