Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2013 för landstingsstyrelsen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden som behandlats av landstingsstyrelsen 2013

A
Annonser om landstingsfullmäktiges sammanträden 2014 (26 sep)
Ansvarsfrihet för år 2012 för Norrlandstingens regionförbund (28 maj)
Antagande av åtgärdsprogrammet för klimat- och
energiarbetet i Norrbotten 2013-2015 (23 apr)
Avgift för ultraljudsundersökning av oupptäckta pulsåderbråck (28 maj)
Avsättning av medel till pensionsfond (5 mar)
Avsättning pensionsfond (26 sep)
Avtal om avrop/anskaffning av spårfordon (26 sep)
Avyttring av aktier i  Investeringar i Norrbotten AB (30 jan)

B
Beslut inom utlysning av regionala utvecklingsmedel till ungas inflytande (26 sep)
Beställning Länssjukvård 2014 (31 okt)
Beställning Närsjukvård 2014 (31 okt)
Vårdval Norrbotten: Beställning Primärvård 2014 (31 okt)


Bidrag till:
- Tävlingspartner O-ringen i Boden (30 jan)
- Projektet Från soffan till promenaden (30 jan)
- Musikfestivalen Musikens Makt 2013 (5 mar)
- Festspelen i Piteå (5 mar) 
- Sjung och minns - musikprogram på äldreboenden i Norrbotten (23 apr)
- Internationell Kulturfestival 2013 (23 apr) 
- M.I.O. – Mångfald, Integration/Islam, Organisering (28 maj)
- Karlsviks Minnesplats (28 maj)
- Nordica Jazz & Art Festival (3 sep)
- Ice Music in Swedish Lapland (26 sep)
- Norrländsk Passion (26 sep)
- Sapmi for Sami (31 okt)
Borgensåtagande för lån till Garnisfastigheter AB (30 jan)
Bättre liv för sjuka äldre i Norrbotten – gemensam handlingsplan 2013 (28 maj)

C

D
Delegationsordning för  landstingets gymnasieskolor (30 jan) (11 dec)
Delegering av beslutanderätt (11 dec)
Delårsrapport 1 år 2013 Vårdval Norrbotten (28 maj)
Delårsrapport 2; Vårdval Norrbotten (31 okt)
Delårsrapport januari-april 2013 (28 maj)
Delårsrapport januari-augusti 2013 (26 sep)

E
Etablering av etiskt råd (5 mar)

F
Finansiering av platser för tandläkarnas specialiserings-
tjänstgöring år 2013 (23 apr)
Finanspolicy (28 maj)
Finansplan 2014-2016 (31 okt)
Fortsatt arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering (11 dec)
Framtida drift av Vittangi vårdcentral (11 dec)
Fördelning av investeringsram för år 2014 (11 dec)
Fördelning inom ramen för näringspolitik (30 jan) (11 dec)
Fördelning av statliga medel enligt den nya kultursamverkansmodellen (23 apr)
Fördelning inom ramen för kommunikationer (11 dec)
Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning (26 sep)
Försäljning av Gällivare Epidemisjukhuset 4 (5 mar)
Försäljning av skogsmark (28 maj)
Förslag till Ägardirektiv för BD Pop AB (11 dec)
Förslag till Ägardirektiv för Filmpool Nord AB (11 dec)
Förslag till Ägardirektiv för Norrbottens Energikontor AB (11 dec)
Förslag till Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB (11 dec)
Förslag till Ägardirektiv för IT Norrbotten AB (11 dec)
Förändrad divisionsorganisation m m (30 jan) (16 okt) (31 okt)
Förändring av jourverksamheten i Kiruna (5 mar)
Förordnande av landstingsdirektör (26 sep)
Förändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2014 (11 dec)
Förändring i taxan för hälsokontroller, intyg m m (26 sep)

G

H
Hemslöjdsverksamheten (23 apr)
Huvudavtal om nationella invånartjänster (23 apr)
Hälsocentraler (23 apr)
Hållbar textilförsörjning (28 maj)

I
Initiativ för att återuppta flyglinjen mellan Luleå och Tromsö (3 sep)
Intern kontrollplan 2013 (30 jan)
Investeringar 2013 (30 jan) (5 mar) (23 apr) (28 maj) (3 sep)

J
Jury för stipendierna Rubus Arcticus och Heders- och
förtjänststipendium (3 sep)

K
Konstnärlig gestaltning i samband med byggnadsinvesteringar (28 maj)
Kulturplan 2014- 2016 (31 okt)

L
Landstingsstyrelsens plan 2014-2016 (3 sep)
Landstingsstyrelsens rapport (30 jan) (5 mar) (28 maj)
Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2014 (11 dec)
Landstingsfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2014 (26 sep)
Landstingsfullmäktiges regler 2014 (31 okt)
Landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2014 (26 sep)
Länsstrategi för det akuta omhändertagandet (20 nov)

M
Medfinansiering av:
- Rättighetscentrum Norrbotten (30 jan)
- Projektet Muddring av farled till Karlsborgs hamn,
   etapp 2, utökad medfinansiering (30 jan)
- Byautveckling 2020 (5 mar)
- Socialt företagande på landsbygden - introduktion och
   träning för att skapa ett eget arbete (23 apr)
- Sápmi Awards (23 apr)
- LTU Biosyngas Centre (23 apr)
- Go Business – Next step (23 apr)
- Erasmus for Young Entrepreneurs (28 maj)
- Piteå Biogas (28 maj)
- Yrkeshögskola Norrbotten (28 maj)
- Avslutad medfinansiering av projektet Kultur och
   Näringsliv i Norrbotten (3 sep) 
- Handlingsprogram för Träindustri 2020 för SMF i Norr (3 sep)
- Teknikcollege Norrbotten (3 sep)
- Innovationsfabriken II (26 sep)
- Stärkt affärsutveckling via energi- och klimatsmart företagande (26 sep)
- Dynamé (26 sep) 
- Framtida utvecklingsinsatser för rennäringen och andra samiska näringar (31 okt)
- Face of Gällivare (31 okt)
- Cloudberry Datacenters (31 okt)
- Förlängning av SATIN-2 (31 okt) 
- Grön Tillväxtplan för Norrbotten och Västerbotten (31 okt) 
- Kommersialisering av skogliga koldioxidkrediter (ABCD) (31 okt)
- Rättighetscentrum Norrbotten 2014 (11 dec)
- The Podcast (11 dec)
- Swedish Lapland 2014 - från ord till handling (11 dec)
- Benchmarking av en digital produktionsindustri (11 dec)
Motion nr:
- 4-12 om sned könsfördelning inom politiska nämnder,
   styrelser och beredningar inom landstinget, samt i
   landstingsägda bolag och medlemsorganisationer (30 jan)
- 1-13 om rätt till sjukresa för äldre (28 maj)
- 2-13 om transport av avlidna på lika villkor (28 maj)

N
Nominering av ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen (31 okt)
Nytt aktieägaravtal och uppdaterad bolagsordning i Investeringar i Norrbotten AB (30 jan)
Nytt samverkansavtal mellan ägarna till Almi Företagspartner Nord AB (26 sep)

O
Ombildning av Centrum för Innovation och e-hälsa (EIC) vid Luleå tekniska universitet (30 jan)
Ombildning av centrumbildning E-hälsa (11 dec)
Organisation för införande av Region Norrbotten 2015 (28 maj)

P
Planering för ett nytt sjukhus i Kiruna (11 dec)
Projekt:
- Testbädd personcentrerad närsjukvård (3 sep)
- En regional mineralstrategi – igångsättningsprojekt (3 sep)
- Byte av projektägarskap för projektet Tur och Retur –
   för mångfald, mot främlingsfientlighet och utanförskap (26 sep)

R
Rapport från återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar (28 maj)
Regional samordnare för Borgmästaravtalet (11 dec)


Reviderad bolagsordning och konsortialavtal för Norrtåg AB (31 okt)
Revidering av ekonomisk handlingsplan (5 mar)
Revidering av utvecklingsplan för Sunderby sjukhus (23 apr)
Revisionsrapport:
- Missbruks-  och beroendevården (5 mar)
- Läkemedelsrutiner inom den slutna barnsjukvården (5 mar)
- Semesterplaneringen inom landstinget (5 mar)
- Den uppsökande tandvården – viktig för munhälsan (5 mar)
- Vården  av patienter med ätstörningar (5 mar)
- Granskning av årsredovisning 2012 (23 apr)
- Landstingets interna kontroll av ersättningar till privata sjukgymnaster (28 maj)
- Granskning av delårsrapport per april 2013 (3 sep)
- Samordnad individuell plan och fast vårdkontakt (26 sep)
- Granskning av styrning och uppföljning av avtal inom landstinget (26 sep)
Riktlinjer för landstingets administrativa styrdokument (11 dec)
Rätt att under år 2013 underteckna vissa handlingar (28 maj)
Rätt att under år 2014 underteckna vissa handlingar

S
Samarbetsavtal om taxesättning vid Skandionkliniken (30 jan)
Sammanslagning av hälsocentraler (23 apr)
Samverkansavtal avseende Centrum för e-hälsa i samverkan (CeHis) (5 mar)
Samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner (20 nov)
Slutrapport från projektet Invest in Norrbotten 2009-2012 (30 jan)
Slutrapport från projektet Best Agers 2010-2012 (23 apr)
Start av stödstruktur för Norrbottens arbetsintegrerande sociala företag (11 dec)
Strategisk plan 2014-2016 (28 maj) Återremitterat (26 jun)
Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas
verksamhetsrapporter för år 2012 (5 mar) (28 maj)
Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport
för år 2012 (5 mar)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport
för år 2012 (5 mar)

T
Tillägg till bestämmelser om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda (PBF) (28 maj)

U
Uppdrag 2014 för fullmäktiges beredningar (26 sep) (16 okt)

V
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag (31 okt)
Vård- och omsorgscollege i Norrbotten (11 dec)
Vårdval Norrbotten  Komplettering av regelverk (30 jan)
Vårdval Norrbotten –  Ändring av avdragsbelopp (30 jan)
Vårdval Norrbotten: Beställning Primärvård 2014 (31 okt)

X

Y
Yttrande över:
- En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
   (Ds 2012:49) (30 jan)
- Folkbildningens samhällsvärden – en ny modell för statlig
   utvärdering (SOU 2012:72) (30 jan)
- Bidrag till Försvarshistorisk verksamhet  (2012:26) (30 jan)
- Förslag till ändringar i inkomstutjämningen
   för kommuner och landsting (Fi 2012/4726) (5 mar)
- Pris tillgång och service, fortsatt utveckling av
   läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) (5 mar)
- Läsandets kultur – slutbetänkande av
   Litteraturutredningen (SOU 2012:65) (5 mar)
- Fysioterapeut – ny skyddad yrkestitel för
   sjukgymnaster(Ds 2013:4) (5 mar)
- Åtgärdsprogrammet för klimat- och energiarbetet
   i Norrbotten 2013-2015 (5 mar)
- Luleå kommuns översiktsplan (5 mar)
- Processrättsliga konsekvenser av påföljdsutredningens 
  förslag (Ds 2012:54) (23 apr)
- Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige (23 apr)
- Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier
   och kandidater (SOU 2012:94) (23 apr)
- Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och 
   distansundervisning (SOU 2012:76) (23 apr)
- Regionalt utvecklingsansvar i Norrbottens län och Västernorrlands län (28 maj)
- Patientlag (SOU 2013:2) (28 maj)
- Katastrofmedicin som en del av svenska insatser 
   utomlands (Ds 2013:7) (28 maj)
- En myndighet för alarmering (SOU 2013:33) (3 sep)
- En samlad organisation på det funktionshinderpolitiska området
   (Ds 2013:40) (3 sep)
- Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i
   läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) (3 sep)
- Förslag till kulturplan för Haparanda stad (3 sep)
- KRO:s granskning av bild- och formkonsten i den
   regionala kulturverksamheten (3 sep)
- En ny ungdomspolitik (26 sep)
- Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med
   nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) (26 sep)
- Slutbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 2013:44)
   Ansvarsfull hälso- och sjukvård (31 okt)
- Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård (Ds 2013:65) (11 dec)
Yttrande över anmälan till JO (30 jan)
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat
styrelsebeslut (5 mar) (23 apr) (28 maj)

Å
Årsrapporter 2012 (5 mar)
Årsredovisning för år 2012 (5 mar)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för
samordningsförbundet Activus (26 sep)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för
samordningsförbundet Pyramis (26 sep)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för
samordningsförbundet Consensus (26 sep)

Ä

Ägardirektiv till Garnisfastigheter AB (23 apr)
Ägardirektiv till Almi Företagspartner Nord AB (26 sep)
Ändring i landstingsstyrelsens sammanträdesplan (30 jan) (28 maj)

Ö

Överenskommelse om ersättning för regionsjukvård (30 jan)
Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa (26 sep)
Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan
landstinget och kommunerna i Norrbotten 2013, Norrbus (26 sep)
Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Norrbottens län om Uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård (31 okt)

3 april 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering