Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2012 för landstingsstyrelsen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden som behandlats av landstingsstyrelsen 2012

A
Annonser om landstingsfullmäktiges sammanträden 2013 (27 sep)
Ansökan om att bilda regionkommun Norrbotten (27 mar)
Avgiftsbelagda besöksparkeringar och motorvärmare vid Sunderby
sjukhus (7 mar)
Avsättning av medel till pensionsfond (1 nov)
Avtal avseende öppethållande av Kiruna flygplats (7 mar) (12 dec)
Avyttring av aktier i BD Pop AB (1 nov)
Ansvarsfrihet för år 2011 för Norrlandstingens regionförbund (27 mar) 

B
Beslut inom utlysning av regionala utvecklingsmedel till unga, mångfald och integration (27 sep)
Bidrag till:
- Festspelens 30-årsjubileum (7 mar)
- Singing people together (3 maj)
- J P Nyströms 35-årsjubileum (3 maj)
- Filmprojektet Ingen vill ha dig (31 maj)
- My life med Globteatern/Globträdet (27 sep)
- Bok, film och karta om livet som renskötare i Laponia (27 sep)
- Administrativt stöd till Konsthall Tornedalen (27 sep)
- Spionopera 2013 (1 nov)
- LUBU Luleå barn och ungdomsteaterfestival (12 dec)
- Medvetandegöra konst (12 dec)
Bildande av Invest in Norrbotten AB (31 maj)
Bildande av North Sweden Datacenter Location AB (15 feb)

C

D
Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor (3 maj)
Delegering av beslutanderätt (12 dec)
Deltagande i projektet RemoDem (12 dec)
Delårsrapport januari-april 2012 (31 maj)
Delårsrapport januari-augusti 2012 (27 sep)
Delårsrapport Vårdval Norrbotten (31 maj)

E
Ekonomisk handlingsplan (31 maj)
Etablering av verksamhet för Kultur och Näringsliv i Norrbotten (3 maj)

F
Finansiering av platser för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
år 2012 (3 maj)
Folkhälsopolitiskt program för Norrlandstingen (7 mar)
Folkhälsoredovisning 2011 (1 nov)
Framtida ägande och ansvar i AB Transitio (2 feb)

Fördelning av statliga medel enligt den nya
kultursamverkansmodellen (7 mar)
Fördelning av investeringsram för år 2013 (1 nov)
Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning (27 sep)
Fördelning inom ramen för kommunikationer (12 dec)
Fördelning inom ramen för näringspolitik (12 dec)
Förlängning av Best Agers-projektet (27 sep)
Förslag till överföring av hälso- och sjukvården i hemmen från
landstinget till länets kommuner (31 maj)
Förslag till ägardirektiv till IT Norrbotten AB (12 dec)
Förslag till ägardirektiv till Filmpool Nord AB (12 dec)
Förslag till ägardirektiv till BD Pop AB (12 dec)
Förslag till ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB (12 dec)
Förändrad läkarberedskap Arjeplogs vårdcentral (27 mar)
Förändring i taxan för hälsokontroller, intyg m m (7 mar)
Förändring av operationsverksamheten vid Kalix sjukhus (15 feb)
Förändring av operationsverksamheten vid Kalix sjukhus (återremitterat) (27 mar)
Förändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2013 (12 dec)
Förändringar vid primärvårdens filialmottagningar (27 sep) (1 nov)
Förordnanden av landstingsdirektör samt hälso- och sjukvårdsdirektör/ biträdande landstingsdirektör (31 maj)

G

H
Hemsjukvård (12 dec)

I
Införande av närsjukvård (31 maj)
Investeringar 2012 (2 feb)(3 maj) (31 maj) (27 sep)

J
Jämställdhetsredovisning 2011 (7 mar)

K
Komplettering av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 (12 dec)
och strokesjukvård 2009 (7 mar)
Komplettering till Kulturplan 2011- 2013 med revideringar inför 2013 (1 nov)
Konsortialavtal för Norrtåg AB (31 maj)
Kundval inom barn och ungdomstandvården 3-19 år (1 nov)

L
Landstingsfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar
2013 (27 sep)
Landstingsfullmäktiges regler 2013 (1 nov)
Landstingets tandvårdsstöd - Allmänna råd (7 mar)
Landstingsstyrelsens rapport (2 feb) (31 maj) (27 sep) (1 nov)
Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2013 (12 dec)
Landstingsstyrelsens sammanträdes- och utbildningsdagar 2013 (27 sep)
Landstingsplan 2013-2015 (31 maj)
Landstingsplan 2013-2015, reviderat ekonomiavsnitt (1 nov)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 (31 maj)

M
Markbyte med Trafikverket (1 nov)
Medfinansiering till:
- Limited abilities, unlimited potential (2 feb)
- Färdplan Biogas för Norrbotten och Västerbotten (2 feb)
- Herdview (2 feb)
- Creative Space (7 mar)
- North ICT Business Development (7 mar)
- NVG – Nya Vägar till Generationsväxling (7 mar)
- Uppdrag Utredning Kombitrafik (3 maj)
- FilmArc 2.0 (3 maj)
- Indigee (3 maj)
- Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) (31 maj)
- FRAMÖVER - Framtid i Överkalix (31 maj)
- Ung i Tornedalen (31 maj)
- Kolarctic Boys and Men 2020 (31 maj)
- Nordpraktik (31 maj)
- utbildning i socialt investeringsperspektiv (31 maj)
- Framtidens Kiruna – ett visionsprojekt (31 maj)
- bidrag till förstudien Hello North (31 maj)
- Sápmi Awards (31 maj)
- Attraktiv region 2005-2011 (31 maj)
- musikfestivalen Musikens Makt 2012 (31 maj)
- Hållbar destinationsutveckling i Kiruna – Swedish Lapland (27 sep) 
- The Greenhouse 2 (27 sep)
- Idrottspartner (27 sep)
- Vindkraftcentrum i Barentsregionen, etapp 2 (27 sep)
- The Greenhouse 2 (27 sep)
- Idrottspartner (27 sep)
- Vindkraftcentrum i Barentsregionen, etapp 2 (27 sep)
- Internationella veckan (1 nov)
- Barents Event Cooperation (1 nov)
- Tillväxtmotor för SMF (1 nov)
- 100 nya anledningar att besöka Swedish Lapland (1 nov)

Miljöredovisning 2011 (7 mar) 
Motion nr:
- 2-12 om att införa ungdomsavtal i landstingets verksamheter (27 sep)
- 1-12 om samarbete med LKAB för att upprätthålla en 
   kirurgisk/akutkirurgisk verksamhet i Kiruna (31 maj)
- 4-11 om krav på viktminskning/rökfrihet och åldersbegränsningar
    i sjukvården (2 feb)
- 5-11 om bidrag till linser för dem som lider av keratokonus (2 feb)
- 6-11 om sjukvårdsrådgivning på andra språk (2 feb)
- 7-11 om IVPA i hela Norrbotten (2 feb)
- 8-11 om moratorium för neddragningar i närsjukvården (7 mar)
- 3-12 om sjukresor inom kollektivtrafiken (1 nov)

N
Naturbruksprogrammets inriktningar, elevpris samt elevintag 2012 (7 mar)
Norrbottens läns landsting som signatär för att stärka Sveriges digitala framtid (27 mar)

O

P
Policy och samverkan gällande förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (12 dec)
Politikerakademi (12 dec)
Prolongering av avtal avseende öppethållande av Kiruna flygplats (27 sep)

R
Ramavtal Sparbanken Nord (2 feb)
Rapport från återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar (31 maj)
Redovisning av stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre (3 maj)
Rekommendation om lika villkor vid infertilitetsbehandling (1 nov)
Reviderat vänregionavtal med Troms Fylkeskommune (12 dec)
Revidering av förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund (7 mar)
Revisionsrapport om:
- Införandet av Lagen om valfrihet (LOV) (2 feb)
- Tillämpning av offentlighetsprincipen (3 maj)
- Landstingets folkhälsoarbete (3 maj)
- Kris- och katastrofberedskap (3 maj)
- Årsredovisning 2011 (3 maj)
- Tolkservice inom landstinget (31 maj)
- Landstingets miljöarbete (31 maj)
- Landstingsstyrelsens ansvarsutövande 2011 (31 maj)
- Hantering av leverantörsfakturor (27 sep)
- Sjukresor (27 sep)
- Intern kontroll inom EKO-området – en översiktlig granskning (27 sep)
- Granskning av delårsrapport per april 2012 (27 sep)
- Omhändertagande av patienters tillhörigheter/värdeföremål (27 sep)
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet (1 nov)
- Granskning av delårsrapport per augusti 2012 (1 nov)
Rätt att under år 2013 underteckna vissa handlingar (12 dec)

S
Samverkan mot våld Genomförandeplan för fortsatt utveckling
2012-2013 (3 maj)
Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport
för år 2011 (7 mar)
Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapporter för år 2011 (7 mar)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport för år 2011 (7 mar)

T
Tur och retur - för mångfald, mot främlingsfientlighet och utanförskap (2 feb)

U
Uppdrag 2013 för fullmäktiges beredningar (27 sep) (1 nov)
Uppdaterande av aktieägaravtal och bolagsordning i BD Pop AB (1 nov)
Utökad finansiering av projektet Konstmuseet i Norr 2012 (31 maj)
Utlysning av projekt om unga och demokrati inom regionala utvecklingsmedel

V
Val av representanter AER:s arbetsgrupper (2 feb)
Vård- och omsorgscollege i Norrbotten (2 feb)
Vårdval Norrbotten – komplettering/revidering av ersättningssystemet (2 feb)
Vårdval Norrbotten – regelverk (31 maj)
Vårdval Norrbotten – delårsrapport 2 (1 nov)
Val av representant i AER kommitté 1, ekonomi och regional utveckling (31 maj)
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Landstingsgemensamt övrigt
Värd för Reglabs årskonferens 2013 (12 dec)

Y
Yttrande över:
- Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvård och
   socialtjänst (SOU 2010:45) (2 feb)
- Betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården SOU 2012:2) (7 mar)
- Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom
   eHälsa (7 mar)
- Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom
   e-Hälsoområdet (3 maj)
- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder
   som reglerar prissättning på humanläkemedel och inordnande i
   sjukförsäkringssystem (3 maj)
- Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag (31 maj)
- En ny psykoterapeututbildning Högskoleverkets rapport
   (HSV 2011:20 R) (31 maj)
- Nationell samordning av hemslöjden - översyn av Nämnden för
   hemslöjdsfrågor (Ds 2012:8) (31 maj)
- Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) (31 maj)
- de framtida strukturfondernas genomförandeorganisation
   2014-2020 (31 maj)
- Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) (27 sep)
- Att angöra en Kulturbrygga – till stöd för förnyelse och utveckling inom
   kulturområdet (SOU 2012:16) (27 sep)
- Kulturdepartementets promemoria Ny bibliotekslag
   (Ds 2012:13) (27 sep)
- Bättre behörighetskontroll (27 sep)
- Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd –
   Betänkande av Psykiatrilagsutredningen (SOU 2012:17) (1 nov)
- Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och
   autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan (SOU 2011:75) (1 nov)
- Promemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
   tillstånd (Ds 2012:36) (1 nov)
- Nya påföljder (SOU 2012:34) (1 nov)

Å
Årsrapport Vårdval Norrbotten (7 mar)
Årsredovisning för år 2011 (7 mar)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för samordningsförbundet Activus, Concensus och Pyramis (31 maj)

Ä
Ägardirektiv till Almi Företagspartner Nord AB (27 sep)
Ägardirektiv till Norrtåg AB (31 maj)
Ägartillskott och driftbidrag till kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (7 mar)
Ändring av fullmäktiges regler om oppositionsrådens arvoden (2 feb)
Ändringar i landstingsfullmäktiges regler för 2013 (12 dec)
Ändring av redovisning gällande beviljat ägartillskott till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (1 nov)
Ändring i landstingsstyrelsens sammanträdesplan för år 2013 (12 dec)

Ö
Överenskommelse om politisk samverkan inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola (27 sep)

19 september 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering