Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2011 för landstingsstyrelsen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ärenden som behandlats av landstingsstyrelsen 2011

A
Annonser om landstingsfullmäktiges sammanträden 2012 (29 sep)
Ansvarsfrihet för år 2010 för Norrlandstingens regionförbund (31 maj)
Ansökan om turnéstöd (5 maj)
Ansökan från Kristdemokraterna i Norrbotten om tillfälligt
partistöd (29 sep)
Avyttring av aktier i BD Pop AB samt fastställande av aktieägaravtal
mellan ägarna (31 maj)
Avgiftsfri vaccination mot hepatit B till alla barn i Norrbotten (29 sep)

B
Bildande av aktiebolag av BD Pops verksamhet (9 feb)
Bildande av North Sweden Datacenter Location AB (1 dec)
Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet (31 maj)
Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län (27 okt)
Bidrag till:
- unga tankar – filosofiska samtal i demokratiska former (9 feb)
- barnbok (9 feb)
- music On Top fas två (9 feb) 
- dokumentation av materiell och immateriell kulturmiljö i
   markbygden år 2011-2012 (10 mar)
- projektet Idrottskultur (10 mar)
- arkitekttävling Konsthall Tornedalen (10 mar)
- PAiN - Performance Art in Norrbotten (5 maj)
- Sång- och danslekar på syd-, lule- och nordsamiska (31 maj)
- Queering Sapmi (27 okt)

D
Delegering av beslutanderätt (1 dec)
Delårsrapport januari-april 2011 (31 maj)
Delårsrapport januari-augusti 2011 (29 sep) (16 nov)
Direktiv för utredning om överföring av ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna (31 maj)

E
EuropaDirekt-kontoret 2012 (1 dec)

F
Finansiering av platser för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
år 2011 (5 maj)
FoU-strategi för hälso- och sjukvården och tandvården inom
Norrbottens läns landsting (27 okt)
Fördelning av investeringsram för år 2012 (27 okt)
Fördelning av statliga medel enligt den nya kultursamverkansmodellen (10 mar)
Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning (27 okt)
Förändring av jury för stipendierna Rubus Arcticus (29 sep)
Fördelning inom ramen för näringspolitik (9 feb)
Fördelning inom ramen för kommunikationer (1 dec)
Fördelning inom ramen för näringspolitik (1 dec)
Försäljning av markområde i Kalix (1 dec)
Förtydligat regressavtal samt garantiavtal beträffande Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat (31 maj)
Förutsättningar för att införa
ultraljudsundersökning för att spåra oupptäckta pulsåderbråck - återremitterat ärende (1 dec)
Förändring av antalet observationsplatser mm i Arjeplogs kommun (1 dec)
Förändringar av operationsverksamheten i Malmfälten (31 maj) (28 jun)
Förändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2012 (1 dec)
Förändringar i projektet Marknadsföringsinsatser i samband med internationellt
direktflyg till Luleå Airport (9 feb) 

G
Godkännande av Norrbottens forskningsråds styrelse (9 feb)

H
Handlingsplan för jämställd vård och medborgarservice 2011-2013 (29 sep)
Handlingsplan för kunskapsutveckling inom äldreområdet 2011-2013 (9 feb)
Hälsa, innovationer och tillväxt (5 maj)

I
Införande av närsjukvård inom Norrbottens läns landsting – direktiv för
fortsatt utredningsarbete (10 mar)
Innovationsrättigheter för anställda (5 maj)
Inrättande av idrottsledarstipendium (29 sep)
Investeringar 2011 (10 mar) (31 maj) (29 sep) (27 okt) (1 dec)

J
Jury för stipendierna Rubus Arcticus (31 maj)
Jämställdhetsredovisning 2010 (10 mar)

K
Kraftsamling 2011-2015 (29 sep)
Komplettering till Kulturplan  2011- 2013 med revideringar inför 2012 (27 okt)
Köp av observationsplatser i Haparanda kommun (1 dec)

L
Landstingsfullmäktiges regler 2012 (27 okt)
Landstingsfullmäktiges regler 2012, komplettering (16 nov)
Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2012 (1 dec)
Landstingsfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2012
(29 sep) (16 nov)
Landstingsstyrelsens sammanträdes- och utbildningsdagar 2012 (29 sep) 
Landstingets medverkan i projektet Regions4GreenGrowth (10 mar)
Landstingsplan 2012 – 2014 (31 maj)
Landstingsstyrelsens rapport (9 feb) (10 mar) (31 maj) (29 sep) (16 nov)
Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten (31 maj)

M
Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan (1 dec)
Medfinansiering av
- Centre for Interorganisational Innovation Research (CIIR) vid
   Luleå tekniska universitet (9 feb) 
- Bärkraft – skogens bär som motor för regional utveckling i
   Västerbottens och Norrbottens län (9 feb)
- Norrbotniabanan – Plattform 2011-2013 (9 feb)
- Testpiloter i praktisk energieffektivisering (9 feb)
- DesignLABland on Display (9 feb)
- Besöksmål världsarvet Laponia (9 feb)
- ESIS fas II (9 feb) 
- Metal and Mining (9 feb)
- TräIN 2011-2013 (9 feb) 
- Etablering av Trafikmedicinsk enhet (9 feb)
- Heart of Lapland 2011-2013 (9 feb) 
- Samverkan mot våld (10 mar)
- projektet Gränslösa Bottenviken (10 mar)
- Towards Sustainable Norrland (10 mar)
- Der Tour Academy (10 mar)
- Go Business (10 mar)
- Röda Korsets Byrå mot Diskriminering 2011-2012 (10 mar)
- BLISS (10 mar)
- Nyföretagande och produktifiering av forskningsresultat inom
   medicinsk teknik i Västerbotten och Norrbotten (5 maj)
- DesignArena Nord II (5 maj)
- Der Tour Academy (5 maj)
- Språk, litteratur och kulturell identitet i Barentsregionen (29 sep)
- FIF – Forum för Industriell Framtid (29 sep)
- Internationalisering av SMF-företag i Norrbotten 2.0 (29 sep)
- Luleå Airport – internationell flygplats för person- och frakttrafik (29 sep)
Miljömedicinsk kompetens i regionen (29 sep)
Miljöredovisning 2010 (10 mar)
Motion nr:
- 4/10 om införande av system för spårbarhet av beslutade ärenden
   (9 feb)
- 7-10 om tandläkarnas skyldighet att larma vid misstanke om att
   barn far illa (9 feb)
- 8-10 om en oberoende arvodeskommitté (9 feb)
- 1-10 om Enrumsvård ger bättre vårdkvalitet och integritet för patienten
   (10 mar) (31 maj)
- 6-10 om screening för tidig upptäckt av tarmcancer (10 mar)
- 5-10 om det hälsofrämjande landstinget – hälsoundersökningar (31 maj)
- 1-11 om utveckling av Kiruna sjukhus (31 maj)
- 2-11 om parkeringseländet vid Sunderby sjukhus (29 sep)
- 3-11 om reseregler och valfrihet inom primärvården (27 okt)

N
Nationell kampanj för att förbättra överlevnaden vid stroke (9 feb)
Nominering av ny ersättare till Övervakningskommittén för Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 (29 sep)
Norrbotten som medarrangör till världskonferensen
ICSB 2011 i Stockholm (9 feb) 
(29 sep)
Ny anslutningstrafik till stomlinjer (29 sep)
Nybyggnad av patienthotell vid Sunderby Sjukhus (31 maj)
Nytt aktieägaravtal och bolagsordning för Filmpool Nord AB (9 feb)
Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i
Norrbotten (10 mar)

P
Plan för användning av 2012 års ram för folkhälsoarbete (1 dec)
Projektstöd – nationella minoriteter och kulturell mångfald (1 dec)

R
Rapport från återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar (31 maj)
Redovisning av stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre (31 maj)
Rekommendation om reviderat riksavtal för utomlänsvård (9 feb)
Revidering av Landstingsplan 2012-2014 (27 okt)
Revisionsrapport om:
- Jämställd vård – Barn och ungdomar med ADHD (9 feb)
- Den interna kontrollen inom division Länsteknik (10 mar)
- Sjukhusens kosthållning till äldre patienter (10 mar)
- Årsredovisning 2010 (5 maj)
- Patientnämnden översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010 (5 maj)
- Primärvårdens produktion – en jämförelse mellan fyra
   vårdcentraler (5 maj)
- Hälso- och sjukvårdens bemötande av patienter(31 maj)
- Landstingsstyrelsens ansvarsutövande 2010 (31 maj)
- Brand- och skalskydd vid landstingets fastigheter (31 maj)
- Granskning av delårsrapport per april 2011 (29 sep)
- Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar avseende den interna
   kontrollen inom divisionerna (27 okt)
- Överföring av patientinformation vid vårdens övergångar
   inom sjukhusen (27 okt)
- Granskning av delårsrapport per  augusti 2011 (27 okt)
- Landstingets följsamhet till riktlinjer och rutiner för höftfrakturer (1 dec)
Rätt att under år 2011 underteckna vissa handlingar (29 sep)
Rätt att under år 2012 underteckna vissa handlingar (1 dec)

S
Slutrapport från projektet Energi för ett hållbart samhälle (5 maj)
Startbidrag till Kulturens bildningsverksamhet – "Kulturens" (27 okt)
Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren (1 dec)
Strategi för landstingets energieffektivisering (29 sep)
Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport
för år 2010 (10 mar)
Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas
verksamhetsrapporter för år 2010 (10 mar)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport
för år 2010 (31 maj)
Stöd för ansökan om statsbidrag 2011 för regionalt cancercentrum
(RCC) i norra sjukvårdsregionen (9 feb) 
Subventionering av vissa preventivmedel (1 dec)
Svenska Reglab – nästa steg (31 maj)

T
Tillskjutande av medel för Norrbottensteatern (29 sep)

U
Uppdrag 2012 för fullmäktiges beredningar (29 sep)
Uppdrag att bilda Folkhälsocentrum (1 dec)
Utveckling av rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks
kommun (29 sep)
Utvärdering av landstingets internationella arbete (5 maj)

V
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag
Landstingsgemensamt övrigt (1 dec)
Val Länstrafiken m m (9 feb)
Val av ledamöter till kulturberedningen (10 mar)
Val av landstingets representanter i internationella organisationer (5 maj)
Vårdval Norrbotten – regelverk (31 maj)
Vårdval Norrbotten – komplettering av regelverk (29 sep)
Vårdval Norrbotten – införande av prestationsbaserad ersättning inom området levnadsvanor (1 dec)

Y
Yttrande till JO om handläggning av begäran om utlämnande av offentliga handlingar (5 maj)
Yttrande till JO om yttrande- och meddelarfrihet för anställda inom offentlig verksamhet (5 maj)
Yttrande över:
- betänkandet Sammanläggning av landsting – övergångsstyre och
   utjämning (9 feb)
- delbetänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén
   presenterar tre modeller (SOU 2010:68) (9 feb)
- Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) (9 feb)
- Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (9 feb)
- betänkandet Förslag till höjd garantinivå för landstingen (10 mar)
- promemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer
   med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) (10 mar)
- rapporten Guldgruvan i vården – översyn av de nationella
   kvalitetsregistren - betänkandet (SOU 2010:81)
   En ny biobankslag (10 mar)
- över betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter
   (SOU 2010:70) (10 mar)
- Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:55) (5 maj)
- Betänkandet Folkrätt i väpnad konflikt (SOU 2010:72) (5 maj)
- Riktiga betyg är bättre än höga betyg – Förslag till omprövning av betyg
   (SOU 2010:96) (5 maj)
- Se, tolka och agera – allas rätt till likvärdig utbildning
   (SOU 2010:95) (5 maj)
- Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15) (31 maj)
- Betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala
   utjämningen (SOU 2011:39) (28 jun)
- Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) (29 sep)
- Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (27 okt)
- Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor
   och internationella skolor på gymnasienivå (27 okt)
- Spara i goda tider- för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) (1 dec)
- Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) (1 dec)

Å
Årsredovisning för år 2010 (10 mar)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för samordningsförbundet Activus (31 maj)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för samordningsförbundet Pyramis (31 maj)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för samordningsförbundet Concensus (31 maj)

Ä
Ägardirektiv till Almi Företagspartner Nord AB (27 okt)
Ägardirektiv till Norrbottens Energikontor AB (1 dec)
Ägardirektiv till BD Pop AB (1 dec)
Ägardirektiv till Filmpool Nord AB (1 dec)
Ägardirektiv till IT Norrbotten AB (1 dec)
Ändring av fullmäktiges regler om oppositionsrådens arvoden
(31 maj) (29 sep)
Ändring av fullmäktiges regler om ersättning till beredningsledamöter
(31 maj)
Ändring i förbundsordning för Norrlandstingens regionförbund (29 sep)
Ändring i landstingsfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsplan 2011 (29 sep)

Ö
Överenskommelse om politisk samverkan inom folkhälsa, hälso- och sjukvård, skola och omsorg (1 dec)
Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga sjukvården och dess medarbetare (9 feb)
Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning (31 maj)

19 september 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering