Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Årsregister 2010 för landstingsstyrelsen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

A

Annonser om  landstingsfullmäktiges sammanträden 2011 (30 sep)
Ansökan från förtroendevald om ersättning för pensionsförlust (29 apr)
Ansökan om stöd för Norrbottens Forskningsråds verksamhet (2 dec)
Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel 2010 (27 okt)
Ansvarsfrihet för år 2009 för Norrlandstingens regionförbund (3 jun)

B

Bidrag till: 
Undersköterskedagar 2010 (29 apr)
Dokumentation om den romska kulturen i Norrbotten (29 apr)
Film och teaterprojekt (29 apr)
Musikfestival (3 jun)
Fortsättning av Erasmus for Young Entrepreneurs (3 jun)
Peter Matteifestival 2011 (30 sep)
Luleå Art Biennal 2011 (30 sep)
Scenkonstbiennal i Luleå  med inriktning barn och unga (30 sep)
Swedish Jazz Celebration 2011 (30 sep)

D

Delegering av beslutanderätt (2 dec)
Delårsrapport januari-april 2010 (3 jun)
Delårsrapport januari-augusti 2010 (30 sep)
Det framtida ägandet i Filmpool Nord AB (9 feb) 

E

Ekonomisk finansieringsmodell  för Norrtågstrafiken (30 sep)
Etablering av dialysverksamhet vid Kiruna sjukhus (29 apr)

F

Finansiering av platser för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring år 2010 (29 apr)
Finansiering av utredning avseende införande av närsjukvård (9 feb)
Framtida finansiering av Norrtåg AB (3 jun
Fortsatt verksamhet för BD Pop (2 dec)
Fördelning av investeringsram för år 2011 (2 dec)
Fördelning inom ramen för kommunikationer (9 feb) (2 dec)
Fördelning inom ramen för näringspolitik (9 feb) (2 dec)
Fördelningsbudget inom ramen division Kultur och utbildning (27 okt)
Förändringar av riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten 2011 (2 dec)
Förändringar i syfte att stärka patientens ställning (3 jun)
Förändringar i projektet ENA, plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten (3 jun)
Försäljning av skogsmark till Svenska  kyrkan, Piteå kommun, del av Öjebyn 1:31 (30 sep)
Förutsättningar för att införa ultraljudsundersökning för att spåra oupptäckta pulsåderbråck (9 feb)

I

Investeringar 2010 (4 mar) (29 apr) (3 jun) (30 sep)
Införande av I väntan på ambulans (IVPA) (29 apr)
Införande av RAKEL-systemet inom Norrbottens läns landsting (29 apr)
Inrättande av en kulturberedning (29 apr)

J

Jämställdhetsredovisning 2009 (4 mar)

K

Komplettering av delegation av beslutanderätt (9 feb)
Kulturplan för Norrbotten 2011- 2013 (27 okt)

L

Landstingsfullmäktiges regler 2011 (27 okt)
Landstingsplan 2011 – 2013 (3 jun) (27 okt)
Landstingsstyrelsens rapport (9 feb) (3 jun) (30 sep) (27 okt)
Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2010 (9 feb)
Landstingsstyrelsens regler och riktlinjer 2011 (2 dec)
Landstingsfullmäktiges  sammanträdes- och  utbildningsdagar 2011 (30 sep)
Landstingsstyrelsens sammanträdes- och  utbildningsdagar 2011 (30 sep)
Landstingets tandvårdsstöd -  Allmänna råd

M

Medfinansiering till:
- Norrsamverkan (9 feb)
- Medfinansiering och förskottering av järnvägsplan för Norrbotniabanan,
  delsträckan Skellefteå – Piteå (4 mar)
- Network of Expertise for Energy in Cold Climate (4 mar)
- Grenseoverskridende Innovasjon (4 mar)
- Indigenous Entrepreneurship (4 mar)
- Dans- och performancefestival i Haparanda-Torneå (29 apr)
- Förstudie Med vind i seglen till den ljusa skärgården (29 apr)
- Eco! Environmental Services for SMEs (29 apr)
- Krenova – kulturella näringar i Norrbotten och Västerbotten (3 jun)
- Marknadsföringsinsatser i samband med internationellt direktflyg till
  Luleå Airport (30 sep) 
- KIS - genomförande (30 sep)
- Northern Network on Climate Change (30 sep)
- Solander Science Park etapp 2 (30 sep)
- Arctic Boreal Climate Development (30 sep)
- CLIMACT (30 sep)
- Miljötekniskt centrum i Norr (30 sep)
- Muddring av  farled till Karlsborgs hamn (30 sep)
- Unga initiativ i byar (30 sep)
- Grön Framtidsgård etapp 2 (30 sep)
- Grön plattform (30 sep)
- Produktion Botnia 2011-2013 (27 okt)
- N4C (27 okt)
- EuropaDirekt-kontoret 2011 (2 dec)
- Nordområdets Kommunnätverk (2 dec)
Miljöredovisning 2009 (4 mar)
Motion nr :
- 5/09 om att tillsätta en astma- och allergikonsulent inom 
   primärvården (9 feb)
- 7/09 om införande av anställningsbevis (9 feb)
- 6-09 om att avveckla landstingets deltagande i Norrstyrelsen (3 jun)
- 2/10 om anställningsbevis (3 jun)
- 3/10 om operation vårstädning (3 jun)

N

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 (2 dec)
Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2 dec)
Nominering av ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen (4 mar)
Norrländsk regionstudie 2010-2011 (29 apr)
Nytt samverkansavtal mellan ägarna till Almi Företagspartner Nord AB (27 okt)

O

Omskärelse och sterilisering på icke-medicinska grunder (29 apr)

P

Plan för användning av 2011 års ram för folkhälsoarbete (2 dec)
Plan för landstingets lokalanvändning i Gällivare (29 apr)

R

Redovisning av stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre (4 mar)
Revisionsrapport om:
- Landstingets ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso-
  och sjukvården, med fokus på hjärtsjukvården (9 feb)
- Granskning av läkemedelsförskrivning vid kommunernas särskilda
   boenden för äldre (9 feb)
- Granskning av vissa kostnadsslag - Inhyrd personal via bemanningsföretag
- Handläggning av patientnämndsärenden (9 feb)
- Patientsäkerhet – Norrbottens läns landstings arbete med den
  nationella satsningen för att öka patientsäkerheten (29 apr)
- Granskning av patientnämndens ansvarsutövande 2009 (29 apr)
- Årsredovisning 2009 (29 apr)
- Granskning av landstingets styrning av läkemedelsanvändningen (3 jun)
- Säkerhets- och arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hot och
   våld i verksamheterna (3 jun)
- Landstingsanställdas bisysslor (3 jun)
- Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter – tonvikt på
  förbrukningsmaterial (30 sep)
- Remissgarantin (30 sep)
- Landstingets strategiska personalförsörjning (30 sep)
- Granskning av delårsrapport per april 2010 (27 okt)
- Granskning av delårsrapport per augusti 2010 (2 dec)
- Landstingets upphandlingsverksamhet (2 dec)
Regional kompetensförsörjning och generationsväxling (3 jun)
Rekommendation till landstingen om HPV-vaccin (2 dec)
Riktlinjer för politisk information vid landstingets sjukvårdsinrättningar inför 2010 års val (29 apr)
Rätt att under år 2011 underteckna vissa handlingar (2 dec)

S

Slutrapport från e-hälsaprojektet (3 jun)
Sponsring av SM-tävlingar på skidor 2010 (9 feb)
Styrelsens beredning av hälso- och sjukvårdsberedningarnas
verksamhetsrapporter för år 2009 (4 mar)
Styrelsens beredning av programberedningens verksamhetsrapport
för år 2009 (4 mar)
Styrelsens beredning av regionala beredningens verksamhetsrapport
för år 2009 (4 mar)

T

Tandvårdstaxa den 1 jan 2011 (27 okt)
Teckning förlagslån Kommuninvest (3 jun)
Tecknande av nya aktier i Filmpool Nord AB (3 jun)

U

Uppdrag år 2011 för fullmäktiges beredningar (30 sep)
Upphandling av rituell omskärelse (4 mar)
Utredning angående gemensam folktandvårdsorganisation i tre norrlandslän (3 jun)

V

Val av ledamöter till kulturberedning (3 jun)
Val till samverkansorgan m m (2 dec)
Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag Landstingsgemensamt
övrigt (2 dec) 
Vårdavtal avseende behandlingscentrum (2 dec)
Vårdval Norrbotten – beställarfunktion (29 apr)
Vårdval Norrbotten – regelverk (3 jun)
Vårdval Norrbotten – ändring av kapitering (3 jun)

Y

Yttrande till länsrätten över överklagat fullmäktigebeslut (9 feb)
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat fullmäktigebeslut (29 apr)
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagat styrelsebeslut (29 apr)
Yttrande över:
- Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om
  statligt tandvårdsstöd (9 feb)
- Diskussionspromemorian Bättre vård och stöd för individen 
  (S2008:04) (4 mar)
- Slutbetänkande Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84) (29 apr)
- I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken
  (SOU 2010:12) (29 apr)
- Promemorian Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang (29 apr)
- Förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård (3 jun)
- Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet
  (SOU 2010:04) (3 jun)
- Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet
  (SOU 2010:11) (3 jun)
- Promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6)
- Sjuksköterskors specialistutbildning  – vilket slags examen?
   (HSV 2010:5 R) (30 sep)
- På väg mot en ny roll- överväganden och förslag om Riksutställningar
  (SOU 2010:34) (30 sep)
- Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (27 okt)
- Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering SOU 2010:60) (2 dec)
- Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (2 dec)

Å

Årsredovisning för år 2009 (4 mar)
Årsredovisning och revisionsberättelse 2009 för samordningsförbundet Activus (30 sep)
Årsredovisning och  revisionsberättelse 2009 för samordningsförbundet Concensus (30 sep)
Årsredovisning och  revisionsberättelse 2009 för samordningsförbundet Pyramis (30 sep)

Ä

Ägardirektiv till Almi Företagspartner Nord AB (27 okt)
Ägardirektiv till IT Norrbotten AB (2 dec)
Ägardirektiv till Filmpool Nord AB (2 dec)
Ägardirektiv till Norrbottens energikontor AB (2 dec)
Ägardirektiv till Länstrafiken i Norrbotten AB (2 dec)
Ändringar i tandvårdsstödet (16 jun)
Ändring av landstingsfullmäktiges regler 2011 (17 nov)

26 oktober 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering