Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 3 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsen tog vid sitt möte den 3 oktober bland annat beslut om delårsrapport, avsiktsförklaring med LKAB för förhandlingar om ett nytt sjukhus i Kiruna, förslag på en reviderad strategisk plan 2019-2021, att införa screening för kolorektal cancer, att ta fram förslag på hur regionen kan öka sin närvaro i kommunerna och att bevilja medfinansiering till ett projekt för smidigare resor till och från Luleå Airport.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av de ärenden som behandlades. Handlingar där varje ärende beskrivs mer detaljerat finner du under rubriken Mer hos oss. På samma sida publiceras också protokollet, i regel inom en vecka efter varje möte.

Länkar till besluten

Regiondirektörens rapport
Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2018
Avsiktsförklaring Kiruna sjukhus
Strategisk plan 2019-2021
Försäljning av Porsön 1:402
Försäljning av Rolfs 1:46, Grytnäs
Lokalförändringar primärvården Boden
Screening kolorektal cancer i norra regionen
Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser
Policy för påverkansarbete
Norrbotten i Europaforum Norra Sverige
Ökad närvaro i kommunerna för att stärka det regionala utvecklingsarbetet
Medfinansiering av projektet Flygbil
Medfinansiering av Framtidssäkrat regionalt fibernät
Regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträdesdagar 2019
Remisser
Remiss En sexåring utbildning för läkarexamen
Remiss Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och effektivare hantering av behörighetsärenden
Remiss Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning
Remiss Avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer
Remiss Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser
Remiss Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
Remiss Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Motioner
Motion om borttagande av hyra för varmvattenbassängträning (Norrbottens Sjukvårdsparti)
Motion om vårdapp i vårdvalet (Jens Sundström, Liberalerna)
Motion om screening av prostatacancer (Jens Sundström, Liberalerna)
Beredningsrapporter
Framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018
Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017

Regiondirektörens rapport

Regionstyrelsen beslutade att

Lägga regiondirektörens rapport till handlingarna.

Bilaga - regiondirektörens rapport

Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2018

Region Norrbotten redovisar ett positivt resultat för perioden på 234 mnkr, vilket är 90 mnkr bättre än periodbudgeten men 60 mnkr sämre än föregående år.

Årsprognosen pekar på ett överskott med 321 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre än fjolårets resultat och 129 mnkr bättre än budget.

Hälso- och sjukvårdsdivisionerna gör fortsatt underskott vilket beror på att de ekonomiska handlingsplanerna inte ger tillräcklig effekt under året samtidigt som andra kostnader ökar. Svårigheter med kompetensförsörjningen medför ökade kostnader för inhyrd personal inom somatisk vård, både läkare och sjuksköterskor.

Regionens divisioner redovisar ett negativt periodresultat med 203 mnkr vilket är 95 mnkr sämre än resultatmålet. Endast divisionerna Länsteknik och Service klarar periodens resultatmål.

Region Norrbotten redovisar ett ekonomiskt resultat för både perioden och i årsprognosen som överstiger det finansiella målet på 2 procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden är att ett mål helt har uppnåtts och nio har delvis uppnåtts. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutade att

Godkänna delårsrapporten.

Delårsrapport Region Norrbotten, augusti 2018
Bilaga - Delårsrapport augusti

Avsiktsförklaring Kiruna sjukhus

LKAB:s gruvdrift kommer på sikt även att påverka Kiruna sjukhus som innebär att sjukhuset behöver rivas och uppföras på annan plats. Enligt LKAB:s prognos kommer Kiruna sjukhus påverkas av markdeformationerna först efter 2030. LKAB är enligt lag skyldig att ersätta Region Norrbotten som fastighetsägare av Kiruna sjukhus för den skada som uppstår till följd av att sjukhuset behöver lösas in på grund av gruvbrytningens utbredning. Med anledning av detta har parterna fört diskussioner om principerna för LKAB:s ersättning till Region Norrbotten. Diskussionerna har resulterat i en gemensam avsiktsförklaring som ska ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna mellan parterna om ett avtal avseende Kiruna sjukhus.

Parterna har för avsikt att ingå avtal avseende Kiruna sjukhus med i huvudsak följande innehåll:

 • LKAB ska ersätta Region Norrbottens för Kiruna sjukhus med ett monetärt belopp som omfattar planering, projektering och uppförande av nytt sjukhus.
 • Nya Kiruna sjukhus ska uppföras av Region Norrbotten. Ett avtal ska tecknas mellan Region Norrbotten och LKAB under år 2018. Avtalet ska bland annat innehålla storlek på ytor och ersättningsprinciper.
 • Målsättningen är att Nya Kiruna sjukhus ska stå klart för inflyttning år 2026.
 • LKAB ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som krävs för att riva och avveckla den befintliga byggnaden Kiruna sjukhus. LKAB ska bära kostnaderna för sådan rivning och flytt från Kiruna sjukhus till Nya Kiruna sjukhus.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Region Norrbotten ingår upprättad avsiktsförklaring med LKAB som ligger till grund för fortsatta förhandlingar om ett avtal avseende Kiruna sjukhus.

2. Regiondirektören får i uppdrag att förhandla fram ett avtal med LKAB avseende Kiruna sjukhus, för beslut av regionstyrelsen i januari 2019.

3. Regiondirektören får i uppdrag att förbereda projektorganisation för planering av nya Kiruna sjukhus.

Särskilt yttrande från Kenneth Backgård (NS) och Nils-Olov Lindfors (C):

”Vi vill påpeka att vissa förändringar/investeringar i Kirunas nuvarande sjukhus kan komma att påverka sjukhusets framtida monetära värde”.

Avsiktsförklaring Kiruna sjukhus
Bilaga - avsiktsförklaring

Strategisk plan 2019-2021

I juni varje år ska regionfullmäktige besluta om en strategisk plan. Planen innehåller vision och värdegrund, regionens uppdrag och styrning, planeringsförutsättningar samt de fem perspektiven med strategiska mål med beskrivningar. Den lagstadgade treårsbudgeten ingår också.

I arbetet med att skapa förutsättningar för bästa livet och bästa hälsan finns en rad framtidsutmaningar som Region Norrbotten tillsammans med andra aktörer behöver hantera. Framtidsutmaningarna kan sammanfattas med svag befolkningsutveckling, stora avstånd, bristande folkhälsa, ökande försörjningsbörda och svårigheter med kompetensförsörjningen inom både offentlig sektor och näringslivet.

Regionfullmäktige återremitterade ärendet om Strategisk plan vid möte i juni 2018 § 44 med anledning av Sten Nyléns (S) förslag om:

 • Ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och Kalix med behörig personal som sköter utrustningen.
 • Ett tillägg om att se över lönestrukturen i Region Norrbotten för personalen på regionens sjukhus
 • Att starta ett projekt om nytt sjukhus i Kiruna på grund av stadsomvandlingen

Regionstyrelsen förslår nu en reviderad Strategisk plan 2019-2021 där regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda framtida magnetkameraverksamhet i Kalix när pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn är genomförda under planperioden samt även göra en översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus.

Planen är även kompletterad med att regionstyrelsen den 3 oktober 2018 har godkänt en avsiktsförklaring om att teckna ett avtal med LKAB om villkoren för förhandling om förtidslösen, planering mm inför ett nytt sjukhus i Kiruna.

Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige besluta

1. Skattesats för 2019 till 11,34 per skattekrona

2. Strategisk plan 2019-2021

Kenneth Backgård (NS) med stöd av Nils-Olov Lindfors (C) och Anders Josefsson (M) föreslog att den strategiska planen skulle antas med ett ändringsförslag på sidan 34:

”För att minska beroendet av inhyrd bemanning avsätts i ett första skede 49 mnkr för satsning på sjuksköterskor, Senare sker, efter analys, en ytterligare satsning med ytterligare c:a 50 miljoner kronor, för vilken regionstyrelsen får utforma principer. Regionstyrelsen ska även göra en översyn av lönestrukturen på regionens sjukhus. Pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn genomförs. Parallellt genomförs under planperioden utredning och införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna. För att säkerställa en patientnära vård, utreds och planeras för införandet av ortsplacerade distriktssköterskemottagningar under planperioden. Konsekvensändring av ramen nedan”.

Ändringsförslaget bifölls ej av regionstyrelsen.

Strategisk plan 2019-2021
Bilaga - strategisk plan
Bilaga - fullmäktiges beslut i juni 2018 - återremiss 

Försäljning av Porsön 1:402

Region Norrbotten säljer fastigheten Porsön 1:402 till Lulebo AB. Fastigheten inrymmer regionverksamhet som folktandvård men även extern verksamhet såsom restaurang m m.

Köpeskillingen uppgår till 10,1 mnkr. Fastighetens bokförda värde vid preliminär tillträdesdag är 3,1 mnkr vilket innebär att regionen gör en realisationsvinst på 7 mnkr.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Genomföra försäljning av fastigheten Porsön 1:402 i Luleå till Lulebo AB till en köpeskilling om 10,1 mnkr med tillägg för avlyft moms som ska återföras. Preliminär tillträdesdag är 2018-11-01.

2. Region Norrbotten får träffa ett 20-årigt hyresavtal för tandvårdens lokaler och som indexuppräknas med dagens hyresnivå som beräkningsgrund.

Försäljning av Porsön 1:402

Försäljning av Rolfs 1:46, Grytnäs

Region Norrbotten säljer fastigheten Rolfs 1:46 till Kalix kommuns fastighetsbolag, Kalix industrihotell AB. I fastigheten finns idag Grytnäs hälsocentral som kommer att flyttas in i Kalix sjukhus varvid fastigheten tomställs.

Kalix industrihotell AB avser att efter förvärvet genomföra anpassningar så att lokalerna exempelvis kan användas som företagshotell.

Regionstyrelsen beslutade att

Genomföra försäljning av fastigheten Rolfs 1:46 till Kalix Industrihotell AB för 4 mnkr (fyra miljoner kronor). Övertagandet sker per 2019-02-01.

Försäljning av Rolfs 1:46, Grytnäs

Lokalförändringar primärvården Boden

Beslut togs i regionstyrelsen den 27 mars 2017 att hälsocentralerna Erikslund och Björknäs i Boden skulle slås ihop under 2018 med lokalisering till Björknäs hälsocentral. För att Erikslunds hälsocentral skulle kunna flytta in i Björknäs hälsocentral beslutades att ljusbehandlingen, flyktingmedicin och blodcentralen skulle flyttas till Garnisområdet.

Vidare beslutades att köpa Sandens hälsocentral av Bodenbo samt att nödvändiga ombyggnationer skulle göras på Garnisområdet, Björknäs hälsocentral och Sandens hälsocentral.

Köpet av Sandens hälsocentral är genomfört. Garnisfastigheter AB är sålt till Bodens kommun och är därför inte längre tillgängligt för dessa verksamheter.

Efter samråd med närsjukvården föreslås följande ändring av tidigare beslut:

 • Tillbyggnad för blodcentralen görs på Sandens hälsocentral. Blodcentralen i Boden omlokaliseras från Björknäs hälocentral till Sandens hälsocentral. En översyn av yttre miljö och parkeringar genomförs.
 • Flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen blir kvar i Björknäs hälsocentral. Befintliga lokaler byggs om och anpassas för flyktingmedicinska enheten och ljusbehandlingen på Björknäs hälsocentral. En översyn av parkeringar genomförs.

Regionstyrelsen beslutade att

Godkänna beskrivna lokalförändringar. Kostnaderna för fastighetsinvesteringar bedöms öka med i storleksordningen 10 mnkr och finansieras genom omdisponeringar inom avsatta medel för fastighetsinvesteringar.

 Lokalförändringar primärvården Boden

Screening kolorektal cancer i norra regionen

Region Norrbotten har sedan 2014 deltagit i en nationell studie för screening av kolorektal cancer. Resultatet av studien, som avslutas vid årsskiftet, visar att screening minskar dödligheten betydligt samtidigt som det leder till en högre kostnadseffektivitet för sjukvården. Risken för överdiagnostisering och överbehandling bedöms vara minimal varför regionen redan nu kan fatta beslut om ett införande.

Studiens resultat ligger i linje med Socialstyrelsens rekommendation om nationell allmän screening till män och kvinnor i åldern 60-74 år. NRF, Norrlandstingens regionförbund, rekommenderar landstingen/regionerna i norra sjukvårdsregionen att införa kolorektal screening från år 2019.

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år insjuknar ca 6 000 invånare varav ca 2 700 avlider i sjukdomen.

Allmän screening införd i hela Sverige förväntas rädda ca 300 liv per år samtidigt som hälsoekonomiska kalkyler visar på betydande ekonomiska vinster. Allmän kolorektalcancerscreening förväntas spara i storleksordningen 30 liv per år i norra regionen. Förutom de medicinska och humanitära vinsterna innebär varje sparat liv även en avsevärd ekonomisk besparing för vården. Palliativ vård beräknas kosta ca 700 tkr till 1 mnkr per patient. Detta kan då ställas mot de beräknade kostnaderna för screening. En kalkyl med extrapolering av data från screeningen i Stockholm – Gotland skulle innebära en kostnad på 3,5 mnkr för Region Norrbotten. Om frekvensen visar sig vara högre i norra regionen blir kostnaderna högre. Varierande initialkostnader kan tillkomma för utbyggnad av regionens endoskopienheter med ytterligare lokaler, instrument och utbildning av fler skopister.

Regionstyrelsen beslutade att

1. Antar rekommendationen från Norrlandstingens regionförbund (NRF) om införande av kolorektal cancerscreening.

2. För screening avsätts 3,5 mnkr som hanteras och prioriteras inom ramen för regionstyrelsens plan 2019.

Screening kolorektal cancer i norra regionen
Bilaga - screening kolorektal cancer
Bilaga - protokollsutdrag från förbundsdirektionen, Norrlandstingens regionförbund

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser

Lag om insyn i vissa förbindelser mm (2005:590) anger att landstingen ska säkerställa tillgång till ekonomisk information för att motverka konkurrensbegränsningar. Redovisningsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte verksamheter med en nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som understiger 40 miljoner euro. I landsting och regioner är tandvård den verksamhet som främst kan komma i fråga för särredovisning. Statskontoret har rekommenderat landsting och regioner att redovisa den landstings/regionägda folktandvården för att kunna bedöma om subventioner förekommer eller inte, även om omsättningen understiger 40 miljoner euro.

Revisorerna har granskat Folktandvårdens transparensbokslut för 2017. Revisorernas granskning visar att regionen till stora delar verkat för att skapa konkurrensneutralitet inom folktandvården gentemot privata aktörer. Den konkurrensutsatta verksamheten belastas med samtliga kostnader såsom investeringar, lokalhyror, overheadkostnader mm. inklusive moms. Därutöver har Folktandvården ett årligt överskottskrav vilket också är i syfte att utjämna konkurrensförhållandet gentemot privata aktörer.

Regionstyrelsen beslutade att

Lägga revisionsrapporten till handlingarna då revisorernas granskning inte innehåller några anmärkningar. 

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser
Bilaga - revisorernas rapport

Policy för påverkansarbete

Genom att stimulera goda kontakter med omvärlden och påverka vilka beslut som förbereds – eller borde förberedas – vill Region Norrbotten, tillsammans med andra aktörer i Norrbotten, uppnå bästa förutsättningarna för regionens medborgare, besökare, företag och organisationer. Beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för Region Norrbotten som territorium och som organisation.

Stor del av Region Norrbottens beslut påverkas direkt eller indirekt av EU och/eller nationell nivå. Därmed är det viktigt att tidigt uppmärksamma beslutsunderlag och försöka påverka dem.

Demografin är en utmaning för Norrbotten som har en större andel invånare över 80 år jämfört med andra län. Det innebär att regionen behöver tänka nytt och hitta lösningar för att ge norrbottningarna vård. Rätt hanterat kan utmaningen bli ett försprång och förebild för andra regioner som kommer möta samma utveckling men senare.

Norrbotten har unika förutsättningar och möjligheter att bidra till att hela Sverige och EU blir smartare, hållbarare och mer inkluderande. Norrbotten har många väldigt små aktörer, mikroföretag och även små offentliga administrationer som skall jobba över en mycket stor geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden, inte minst råvaror, till Sverige och hela Europa. Det finns dock stora risker för små råvaruberoende ekonomier med en liten hemmamarknad och sämre tillgång till externt kapital och kompetensförsörjning på grund av få människor och långa avstånd.

Norrbottens påverkansarbete bygger på att berätta och åter berätta om den unika regionala kontext som råder, för anpassade strategier, prioriteringar och stödsystem.

Regionstyrelsen beslutade föreslår regionfullmäktige att

1. Region Norrbottens Policy för påverkansarbete antas.

2. Besluta om följande påverkansområden för 2019:
- Uppdrag och mandat för Region Norrbotten
- Förutsättningar att genomföra uppdrag
- Främja tillväxtvillkor och attrahera investeringar i Norrbotten

3. Internationella policyn som antogs av Landstingsfullmäktige 2014-06-10 upphävs.

Policy för påverkansarbete
Bilaga - policyn

Norrbotten i Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige är Region Norrbottens grundläggande plattform för att bereda och anta ställningstagande i EU-frågor som påverkar Norrbotten. Region Norrbotten är sedan 2017 regionalt tillväxtansvariga och har därmed ett ansvar att förankra och bedriva ett påverkansarbete i Bryssel för Norrbotten.
Senaste val av rapportörer gjordes av Tillväxtberedningen den 25 november 2014. Då refererades det till en praxis att det är två från kommunförbundet och en från landstinget.

Sedan 2017 har regionen det regionala utvecklingsansvaret och ett ansvar för det regionala företrädarskapet. Mandatet att företräda Norrbotten är därmed förstärkt.

För att stärka Region Norrbottens arbete med påverkansarbete och det regionala företrädarskapet föreslås att två av tre rapportörer från Norrbotten ska vara företrädare från regionen.

Regionstyrelsen beslutade att

Region Norrbotten ska företrädas av två rapportörer genom ett majoritetsråd och ett oppositionsråd i Europaforum Norra Sverige.

Norrbotten i Europaforum Norra Sverige

Ökad närvaro i kommunerna för att stärka det regionala utvecklingsarbetet

Region Norrbotten är sedan 1 januari 2017 regionalt utvecklingsansvarig. Det innebär att regionen fått uppdraget från riksdagen att utveckla Norrbotten.

Norrbotten ska vara en bra plats att bo, leva och verka i. Men människor bor i kommunerna. Kommunerna jobbar bra med att vara attraktiva platser, med att erbjuda bra livsvillkor, kultur och ett bra näringslivsklimat.

Idag stöttar Region Norrbotten kommunernas utvecklingsarbete bland annat genom projektfinansiering, stöd till företag som vill investera eller jobba med innovationer, stöd till kommersiell service. Vi har bolag tillsammans med kommunerna inom flera viktiga områden – energifrågor, investeringar, film och musik och bredband.

För att stärka det regionala utvecklingsarbetet behöver regionen arbeta närmare kommunerna. All utveckling sker lokalt och regionen ser en potential i att utveckla samarbetet med kommunerna genom ökad närvaro i kommunerna.

När nuvarande organisationen beslutades med närsjukvårdsområden och närsjukvårdschefer så var tanken att de skulle vara vägen in till Region Norrbotten för kommunerna och andra aktörer på orten. Det är en utgångspunkt till ökad närvaro som det nu är dags att bygga vidare på. Det är lämpligt att den intentionen utvecklas och regionala utvecklingsfrågor knyts närmare närsjukvårdsområdenas ledningsgrupper för att informera om det regionala utvecklingsuppdraget och sedan tillsammans identifiera gemensamma frågor.

Regionstyrelsen beslutade att

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur regionen kan öka sin närvaro i kommunerna för att stärka det regionala utvecklingsarbetet.

Ökad närvaro i kommunerna

Medfinansiering av projektet Flygbil

Projektet Flygbil syftar till att boende i Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Älvsbyn och Övertorneå kan resa kollektivt till och från Luleå Airport, vilket bidrar till ökad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. På så sätt bidrar projektet till bättre tillgänglighet i länet och till att nå Stockholm över dagen som är ett av Trafikverkets tillgänglighetskriterier. Projektet är en del i ett påverkansarbete för ett ökat kollektivtrafikresande.

Inom ramen för projektet kommer också möjligheten att inkludera den befintliga anslutningstrafiken från Arjeplog till Arvidsjaur flygplats att ses över.

Flygbilen avser ett 8-passagerarfordon per linje som trafikerar sträckan med två dubbelturer per dag. Turerna kopplas till Norwegian och SAS morgon- och kvällturer. Flygbilen kommer att finnas med i Länstrafikens ordinarie trafikutbud som anropsstyrd trafik. De deltagande kommunerna marknadsför flygbilen i sin kommun medan Länstrafiken tar fram marknadsföringsmaterial,
presenterar statistik över resande samt upphandlar trafiken.

Pilotprojektet innebär ett påverkansarbete för att förändra resvanemönster och få fler att välja kollektivt resande och därmed bidra till miljömålen i Agenda 2030.

En succesivt ökad beläggning under projekttiden bidrar till ett minskande underskott. Det förväntade resultatet efter pilotprojektet är att resandeunderlaget har utvecklats för att kunna inkluderas i länstrafikens ordinarie trafikutbud.

Projektet är fyraårigt med trafikstart 4 april 2019 och pågår till 3 april 2023. Projektet har en total budget på 23 100 000 kronor, varav 9 500 000 kr ansöks från Region Norrbotten. Övriga medfinansiärer är Trafikverket samt kommunerna Kalix, Haparanda, Övertorneå, Jokkmokk och Älvsbyn. Regional kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är projektägare. 

Regionstyrelsen beslutade på förslag från Regionutvecklingsutskottet att

1. Projektet Flygbil beviljas medfinansiering med maximalt 9 500 000 kr för projekttiden 4 år.

2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 9 500 000 kr.

3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Anslutningstrafik Flygbil till Luleå Airport

Medfinansiering av Framtidssäkrat regionalt fibernät

Norrbottens regionala fiberbaserade regionnät som ägs av Norrbottens 14 kommuner och Region Norrbotten och förvaltas och utvecklas av IT Norrbotten. Nätet är sammankopplat med samtliga kommun- och stadsnät i Norrbotten samt även med nationella och internationella operatörer.

En stor del av utbyggnaden av fibernätet i Norrbotten har skett under perioden 2001 till 2007 och möjliggjordes genom subventionering i form av statligt bredbandsstöd.

Under 2012 fick IT Norrbotten och kommunerna information från Vattenfall om att man under femårsperioden 2014-2019 skulle genomföra en satsning på kvalitetshöjande åtgärder av deras luftledningsnät, för att säkerhetsställa och förbättra leveranskvalitén och att dessa reinvesteringar även innebär att luftfibernätet kan behöva byggas om.

I detta projekt är tanken att reinvestera i delar av det regionala fibernätet för att säkerhetsställa, förbättra leveranskvalitén och fortsätta den positiva utvecklingen med bl. a. datacenter.

Utbyggnationen samförläggs med Vattenfalls elnät och därmed hålls kostnaderna nere.

IT Norrbotten finansierar tillsammans med ägarna hälften av projektet (10 520 000 kr) och vill växla upp projektet med medfinansiering från Region Norrbottens statliga 1:1 medel (10 515 000 kr). IT Norrbotten är projektledare och projekttiden är 1 juli 2018 till 31 december 2020.

Projektets insatser förväntas ge ett framtids- och kvalitetssäkrat regionalt stamfibernät i Norrbotten som möter upp mot den tillväxt och utveckling som sker in länet kopplat till digitalisering och datacenter.

Regionstyrelsen beslutade på förslag från Regionutvecklingsutskottet att

1. Projektet Framtidssäkrat regionalt fibernät beviljas 10 515 tkr i medfinansiering, under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.

2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 10 515 tkr.

3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

4. Vid återrapportering ska beskrivning av hur resultaten i projektet kommit till nytta för regionen särskilt redovisas.

 Medfinansiering Framtidssäkrat regionalt fibernät

Regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträdesdagar 2019

Regionstyrelsen beslutade att

Fastställa sammanträdesdagar för 2019 enlig förslag, förutom regionfullmäktige den 27-28 november som flyttas till den 20-21 november.

Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2019
Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2019

Remisser

Regionstyrelsen beslutade att

Lämna yttrande enligt förslag på följande remisser:

Remiss En sexåring utbildning för läkarexamen
Bilaga - yttrande

Remiss Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och effektivare hantering av behörighetsärenden
Bilaga - yttrande

Remiss Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning

Remiss Avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer
Bilaga - yttrande

Remiss Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser
Bilaga - yttrande

Remiss Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga - yttrande

Remiss Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
Bilaga - yttrande

Motioner

Regionstyrelsen beslutade att

Anse följande motioner besvarade:

Motion om borttagande av hyra för varmvattenbassängträning (Norrbottens Sjukvårdsparti) Bilaga - motionen

Motion om vårdapp i vårdvalet (Jens Sundström, Liberalerna)
Bilaga - motionen

Motion om screening av prostatacancer (Jens Sundström, Liberalerna)
Bilaga - motionen

Beredningsrapporter

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att

Godkänna regionstyrelsens hantering av Allmänna beredningens respektive Framtidsberedningens verksamhetsrapporter.

Styrelsens beredning av framtidsberedningens verksamhetsrapport 2018
Bilaga - verksamhetsrapporten

Styrelsens beredning av allmänna beredningens verksamhetsrapport 2017
Bilaga - verksamhetsrapporten

4 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering