Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet 21-22 november

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionfullmäktiges möte 21-22 november togs bland annat beslut om en ny finansplan för 2019-2021. Planen består i grunden av avgående majoritets förslag, med några justeringar från tillträdande majoritet. Det ska bland annat satsas ytterligare cirka 50 miljoner kronor på höjda löner/lönetillägg för sjuksköterskor. Dessutom ska det planeras för införande av magnetröntgenkamera vid sjukhusen i Kalix och Kiruna.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Länkar till besluten

Finansplan 2019-2021

Budget för regionrevisionen

Sponsringspolicy

Policy mot mutor och korruption

Styrelsens svar på demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Förändringar i regelverket för avgifter

Motioner

Motion 2-2017 om röntgenverksamheten på sjukhusen i Kalix och Kiruna

Motion 3-2017 om röntgenverksamheten på sjukhusen i Kalix och Kiruna

Motion 4-2017 om förändring av IVA, narkos- och röntgenläkare vid Kalix och Kiruna sjukhus

Motion 3-2018 om MR-kamera vid sjukhusen i Kalix och Kiruna

Motion 6-2018 om tvångssyndrom och OCD-mottagning

Politisk organisation

Politisk organisation 2019

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott

Reglemente för regionstyrelsen

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionrevisionen

Reglemente för patientnämnden

Arkivreglemente för Region Norrbotten

Uppdrag för fullmäktiges beredningar 2019

Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten

Regler för partistöd 2019

Reviderad kostnadsersättning för stödpersoner

Övriga ärenden

Arctic Link AB likvidation

Länstrafiken trafikbeställning 2020

Länstransportplan 2018-2029

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 2017

Val av revisorer, nämnder, beredningar med mera

 

Beslut i regionfullmäktige

Finansplan 2019-2021

Regionfullmäktige fastställde i oktober 2018 en strategisk plan med en treårsbudget för åren 2019-2021. I treårsplanen anges regionens vision och strategiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats och ekonomiska ramar för områdena hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling samt politisk verksamhet. Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2019-2021. Finansplanen bygger på den Strategiska planen 2019-2021.  

Med anledning av ny politisk organisation behöver regionfullmäktige fördela ansvaret för de strategiska målen och ramar per nämnd. Regionstyrelsen ska bereda detta inför regionfullmäktige i februari 2019.

Regionfullmäktige beslutade att behandla budget för revision i ett separat ärende och anta finansplanen med de ändringar som den nya majoriteten föreslagit.

Budget för regionrevisionen

Vid regionfullmäktiges behandling av finansplanen beslutade fullmäktige enhälligt att frågan om regionrevisionens budget lyfts ut ur fullmäktiges behandling av ärendet för att ge det nyvalda presidiet möjlighet att bereda frågan separat för beslut i fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa regionrevisionens budget för 2019.

Sponsringspolicy

Alla beslut om sponsring ska ligga i linje med regionens värdegrund, visioner och mål. I sponsringspolicyn beskrivs Region Norrbottens övergripande förhållningssättet till sponsring. Sponsring ska alltid skapa ett mervärde för Region Norrbotten och får inte strida mot regionens värdegrund. Detta är viktigt för att Region Norrbottens medarbetare och länets medborgare alltid ska kunna känna förtroende för att regionens verksamhet bedrivs sakligt, korrekt och på oberoende grund. Då sponsrings- och bidragsförfrågningar inkommer på många håll i Region Norrbottens verksamheter är det viktigt att det finns styrande dokument som beskriver regionens förhållningssätt samt hur frågorna ska hanteras.

Regionfullmäktige beslutade att anta sponsringspolicyn.

Policy mot mutor och korruption

Genom att fastställa en policy mot mutor och korruption, konkretisera inriktningen i en riktlinje och inrätta en visselblåsartjänst förbättras förutsättningarna för regionens anställda och förtroendevalda att agera i önskvärd riktning och därigenom minska risken för korruption.

Regionfullmäktige beslutade att anta policy mot mutor och korruption och ge regionstyrelsen uppdrag att ta fram en riktlinje samt utveckla eller upphandla en visselblåsartjänst.

Styrelsens svar på demokratiberedningens verksamhetsrapport 2017/2018

Demokratiberedningen har i sin analys sökt svar på uppdragets frågeställning om vilket behov de norrbottningar har som talar något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli av information etc. på sitt modersmål när det gäller kontakter med regionen. I rapporten framkommer bland annat:

 • Det finns behov av att bli förstådd och respekterad i kontakter med vården. Vårdpersonal bör ha kulturkompetens i form av kunskap om minoriteters olika uttryckssätt och vanligt förekommande hälsoproblem.
 • Behovet av språktolkning är störst hos äldre generationer. Det finns behov av att regionen har flerspråkig personal, att tolktjänster tillhandahålls samt att informationsmaterial och kallelser kan ges på minoritetsspråk. Det bör finnas god tillgänglighet till 1177 på minoritetsspråk.
 • Det finns behov av ett utbud av kulturuttryck på minoritetsspråk för att bevara språk och kulturell tillhörighet.
 • I samband med sjukresor och resor med kollektivtrafik så finns behov av information och bokning på minoritetsspråk.
 • Det finns behov av att synliggöra de nationella minoriteterna i det offentliga rummet genom skyltning på minoritetsspråk.
 • Minoritetsgrupperna har behov av att regionen tydligare informerar om rättigheten att använda minoritetsspråk i kontakter med regionen.

Inom Region Norrbotten pågår redan arbeten inom hälso- och sjukvården, kulturområdet och kommunikation som har beröring med demokratiberedningens slutsatser och förslag till uppdrag. Bland annat har ett kunskapsnätverk med personal har bildats för att sprida samisk kulturförståelse, kunskap om samernas historia och nutida livsvillkor. I oktober 2018 anordnas en utbildning för all personal i Region Norrbotten med syfte att öka kunskapen om samer och samers behov inom hälso- och sjukvården. Under 2017 har regionen haft ett pilotprojekt där Pajala hälsocentral har skyltats på meänkieli, finska och samiska. I samband med projektet tog regionen fram en riktlinje för hur hälsocentralerna och sjukhusen kan skylta på minoritetsspråken. En översyn av riktlinjen genomförs nu. Region Norrbotten är förvaltningsområde för meänkieli, finska och samiska. Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 slår fast att nationella minoriteter och urfolk är en unik del av Norrbottens kulturliv och utvecklingen av minoriteternas kultur och språk är prioriterat i det kulturpolitiska arbetet. Utöver kulturplanen har regionen handlingsplaner för arbetet med nationella minoritetsspråk och samiska som styr regionens arbete på området. Dessa fastställs på centrala samråd med representanter för nationella minoriteter och urfolk varje år. Samråden följer även upp arbetet och kommer med förslag på förbättringar.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna regionstyrelsens hantering av demokratiberedningens verksamhetsrapport och ge regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa genomförande och återrapportering vid återföringsdagen 2019.

Förändringar i regelverket för avgifter

Region Norrbotten lägger ett antal förslag på förändringar i regelverket för avgifter. Förändringarna gällande avgifter för förbrukningsartiklar vid urininkontinens, sjukresor, avgifter på patienthotell samt förändringar i hantering av tandvårdstaxan förväntas bidra till ett bättre hushållande med resurser, en effektivare administration samt öka förutsättningarna för lika behandling av alla berörda patienter. Förändringen gällande högkostnadsskydd för öppenvård föreslås som en anpassning till den nationella nivån.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa det nya regelverket och de nya avgifterna.

Motioner

Motion 2-2017 om röntgenverksamheten på sjukhusen i Kalix och Kiruna

Kompetensbrister och svårigheter att bemanna framförallt i Kalix och Kiruna leder till att specialistutbildade röntgenläkare är svåra att rekrytera. Regionen har vidtagit en rad aktiviteter för att åtgärda detta både på kort och lång sikt. Jens Sundström (L) föreslår i en motion att läkarkompetensen inom bild- och funktionsmedicin bibehålls som idag på sjukhusen i Kalix och Kiruna. För att kunna erbjuda nära vård trots bristen på radiologer, framförallt i Kalix och Kiruna, har regionen inriktat sig på att utvecklat nya arbetssätt där stora delar av de röntgenologiska bedömningarna kan göras med digital teknik. 

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Motion 3-2017 om röntgenverksamheten på sjukhusen i Kalix och Kiruna

Kompetensbrister och svårigheter att bemanna framförallt i Kalix och Kiruna leder till att specialistutbildade röntgenläkare är svåra att rekrytera. Sten Nylén, fullmäktigeledamot, föreslår i en motion att läkarkompetensen inom bild- och funktionsmedicin bibehålls som idag på sjukhusen i Kalix och Kiruna. För att kunna erbjuda nära vård trots bristen på radiologer, framförallt i Kalix och Kiruna, har regionen inriktat sig på att utvecklat nya arbetssätt där stora delar av de röntgenologiska bedömningarna kan göras med digital teknik.  

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Motion 4-2017 om förändring av IVA, narkos- och röntgenläkare vid Kalix och Kiruna sjukhus

Region Norrbotten har unika förhållanden med stora avstånd och en gles och åldrande befolkning. För att kunna erbjuda ett gott, säkert och jämlikt akut omhändertagande i hela länet har en strategi för akut omhändertagande utarbetats. Den ska säkerställa ett säkert akut omhändertagande utifrån patientens tillstånd och på alla nivåer inom regionen. 

Sten Nylén, fullmäktigeledamot, föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att samtliga sjukhus skall ha fortsatt tillgång till såväl intensivvård, narkosläkare vid Kiruna och Kalix sjukhus. Vidare yrkas att regionfullmäktige beslutar att det även i fortsättningen ska finnas tillgång till röntgenläkare vid samtliga sjukhus, även Kiruna och Kalix sjukhus.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Motion 3-2018 om MR-kamera vid sjukhusen i Kalix och Kiruna

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Vid misstanke om stroke genomförs datortomografi (DT) av hjärnan för att man vid en blodpropp ska kunna inleda propplösande behandling så fort som möjligt. Undersökning med magnetkamera (MR) används i regel inte i akuta skeden eftersom det tar betydligt längre tid att genomföra än en datortomografi. I ett senare skede kan MR användas om mer detaljerade bilder krävs för ytterligare medicinskt beslutsfattande. Själva undersökningen kan då ur medicinsk synvinkel ske på annan plats och patienten kan vid behov transporteras

Anders Bohm (NS) föreslår i en motion att MR-kameror införs vid sjukhusen i Kiruna och Kalix. I motionen hänvisas till att undersökning med MR-kamera vid stroke ger en exaktare undersökning än datortomografi (DT). Vidare anges att de långa avstånden i länet, kombinerat med den kritiska tidsaspekten vid stroke, motiverar att MR-kameror ska finns vid samtliga länets sjukhus.

Regionen har utifrån behov, bemanning och kostnadseffektivitet bedömt att regionens MR-kameror i första hand ska vara placerade vid sjukhusen i Piteå, Sunderbyn och Gällivare. Parallellt med pågående förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunderbyn ska regionstyrelsen även planera för införande av magnetkameraverksamhet i Kalix och Kiruna. 

Regionfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad.

Motion 6-2018 om tvångssyndrom och OCD-mottagning

Psykisk ohälsa ökar i hela landet och framförallt hos unga vuxna. Obsessive Compulsive Disorder (OCD), i dagligt tal kallat tvångssyndrom, kan innefatta både tvångstankar och tvångshandlingar. Vanligaste formen av tvångstankar handlar om smitta och sjukdom vilket kan leda till långdragna rengöringsritualer, men även kontrollritualer av elektriska apparater och låsta fönster och dörrar. För diagnosen OCD krävs att tvångstankar och tvångsritualer upptar allt mer av personens tid. 

Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår i en motion att regionen ska ta initiativ till att starta en OCD-mottagning för personer med tvångssyndrom i Norrbotten.

Regionen bedömer att förutsättningarna för en speciell mottagning för OCD saknas. Norrbotten är ett glest befolkat län och behöver anpassa arbetssätten efter lokala förutsättningar. För att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt fortsätter regionens arbete med att stärka första linjen, vilket avser primärvården och ungdomsmottagningarna.

Regionfullmäktige beslutade att motionen anses besvarad.

Politisk organisation

Politisk organisation 2019

Region Norrbotten tog över det regionala utvecklingsansvaret mitt under den nuvarande mandatperioden. Vid tidpunkten för övertagandet fanns en önskan om att göra så små ändringar som möjligt i den politiska organisationen varför det regionala utvecklingsutskottet bildades under regionstyrelsen. Upprättandet av en regional utvecklingsnämnd utgör fullföljandet av detta övertagande. Den tillträdande majoriteten önskar reducera beredningarna från fem till två.

Förslaget innebär en förändrad politisk organisation från och med 1 januari 2019. Under regionfullmäktige inrättas, vid sidan av regionstyrelsen och patientnämnden, en ny regional utvecklingsnämnd med ansvar för områdena regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur. I samband med inrättandet av den regionala utvecklingsnämnden avvecklas regionutvecklingsutskottet under regionstyrelsen.

Fullmäktiges beredningar minskar från fem till två stycken, en sjukvårdsberedning och en uppdragsberedning.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa de föreslagna ändringarna.

Reglemente för fullmäktiges beredningar och utskott

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organisation 2019 (dnr 04198-2018). Val av valutskott om 6 ledamöter (en från varje parti i regionfullmäktige) samt lika många ersättare samt en ordförande och en vice ordförande för tiden t o m den 14 oktober 2022.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglementet.

Reglemente för regionstyrelsen

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organisation 2019 (dnr 04198-2018)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglementet.

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organisation 2019 (dnr 04198-2018)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglementet.

Reglemente för regionrevisionen

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organisation 2019 (dnr 04198-2018)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglementet.

Reglemente för patientnämnden

Ändringar i den politiska organisationen har föranlett att ett flertal styrdokument behöver upprättas alternativt uppdateras. Mer information om den föreslagna organisationsförändringen står att finna i ärendet Politisk organisation 2019 (dnr 04198-2018)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglementet.

Arkivreglemente för Region Norrbotten

I och med dagens konstant föränderliga förutsättningar gällande framställning och arkivering av allmänna handlingar bedömdes det befintliga arkivreglementet vara i behov av revidering. I arbetet med revideringen har tyngdpunkten lagts vid att framtidssäkra hanteringen av allmänna handlingar och till att bidra med en hållbar och rättssäker offentlighetsstruktur i Region Norrbotten.

I revideringen har bland annat gamla benämningar och hänvisningar till icke gällande lagstiftning plockats bort. Arkivreglementet har därtill förkortats, förtydligats och anpassats för moderna förutsättningar.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa reglementet.

Uppdrag för fullmäktiges beredningar 2019

I arbetsordningen för regionfullmäktige anges att regionfullmäktiges presidium föreslår uppdrag för nästkommande år för samtliga beredningar. Uppdragen ska vara i enlighet med målen i den strategiska planen. Slutgiltigt beslut om uppdragen tas av regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade efter votering om en minoritetsåterremiss av ärendet.

Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten

Förslaget innefattar en del nyheter som sammantaget förväntas bidra till en effektivare administrering av arvoden och ersättningar till regionens förtroendevalda. Huvuddragen i förslaget går ut på att höja grundarvoderingen och samtidigt ta bort alternativt strama upp regelverket kring mindre kostnadsposter som omfattas.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa regler för arvode och ersättning med ändring och förtydligande om reseersättning.

Regler för partistöd 2019

I kommunallagen 4 kap 32 § anges att fullmäktige ska besluta om att betala ut partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfullmäktige den 22-23 november 2017 (§ 107) har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa regler för partistöd.

Reviderad kostnadsersättning för stödpersoner

Kostnadsersättningen föreslås uppgå till 100 kr per vecka med tanke på den relativt låga nivån och de få höjningar som varit sedan rätten till stödperson infördes. Nuvarande nivå anses för låg i relation till den generella kostnadsnivån för de aktiviteter som erbjuds i länet.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa ny kostnadsersättning som träder i kraft 1 januari 2019.

Övriga ärenden

Arctic Link AB likvidation

Regionen engagerade sig i flyglinjen Arctic Airlink för att skapa möjligheter till en snabb och effektiv öst-västlig förbindelsen mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland, den arktiska delen av Europa. Arctic Link har köpt trafik från Next Jet och i samband med deras konkurs upphör den offentligt finansierade trafiken. Trafikeringen har bidragit till en ökad samverkan mellan länderna inom näringsliv, universitet och offentliga organisationer. Flyglinjen har haft en särskilt positiv effekt på den snabba utvecklingen inom besöksnäringen.

Arctic Link AB bildades av Region Norrbotten tillsammans med Troms Fylkeskommun, Oulu Stad och Handelskammaren Service AB för att upphandla flygoperatör på flyglinjen Tromsö- Luleå- Oulu. Operatören Next Jet har sedan trafikstart i januari 2015 trafikerat sträckan men från 16 maj 2018, sedan Next Jet begärt sig i konkurs, har trafiken upphört. Då Arctic Link AB inte längre har en verksamhet har bolaget ansökt till Bolagsverket om likvidation. En likvidationsprocess har startats och kan tidigast vara klar i december.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna likvidation med maximal finansiering 25 miljoner kronor.

Länstrafiken trafikbeställning 2020

Länstrafiken förbereder nu kommande upphandling av stomlinjetrafik med trafikstart från och med år 2020. Upphandling av trafik sker kontinuerligt med 8-10 års avtalstid.

Region Norrbotten finansierar länets stomlinjetrafik, dvs. trafik som går mellan minst två kommuners huvudorter. Till stomlinjetrafiken räknas även tågtrafiken inom länet. Stomlinjetrafiken är också bärare av godstrafik. Godstrafiken i kombination med busstrafiken samt kommunala skolskjutsar är en viktig förutsättning för att upprätthålla service och tillgänglighet främst i glesbygd.

Regionfullmäktige beslutade att uppdra till Regionala kollektivtrafikmyndigheten att upprätta trafikpliktbeslut.

Länstransportplan 2018-2029

Region Norrbotten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till länstransportplan för Norrbottens län 2018-2029. Regionstyrelsen beslutade 2018-01-31 § 36 att godkänna förslag till länstransportplanen. Efter regeringsbeslut om slutlig ekonomisk ram har regionfullmäktige att besluta om fastställande av länstransportplanen.

Efter regionstyrelsens beslut har länstransportplanen skickats in till regeringskansliet för godkännande. Regeringen beslutade 31 maj 2018 om fastställelse av länsplaner för regional transportinfrastruktur 2018-2029. Senast 31 december 2018 ska regionalt utvecklingsansvarig aktör fastställa länstransportplanen och därefter lämna in fastställelsebeslut samt kopia på planen till regeringskansliet.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa Länstransportplan.

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 2017

Beslut om ansvarsfrihet skall årligen tas av regionfullmäktige gällande föregående räkenskapsår. 2017 har årsredovisningar för Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken, Norrtåg, Bussgods och Serviceresor i Norr med tillhörande revisionsrapporter upprättats. 

Lekmannarevisorernas granskning av förbundets verksamhet har pekat på några rekommendationer till kommande årsredovisning. Dessa är

 • Att rapporteringen av förbundets och bolagets samlade verksamhet och den ekonomiska analysen i årsredovisningen utvecklas
 • Att direktionen tillser att årsredovisningen innehåller en systematisk utvärdering av samtliga fastställda mål.
 • Att noter och tilläggsupplysningar till resultat- och balansräkning utvecklas till nästa år.

Revisorerna tillstyrker med ovan redovisade rekommendationer att regionförbundets årsredovisning och ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningarna och bevilja ledamöterna ansvarsfrihet.

Val av revisorer, nämnder, beredningar med mera

I samband med ny mandatperiod har partierna lämnat in nomineringar till de organ fullmäktige ska utse ledamöter och ersättare i.

Val av revisorer, nämnder, beredningar 2018.

23 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering