Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionfullmäktige 14-15 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktige beslutade under sitt digitala tvådagarsmöte bland annat att godkänna regionens årsredovisning och revisionsberättelse samt uppdragsberedningarnas verksamhetsrapporter 2020. Vidare beslutades att fördubbla egenavgifterna för serologisk provtagning av covid-19 respektive sjukresor med flyg samt att uppdatera riktlinjen mot mutor, korruption och jäv med bland annat en nolltolerans mot förmåner.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Länkar till besluten

Förändring av egenavgift för serologisk provtagning av covid-19
Egenavgift för sjukresa med flyg
Medlemsbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Insatskapital till Kommuninvest
Överföring av del av investeringsram 2020 för fastigheter till 2021
Försäljning av aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kommun
Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället
Redovisningar och rapporter

Årsredovisning Region Norrbotten 2020
Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020
Revisionsberättelse 2020 Region Norrbotten
Miljöredovisning 2020
Redovisningar för samordningsförbundenBehandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020
Regler och riktlinjer

Revidering av regionstyrelsens reglemente
Regler för partistöd 2021
Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten
Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Motioner

 • Motion 29-2019 om begrepp
 • Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare
 • Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten
 • Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel
 • Motion 18-2020 om provtagning och vaccinering i hemmet

Förändring av egenavgift för serologisk provtagning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat rekommendationerna gällande antikroppstester vilket innebär att dessa prioriteras ner och ersättningen från staten upphör från 1 april 2021. För att få kostnadstäckning för serologiprovtagning föreslås en höjning av egenavgiften i regionen.

Erik Gräs (V) yrkar att avgiftsförändringen träder i kraft 1 juni istället för regionstyrelsens föreslag 1 maj.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Höja egenavgiften för serologisk provtagning från 200 kr till 400 kr.

2. Avgiftsförändringen träder i kraft 1 juni 2021.

Förändring av egenavgift för serologisk provtagning av covid-19
Bilaga - SKR:s meddelande

Egenavgift för sjukresa med flyg

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 om bland annat förändrade avgifter för sjukresor med egen bil och taxi. Detta gjordes efter en översyn av kostnader och intäkter inom ramen för omställningsarbetet. Egenavgiften för flyg ingick inte i beslutsunderlaget vilket nu justeras.

Föreslagen avgiftshöjning likställer egenavgiften för sjukresa med flyg med egenavgiften för sjukresa med taxi. Region Norrbottens egenavgift för sjukresa med flyg kommer att ligga i samma nivå som den avgift som tas ut i Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Marianne Sandström (SD) med flera yrkar på att avgiftshöjningen träder i kraft från 1 juni istället för regionstyrelsens föreslag 1 mars.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Höja egenavgiften för sjukresa med flyg från 100 kr till 200 kr.

2. Avgiftshöjningen träder i kraft från 1 juni 2021.

Egenavgift för sjukresa med flyg

Regionfullmäktige april 2021
Regionfullmäktigemötet i april genomfördes för första gången digitalt.

Medlemsbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Region Norrbotten är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans (SLA) sedan 1 januari 2020. Kommunalförbundet SLA kommer att ansvara för och bedriva Region Norrbottens ambulanshelikopterverksamhet från och med 1 juni 2021. SLA:s förbundsdirektion har beslutat om budget, budgetfördelning, verksamhetsplan och medlemsbidrag för 2021. För giltighet kräver beslutet om medlemsbidrag godkännande från respektive medlems regionfullmäktige.

SLA:s förbundsdirektion har fastställt Region Norrbottens medlemsbidrag år 2021 till 37540 tkr, varav uppstartkostnader utgör 11496 tkr. I budgeten i strategiska planen 2021-2023 har regionfullmäktige avsatt budgetmedel för ändamålet.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa medlemsbidrag för år 2021 till kostnadstäckning från Region Norrbotten till kommunalförbundet Svenskt Luftambulans.

Medlemsbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans
Bilaga - Protokoll Svensk Luftambulans 2020-10-26
Bilaga - Protokoll Svensk Luftambulans 2020-12-02
Bilaga - Verksamhetsplan och budget 2021

Insatskapital till Kommuninvest

Region Norrbotten är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2006. Kommuninvest har ökat kapitalbehov och har vid föreningsstämman i april 2020 beslutat om ny nivå på insatskapital för medlemmar. Den nya insatsen är 260 kr/invånare för regioner och ska uppnås successivt fram till och med 2024.

För Region Norrbotten innebär den nya nivån ett totalt insatskapital med 65 mnkr år 2024 och innebär en ökning med 54,6 mnkr jämfört med nuvarande nivå på insatskapital. Ökningen ska göras successivt fram till och med 2024.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Region Norrbotten utökar insatskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening med 39,6 mnkr 2021, 5 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 5 mnkr 2024.

2. Insatskapitalet 2021 finansieras med 30 mnkr från budget för finansiella investeringar 2021 och resterande 9,6 mnkr anvisas från likvida medel. Insatskapital för åren 2022-2024, totalt 15 mnkr, avsätts i budgeten för 2022-2024.

Insatskapital till Kommuninvest
Bilaga - Kapitalisering

Överföring av del av investeringsram 2020 för fastigheter till 2021

På grund av pandemin har vissa planerade fastighetsinvesteringar inte aktualiserats under 2020 utan istället planeras investeringarna 2021.

Regionfullmäktige beslutar att

46 mnkr av investeringsram 2020 för fastigheter överförs till 2021.

Överföring av del av investeringsram 2020 för fastigheter till 2021
Bilaga - Investeringar i fastigheter 2021

Försäljning av aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kommun

Filmpool Nord AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Arjeplog, Boden, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala Piteå, Älvsbyn, Överkalix samt Övertorneå.

Gällivare kommun har erbjudits att köpa 500 aktier av Region Norrbotten och genom det teckna 1 procent av bolaget, för en köpeskilling av 30 000 kr. Antalet aktier som säljs är samma antal som köptes när Gällivare valde att lämna Filmpool Nord AB år 2010.

Efter avyttringen äger Region Norrbotten 15 930 aktier, vilket motsvarar 31,6 procent av totala antalet aktier i Filmpool Nord AB. De ändrade ägarförhållandena påverkar inte ägarbidraget från Regionen Norrbotten.

Även Haparanda kommun har valt att gå med i Filmpool Nord AB igen. Haparanda kommun återköper aktier av Bodens kommun, som köpte Haparanda kommuns aktier när de lämnade bolaget år 2018.

Regionfullmäktige beslutar att

Region Norrbotten avyttrar 500 aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kommun till ett pris av 60 kr per aktie, totalt 30 000 kr.

Försäljning av aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kommun
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag

Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyn kommun ingår i det nuvarande gemensamma Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Bodens kommun har ansökt om medlemskap från och med 1 juni 2021.

En ny förbundsordning för det utökade gemensamma förbundet har utarbetats och beslut förväntas av samtliga medlemmar senast april/maj 2021. Verksamhetsplan och budget för 2021 har fastställts av nuvarande styrelse den 27 november 2020. När förbundet utvidgats med Bodens kommun fastställer den nya styrelsen ny verksamhetsplan och budget för 2021.

Glenn Berggård (V) yrkar att istället för att enligt förslaget utse Anders Åknert som ordinarie lekmannarevisor utse Anna Hövenmark.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Utvidga Samordningsförbundet Södra Norrbotten med Bodens kommun.

2. Anta en ny reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

3. Utse Bengt Åke Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö som ersättare i Samordningsförbundet Södra Norrbottens styrelse.

4. Utse Anna Hövenmark som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriksson som ersättare.

5. Samtliga förändringar träder i kraft 1 juni 2021.

Beslut i enlighet med punkterna ovan gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar samt att dessa beslut vinner laga kraft.

Utvidgning av Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Bilaga - Tjänsteskrivelse
Bilaga - Ny förbundsordning
Bilaga - Verksamhetsplan 2021
Bilaga - Avsiktsförklaring

Regionfullmäktige 210415
Christina Snell-Lumio (V), Ann Kristin Nilsson (S), Carina Strömbäck (S), Lage Hortlund (SD), Anders Öberg (S), Erik Gräs (V), Marianne Sandström (SD) och Nils-Olov Lindfors (C) under det digitala regionfullmäktigemötet.

Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället

Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Samforma samt idéburna organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat fram en överenskommelse med generella principer för samverkan. Överenskommelsen ligger i linje med regionens styrande dokument, den regionala utvecklingsstrategin och agenda 2030.

Överenskommelsen ska bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och förtydliga förhållningssättet mellan parterna. En gemensam vision, syfte och mål har tagits fram och syftet är att parterna, utifrån sina unika roller, kunskaper och erfarenheter, tillsammans ska möta länets samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Norrbotten. Även en handlingsplan för att realisera överenskommelsens intentioner har tagits fram under tidsperioden.

Regionfullmäktige beslutar att

Anta den regionala överenskommelsen mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå.

Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - Överenskommelse

Redovisningar och rapporter

Årsredovisning Region Norrbotten 2020

Coronapandemin påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Covid-verksamheter har byggts upp och omprioritering har gjorts av planerad vård och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för året visar att två av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts, 15 har delvis uppnåtts, två mål har inte uppnåtts och ett mål har inte kunnat bedömas.

Regionens resultat är 877 mnkr vilket är 438 mnkr bättre än budget.

Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal.

Avsättning till resultatutjämningsreserv är möjlig att göra med 787 mnkr.

Regionen har för första gången uppnått en positiv soliditet inklusive pensionsförpliktelse som redovisas som ansvarsförbindelse.

En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning.

Carina Strömbäck (S) lämnar ett särskilt yttrande om jämställdhetsperspektivet och återinförande av jämställdhetsrapporten. Linda Jonsson (V) ansluter till det.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna årsredovisning Region Norrbotten 2020.

2. Göra avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) med 787 mnkr.

Årsredovisning Region Norrbotten 2020
Bilaga - Årsredovisning
Bilaga - Årsredovisning - Produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet
Bilaga - Årsredovisning - Måluppfyllelse i perspektiv
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länssjukvård
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länssjukvård - Produktivitet
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länssjukvård - Produktion och resultat
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Närsjukvård - Luleå/Boden
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Närsjukvård - Övriga länet
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Folktandvård
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Länsteknik
Bilaga - Årsrapport 2020, Division Service

Regionfullmäktige april 2021
Regionråd Linda Frohm (M) tackar personalen för deras arbete under det gångna året i samband med debatten om årsredovisningen 2020.

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva strategiska mål har delvis uppnåtts. Det har varit svårt att bedöma målen utifrån styrmåtten då de formulerades i en annan kontext hösten 2019.

Regionala utvecklingsnämnden visar ett underskott om 7,6 miljoner kronor till följd av kollektivtrafiken.

Carina Strömbäck (S) lämnar ett särskilt yttrande om jämställdhetsperspektivet och återinförande av jämställdhetsrapporten. Maria Holmquist (V) ansluter till det.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020.

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - Årsrapport

Revisionsberättelse 2020 Region Norrbotten

De av Regionfullmäktige utsedda revisorerna har granskat Regionstyrelsen, Patientnämnden, Regionala utvecklingsnämnden samt fullmäktigeberedningarna, och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Revisorerna bedömer att:

Regionstyrelsen

 • Bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
 • Bedriver verksamheten på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt.
 • Bedriver verksamheten med en i allt väsentligt tillräcklig intern kontroll.

Regionala utvecklingsnämnden

 • Bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
 • Bedriver verksamheten på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt.
 • Bedriver verksamheten med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

Patientnämnden

 • Bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
 • Bedriver verksamheten på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt.
 • Bedriver verksamheten med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

Båda fullmäktigeberedningarna

 • Bedriver verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.
 • Bedriver verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
 • Bedriver verksamheten med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. De bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och är upprättade enligt god redovisningssed. Årets resultat är förenligt med det finansiella målet, samt delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Revisorerna konstaterar att den ekonomiska utvecklingen i hälso- och sjukvårdsdivisionerna liksom föregående år är oroande då flertalet av dessa divisioner fortsatt inte lyckas nå budgetmålen och effektuera beslutade ekonomiska handlingsplaner.

Revisorerna tillstyrker att:

 • Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden, Patientnämnden och båda fullmäktigeberedningarna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
 • Fullmäktige godkänner Region Norrbottens årsredovisning för 2020.

Regionfullmäktige beslutar att

Lägga Revisionsberättelse 2020 Region Norrbotten till handlingarna.

Revisionsberättelse 2020 Region Norrbotten

Bilaga - Revisorernas redogörelse
Bilaga - Förteckning över de sakkunnigas rapporter 2020
Bilaga - Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna
Bilaga - Revisionsberättelser från revisorerna
Bilaga - Revisionsberättelse kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Regionfullmäktige april 2021
Tomas Vedestig (SJVP) redogör för regionala utvecklingsnämndens årsrapport.

Miljöredovisning 2020

Miljöredovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar således miljöarbetet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/transporter, e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi.

Från och med 2021 kommer miljöredovisningen ingå i hållbarhetsredovisningen som baseras på en ny hållbarhetsstrategi som håller på att tas fram.

Carina Strömbäck (S) lämnar ett särskilt yttrande om jämställdhetsperspektivet och återinförande av jämställdhetsrapporten.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna Miljöredovisning 2020.

Miljöredovisning 2020
Bilaga - Miljöredovisning

Redovisningar för samordningsförbunden

Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i Luleå, Activus i Piteå och Concensus i Älvsbyn bildat det gemensamma samordningsförbundet Södra Norrbotten. Förbundet bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom kommunerna. Samverkande parter är kommunerna, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna halvårsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Godkänna årsredovisningar 2019 och lägga revisionsberättelserna till handlingarna för samordningsförbunden Activus, Pyramis och Consensus.

Halvårsredovisning 2020, Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Bilaga - Halvårsredovisning
Bilaga - Revisionsberättelse 2019
Bilaga - Revisionsrapport 2020, Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Ekonomiskt utfall/Delårsbokslut 2020-01-01 - 2020-06-30
Bilaga - Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Förbundsordning Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Samordningsförbundet Activus
Bilaga - Revisionsrapport
Bilaga - Revisionsberättelse 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Samordningsförbundet Pyramis
Bilaga - Revisionsrapport
Bilaga - Revisionsberättelse 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 - Samordningsförbundet Consensus
Bilaga - Revisionsrapport
Bilaga - Årsredovisning 2019

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020

I sjukvårdsberedningens rapport sammanfattas behov av en jämlik tillgång på fullvärdig ungdomsmottagning oavsett vart i länet ungdomen bor. Sjukvårdsberedningen lyfter fram behovet av digitala lösningar, enkla snabba kontaktvägar, ökad kännedom om vilket stöd och vilken hjälp ungdomsmottagningarna kan erbjuda samt vikten av en bättre samverkan mellan huvudmännen.

Regionstyrelsen redovisar i ärendet pågående arbeten och föreslår ett antal åtgärder för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av länets ungdomsmottagningar.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna regionstyrelsens beredning av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020.

2. Genomförda uppdrag ska återrapporteras till regionfullmäktige i samband med återföringsdagen 2022.

3. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att uppdrag gällande digitala lösningar, huvudmannaskap samt informations- och marknadsföringsinsatser genomförs.

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga-  Regionfullmäktiges beslut oktober 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020

Uppdragsberedningen har lämnat rekommendationer som baseras på en analys av det som framkommit i dialoger med Norrbottens aktörer och medborgare. Rekommendationerna rör både regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

Regionens arbete med följande frågor möjliggör för medborgare och aktörer att ställa om till en fossiloberoende region:

 • Skapar förutsättningar för näringslivets omställning
 • Framtagning av en ny länstransportplan
 • Insatser för energieffektivisering och kunskapsspridning
 • Påverkan för Norrbottens infrastrukturprioriteringar
 • Medverkan i projektet Predictive Movement
 • Stärker regionens interna arbete med hållbar utveckling
 • Påverkan för tydliga och förutsägbara juridiska tillståndsprocesser
 • Utreder förutsättningar för ett vätgassamhälle
 • Elförsörjning ses som en allt viktigare samhällsplaneringsfråga
 • Utveckling av en sammanhållen kollektivtrafikkarta

Sverigedemokraterna lämnar via Marianne Sandström (SD) ett särskilt yttrande.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna regionala utvecklingsnämndens och regionstyrelsens hantering av uppdragsberedningens verksamhetsrapport för år 2020.

2. Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att säkerställa att uppdragen genomförs och återrapporteras till fullmäktiges beredningar i samband med återföringsdagen.

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga-  Regionfullmäktiges beslut oktober 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

Regler och riktilinjer

Revidering av regionstyrelsens reglemente

Regionstyrelsen beslutade den 3 februari att avveckla internationella beredningen under regionstyrelsen. Med anledning av detta beslut föreligger behov av ändringar i regionstyrelsens reglemente.

De paragrafer i regionstyrelsens reglemente som reglerar internationella beredningen ska tas bort.

Vidare föreslås ett förtydligande om att styrelsen ansvarar för helt eller delvis regionägda företag samt en språklig korrigering.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa reglemente för regionstyrelsen.

Revidering av regionstyrelsens reglemente
Bilaga - Reglemente

Regionfullmäktige april 2021, Kenneth Backgård
Regionrådet Kenneth Backgård (SJVP) under det digitala regionfullmäktigemötet.

Regler för partistöd 2021

I kommunallagen anges att fullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa regler för partistöd 2021.

Regler för partistöd 2021
Bilaga - Regler

Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 att bifalla ett motionsförslag innebärande utökad fast arvodering för regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Uppdraget som ordförande i regionala utvecklingsnämnden har visat ta mer tid i anspråk än vad som bedömdes initialt. Vidare innebär uppdraget ett stort ekonomiskt ansvar. Den fasta delen av arvoderingen bör därför höjas till 30 procent.

Beslut enligt detta förslag innebär också att en felaktighet som smugit sig in i senaste revideringen av regelverket korrigeras.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Godkänna föreslagna ändringar i Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten.

2. Ändringarna rörande utökad fast arvodering till ordförande i regionala utvecklingsnämnden gäller retroaktivt från och med 1 januari 2021.

Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten
Bilaga - Regler

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv

För att stärka regionens förtroende hos allmänheten och undanröja gränsdragningsproblem för medarbetare och förtroendevalda införs en nolltolerans mot förmåner i organisationen.

En annan ändring i förslaget är att överlåta utredningen av visselblåsarärenden till en extern aktör och på så sätt stärka oberoendet.

Punkt 2 i förslaget om att "uppdra till regiondirektören att årligen återrapportera om det korruptionsförebyggande arbetet till regionstyrelsen" utgår eftersom det är regionstyrelsen som beslutar det.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna uppdaterad riktlinje mot mutor, korruption och jäv.

Riktlinje mot mutor, korruption och jäv
Bilaga- Riktlinje

Regionfullmäktige april 2021
Till vänster fullmäktiges ordförande Margareta Henricsson (SJVP), som ledde mötet från Gällivare sjukhus. Till höger om henne skymtar Birgit Meier-Thunborg (M), 2:e vice ordförande.

Motioner

Regionfullmäktige beslutar att

Anse följande motioner besvarade:

Motion 29-2019 om begrepp
Bilaga - Motion

Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel
Bilaga - Motion

Motion 15-2020 om avskaffande av dolt nummer inom Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå följande motioner:

Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare
Bilaga- Motion

Motion 18-2020 om provtagning och vaccinering i hemmet
Bilaga - Motion

15 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering