Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jämställdhetsarbetet – en överlevnadsfråga

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har sedan 2018 varit del av projektet Modellregioner, som handlar om jämställdhetsintegrering. Det är Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) satsning på jämställdhetsarbete. "Nu har vi tagit ett steg vidare som mentor för andra regioner och kommuner", säger jämställdhetsstrateg Linda Moestam som också berättar att det arbete Region Norrbotten bedriver ska granskas av Sveriges kvinnolobby.

Linda Moestam och Linda Frohm
Modellregionkonceptet innebär att Region Norrbotten arbetar för att få in ett jämställdhetsperspektiv i alla led, konstaterar regionråd Linda Frohm och jämställdhetsstrateg Linda Moestam. 

Konceptet för modellregioner går ut på att regionen via sin styrning och ledning ska få till en jämställd resursfördelning för både kvinnor och män.

– Vi har ett regionalt utvecklingsansvar som bland annat innebär att vi ska arbeta med jämställdhet i hela länet. För mig är jämställdhet en överlevnadsfråga för den framtida utvecklingen i Norrbotten, säger Linda Frohm, regionråd i Region Norrbotten.

Mer attraktivt

Enligt Linda Frohm handlar jämställdhetsarbetet om att se till att det finns en jämställd resursfördelning för alla som bor i länet, men också om att göra Norrbotten till en mer attraktiv plats att bo och leva på. Särskilt med tanke på det stora antalet industrietableringar som är aktuella de kommande åren.

– Omvärlden har en bild av Norrbotten som säger att vi inte är så jämställda som vi önskar och det är fortfarande så att fler kvinnor flyttar härifrån utan att återvända. När vi blir mer jämställda så blir samhället också mer attraktivt, säger hon.

Linda Frohm
Regionrådet Linda Frohm (M) menar att jämställdhet är en överlevnadsfråga för Norrbotten.

Prioritera jämställdhet

Konkret innebär modellregionkonceptet att Region Norrbotten arbetar för att få in ett jämställdhetsperspektiv i alla led. Numera står det bland annat i det styrande underlaget och den strategiska planen att jämställdhet mellan kvinnor och män ska prioriteras.

– Eftersom vi är en politiskt styrd organisation så skapar de besluten också grunden för all vår verksamhet. Nu finns det tvingande avsnitt som innebär att man måste motivera hur dessa beslut påverkar kvinnor och män, säger Linda Moestam, jämställdhetsstrateg på Region Norrbotten.

För att kunna arbeta med jämställdhetsfrågor på ett effektivt sätt i en stor organisation menar Linda Moestam att man måste jobba med det administrativa arbetet som ligger bakom och skapar strukturer för alla beslut.

– Allt vi gör har med människor att göra, direkt eller indirekt, och därför har det också med kvinnor och män att göra. Som organisation måste vi veta vilka mål vi har för att vi ska nå dit. Det är därför vi ser till att jämställdhet finns införlivat överallt. Så att det inte ska kunna vara valbart och inte kunna prioriteras bort, säger hon.

Annat fokus

Tidigare arbetade Region Norrbotten med jämställdhetsfrågor på en mer operativ nivå ute i verksamheten, där man bland annat hade träffar för kompetensutveckling inom olika delar av sjukvården. I och med arbetet att bli modellregion har man i stället flyttat fokus från den operativa verksamheten till den strategiska styrningen och beslutsfattandet.

– När vi arbetade mer operativt så fick vi inte in de här perspektiven i styrningen på samma sätt. Sedan är det också så att människor slutar och då finns inte kompetensen kvar ute i verksamheten, säger Linda Moestam.

Linda Moestam
"Jämställdhet ska inte kunna prioriteras bort", säger Linda Moestam är jämställdhetsstrateg på Region Norrbotten.

Flera möjligheter

Ett exempel på hur arbetet med jämställda beslut kan se ut handlar om att jämställdhet ska genomsyra hela ärendehanteringsprocessen. Varje handläggare som skriver ärendet ska motivera hur beslutet kan komma att påverka kvinnor respektive män.

Därefter ska även ledningsgruppen som går igenom samtliga ärenden se över om jämställdhet har motiverats. I ett tredje skede är det politikerna som avgör om det beslut som ska fattas är tillräckligt väl motiverat avseende jämställdhet.

Det finns med andra ord flera steg och möjligheter i processen för att kvalitetssäkra att jämställdhet beaktas.

– Sedan kan det vara så att man inom politiken ändå väljer att ta beslut som inte är helt jämställda, på grund av andra omständigheter. Exempelvis mammografiscreening som har en ganska liten inverkan på pojkar och män, men som vi väljer att göra ändå eftersom att det räddar livet på kvinnor. Det viktiga är att vi ska känna till omständigheterna när vi tar ett beslut. Det är hela poängen med jämställda beslut, säger Linda Frohm.

Lär av varandra

En unik sak med SKR:s koncept för modellregioner och modellkommuner är att tjänstepersoner och politiker arbetar tillsammans. Styrgruppen som deltar i utbildningen består av politiker, chefer, strateger samt en controller/ekonom/analytiker och en kommunikatör.

– Alla som deltar har liknande styrgrupper och det anordnas träffar på nationell nivå. När vi träffas allihop och sitter i samma grupp och diskuterar så delar vi också med oss av erfarenheter, som vi sedan kan ta med oss hem och använda. Det har varit en bra lärandeprocess, säger Linda Moestam.

Som modellregion agerar nu Region Norrbotten mentor för kommuner och andra regioner i landet. Detta genom att dela med sig av erfarenheter som kan hjälpa andra att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Första kommunen som Region Norrbotten stöttar som mentor är Lunds kommun som man träffar flera gånger under 2022. Arbetet kommer att pågå i 18 månader.

– En viktig anledning till att vi går vidare med det här arbetet är att vi ska fortsätta att ha det här högt på agendan. Det innebär att vi fortsätter ha checklistor, följer upp resultat och att vi fortfarande har en styrgrupp som arbetar med det här kontinuerligt. Det är ett bra sätt att hålla frågan aktuell, säger Linda Moestam.

Anlitat Kvinnolobbyn

Under slutet av 2021 och första delen av 2022 har Region Norrbotten också gett Sveriges Kvinnolobby i uppdrag att granska en del av det arbete som regionen gjort avseende jämställdhetsintegrering av styrande underlag och budget.

– De är erkänt proffsiga på att göra den här typen av granskningar. Vi har anlitat dem för att få en utomstående blick på vad vi gjort och vilka resultat det har givit. Det här jämställdhetsarbetet är trots allt någonting som tar resurser och därför är det viktigt att det vi gör är effektivt och ger resultat, säger Linda Frohm.

Syftet med granskningen är också att få invärden inför det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering, ett arbete som Region Norrbotten redan är på god väg med.

– Det märks att det både finns driv och intresse av att vi som organisation ska bli ännu vassare, avslutar Linda Moestam.

Text och foto: Yours

8 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering