Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Delmål 2: Ta fram regionalt stöd som främjar hälsosamma levnadsvanor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Folkhälsostrategin (FHS) pekar ut fyra områden som särskilt betydelsefulla för befolkningens hälsa. Ett utav dem är förbättrade levnadsvanor. Region Norrbotten har uppdraget att samordna framtagningen av ett regionalt stöd som bidrar till en positiv utveckling inom området.

Delmål 2 i Norrbottens folkhälsostrategi: Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda.

Med levnadsvanor avses de som Socialstyrelsens riktlinjer och tillika folkhälsostrategin fokuserar på. De levnadsvanorna är kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak.

Ett av fyra avsnitt i den regionala handlingsplanen

Resultatet av regionens arbete med delmål två samlas sen (tillsammans med arbetena från delmål ett, tre och fyra) i en regional handlingsplan som beskriver på vilket sätt den regionala nivån bidrar till att nå det övergripande målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Process för framtagning

Arbetet med delmål två har inletts med en workshopserie där en kombination av företrädare för välfärdsarenor och sakkunniga inom levnadsvanor träffats. Eftersom arenorna och verktygen för att påverka befolkningens levnadsvanor ser olika ut beroende på åldersgrupp har tre olika workshops genomförts; en för barn/unga, en för vuxna samt en för äldre. 

Region Norrbotten har också en intern process för att fånga upp förslag från de olika verksamheterna på vilket sätt de anser att de kan bidra till en positiv utveckling inom de utpekade delområdena. 

Arenor

Det är många sakområden som måste samarbeta för att påverka befolkningens levnadsvanor. Följande fem arenor är tagna från Östergötlands strategi för fysisk aktivitet där de identifierats som viktiga för att nå befolkningen i alla åldrar.  

  • Boende och närområde
  • Fritid och kultur
  • Skola och utbildning
  • Arbete och försörjning
  • Omsorg samt hälso- och sjukvård

Studiebesök i Finland

Under hösten genomförs ett studiebesök i Seinäjoki Finland som lyckats ändra kostvanorna bland barn och unga. Läs mer om aktiviteten under länken till höger.

Arbetsgrupp

Underlaget från workshoparna och regionens egna medskick kommer att förvaltas av tre arbetsgrupper med uppgift att under hösten 2018 arbeta fram förslag på hur det regionala stödet bör se ut inom respektive åldersgrupp barn/unga, vuxna samt äldre. Arbetsgrupperna sätts ihop av de som på workshopen meddelat att de vill ingå.

Arbetsgrupp 1 Barn/unga
Arbetsgrupp 2 Vuxna
Arbetsgrupp 3 Äldre

Här kan du se vilka områden som är med och arbetar fram förslagen för respektive målgrupp.

Mellan arbetsgruppsmötena genomförs träffar med företrädare för olika befolkningsgrupper som tex seniorer, ungdomar, personer med utländsk bakgrund, HBTQ-personer. Vidare vidtalas ledande tjänstemän i andra regionala organisationer för att fånga upp deras förslag på åtgärder och aktiviteter som kan bidra till förbättrad levnadsvanor för befolkningen i alla åldrar.

Uppdrag och förväntat resultat

Uppgiften är att göra det lätt att göra rätt - för offentliga, idéburna och privata aktörer på regional och lokal nivå! Arbetsgrupperna tar fram förslag på regionala åtgärder och aktiviteter som Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen ska bidra med för att skapa en positiv utveckling inom delmål 2; att öka andelen i befolkningen med hälsofrämjande levnadsvanor. 

Fram till i mitten av oktober är dokumentet ett rörligt arbetsmaterial där en mängd olika aktörer har möjlighet att påverka (se länk om arbetsgrupper). Efter den 18 oktober inleder regionen ett prioriteringsarbete. 

Resultatet av regionens arbete med delmål två samlas sedan (tillsammans med underlagen från delmål ett, två, tre och fyra) i en regional handlingsplan som beskriver på vilket sätt den regionala nivån bidrar till att nå det övergripande målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd folkhälsa.

Hela den regionala handlingsplanen, med förslag på regionalt stöd inom samtliga delmål (1-4) antas av Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR), i december 2018 med målsättning om att det kan börja verkställas fr o m 1 januari 2019.

Åsa Nordberg är sedan i juni anställd av Region Norrbotten för att leda och samordna arbetet med delmål två. Åsas kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

24 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Åsa Nordberg
Projektledare och
samordningsansvarig,
FHS delmål 2:
Förbättrade levnadsvanor


E-post:
asa.nordberg@norrbotten.se
Tel: 072-5166766