Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsosamtalsdatabasen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vad är hälsosamtalsdatabasen?

I landstingets hälsosamtalsdatabas lagras data från elevhälsosamtalet. Här kommer med tiden även hälsosamtal bland vuxna lagras (som utförs vid hälsocentralerna) och även hälsosamtal från barn- och mödravårdscentraler.

Varför spara uppgifterna från hälsosamtalen?

Genom att spara uppgifterna från elevhälsosamtalet i en databas ger det möjlighet att få en överblick över hur det ser ut på skolan, kommunen och i länet. För skolan och kommunen är ett sätt att få en sammanställning av hälsoläget i klasser och skolor och i kommunen i stort, med möjlighet att långsiktigt jämföra över tid och med andra kommuner och länet som helhet.

Viktig information som kan vägleda insatser. För landstinget är syftet att följa barn och ungas hälsa och levnadsvanor och se långsiktiga följder av hälsoinsatser, kunna arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och öka kunskapen om vad som påverkar hälsan utifrån de förutsättningar som råder i Norrbottens län.

Uppgifter som lagras

Längd, vikt, upplevd hälsa, värk, välmående, trivsel i skolan, tillgång till någon att prata med, hur nöjd man är med skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö, retad eller illa behandlad, kost, fysisk aktivitet, skärmtid, boende, tobak, alkohol och droger, gymnasieprogram, arbete på fritiden.

Så skyddas uppgifterna

Alla uppgifter som lämnas är skyddade enligt Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) som innebär starkt sekretesskydd av personuppgifter. För att skydda elevens integritet vid vidare hantering av data kodas personnumret när det skickas till databasen.

När sammanställningar av uppgifter görs, sker det endast som redovisning i tabeller och diagram för grupper så att ingen enskild person kan pekas ut. Skolhuvudmannen är personuppgiftsansvarig för alla delar som rör skolsköterskans roll så som registrering och handhavande av hälsosamtalsuppgifter. Norrbottens läns landsting är ansvarig för databasen. Det är helt frivilligt att delta.

Vad används uppgifterna till?

Skolsköterskan tar ut sammanställningar på klass och skolnivå som används i elevhälsoarbetet på skolan. Kommunen får tabeller och diagram från kommunsamordnande skolsköterska för att kunna göra insatser på kommunnivå.

Landstinget publicerar årligen en rapport "Skolbarns hälsa och levnadsvanor" som baseras på uppgifter och analys från denna databas. Uppgifterna kan även komma att användas till forskning, men om detta blir aktuellt så kommer forskningsprojektet först att bedömas av en etikprövningsnämnd och målsman/eleven blir kontaktad om detta.

Studenter vid universitet fördjupar sig gärna i ämnet liksom SKL (Sveriges kommuner och landsting) för nationella jämförelser men har då inte tillgång till några som helst personuppgifter.

Rättigheter för uppgiftslämnare till registret

  • Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte tillgång till hälsosamtalet. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till skolsköterskan.
  • Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret
  • Du kan få information om vem och vid vilken tidpunkt någon tagit del av uppgifterna
  • Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen
  • Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen
  • Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registreras om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen för det hälsosamtalsregistret nedan.

24 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Om du vill få mer information om registret och hur det används för att förbättra elevhälsan, få information om vid vilken enhet och tidpunkt någon tagit del av uppgifterna eller om du vill att uppgifterna tas bort kan du kontakta:

Åsa Rosendahl
Folkhälsocentrum
Norrbottens läns landsting
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå
Telefon: 0920-28 42 19