Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionfullmäktige 28-29 oktober

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionfullmäktige beslutade bland annat att återremittera ledningens förslag till strategisk plan 2021-2023 och förslaget till ny driftorganisation. Detta genom så kallade minoritetsåterremisser. Ärendena kommer upp igen på fullmäktiges möte i november. Vidare godkändes delårsrapport per augusti och rapporter från fullmäktiges två beredningar. På mötet delades också tre priser ut.

Banner Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionfullmäktige. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet. Se länk under Mer hos oss.

Prisutdelning

Regionfullmäktige inleddes med prisutdelningar.

BD Fisk tilldelades Norrbottens miljöpris 2020

Pensionat Malmgatan i Piteå tilldelades Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris 2020

Dagvårdsavdelning 48/ PCI Lab på Sunderby sjukhus tilldelades Region Norrbottens miljöpris 2020 (pdf av artikel publicerad på intrantätet)

Prisutdelning regionfullmäktige 20-10-28
Miljöpriset, Interna miljöpriset och Näringslivspriset 2020 delades ut. Foto: Jonas Hansson.

Länkar till besluten

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden augusti 2020
Strategisk plan 2021-2023
Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020Ny driftsorganisation i Region Norrbotten
Införande av politikerportal
Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2021Översyn av reglementen för politiska organ i Region NorrbottenRiktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljningPatientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vårdÖverenskommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid BodentvättenBekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträf-fande KommuninvestMiljöredovisning 2019Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal – kollektivtrafikenPrioriteringsordning för Folktandvårdens patienterGranskning av Norra sjukvårdsregionförbundet 2019
Motioner

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020

Coronapandemin påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Covid-verksamheter har byggts upp och omprioritering gjorts av planerad vård och annan verksamhet, vilket lett till undanträngd vård och nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver. 

Kostnader och förlorade intäkter till och med augusti till följd av covid-19 är 385 mnkr. Regionen har ansökt om ersättning för merkostnader på 242 mnkr för perioden mars-juli. Socialstyrelsen kommer att besluta om ersättning under oktober/november. Regionen lämnar in ansökan för perioden augusti november den 30 november. Ersättningen är inte medtagen resultatet per augusti och inte heller i prognosen.

Regering och riksdag har beslutat om olika åtgärder för att lindra effekterna av coronapandemin för regioner, kommuner, företag och privatpersoner. I prognosen per augusti är medräknat 255 mnkr som är Region Norrbottens andel av beslutade medel för 2020 på 10,5 miljarder till regionerna. Dessutom har regionen erhållit 33 mnkr avseende kompensation för sjuklönekostnader.

Pandemin har medfört att divisionerna inte har kunnat jobba med omställningen enligt plan. Till och med augusti har 153 mnkr av planerade 231 mnkr effektuerats. 

Resultatet per augusti är 347 mnkr och förklaras med ett positivt resultat för verksamheten på 602 mnkr och ett negativt finansnetto med 255 mnkr. Det negativa finansnettot beror på att pensionsportföljen minskat i värde med 193 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin. 

Prognosen för årets resultat är 371 mnkr vilket 68 mnkr sämre än budget. 

De 20 strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås med god marginal. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning. 

Regionfullmäktige beslutar att

Delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2020
Bilaga - Delårsrapport
Bilaga - Måluppfyllelse i perspektiv

Delårsrapport regionala utvecklingsnämnden augusti 2020

Den samlade bedömningen av de strategiska målen som regionala utvecklingsnämnden arbetar med visar att samtliga elva mål delvis har uppnåtts. Vid årets slut bedöms ett mål vara uppnått och resterande tio mål vara delvis uppnådda.

Under perioden har regionen fortsatt med åtgärder för att lindra effekterna av pandemin. Besöksnäringen, restauranger och kulturområdet har drabbats hårdast. Länet gick in i pandemin med låg arbetslöshet och en utmanande situation avseende kompetensförsörjning. Arbetslösheten har ökat i länet men är lägre än riket. Insatser har gjorts under perioden för att minska effekterna och rusta näringslivet för en omstart. 

Dialogerna med kommunerna och andra aktörer samt regionens kraftfulla verktyg har haft avgörande betydelse här. Nationella myndigheter och även EU har möjliggjort ett flexibelt användande av befintligt regelverk vilket gett snabba och riktade satsningar.

Coronapandemin har till stor del präglat Norrbottens kulturliv och påverkat norrbottningarnas tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud under 2020. Det fysiska utbudet har efter mars månad varit begränsat samtidigt som det digitala utbudet ökade under den senare delen av våren och sommaren. Regionens kulturverksamheter gick från att ställa in till att ställa om och anpassa sig för att hitta alternativa vägar till publiken och besökarna.  

Arbetet med att formulera de nya EU-programmen fortgår och bidrar till att säkerställa externt utvecklingskapital till Norrbotten. EU:s långtidsbudget beslutades i juli och därmed påbörjas arbetet med programmens budgetar. Det finns fortfarande en rad oklarheter kring det nya programmet för en rättvis omställning, där den svenska stålindustrins värdekedja i Norrbotten och Västerbotten är prioriterad. 

Påverkansarbetet ställs fortfarande på prov då mötesplatser/forum etc ställts in men också för att nationella beslut aviserats med stora effekter och konsekvenser för Norrbotten. Det finns en risk att nationella beslutsprocesser inte är lika öppna och transparenta som tidigare.

De ekonomiska effekterna är störst inom kollektivtrafiken som har en svårhanterbar situation. Stödpaket till kollektivtrafiken som aviserades i början av maj på 3 miljarder kronor har inte än fördelats. Det är i dagsläget okänt hur det ska fördelas mellan regioner och trafikslag. Andra effekter är att de medel som regionen hanterar till projekt och företagsstöd är hårt belastade. Det är av vikt att under hösten följa om det skett någon undanträngning av strategiska satsningar till förmån för mer akuta insatser.

Regionala utvecklingsnämnden har ett överskott om 8 miljoner kronor per augusti. För årsprognosen per augusti är bedömningen att nämnden kommer göra ett underskott på ungefär 20 miljoner kronor. Orsaken är Länstrafikens bedömning att deras underskott för 2020 kommer att uppgå till 43 miljoner kronor. Vidare gör Länstrafiken bedömningen att ca 10 miljoner kronor av den nationella kompensationen kan tillfalla Länstrafiken. Utifrån det bedöms regionens andel av underskottet uppgå till ca 28 miljoner kronor. Nämndens resultat förbättras något av att kulturinstitutionerna bedöms generera ett överskott på ungefär 8 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att

Regionala utvecklingsnämndens delårsrapport per augusti 2020 godkänns.

Delårsrapport Regionala utvecklingsnämnden augusti 2020
Bilaga - Delårsrapport

Regionfullmäktige

Linda Frohm (M), Elisabeth Lindberg (S), Kenneth Backgård (SJVP) och Johannes Sundelin (S).

Strategisk plan 2021-2023

Regionfullmäktige anger strategisk riktning, särskilda uppdrag och strategiska mål för regionen i planen.

Den strategiska inriktningen innebär att effektivisering ska ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling.

De strategiska målen föreslås koncentreras till 6:

 • Ett livskraftigt län.
 • Trygga norrbottningar med god livskvalitet.
 • God, nära och samordnad vård.
 • Behovsstyrd regional utveckling i samverkan.
 • Hållbar kompetensförsörjning.
 • Långsiktigt hållbar ekonomi.

Utöver strategin Framtidens hälsa och vård och den regionala utvecklingsstrategin får regionstyrelsen (RS), regionala utvecklingsnämnden (RUN) och patientnämnden följande inriktning och uppdrag:

 • Fortsätta den år 2019 påbörjade omställningen för en ekonomi i balans i alla verksamheter. Tydliggöra innehållet på de fem sjukhusen och i sjukvårdsområdena samt förtydliga primärvårdsuppdraget. Omställningen ska leda till en modernare organisation med medarbetare som upplever sig delaktiga. (RS, RUN).
 • Hantera och prioritera den uppskjutna vård som byggts upp på grund av undanträngningseffekter av covid-19 (RS).
 • Hantera och prioritera nya vårdbehov kopplade till covid-19 såsom psykisk ohälsa, provtagning, utökade krav på skyddsutrustning mm (RS).
 • Arbeta för en gemensam strategi med kommunerna för en god, nära och samordnad vård (RS).
 • Skapa ett modellområde i Kalix sjukvårdsområde med glesbygdsvård (RS).
 • Säkerställa tillgången till ökad beredskap för framtida kriser (RS, RUN).
 • Översyn av avgifter för distanskontakter (RS).
 • Utreda möjligheterna att öppna Hospice (RS).
 • Genomföra omstrukturering av mammografiverksamheten i länet genom att ersätta mammografivagnar med fasta enheter på respektive sjukhus (RS).
 • Ta fram förslag i samverkan med länets kommuner hur kollektivtrafiken och myndighetsutövningen i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation (RS, RUN).
 • Tydliggöra inriktning för det internationella arbetet (RS, RUN).

Sedan fullmäktige beslutade om finansplan 2020-2022 i februari 2020 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Totalt är resultatet jämfört med finansplanen förbättrad med 75 mnkr 2021, 23 mnkr 2022 och 27 mnkr 2023. Detta beror främst på lägre pris och löneindex och lägre pensionskostnader och staten kompenserar regionerna med tillfälliga bidrag för att kompensera den låga skatteunderlagstillväxten på grund av lågkonjunktur förstärkt av effekter av pandemin.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige tillfälligt utöka regionala utvecklingsnämndens ram för åren 2021-2023 med beloppen 2 862 mnkr år 2021, 5 724 mnkr år 2022 och 2 862 mnkr år 2023 för infrastruktur.

Socialdemokraterna föreslår i första hand bifall till deras förslag till strategisk plan och i andra hand att ärendet återremitteras för att bereda frågan och ta fram en reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022 samt att genomföra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget för kollektivtrafiken i Norrbotten kvarstår.

Vänsterpartiet föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag till strategisk plan, med tillägg av följande punkter:

 • Kollektivtrafik +50 Mkr.
 • Nej till minskning av kulturbudgeten.
 • Nej till extrapengar till de privata HC.
 • Ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter.
 • Återställ vårdavgifterna.

I andra hand stödjer Vänsterpartiet kravet på återremiss.

Efter omröstning konstateras att 42 ledamöter röstat mot och 29 för en återremiss, vilket innebär en så kallad minoritetsåterremiss.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för att bereda frågan och ta fram en reviderad och utökad budget för kollektivtrafik för åren 2021 och 2022 samt att genomföra en konsekvensanalys om förslaget av en minskad budget för kollektivtrafiken i Norrbotten kvarstår.

Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M) och Nils-Olov Lindfors (C) reserverar sig.

Strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Regionfullmäktiges presidiums beredning av revisorernas budget 2021
Bilaga - Socialdemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2021-2023
Bilaga - Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan 2021-2023

Behandling av sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020

Regionfullmäktige beslutade 2019 att tilldela sjukvårdsberedningen uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget ”Vilka behov av stöd och hjälp av en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten”. 

I sin verksamhetsrapport presenterar sjukvårdsberedningen fakta i ärendet och redovisar sina slutsatser. De behov som beredningen hittills identifierat sammanfattas i följande punkter:

 • Tillgång till fullvärdig ungdomsmottagning för barn och ungdomar i hela Norrbotten.
 • Bredare marknadsföring i flera kanaler för att nå så många barn och ungdomar som möjligt med information om vilket stöd och vilken hjälp man har rätt till och hur man kommer i kontakt med hälso- och sjukvården på ett sätt som passar ens förutsättningar.
 • Det måste finnas olika fysiska och digitala möjligheter för barn och ungdomar att kontakta och besöka en ungdomsmottagning efter sina behov och förutsättningar.
 • Det måste vara enkelt och gå snabbt för barn och ungdomar att komma i kontakt med någon vuxen att prata med.
 • Samverkan och samordning av ungdomsmottagningar måste snarast påbörjas för att främja en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i hela Norrbotten.

Presidiet aviserar att de vid nästa möte kommer att ge beredningarna nya uppdrag och att det för sjukvårdsberedningens del kommer att föreslå en fördjupning av det påbörjade arbetet kring barn och ungdomar.

Regionfullmäktige beslutar att

Överlämna sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020 till regionstyrelsen för vidare hantering. 

Behandling av Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

Behandling av uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020

Regionfullmäktige beslutade 2019 att tilldela uppdragsberedningen uppdraget att föra medborgardialog om uppdraget ”Hur kan Region Norrbotten möjliggöra för medborgare och aktörer i Norrbottens län att ställa om till en fossiloberoende region”.  I sin verksamhetsrapport presenterar uppdragsberedningen fakta i ärendet och redovisar sina slutsatser.

De behov som beredningen identifierat sammanfattas i följande punkter:

Behov hos aktörer

 • Region Norrbotten måste arbeta för en hållbar och långsiktig strategi gällande fossilfria alternativ både nationellt och internationellt.
 • Region Norrbotten måste arbeta för en väluppbyggd infrastruktur för fossilfria alternativ, både på regional, nationell och internationell nivå.
 • Region Norrbotten måste arbeta för en tydlig prioritering gällande tillgång till de olika transportmöjligheterna i länet utifrån vad som är mest hållbart ur ett miljöperspektiv.
 • Det är önskvärt att Region Norrbotten ställer krav på fossilfria alternativ vid upphandlingar.
 • Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser som bidrar till att verksamheter kan bli fossiloberoende.

Behov hos medborgare

 • Det är viktigt att Region Norrbotten arbetar för en väluppbyggd infrastruktur och information gällande fossilfria alternativ.
 • Region Norrbotten måste arbeta för en synkroniserad, anpassad och säker kollektivtrafik som med digitala medel ger medborgarna en enkel överblick över samtliga kollektiva färdmedel.

Regionfullmäktige beslutar att

Överlämna uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020 till regionstyrelsen för vidare hantering.

Behandling av Uppdragsberedningens verksamhetsrapport 2020
Bilaga - Verksamhetsrapport

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Översyn och genomlysning av regionens organisationsstruktur och verksamhet har genomförts. Dessa visar på potential till effektiviseringar och förbättringar av verksamheten.

Förslaget till ny organisation syftar till att stärka primärvården, etablera en enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården samt en enhetlig chefs- och ledningsmodell för att skapa förutsättningar att kunna ge en likvärdig vård i länet.

Genom att tilldela den regionövergripande verksamheten inom ekonomi, HR och IT/MT ett uppdrag som beställare och kravställare mot funktionsområden inom division Regionservice ges möjligheter till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet.

En ny och effektivare organisation är också en av förutsättningarna för att kunna sänka Region Norrbottens kostnader till en långsiktigt hållbar nivå.

Regionstyrelsen har 2020-10-14 föreslagit fullmäktige besluta att fastställa ny driftsorganisation enligt bild 1 i underlaget och att den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2021.

Vänsterpartiet föreslår i första hand att ärendet återremitteras för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal. I andra hand föreslås avslag. Förslaget stödjs också av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Efter omröstning konstateras att 37 ledamöter röstat mot och 34 för en återremiss, vilket innebär en så kallad minoritetsåterremiss.

Regionfullmäktige beslutar att

Återremittera ärendet för en konsekvensbedömning för medborgare, nyttjare av Region Norrbottens verksamhet, patienter och personal.

Särskilt yttrande från Socialdemokraterna: ”Vi socialdemokrater yrkar på återremiss av ärendet.  Att förändra en organisation är en grannlaga uppgift och för att vi politiker ska känna oss trygga i beslutet krävs att förslaget belyses ur många perspektiv. Denna grund saknar vi eftersom vi endast har kunnat ta del av en liten mängd av de dokument som regionledningen har grundat beslutet på. Bland annat kan nämnas att de bilagor som hänvisas har vi inte haft tillgång till. Förutom bristen av underlag anser vi att ärendet måste kompletteras med risk- och konsekvensanalys av hur den föreslagna organisationsförändringen kommer att påverka personalen, ekonomin och arbetsmiljön. Vi saknar även beskrivning över hur den förändrade organisationen påverkar patientflöden, kötider, m m. Ingen kan heller undgå det faktum regionen fortfarande är mitt inne i en hantering av covid-19-pandemin och därför måste organisationsförändringen och eventuella konsekvenser belysas även från det perspektivet. Socialdemokraterna yrkar därför återremiss på förslaget och anser att ett eventuellt beslut om ny organisation måste behandlas när ärendet kompletterats med dom ovan beskrivna konsekvensanalyser”.

Ny driftsorganisation i Region Norrbotten

Ny organisation - förslag
Förslag på ny drifsorganisation, bild 1. Klicka för större bild.

Införande av politikerportal

Regionfullmäktige beslutade 2017 att införa digitala sammanträden. I ärendet beskrivs målet med att regionen ska införa en politikerportal som ger den förtroendevalde en väg in till allt som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag och där hela sammanträdesadministrationen hanteras samlat.

Regionstyrelsen har 2020-10-14 föreslagit fullmäktige besluta att införa en politikerportal.

Majvor Sjölund (C) föreslår ett tillägg om att en referensgrupp med förtroendevalda ska ingå i genomförandet av projektet. Kenneth Backgård (SJVP) stödjer tilläggsförslaget.

Regionfullmäktige beslutar att

1. En politikerportal införs för en samlad ingång till information och system för förtroendevalda i Region Norrbotten.

2. Förvaltningskostnader från år 2 beräknas till 800 tkr (minus kostnaden på ca 80 tkr för voteringssystemet som tidigare beslutats om), och finansieras via regionfullmäktiges budget.

3. En referensgrupp med förtroendevalda ska ingå i genomförandet av projektet.

Införande av politikerportal

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2021

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa fullmäktiges presidiums förslag till sammanträdes- och utbildningsdagar 2021 för regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2021
Bilaga - Presidiets information

Översyn av reglementen för politiska organ i Region Norrbotten

Regionfullmäktige beslutar att

1. Reglemente för regionstyrelsen fastställs.

2. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden fastställs.

3. Reglemente för länspensionärsrådet fastställs.

4. Reglemente för tillgänglighetsrådet fastställs.

5. Reglemente för regionrevisionen fastställs.

Översyn av reglementen för politiska organ i Region Norrbotten
Bilaga - Reglemente för regionstyrelsen
Bilaga - Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Bilaga - Reglemente för Tillgänglighetsrådet
Bilaga - Reglemente för Länspensionärsrådet
Bilaga - Reglemente för Regionrevisionen

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning

Efter synpunkter i en revisionsrapport om det regionala utvecklingsansvaret beslutade regionstyrelsen att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett styrdokument med syftet att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och regionens övriga nämnder. Riktlinjen är inte tänkt att ändra något i sak utan enbart förtydliga den gällande ordningen.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning.

Riktlinje för regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning
Bilaga - Riktlinje

Regionfullmäktige
Nils-Olov Lindfors (C), Glenn Berggård (V), Helena Öhlund (S), Marianne Sandström (SD), Margareta Henriksson (SJVP), Anders Öberg (S), Linda Jonsson (V) och Bengt Westman (S).

Patientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vård

SKR har lämnat en nationell rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård. För patienter, närstående till vuxna patienter och närstående till barn ersätts boende när övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker. Intyg utfärdas av remitterande region.

För närstående till patienter med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd ersätts boende om utförande enhet bedömer att närvaro är nödvändig. Patientansvarig läkare vid utförande region kan besluta om boende i högst fyra dygn, vid vistelse i mer än fyra dygn krävs intyg från remitterande region.

Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris, gäller alla patienter och närstående.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna föreslagna rekommendationer om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård.

Patientavgifter för boende och mat vid nationell högspecialiserad vård

Överenskommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid Bodentvätten

Miljötekniska markundersökningar har visat att marken vid det tidigare tvätteriet på fastigheten Pilen 6 i Bodens kommun är förorenad av framförallt lösningsmedlet perkloretylen (PCE). Den byggnad som tvätteriverksamheten bedrevs i måste rivas för att en godtagbar sanering ska vara möjlig.

Staten, genom SGU, och Region Norrbotten är solidariskt ansvariga för att sanera konstaterade föroreningar enligt utförd ansvarsutredning. Det innebär att ansvaret fördelas så att staten genom SGU bär 4/5 av ansvaret och Region Norrbotten 1/5. Den totala kostnaden går i nuläget inte att beräkna, men har åren 2008-2019 uppgått till ca 33 mnkr. Det motsvarar en kostnad för Region Norrbotten på 6,6 mnkr.

Regionfullmäktige beslutar att

Teckna en överenskommelse mellan Region Norrbotten och Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) avseende kostnadsansvar för avhjälpandeåtgärder vid Bodentvätten.

Överenkommelse avseende kostnadsansvar för avhjälpande åtgärder vid Bodentvätten
Bilaga - Överenskommelse

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträffande Kommuninvest

Regionen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 2006. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden har samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ingått ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Medlemmarna har även tecknat regressavtal och garantiavtal. Borgensförbindelsen, regressavtalet samt garantiavtalet måste bekräftas vart tionde år för att inte riskera att bli ogiltiga.

Regionfullmäktige beslutar att

 • Region Norrbotten bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 12 september 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Norrbotten åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egens skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Region Norrbotten genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 • Region Norrbotten bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Norrbotten den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
 • Region Norrbotten bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Norrbotten den 21 juni 2011, vari Region Norrbottens ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
 • utse Kenneth Backgård och Anna-Stina Nordmark Nilsson att för Region Norrbottens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal beträffande Kommuninvest
Bilaga - Bakgrundsbeskrivning

Miljöredovisning 2019

Detta är det femtonde året som en miljöredovisning tas fram. Redovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar således miljöarbetet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/ transporter, e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi.

Regionfullmäktige beslutar att

Godkänna miljöredovisningen 2019.

Miljöredovisning 2019
Bilaga - Miljöredovisning

Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal – kollektivtrafiken

Länstrafiken i Norrbotten AB gjorde 2019 ett större underskott än prognostiserat. Delar av underskottet härrörs till avvecklingen av Bussgods i Norrbotten AB. Då nuvarande samarbetsavtal inte reglerar hur kostnaderna uppkomna av en avveckling ska hanteras, behöver fullmäktige besluta i frågan.

Socialdemokraterna föreslår bifall på punkterna 1 och 2 och avslag på punkterna 3, 4 och 5.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Region Norrbottens andel av Länstrafikens underskott 2019, som enligt samarbetsavtalet uppgår till 9,3 mnkr, ska finansieras med 8 mnkr från regionala utvecklingsnämndens reserverade medel samt med 1,3 mnkr från regiongemensamt.

2. Region Norrbotten finansierar del av Bussgods i Norrbotten AB:s avveckling och driftunderskott med 10,1 mnkr med medel från regiongemensamt.

3. Nuvarande samarbetsavtal mellan Region Norrbotten och Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommun sägs upp.

4. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag hur kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten kan utformas utifrån ansvar och organisation. Uppdraget ska ske i samverkan med länets kommuner.

5. Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta fram förslag på hur ett nytt samarbetsavtal kan utformas.

Socialdemokraterna reserverar sig.

Finansiering av underskott 2019 och uppsägning av samarbetsavtal - kollektivtrafiken

Prioriteringsordning för Folktandvårdens patienter

Nuvarande prioriteringsordning för Folktandvårdens patienter beslutades av landstingsfullmäktige 2002. Vid revisionens granskning av styrning, uppföljning och kontroll av Folktandvårdens uppdrag i februari 2020 gavs bland annat rekommendationen att regionen bör se över prioriteringsordningen för Folktandvården och vidta åtgärder för att säkerställa att denna är fortsatt giltig.

Prioriteringsordningen föreslås anpassas till de förändringar som gjorts i tandvårdslagen avseende tandvård till vissa patientgrupper, samt även att Folktandvården, enligt beslut i Folktandvårdens ledningsgrupp 2019, inte längre tecknar nya eller förlänger befintliga frisktandvårdsavtal. Prioriteringsordningen ligger i nivå med övriga regioner i Sverige.

En översyn av nuvarande prioritetsordning är genomfört vilket har resulterat i nedanstående förslag till ny prioritetsordning:

 1. Patienter med akuta besvär. Barn ska ha företräde före vuxna. 
 2. Avgiftsfri tandvård för barn och unga upp till och med 23 år.
 3. Tandvård för patienter som omfattas av särskilt tandvårdsstöd på grund av omsorgsberoende eller sjukdom/funktionsnedsättning.
 4. Tandvård för patienter 80 år och äldre.
 5. Tandvård för patienter med friskvårdsavtal.
 6. Tandvård för övriga vuxna.

Regionfullmäktige beslutar att

Fastställa ny prioriteringsordning för Folktandvårdens patienter.

Prioriteringsordning för folktandvårdens patienter

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet 2019

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2019. Bedömningen är att direktionen genomfört verksamhet i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutat om för år 2019.

Granskningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar att

1. Förbundsdirektionen i Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

2. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Kenneth Backgård (SJVP), Linda Frohm (M), Anders Öberg (S) och Elisabeth Lindberg (S) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Granskning av Norra sjukvårdsregionförbundet 2019
Bilaga - Grundläggande granskning 2019
Bilaga - Granskning av delårsbokslut per augusti 2019
Bilaga - Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2019
Bilaga - Granskning av räkenskaper 2019
Bilaga - Revisionsberättelse 2019

Motioner

Regionfullmäktige beslutar att

Avslå följande motioner:

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utveckling – Glenn Berggård (V).

Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter – Vänsterpartiets regiongrupp.

Motion 26-2019 om hotell Vistets attraktivitet och prissättning – Marianne Sandström (SD).

Motion 28-2019 om BB-eftervårdsverksamheten på hotell Vistet - Marianne Sandström (SD).

Motion 31-2019 om synliggörande och minimerande av regionens klimatavtryck - Christina Snell Lumio (V).

Motion 3-2020 om systemet CallMe– Marianne Sandström (SD).

Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering – Glenn Berggård (V).

Anse följande motioner besvarade:

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten - Christina Snell Lumio (V) och Sanna Berggren (V).

Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten - Christina Snell Lumio (V).

Motion 33-2019 om rutiner för igångsättning inom förlossningsvården - Paula Palmqvist (SD) och Marianne Sandström (SD).

Motion 4-2020 om att lyfta barnens rättigheter i Region Norrbotten – Denise Magnusson (-).

Motion 5-2020 om barnperspektivet – Marianne Sandström (SD).

Motion 9-2020 om distansavläsning för pacemaker - Bengt Westman (S).

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling – Glenn Berggård (V)

1.  Anse att motionen är besvarad i den del som rör uppdelning av rådsarvode.

2. Bifalla förslaget om utökad fast arvodering till ordförande i regionala utvecklingsnämnden samt uppdra åt regionstyrelsen att presentera förslag på av beslutet erforderliga ändringar i regler för arvode och ersättning till förtroendevalda.

Thomas Vedestig (SJVP) deltar inte i ärendets behandling på grund av jäv.

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten – Glenn Berggård (V)

Bifalla motionens första och andra att-sats samt att avslå motionens tredje att-sats.

Anders Öberg (S) deltar inte i behandlingen av ärendet.

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor – Glenn Berggård (V)

Bifalla motionens första att-sats och att avslå motionens andra att-sats.

Motion 4-2019 om årlig debatt i regionfullmäktige om jämställdhetens utveckling
Bilaga - Motion

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter
Bilaga - Motion

Motion 24-2019 om att plastbanta Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Motion 26-2019 om hotell Vistets attraktivitet och prissättning
Bilaga - Motion

Motion 28-2019 om BB-eftervårdsverksamheten på hotell Vistet
Bilaga - Motion

Motion 31-2019 om synliggörande och minimerande av regionens klimatavtryck
Bilaga - Motion

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling
Bilaga - Motion

Motion 33-2019 om rutiner för igångsättning inom förlossningsvården
Bilaga - Motion

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten
Bilaga - Regionala utvecklingsnämndens förslag
Bilaga - Motion

Motion 3-2020 om systemet CallMe
Bilaga - Motion

Motion 4-2020 om att lyfta barnens rättigheter i Region Norrbotten
Bilaga - Motion

Motion 5-2020 om barnperspektivet
Bilaga - Motion

Motion 7-2020 om jämlika anställningsvillkor
Bilaga - Motion

Motion 8-2020 om stöd till synskadades digitalisering
Bilaga - Motion

Motion 9-2020 om distansavläsning för pacemaker
Bilaga - Motion

29 oktober 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering