Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Så mår skolelever i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-11-28
  •  Källa: Region Norrbotten

De flesta av skolbarnen i Norrbotten mår bra och trivs i skolan. Bäst levnadsvanor har de yngsta eleverna. Det visar en ny rapport som baseras på hälsosamtalen i skolan.

Elever i årskurs fyra mår bättre än äldre elever, men en högre andel blir mobbade samt upplever sämre arbetsro och sämre stämning i klassen.

Levnadsvanorna bland eleverna försämras i takt med stigande ålder. Det är få som uppnår de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet och andelen elever i gymnasiets första år som äter frukost varje skoldag minskar. Trots det har andelen pojkar i gymnasiet som har övervikt eller fetma sjunkit stegvis de senaste åren.

– Det är väldigt glädjande att se. Anledningen är inte självklar att tyda ut ur siffrorna, men vi ser att allt fler pojkar deltar i lektionerna i idrott och hälsa, vilket mycket väl kan spela in, säger Annika Nordstrand, chef för folkhälsocentrum vid Region Norrbotten.

Även om den psykiska och fysiska hälsan är sämre bland elever i gymnasiets första år än bland de yngre årskurserna så verkar de flesta trivas i skolan. Gymnasieeleverna tycker att stämningen i klassen är god, det finns arbetsro och de känner sig trygga i skolan. En kommun som redan påbörjat insatser för att förbättra mående och trygghet är Boden.

– Varenda elev ska vara trygg hos oss. Det är vad alla pedagoger, lärare och rektorer jobbar med varje dag ute i våra skolor, säger Magnus Åkerlind, skolchef i Bodens kommun.

I den vuxna befolkningen finns skillnader i hälsa och levnadsvanor beroende på vilket kön man har. Dessa skillnader kan ses redan i skolåldern och blir tydligast i de högre årskurserna. Skillnaderna är till nackdel för både flickor som pojkar, men flickorna verkar drabbas hårdast. Exempelvis är det betydligt vanligare att flickor upplever stress, känner sig orolig och nedstämd. Andelen flickor i sjuan och gymnasiets första år som svarar att de mår bra sjunker årligen.

– Det som ändå är positivt är att vi genom hälsosamtalet och på andra sätt i skolan kan fånga upp de flesta av de barn och unga som mår dåligt och hjälpa dem med insatser både genom att slussa dem vidare men också genom olika insatser i skolan, säger Ingela Resin, skolsköterska i Kalix kommun.

Hela elevhälsorapporten

Så kan ungas hälsa stärkas

Det är tydligt att för att en positiv förändring av ungas hälsa ska kunna ske behövs generella insatser på bred front. Flera aktörer behöver samarbeta över verksamhetsgränserna. Satsningar och beslut som främjar en jämlik och jämställd hälsa bör prioriteras. Barns och ungas skoltrivsel och sociala arbetsmiljö behöver stärkas för en god hälsa såväl som för goda skolresultat. Fler arenor, organisationer och aktörer som arbetar med barn och ungas hälsa och livsvillkor behöver utvecklas eller stärkas. Både skolan och vuxna i hemmet, tjänstepersoner inom stadsplanering och ideella aktörer i civilsamhället kan stötta barn och unga i att skapa förutsättningar för en god psykisk, social och fysisk hälsa.

Om hälsosamtalet i skolan

Varje år får Norrbottens elever i förskoleklass, årskurs fyra, sju och första året i gymnasiet möjlighet att samtala med en skolsköterska. Det tas upp om elevens hälsa, om relationer, hur de trivs i skolan och om deras levnadsvanor. I samband med samtalet fyller eleven i en enkät som registreras i en databas. Är eleven under 15 år behövs samtycke från vårdnadshavaren. Samtalet med skolsköterskan utgår från elevens enkätsvar. Eleven kan få stöd i eventuella förändringar som behöver göras för att må bättre, trivas i och klara av skolan. Elevernas enkätsvar i databasen sammanställs och används till statistik för att följa barns och ungas hälsa i Norrbotten över tid. 

Kontaktpersoner

Annika Nordstrand
Chef för Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
0920–28 42 57

Marianne Öhman
Analytiker, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
0920-284219

Magnus Åkerlund
Skolchef, Boden kommun
0921–622 10 

Christina Mitchell
Medicinskt Ledningsansvarig skolsköterska, Luleå
0920-453000

Ingela Resin
Medicinskt Ledningsansvarig skolsköterska, Kalix
0923-65320

Kontaktperson27 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering