Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Goda omdömen för sjukhusvården i Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-09-11
  •  Källa: Region Norrbotten

Under våren har drygt 144 000 personer i Sverige som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. För Region Norrbotten är motsvarande antal personer som svarat 4272 personer. Svarsfrekvensen är ungefär 45 procent.

Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom den specialiserad somatisk vården*. Glädjande visar enkäten att Region Norrbotten ligger kvar på en god nivå med ungefär 90 procent som är nöjda. Det är en liten ökning sen mätningen 2016.

Tillgängligheten inom den slutna vården har minskat något sedan förra mätningen, delaktighet har däremot ökat med nästan 10 procentenheter och skattades högt. Inom den somatiska vården har delaktighet betydelse för helhetsintrycket. I primärvården är det istället tillgänglighet som är viktigast. 

Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har inte förändrats och ligger sammantaget kvar på 85 procent.

Det finns små skillnader i svaren mellan kvinnor och män. Störst skillnad återfinns i frågan ”Fick du tillräckligt med information om hur din sjukdom/hälsotillstånd kan komma att påverka din vardag. Där är männen ungefär 7 procent mer tillfreds med information.

Enkäten visar att läkaren eller annan vårdpersonal i låg utsträckning diskuterar levnadsvanor med patienterna. Kvinnorna uppfattar i lägre grad att de alls har tillfrågats.

Kommentarer från patienter:

  • Om man ställer frågor man undrar över tycker jag man får svar man förstår. Det är viktigt.
  • Upplevde vistelsen som mycket bra däremot tycker jag att jag inte fick så mycket information om efterbehandlingen! Ingen upplyste mig om att det kunde ta så lång tid att läka. Det var inte bra.
  • Jag tyckte att personalen var bra men de var stressade och hade inte tid att prata och lyssna

*Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Fakta – Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges kommuner och landsting.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden april-maj 2018. Drygt 144 000 personer, 15 år eller äldre, har valt att besvara enkäten.

Inom dimensionen Delaktighet har förändringar skett i frågorna varför dimensionsvärdet ska tolkas med försiktighet. Jämförelse över tid bör endast göras på frågenivå. 

Andelen digitala svar har ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kontaktperson

Namn: Kerstin Ohlin Lundmark
Titel: Utvecklingsledare
Telefonnummer: 072- 203 30 55

10 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering