Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Verksamhetsbidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du information om Region Norrbottens verksamhetsbidrag; vilka det vänder sig till och hur du gör för att ansöka, se beslut, fakturera eventuellt bidraget och genomföra återrapportering.

Verksamhetsbidrag 2017 - Beslut

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-13 om fördelning av medel till externa verksambidrag 2017.

Beslutet från Regionstyrelsen

Nytt från och med 2017 är att verksamheterna fakturerar Region Norrbotten för sitt stöd enligt beslut. Verksamheter som erhållit stöd under 100 000 kr fakturerar hela beloppet vid ett tillfälle. Verksamheter som erhållit stöd mellan 100 001 – 300 000 kr fakturerar halva beloppet vid två tillfällen per år, tidigast den;

 • 28 februari och 30 augusti. Fakturorna betalas inom 30 dagar.

Till de verksamheter som erhållit stöd över 300 001 kr fakturerar en fjärdedel av beloppet fyra tillfällen per år, tidigast den;

 • 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 september. Fakturorna betalas inom 30 dagar.

Faktureringsadress

Fakturan skickas till Region Norrbottens postadress (vi tar ej emot fakturor via mail):
Region Norrbotten
Administrativ service
Box 511
961 28 BODEN
Vänligen ange "Verksamhetsbidrag 2017" som text på fakturan samt markera fakturan med ert referensnummer. Referensnumret finns i förteckningen ”Beslutad fördelningsbudget 2017 - underlag för fakturering”. 
Beslutad fördelningsbudget 2017 – underlag för fakturering 

Vid frågor kontaktar du Region Norrbottens växel, tel: 0920-28 40 00, och frågar efter kontaktpersonen som finns angiven för din verksamhet eller mailar oss på kultur@norrbotten.se.

Verksamhetsbidrag 2018

Allmän information för samtliga verksamhetsbidrag

Samtliga ansökningar görs via Region Norrbottens webbdatabas; Kulturdatabasen som står öppen för ansökningar från 1 april till 15 juni 2017.

 • Verksamhetsbidraget för verksamhetsåret 2018 ska sökas senast den 15 juni.
 • Bidrag som sökts och/eller erhållits från annan bidragsgivare ska redovisas. 
 • Om beslutet bygger på felaktiga grunder eller om verksamheten upphör ska återbetalning av hela eller delar av bidraget göras.
 • Till varje verksamhet som erhåller bidrag formuleras ett uppdrag. Överenskommet uppdrag är en förutsättning för utbetalning.
 • Beslutat verksamhetsbidrag faktureras Region Norrbotten. Mer information finns på Region Norrbottens hemsida under enheten för Kultur och utbildning.
 • Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före den 31 maj nästkommande år betalas inte ut.
 • Under året kommer en särskild granskning av slumpmässigt utvalda mottagare av bidrag att genomföras. Sökande ska därför på begäran vara beredd att lämna de uppgifter och verifikat som behövs för granskning av verksamheten.
 • Verksamheten ska vara drogfri.

Verksamhetsbidrag - Folkhögskolor och Studieförbund

Bidrag till folkbildning ges i form av verksamhetsbidrag till folkhögskolor och studieförbund som har minst 50 procent av det totala antalet studietimmar förlagda i Norrbotten.

Bidraget fördelas dels procentuellt utifrån inrapporterade ingångsvärden för året till Centrala Folkbildningsrådet, dels genom utvärdering i dialogform.

Till ansökan ska senast fastställda verksamhetsberättelse med årsredovisning och revisionsberättelse samt verksamhets- och finansieringsplan eller motsvarande för kommande år bifogas.

Interkommunal ersättning

Region Norrbotten ansvarar för interkommunala ersättningar för utbildning vid landstingens och regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Systemet bygger på ömsesidiga beslut mellan landstingen/regionerna, vilket betyder att landstingen/regionerna solidariskt bär kostnaden oavsett i vilken region studierna bedrivs. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet och öka utbudet för de studerande.

Nivån på ersättningen följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och utgår för kurser som är minst 15 veckor långa. För 2017 är den rekommenderade interkommunala ersättningen till folkhögskolor 390 kronor per deltagarvecka. Det landsting där den studerande är folkbokförd den dagen utbildningen startar har betalningsansvar för hela kursen. Kontroll av folkbokföring sker innan utbetalning.  

Verksamhetsbidrag - Länsövergripande organisationer inom kultur och fritid

Länsövergripande distriktsorganisation kan söka verksamhetsbidrag, dock inte politiska eller fackliga organisationer eller skolors elevorganisationer.

Föreningen eller organisationen ska:

 • Vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med fungerande styrelse, ha eget plus- eller bankgiro samt ha stadgar med inriktning på någon form av kulturverksamhet. Idrottens distriktsorganisationer kan också söka verksamhetsbidrag.
 • Årligen inlämna verksamhets- och revisionsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning, där resultaträkning framgår samt efterfrågade statistikuppgifter. Kulturverksamhet och verksamhet riktad till barn och unga ska redovisas separat.
 • I samband med att verksamhetsbidrag söks inlämna en årsplanering för den planerade verksamheten kommande år. 

Verksamhetsbidrag - Pensionärsorganisationer

Bidrag kan utgå till de distriktsorganisationer för pensionärer som har minst 1 000 betalande medlemmar i länet, som har öppet medlemskap och som tillhör en rikssammanslutning.

Region Norrbottens bidrag fördelas procentuellt inom upprättad ram i fördelningsbudget efter antalet medlemmar i de olika distriktsorganisationerna. 

Verksamhetsbidrag - Kompletterande verksamhet inom hälso- och sjukvård

Länsorganisationer som har verksamhet som kompletterar Region Norrbottens egna verksamheter inom hälso- och sjukvård kan söka verksamhetsbidrag.

Föreningen eller organisationen ska:

 • Tillhöra en riksorganisation.
 • Vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med fungerande styrelse, ha stadgar med inriktning på verksamhet som kompletterar regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 • I samband med att verksamhetsbidrag söks, inlämna en årsplanering och budget för den planerade verksamheten kommande år, samt ekonomisk redovisning med resultaträkning och revisionsberättelse från föregående år.
 • Årligen inlämna verksamhets- och revisionsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning, där resultaträkning framgår samt efterfrågade statistikuppgifter. Verksamhet riktad till barn och unga ska redovisas separat. 

15 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Annika Hansson
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se

Marita Henningsdotter Lovnér
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: marita.henningsdotter-lovner@norrbotten.se