Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Arbetsgrupper som utvecklar kulturplanen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

De grupper som arbetar med utveckling av länets gemensamma kulturplan har träffats för att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. – Arbetsgrupperna bidrar i hög grad till utvecklingen av kulturplanen och därmed av kulturen i Norrbotten, sade Elisabeth Lax, kulturchef i landstinget när konferensen öppnades.

Elisabeth LaxFoto: Kjell Öberg

 

Det var torsdag 6 september som arbetsgrupperna ägnade en hel gemensam dag i Kulturens Hus, Luleå, där bland annat frågorna om utvärderingen av kulturplanen kom att stå i fokus för intresset.

Elisabeth Lax berättar att såväl Kulturrådet som Myndigheten för Kulturanalys, MYKA, är intresserade av att regionerna utvärderar hur arbetet gått och vilka resultat som kommer fram i arbetet med kulturplanerna.

– Det är första gången som detta arbete görs och vi får nu ett helhetsgrepp av hur målen i planen uppfylls. Just därför är hela arbetet med utvärderingen samtidigt en process av lärande, säger Elisabeth Lax. 

När mötet med arbetsgrupperna hålls är utvärderingen inte officiell. Ännu återstår några detaljer. Lotta Rova, ekonom hos Norrbottensmusiken, (bilden nedan) är den som ligger bakom utvärderingen berättar ändå:

Lotta Rova Norrbottensmusiken– Konsten ser ut att vara det område som vi kommit längst med och där tycks de flesta målen för 2011 redan vara uppfyllda, säger hon.

 

Arbetsgrupperna träffas två gånger om året för att stämma av var de befinner sig i processen att utveckla kulturplanen. Men de undersöker också möjligheterna till samarbete mellan grupperna.

Vid mötet passar kulturchefen Elisabeth Lax också på att berätta om de mer övergripande och nationella beslut som påverkar arbetet.

– Kulturdepartementet har beslutat om 25 miljoner extra per år till kulturen och kultursamverkansmodellen i landet. Från nästa år kommer också de återstående regionerna/länen att ingå i kultursamverkansmodellen, säger hon.

Efter genomgången av de centrala och övergripande frågorna är det dags för arbetsgrupperna att redovisa sitt eget arbete. I samband med detta tar Elisabeth Lax och landstingets kultursekreterare Annika Hansson om de förslag som finns till nya uppdrag för grupperna.

Kerstin Hamre, fd kultur och hälsa-strateg.Kultur och hälsa

Kerstin Hamre, landstingets tidigare strateg för Kultur och hälsa, är nu sammankallade för den grupp som arbetar med Kultur och hälsa:

– Vi befinner oss i en fas av att bygga upp arbetet i gruppen men räknar med att vara klara med uppdraget under våren 2013. Resultatet kan finnas med som underlag då nästa version av kulturplanen ska skrivas. Vårt arbete blir mycket inriktat mot forskning, samverkan och kontinuitet.

 

 

Maria Ragnerstam och Klas HällerstrandBild och formkonst

Länskonstkonsulenten Klas Hällerstrand (här tillsammans med Maria Ragnerstam) redovisar arbetet i gruppen för Bild och formkonst. Det nya uppdraget blir att försöka etablera samarbete med universiteten i Luleå och Umeå inom konstområdet, ta fram kurser med praktiskt innehåll vid Luleå Tekniska Universitet samt planera för en långsiktig verksamhet för barn och unga. 

 

 

 

DansBo Olovzon, Piteå kommun

Bo Olovzon (bilden) berättar om det arbete som gjorts i gruppen för dans. Gruppen vill att det ordnas en årlig konferens i länet om Dans i skolan. De har också en idé om att skapa sommarjobb med dansturnéer för ungdomar i länet samt efterlyser lokaler för nycirkus/performance.

Annika Hansson berättar att det nya uppdraget för gruppen är att arbeta för ökad samverkan mellan länets olika dansaktörer.

Film

Lars-Erik Larsson, Filmpool Nord, efterlyser ökad kompetensutveckling av länets lärare.

– Det är ett problem med nedmonteringen av de estetiska ämnena i den kommunala skolan samtidigt som den allt enklare tekniken gjort att fler ungdomar ägnar sig åt filmskapande. De blir ju allt mer ”procumenter” – alltså både producenter och konsumenter, säger han.

Det nya uppdraget till filmgruppen består bland annat av att undersöka möjligheterna att skapa ett mediecenter samt att söka möjligheter till spetsutbildningar i länet i dramaturgi, film och redigering.

 

Olle Mattsson, Norrbottens museumArkiv

Arbetsgruppen för arkivfrågor leds av Olle Mattsson, chef för Norrbottens minne. Han berättar att gruppen arbetar för att ett företagsarkiv ska startas i samarbete med näringslivet i länet. Behov finns också av ett gemensamt bildarkiv i Norrbotten i samarbete med det kommande företagsarkivet.

 

Arrangörsstöd/turnéstöd

Karin Enberg, chef för Norrbottensteatern, berättar att gruppen tittat på hur andra regioner arbetar med stödet till arrangörer och har främst arbetat med scenkonsterna. De nya uppdragen handlar om fortsatt analys av arrangörsstöden samt ta fram utbildningsbehoven hos arrangörerna.

 

Kultur och samhällsplanering

Jerker Johansson, kultursekreterare i Gällivare, berättar att gruppen gått ut med en enkät till länets kommuner för att få reda på vilken roll kulturen har i samhällsplaneringen.

– Bara hälften av kommunerna svarade – men svaren är entydiga: kulturen har nästan ingen roll alls där. Troligen handlar det om okunnighet om hur man ska göra. Därför arbetar vi med en manual som ska fungera som stöddokument till kommunerna i den här frågan, säger han.

Ett nytt uppdrag till gruppen blir nu också att ta fram förslag till vilka kommuner i länet som kan vara lämpliga för Cultural planning-projekt.

Kultur och näringsliv

Marie Grundström, Danspoolen, är ny sammankallande arbetet med Kultur och näringsliv. Gruppen ska fortsätta arbetet med att ta fram goda exempel på samarbetet mellan näringsliv och kulturliv. Dessutom ska de konkretisera samarbete mellan kulturella- och kreativa näringar, landsting, kommuner, näringsliv och kulturarbetare i länet. 

Civila samhällets roll

Gruppen arbetar med att söka lösningar på hur kulturstöden kan anpassas till de nya – och inte föreningsbundna - nätverk som uppstår i samhället. Andra arbeten består av att kartlägga vilka kulturföreningar som finns i länet samt att ta fram en handlingsplan för att stötta civilsamhället. 

 

Tomas Isaksson, NorrbottensmusikenMusik

Samtidigt som arbetsgrupperna håller sitt möte i Olga Bardh-salen i Kulturens Hus har Norrbottensmusiken sin programpresentation för 2013 i en lokal alldeles intill. Tomas Isaksson kommer därför springande med andan i halsen för att presentera musikgruppens arbete och blir mycket kortfattad genom att programpresentationen i Lilla salen fortgår.

– I kulturplanen slås fast att samarbetet mellan Norrbottensmusiken och det fria musiklivet ska ökas och jag tycker att vi fått igång den dialogen på ett bra sätt. På vissa håll upplevs dock ett konkurrensförhållande med oss men det finns behov av stöd till marknadsföring, ekonomi och arrangörskap, säger han.

Till sist redovisar Annika Hansson det nya uppdraget till ”musikgruppen” som bland annat ska kartlägga tillgången till replokaler och spelmöjligheter i kommunerna.

 

 

 

 

 

Deltagare vid möte med kulturplanens arbetsgrupper 6 sept 2012.

Deltagare vid arbetsgruppsmötet. Från vänster Marie Grundström, Danspoollen, Lars-Erik Larsson, Filmpool Nord, Annie Arnqvist, arkitekt, Maria Ragnerstam, Konstmuseet i Norr, Klas Hällerstrand, länskonstkonsulent, Ricky Sandberg, konstnär, Peppe Bergström, Resurscentrum för konst, Satu Norsten-Manninen, landstinget.

12 september 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering