Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Klagomål och synpunkter på vården och tandvården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Som patient har du rätt att bli bemött med respekt av personalen i hälso- och sjukvården.

Du ska få en bra vård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska också ge dig den information du behöver för att du ska kunna medverka i din vård.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras. När du har lämnat ett klagomål bör verksamheten bekräfta att de tagit emot det. Verksamheten bör svara på ditt ärende inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så.

Du har rätt att få ett svar som du kan förstå. Ditt klagomål ska besvaras på ett lämpligt sätt och innehålla en förklaring till vad som har hänt.

Det finns olika sätt att lämna klagomål och förbättringsförslag rörande vården eller tandvården direkt till verksamheten:

 • Lämna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål direkt till vårdpersonal som du träffade när du sökte vård.
 • Lämna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål direkt till vården via webbaserad e-tjänst.

Så här gör du för att lämna synpunkter med e-tjänst:

 • Starta webbtjänsten:
  Anmäl klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till vården och tandvården
 • Välj den klinik som synpunkten/klagomålet gäller.
 • Ange dina kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling på ditt ärende.
 • När du sparar ditt ärende får du ett e-postmeddelande med ditt ärendenummer och länk till information om hur synpunkter och klagomål kan lämnas till vården och andra instanser.

Du kan även lämna klagomål, synpunkter och förbättringsförslag rörande vården genom att:

 • Skicka brev:
  Region Norrbotten
  971 89 Luleå
 • Du kan skicka e-post till: avvikelser@norrbotten.se
 • Du kan ringa: 0920-28 40 00

När du lämnar synpunkter

Om du lämnar skriftliga synpunkter via brev eller e-post är det bra om du beskriver:

 • vem händelsen berör (patientens namn)
 • datum för händelsen/händelserna
 • namnet på vårdinrättning/vårdinrättningar
 • vilket sjukhus (om händelsen skett på ett sjukhus)
 • en kort beskrivning av händelsen
 • vilka frågor du vill ha svar på
 • förslag på åtgärder som hade kunnat förhindra att liknande händelser inträffar
 • dina kontaktuppgifter.

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål

I alla landsting och regioner finns en patientnämnd. Det är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. Patientnämnden har tystnadsplikt och tar emot klagomål rörande all offentligt finansierad vård. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård.

Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål och förbättringsförslag till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Om du är under 18 år, ska patientnämnden ta hänsyn till din ålder och hantera ditt ärende skyndsamt.
Patientnämndens webbsida

Lämna klagomål till IVO

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en sjukdom eller vårdskada som är bestående och inte är ringa eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder också ärenden enligt Lex Maria. Då är det vårdgivaren som själv anmäler händelser som har gett eller hade kunnat ge en allvarlig vårdskada. Även missförhållanden eller risker för missförhållanden inom omsorgen, till exempel ett äldreboende, ska anmälas till IVO enligt Lex Sarah.

Läs mer på IVO:s webbplats eller ring deras upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Har du rätt till ekonomisk ersättning?

Om du har drabbats av en skada i vård eller tandvård som hade kunnat undvikas, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Offentligt finansierad vård eller tandvård

Om skadan har inträffat inom offentligt finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region ska du kontakta Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.

Privat tandvård

Om du har synpunkter på privat tandvård vänder du dig till privattandläkarnas branschorganisation Privattandläkarna.

Kommunal hälso- och sjukvård

Gäller det kommunal hälso-och sjukvård? Kontakta din kommun.

Vård som inte omfattas av Region Norrbottens patientförsäkring

Om det gäller vård som inte omfattas av regionens patientförsäkring, ska du kontakta det försäkringsbolag som den privata verksamheten är försäkrad i.

Skadad på grund av ett läkemedel

Om du har blivit skadad av ett läkemedel, ska du kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Om din vårdgivare inte är försäkrad

Om den som har vårdat eller behandlat dig inte har någon försäkring, ska du kontakta Patientförsäkringsföreningen.

Ytterligare sätt att klaga

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering. Om du anser dig särbehandlad kan du anmäla det till DO. Du kan till exempel anmäla diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etniska tillhörighet, funktionsförmåga eller religion.

Du kan alltid lämna synpunkter och klaga till de sjukvårdspolitiker som har ansvaret för den vård du har fått.

Polisanmälan

Om du anser att ett brott har begåtts inom vården kan du göra en polisanmälan om till exempel sexuella trakasserier och våld. En anmälan kan också handla om vållande till annans död. I Sverige är det ovanligt att en sådan anmälning leder till åtal och fällande dom eftersom det krävs mycket starka bevis.

12 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering