Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet - regionstyrelsen 4 mars

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På regionstyrelsen beslutades bland annat att bevilja ansökningar från länets hälsocentraler om att öppna 8 filialer och 11 servicepunkter i glesbygd, att bevilja ekonomisk kompensation för 2019 till länets fyra privata hälsocentraler samt att godkänna forskningsbokslut, patientsäkerhetsberättelse och divisionernas årsrapporter.

Header för webbsidan Beslut i korthet under Demokrati och insyn

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna. För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Länkar till besluten

Divisionernas årsrapporter 2019

Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2019

Årsrapport tandvårdsstöd och vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2019

Forskningsbokslut 2019

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2019

Miljöredovisning 2019

Uppföljning av internkontroll 2019

Uppföljning Vårdval primärvård 2019

Kompensation till privata leverantörer i Vårdval primärvård

Filialer och servicepunkter i primärvården

Försäljning av del av fastigheten Läkaren 1 i Gällivare

Fastighetsinvesteringar 2020 - Projektering av energieffektiv ventilation

Investeringar inom bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten (V)

Motion 33-2019 om rutiner för igångsättning inom förlossningsvården (SD)

Revisionsrapport - Det regionala utvecklingsansvaret

Initiativärende 1-2020 om beredskap för Coronaviruset

Divisionernas årsrapporter 2019

Division Närsjukvård, Division Länssjukvård, Division Folktandvård, Division Service och Division Länsteknik har sammanställt sina årsrapporter för 2019.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna divisionernas årsrapporter 2019.  

Divisionernas årsrapporter 2019
Bilaga - årsrapport division Närsjukvård 2019
Bilaga - årsrapport division Länssjukvård 2019
Bilaga - årsrapport division Folktandvård 2019
Bilaga - årsrapport division Service 2019
Bilaga - årsrapport division Länsteknik 2019

Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2019

Under 2019 har den positiva utvecklingen på nationella taxan fortsatt från 2018. Vid årsskiftet 2019/2020 hade 47 fysioterapeuter och 16 läkare skrivit under samverkansöverenskommelse med regionen. Det är en stor förbättring från 2017 då 13 fysioterapeuter och en läkare hade skrivit samverkansöverenskommelse.

Verksamheten på nationella taxan i Norrbotten är väldigt centrerad till Luleå där 50 procent av fysioterapeuter och 75 procent av läkarna har sina mottagningar. Detta avspeglar sig tydligt i fördelningen av patienter mellan de egna hälsocentralerna och nationella taxans fysioterapeuter i Luleå, där 57 procent av fysioterapi patienterna gick till nationella taxans fysioterapeuter.

Regionen ska kontrollera att vårdgivarna följer lagstiftningen och att utbetalda ersättningar sammanstämmer med utförd vård.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2019.

Årsrapport för privata vårdgivare på nationella taxan 2019
Bilaga - årsrapport

Årsrapport tandvårdsstöd och vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2019

Under 2019 har 4151 kvinnor och 3293 män fått hjälp med sin mun- och tandhälsa samt fått förebyggande tandvård genom regionens tandvårdsstöd.

Under 2019 har 1225 anställda inom kommunal omsorg fått utbildning i hur de ska sköta den dagliga munvården på män och kvinnor med behov av vård och omsorg i sitt dagliga liv.

Vårdval barn- och ungdomstandvård inom Region Norrbotten gäller 2019 för barn och ungdomar 3-23 år. I december 2019 var två procent av det totala antalet barn och unga i dessa åldrar listade hos privata vårdgivare, vilket är oförändrat jämfört med 2018.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljning för 2019 av regionens tandvårdsstöd samt Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård.

Årsrapport tandvårdsstöd och vårdval allmän barn- och ungdomstandvård 2019
Bilaga - årsrapport

Forskningsbokslut 2019

Forskningsbokslutet utgår från Region Norrbottens uppdrag och målsättning för forskning och utbildning inom hälso- och sjukvården och redovisar tillgängliga resurser och utfall för forskningsaktiviteter inom regionens akademiska miljö.

Under 2019 ägde fem disputationer rum. Antalet medarbetare med forskarutbildning och doktorander under utbildning är något fler än under 2018 och en medarbetare har meriterat sig till docent.  Antalet vetenskapliga publikationer under 2019 var 76, vilket är fler än under föregående år. Under 2019 års ansökningsomgång av interna forskningsmedel inkom totalt 59 ansökningar, vilket också var något fler än under 2018.

Beviljat forskningsstöd har en stor spridning inom olika verksamhetsområden vilket visar på regionens bredd av forskningsmiljöer.  

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Forskningsbokslut för 2019.

Forskningsbokslut 2019
Bilaga - forskningsbokslut

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2019

Under 2019 har regionen fortsatt det systematiska patientsäkerhetsarbetet som bland annat riktar in sig på implementering av lagförändringarna för klagomål och synpunkter från patienter och närstående. Andelen vårdskador har minskat något 2019 i jämförelse med tidigare år. Det är flest avvikelser, klagomål och synpunkter inom området vård- och behandling. De allvarligaste vårdskadorna som blir föremål för anmälan om lex Maria rör självmord och missad, försenad eller utebliven diagnos och behandling. 

Patientsäkerhetsberättelsen bygger på föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och utgör en del av regionens ledningssystem. Underlag utgörs av divisionernas patientsäkerhetsberättelser och redogörelser från områdesansvariga för aktiviteter kopplade till patientsäkerhetsområdet. Regionens patientsäkerhetsberättelse inkluderar även informationssäkerhet och strålsäkerhet.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna Patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Patientsäkerhetsberättelse Region Norrbotten 2019
Bilaga - patientsäkerhetsberättelse

Miljöredovisning 2019

Redovisningen ger en samlad bild av hur miljöarbetet har utvecklats det senaste året men även över tid. Fokus ligger på uppföljning av miljöpolicyns prioriterade områden och miljöstrategins mål. Miljöredovisningen redovisar miljöarbetet ur följande synvinklar: regional utveckling, infrastruktur/transporter, e-samhället, innovationer, inköp, återbruk och avfall samt energi.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige godkänna miljöredovisningen 2019.

Miljöredovisning 2019
Bilaga saknas för närvarande. Kontakta Avdelningen för regional utveckling för mer information.

Uppföljning av internkontroll 2019

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av Region Norrbottens verksamhet genom att förebygga och hantera risker, dra fördelar av möjligheter och starka sidor, kontinuerligt utveckla verksamheten samt utvärdera verksamhetens resultat. Intern kontroll är en del av regionens verksamhets- och ekonomistyrning.

I uppföljningen redovisas resultaten av genomförda internkontrollmoment samt de eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits eller planeras. 

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019. 

Uppföljning av internkontroll 2019

Uppföljning Vårdval primärvård 2019

Vårdval Norrbotten infördes 2010 med utgångspunkten att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer i vårdvalet, oavsett driftsform, har samma uppdrag. I Norrbotten finns 29 hälsocentraler. Av dessa drivs 25 i egen regi. Antalet hälsocentraler har minskat de senaste åren och fortsätter att minska. Björknäs och Erikslund hälsocentraler slås ihop organisatoriskt från 2020.

Tillgängligheten till primärvården är genomsnittligt god i länet men särskilt telefontillgängligheten varierar för mycket, både mellan hälsocentraler och mellan olika månader på året. 

Resultaten för Nationella patientenkäten har förbättrats. Patienterna blir bemötta med respekt och tycker tillgängligheten är bra men primärvården behöver arbeta med att ge kontinuitet i vården samt hjälpa till att koordinera den för de patienter som har det behovet.

Antalet hälsosamtal till personer 30, 40, 50 och 60 år ökar för varje år men att inte ens hälften av målgruppen får en inbjudan till samtal är inte tillfredsställande och en förbättring krävs.  

Levnadsvanearbetet riktat mot riskgrupper förbättras stadigt och andelen patienter som fått ta del av riskbedömningar och åtgärder ökar för varje år. Det finns dock fortfarande en variation mellan hälsocentralernas resultat som inte är tillfredställande och när det gäller gruppen med risk för hjärt/kärlsjukdom, en skillnad mellan könen som inte är acceptabel, fler män än kvinnor får frågor som sina levnadsvanor. 

Kostnaderna för digitala kontakter hos så kallade nätläkare dubblerades jämfört med föregående år. Förhoppningsvis kommer regionens digitala verktyg Digitalen att medföra minskade kostnader och en bättre vårdkedja för de patienter som väljer digital kontakt.

Regionstyrelsen beslutar att

Godkänna uppföljningsrapport för Vårdval primärvård januari-december 2019.

Uppföljning Vårdval primärvård 2019
Bilaga - rapport
Bilaga - presentation

Kompensation till privata leverantörer i Vårdval primärvård

Regionstyrelsen beslutade om kompensation till de privata hälsocentralerna för 2018 på styrelsen i maj 2019. Samtidigt beslutades att maximalersättning om 6,1 mnkr kan utgå för 2019 om de regiondrivna hälsocentralerna inte har en ekonomi i balans. Därefter kommer kompensation inte att utgå till privata hälsocentraler.

De regiondrivna hälsocentralerna redovisar för 2019 ett negativt resultat, varför kompensation till de privata hälsocentralerna ska utgå. Kompensationen fördelas enligt samma principer som för 2018 baserat på hälsocentralens vårdpeng.

(S) yrkar i första hand återremiss för ett bättre underlag, som beskriver beräkningarna för utbetalningen och kompensationen till de privata hälsocentralerna. (V) och (SD) ansluter sig till återremissen. I andra hand yrkar (S) och (V) på avslag.

Regionstyrelsens beslutar att

Avslå yrkandet om återremiss.

Ekonomisk kompensation ska utgå avseende 2019 till: Cederkliniken (Piteå) 2 065 tkr, Vårdcentralen NorraHamn (Luleå) 1 746 tkr, Gällivare hälsocentral 1 307 tkr och Norrskenets hälsocentral (Kiruna) 1 015 tkr.

2. Kompensationen, totalt 6 133 tkr, belastar avsatta medel 2019.

3. Kompensation för 2019 betalas till privata hälsocentralerna i samband med utbetalning av vårdvalsersättning i april 2020.

(SD) avstår från att delta i beslutet.

Kompensation till privata leverantörer i Vårdval primärvård

Filialer och servicepunkter i primärvården

I beställning Vårdval Primärvård 2020 finns en möjlighet för leverantörer att ansöka om att få ersättning för att öppna filial eller servicepunkt. Syftet är att förbättra vården exempelvis genom bättre tillgänglighet i glesbefolkat område. Ersättningen är budgeterad med 7 mnkr. En ersättning för filial är 900 tkr och för servicepunkt 200 tkr per år. 

Bedömningsgrunder för att bli beviljad ersättning för en filial eller servicepunkt är:

 • Antal boende i närområdet
 • Åldersstruktur i närområdet
 • Avstånd till hälsocentralen
 • Kommunikationsmöjligheter till hälsocentralen

Gränsdragning har gjorts utifrån avstånd till hälsocentral samt åldersstruktur hos befolkningen; om avståndet understiger 25 km avslås ansökan, avstånd 25-44 km beviljas servicepunkt. Filial beviljas om avstånd till hälsocentral är 45 km eller mer samt minst 150 personer i befolkningen är 65 år eller äldre.

Det har inkommit 23 ansökningar om filialer och 7 ansökningar om servicepunkter. En bedömning av ansökningarna har gjorts utifrån ovanstående kriterier. 

Inkomna ansökningar motsvarar en kostnad på 22 100 tkr. Efter bedömning återstår 8 filialer och 11 servicepunkter motsvarande 9 400 tkr. I vårdvalsramen finns 7 000 tkr avsatt för filialer och servicepunkter. Ytterligare 2 400 tkr avsätts därför år 2020 från nationella överenskommelsen God och nära vård. 

Förslaget innebär att följande platser får ersättning för filialer:

 • Hakkas, Vuollerim, Junosuando, Puoltikasvaara, Pello, Karesuando, Harads och Korpilombolo.

Följande platser får ersättning för servicepunkter:

 • Tärendö, Dokkas, Övertorneå byar (mobil lösning), Laisvall, Slagnäs, Glommersträsk, Moskosel, Långträsk, Vidsel, Karungi och Överkalix byar (mobil lösning).

(S) och (V) yrkar bifall till samtliga 30 ansökningar samt att en effektbeskrivning på utfallet ska ske september/oktober 2020 för de hälsocentraler som öppnar servicepunkter och filialer, där man tittar på tillgängligheten, öppethållandet och personalsituation i förhållande till den sista december 2019.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ersättning för 8 filialer och 11 servicepunkter i Region Norrbotten godkänns.

2. Tilläggsfinansiering av filialer och servicepunkter 2020 på 2 400 tkr sker från nationella överenskommelsen God och nära vård.

3. En effektuppföljning ska ske i enlighet med yrkande från (S) och (V).

Majoritetspartierna i styrelsen meddelar att de kommer att se närmare på Vidsels ansökan om filial i särskild ordning och återkomma i det ärendet.

Filialer och servicepunkter i primärvården
Bilaga - sammanställning

Försäljning av del av fastigheten Läkaren 1 i Gällivare

Vattenfall Eldistribution har inkommit med önskemål om att förvärva del av fastigheten Läkaren 1 i Gällivare. Vattenfall Eldistributions avsikt med förvärvet är att på markområdet uppföra ny transformatorstation i Vassara. Idag har Vattenfall servitut på Region Norrbottens fastighet Läkaren 1 för befintlig station.

Region Norrbotten har inget behov av denna mark och ser detta som ett sätt att framtidssäkra elförsörjningen av Gällivare sjukhus i och med att Vattenfall Eldistribution uppför en ny transformatorstation.

Försäljningspriset bedöms vara i nivå med en marknadsvärdering av motsvarande markområden på orten.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra försäljning av del av fastigheten Läkaren 1 (ca 5 600 kvm) i Gällivare till försäljningspriset 650 000 SEK.

2. Ge regiondirektören i uppdrag att underteckna köpeavtalet. 

Försäljning av del av fastigheten Läkaren 1 i Gällivare
Bilaga - karta

Fastighetsinvesteringar 2020 - Projektering av energieffektiv ventilation

I regionstyrelsens plan 2020 har 151 mnkr beslutats som investeringsram för fastigheter. Ur den potten satsas 1,8 mnkr för projektering för energieffektivisering av ventilation på fyra orter.

Totalt beräknas energianvändningen minska med ca 1200 MWh/år om energieffektiviseringsåtgärderna genomförs. Effektiviseringsåtgärderna ger även en minskad miljöbelastning och minskade underhållskostnader.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Genomföra projektering samt anbudsinfordran för energieffektivisering av ventilation i Kalix sjukhus, Gällivare sjukhus, Överkalix hälsocentral och Pajala hälsocentral.

2. Finansieringen av kostnaderna för projektering samt förfrågningsunderlag som bedöms uppgå till 1,8 mnkr tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram.

Fastighetsinvesteringar 2020 - Projektering av energieffektiv ventilation

Investeringar inom bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus

Behovet av datortomografiundersökningar ökar för varje år. Nu nyttjas befintliga datortomografer maximalt vid Sunderby sjukhus. För att fortsatt kunna hålla korta ledtider och därmed upprätthålla hög patientsäkerhet vid många typer av akuta undersökningar är det nödvändigt att investera i ytterligare en datortomograf. Denna placeras inom den så kallade akutzonen i den kommande nya flygeln vid Sunderby sjukhus.

Det är nödvändigt att påbörja upphandlingsprocessen för att säkerställa att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kan antas med hänsyn tagen till både pris och kvalitet. Upphandlingsprocessen bedöms starta under kvartal två 2020 och pågå till och med kvartal ett 2021. Först därefter kan styrelsen ta ställning till behovet av investeringsmedel samt de utökade driftkostnaderna.

Regionstyrelsen beslutar att

Ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av en datortomograf till Sunderby sjukhus och återkomma innan avtalstecknandet med noggranna kostnadsberäkningar för att styrelsen ska kunna ta ställning till behovet av investeringsmedel samt de utökade driftkostnaderna.

Investeringar inom bild- och funktionsmedicin, Sunderby sjukhus

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten (V)

Christina Snell Lumio (V) och Sanna Berggren (V) föreslår i en motion att Region Norrbotten startar ett arbete för att öka hbtq+-kompetensen inom psykiatrin.

Motionärerna hänvisar till regionens slutrapport från projektet ”Hbtq+, psykisk hälsa och suicidprevention” från 2018.

Den visar bland annat att hälsoläget för hbtq+-personer liknar situationen i övriga Sverige. Det vill säga att ohälsan bland unga hbtq+-personer är mycket större än hos de som inte identifierar sig som hbtq+-personer. Bland annat uppger 40,5% av hbtq+-personerna uppgav att de någon gång allvarligt försökt ta sitt liv, till skillnad från 6,5% bland icke hbtq+-personer.

När det gäller bemötande svarar 32% av hbtq+-personerna att de ej blivit bra bemötta, motsvarande siffra bland icke hbtq+-personer är 3,2%.

De som undvikit att söka vård trots att man borde pga oro för bemötande är 24,3% av hbtq+-personer, motsvarande siffra för icke hbtq+-personer är 0%. Rapporten säger också att transpersoner en särskilt utsatt grupp.

Motionärerna pekar på att det är av stor vikt att hela vårdkedjan har den kompetens och trygghet som krävs för att kunna ge målgruppen ett gott bemötande samt kunna leverera de tjänster som främjar en mer jämlik och jämställd hälso – och sjukvård. Det är dock både efterfrågat och av hög prioritet att särskilt satsa på psykiatrin då både barn och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin i stor utsträckning möter delar av målgruppen som är i särskilt behov av stöd.

I motionssvaret konstateras bland annat att det inom Region Norrbotten pågår kontinuerliga insatser i syfte att öka kompetens kring hbtq+-frågor. Utbildningar ges via Folkhälsocentrum – mestadels via efterfrågan. Det har bland annat utbildats personal bland de som genomför hälsosamtal, inom regionens HR-avdelning samt hos företagshälsovården. Under de senaste tre åren har särskilda satsningar genomförts med fokus på att kompetensutveckla personal från länets ungdomsmottagningar där också personal från barn-och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin bjudits in. Ytterligare internat är planerat i april 2020, riktat till personal från dessa nämnda verksamheter. 

(S) och (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten
Bilaga - motion

Motion 33-2019 om rutiner för igångsättning inom förlossningsvården (SD)

Paula Palmqvist (SD) och Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten ändrar nuvarande rutiner för igångsättning av förlossning till att det ska ske senast graviditetsvecka 41 istället som nu efter vecka 42.

Region Norrbotten har i samråd med regionerna i norra Sverige beslutat att ändra rutiner för igångsättning av förlossning till vecka 41. De nya rutinerna börjar gälla från februari 2020.

Bakgrunden är att en ny svensk studie visar att risken för komplikationer hos överburna barn minskar om förlossningen sätts igång i vecka 41, istället för i vecka 42.

En gemensam arbetsgrupp för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Barnmorskeförbundet har gjort en genomgång av det aktuella forskningsläget och kommit fram till att det finns ett vetenskapligt stöd för att ta ställning till igångsättning av förlossning vid graviditetsvecka 41.

Regionstyrelsen beslutar att

Föreslå regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Motion 33-2019 om rutiner för igångsättning inom förlossningsvården
Bilaga - motion

Revisionsrapport - Det regionala utvecklingsansvaret

Regionens revisorer har granskat hur det regionala utvecklingsarbetet bedrivs med inriktning på strategi, samordning och utvärdering/resultatredovisning. Syftet med granskningen har varit att pröva om regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden (RUN) bedriver ett ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll utifrån det regionala utvecklingsansvaret.

Revisonens samlade bedömning är att styrelsen och regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt bedriver arbetet på ett ändamålsenligt sätt men att interna kontroller inom området inte är helt tillräcklig och behöver utvecklas. Revisionen lämnar ett antal rekommendationer, bland annat att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och RUN ytterligare.

Regionstyrelsen beslutar att

1. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett styrdokument som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och övriga nämnder.

2. Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Revisionsrapport - Det regionala utvecklingsansvaret
Bilaga - revisionsrapport

Initiativärende 1-2020 om beredskap för Coronaviruset

Marianne Sandström (SD) har lämnat in ett initiativärende om beredskap och information avseende Coronaviruset till regionstyrelsen. Ärendet behandlas under punkten Meddelanden till regionstyrelsen.

I initiativärendet föreslår Sverigedemokraterna att

 1. Regionstyrelsen beslutar om en tillfällig policy där medarbetare uppmanas att sjukskriva sig/stanna hemma efter hemkomst från Kina.
 2. Region Norrbotten säkerställer att aktuell information delgivits medarbetarna angående Coronaviruset.
 3. Region Norrbotten säkerställer att region Norrbotten är beredda att agera utifrån den lagstiftning som finns avseende denna typ av samhällsfarliga sjukdomar och att region Norrbotten vid behov uppdaterar handlingsplaner, rutiner etc. 
 4. Region Norrbotten ser till att information till norrbottningarna finns lättillgänglig inte bara på 1177 utan även på region Norrbottens egna hemsida, www.norrbotten.se.
 5. Regiondirektören ges i uppdrag att utforma ett mer detaljerat underlag för regionstyrelsen att ta ställning till.

Efter en information från bland annat regionens smittskyddsläkare och ansvariga divisionschefer tackar Marianne Sandström för svaren, men vill att punkt tre utreds ytterligare.

Regionstyrelsen beslutar att

Anse initiativfrågan besvarad, förutom punkt 3, som återremitteras.

Bilaga - Initiativärende 1-2020 om beredskap för Coronaviruset

5 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering