Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstingsfullmäktige har gett styrelsen i uppdrag att identifiera åtgärder för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Översynen av kostnaderna visar att landstinget har stora möjligheter att utveckla verksamheten.

I arbetet finns ett antal utgångspunkter som gäller:

• det ska finnas fem sjukhus
• det ska finnas hälsocentraler i varje kommun
• det ska finnas tandvårdskliniker i varje kommun

Däremot kan antalet hälsocentraler ifrågasättas i kommuner som har fler än en. Även tillgängligheten är en faktor som inte får åsidosättas.
Målsättningen är en verksamhet som ska erbjuda god vård samtidigt som den bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt utifrån de medel som ställs till verksamhetens förfogande. En risk- och konsekvensanalys ska göras vid större förändringar.

Nedan beskrivs åtgärder och beslut för att få landstingets ekonomi i balans. 

Hälsocentraler i Boden

Tre hälsocentraler finns i centrala Boden. Björknäs med filial i Harads samt Erikslund och Sanden. Frågan om vilken övergripande struktur som är lämpligast för primärvården i Boden är dock komplicerad och bör utredas ytterligare. Det geografiska läget för Erikslunds hälsocentral är inte optimalt. Lokaler på Sandens hälsocentral svarar inte upp mot volymen på nuvarande antal listade patienter och fler står på kö. Förläggningen av den flyktingmedicinska enheten i anslutning till Björknäs hälsocentral behöver ses över och filialen i Harads är svår att bedriva kostnadseffektivt.

En sammanslagning av filialmottagningen i Harads med Björknäs hälsocentral beräknas spara 1 mkr jämfört 2014.

Beslut

Mot den bakgrunden beslutade fullmäktige att godkänna sammanslagning av filialen i Harads med Björknäs hälsocentral under 2015. 

Hälsocentraler i Piteå

Landstinget driver fem hälsocentraler i Piteå kommun. Norrfjärdens hälsocentral har under senare år haft stora underskott. Antalet listade tillåter en sammanslagning av Norrfjärdens med Öjebyns hälsocentral med placering i nuvarande lokaler i Öjebyn. Det beräknas spara 2,9 mkr jämfört med 2014.

Piteå och Furunäsets hälsocentraler redovisar underskott och är svåra att bemanna var för sig.

Verksamheterna på filialerna i Långträsk och Roknäs har i praktiken legat nere under en längre tid utan att formellt beslut fattats. Patienternas behov av vård har tillgodosetts vid hälsocentralen.

Beslut

Mot den bakgrunden beslutade fullmäktige att godkänna sammanslagning av hälsocentralerna Norrfjärden och Öjebyn till Öjebyn under 2015 samt hälsocentralerna Furunäset och Piteå till ny lokal i centrala Piteå under 2016. Dessutom beslutade fullmäktige att godkänna avveckling av filialerna Långträsk och Roknäs under 2015. 

Hälsocentraler i Gällivare

Landstinget driver en hälsocentral i kommunen. Lokalerna för distriktssköterskemottagningen i Malmberget kommer inte att kunna nyttjas i framtiden eftersom att gruvans utveckling innebär att fastigheten avvecklas.

Beslut

Mot den bakgrunden beslutade fullmäktige att godkänna avveckling av filialen i Malmberget under 2015. 

Ätstörningsvård

Över länet ses en tydlig trend av ökad ätstörningsproblematik i kombination med annan psykiatrisk problematik. Varje år skickas ett antal patienter för utomlänsvård på behandlingshem eftersom denna vårdform saknas i länet. Kostnaden för utomlänsvård var under 2014 cirka 5 mkr. Med fyra vårdplatser för patienter med ätstörningsdiagnos kan en likvärdig vård uppnås som uppfyller kraven för nationella riktlinjer och länsgemensamt vårdprogram. Lokalisering möjligen på Sunderby sjukhus eller i Bodenområdet.

Beslut

Mot den bakgrunden beslutade fullmäktige att godkänna en länsenhet för patienter med ätstörningsdiagnos och annan komplex samsjuklighet med fyra vårdplatser på Sunderby sjukhus. 

Anpassning av vårdplatser vid Kiruna sjukhus

Specialistsjukvården vid Kiruna sjukhus går i dagsläget med underskott. Beläggningsgraden har minskat under 2014 och vårdtiden har kortats med i snitt två dagar under 2014. Det bedöms därför möjligt att minska antalet vårdplatser vid sjukhuset och därmed minska kostnaderna. En vårdplatsminskning enligt förslaget beräknas sänka kostnaderna med 3 mkr på helårsbasis. Antalet fastställda vårdplatser anpassas till totalt 29 vid sjukhuset. En samlokalisation av samtliga vårdplatser och mottagningsverksamhet beräknas sänka kostnaderna med ytterligare 1 miljon kr på helårsbasis.

Beslut

Fullmäktige beslutade att återremittera frågan vilket innebär att den avgörs vid ett senare tillfälle. 

Sammanslagning av folktandvårdens kliniker

Folktandvårdens kostnader per invånare överstiger rikets. Generellt är det svår att rekrytera tandläkare till små kliniker och glesbygd. Vårdbehoven ändras på grund av bättre tandhälsa.

Bodens kommun

Folktandvården driver en annexklinik i Harads vars upptagningsområde har 1 500 invånare. En del av områdets befolkning väljer att få sin tandvård utförd i Bodens centrum. Vården har bedrivits med personal från folktandvården i Boden enstaka veckodagar under året. Beläggningsgraden av lokalerna är fem procent. Under 2013 behandlades 132 barn och 21 vuxna. Från 2015 bedrivs verksamheten av tillfällig personal. Förslaget är att på sikt flytta verksamheten till Boden vilket ger en bedömd kostnadsminskning med 0,4 mkr. Engångskostnader för utveckling, sanering mm på 0,2 mkr.

Jokkmokks kommun

Folktandvården driver en annexklinik i Vuollerim vars upptagningsområde har 1 100 invånare. En del av områdets befolkning väljer att få sin tandvård utförd i Jokkmokk. Vården bedrivs idag av personal från folktandvården i Jokkmokk enstaka veckodagar under året. Beläggningsgraden av lokalerna är mindre än en procent. Under 2013 behandlades 12 barn och 1 vuxen. Förslaget är att flytta verksamheten till Jokkmokk vilket ger en bedömd kostnadsminskning med 0,15 mkr. Engångskostnader för utveckling, sanering mm på 0,15 mkr.

Luleå kommun

Folktandvården driver en annexklinik i Råneå vars upptagningsområde har drygt 3 900 invånare. Beläggningsgraden av lokalerna är mindre än tolv procent. Under 2013 behandlades 480 barn och 90 vuxna. Det har inte varit möjligt att rekrytera varken tandläkare eller hygienister, utan verksamheten bemannas av personal från Luleå två dagar per vecka. Vid folktandvårdens kliniker i Luleå är nästan var fjärde invånare från Råneåområdet. I Råneå finns även en privat tandläkarentreprenör, med tre anställda. Förslaget är att flytta verksamheten till Luleå vilket ger mer vårdtid och teamtandvård. Årligt bedömt resultattillskott av förändringen är 0,5 mkr. Engångskostnader för utveckling, avslut av hyreskontrakt, sanering med mera på 0,35 mkr.

Beslut

Mot den bakgrunden beslutade fullmäktige att godkänna sammanslagning av Folktandvårdens annexkliniker i Harads med Boden, Vuollerim med Jokkmokk och Råneå med Luleå.

10 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering