Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Motion nr 5-14 om utökat erbjudande om mammografiundersökningar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Väckt av Jens Sundström (FP)

Folkpartiet har på en rad områden lagt förslag på hur mobila enheter inom vården kan vara en lösning för att kunna erbjuda en nära vård på lika villkor i hela vårt stora län. Mammografiverksamheten har varit föregångare på detta område. Tyvärr skedde indragningar i samband med digitaliseringen av verksamheter och våra två mobila enheter besöker inte längre alla länets kommuner. Vi har respekt för de möjligheter till effektivisering som personalen såg i dessa indragningar men menar på att detta inte var förenligt med våra ambitioner att erbjuda en likvärdig vård i hela länet. Speciellt när inte sjukresereglementet justerades utifrån att många fick mycket långa resor för att koma till undersökning.

Nu när vi tydligt sett en förändrad politisk syn på denna verksamhet och det kan finnas öppningar till förbättringar i tillgänglighet inom mammografin vill vi inte förlora någon tid. Vi vill snabbutreda vad en mammografi som återigen besöker alla länets kommuner innebär eller om förbättrade sjukreseregler skulle kunna vara ett alternativ lösning.

I samband med en utredning bör också en översyn av reglemente och arbetsmetoder göras med avseende på avgifter, rutiner för kallelser och utbud. Att vi inte idag kallar kvinnor över 74 år till undersökning känns som en rest från en förlegad syn på åldrandet och äldre människors möjlighet till många friska år även upp till och över 80 årsåldern.

Utifrån ovanstående yrkar jag att landstingsfullmäktige uppdrar till landstingsstyrelsen:

Att snabbutreda möjligheten att erbjuda mammografi i alla länets kommuner redan under 2015.Att i samband med denna utredning också göra en översyn av åldergränser, regler och avgifter i vårt erbjudande och se över möjligheten till reseersättning.Att eventuella merkostnader för reformen finansieras ur landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter.

Yttrande och förslag till beslut

Landstingsstyrelsen avger följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige:

Då frågan om hur mammografiundersökningarna ska organiseras har varit aktuell i flera omgångar utarbetade division Länssjukvård i januari 2015 en konsekvensanalys rörande den framtida mammografiverksamheten. Ana-lysen omfattar olika tänkbara alternativ som kan vara möjliga för att genom-föra en utökning av mammografiverksamheten och tillhandahålla mammo-grafiscreening i samtliga länets kommuner.

I analysen framkommer att allt eftersom nya undersökningsmetoder för scre-ening introduceras blir mobil verksamhet allt mer kostnadskrävande och svår att bedriva. Med befintliga resurser upprätthålls idag ett screening-intervall inom Socialstyrelsens rekommenderade 24 månader. Att 2015, med befint-liga resurser, besöka ytterligare tre kommuner och samtidigt upprätthålla screeningintervall på 24 månader är inte möjligt.

Motionären yrkar vidare att utredningen även ska behandla åldersgränser, regler och avgifter samt se över möjligheten till reseersättning. Analysen visar att studier av bröstcancerförloppet för den yngre åldersgruppen (40-50 år) bör ske med en intervall på 18 månader och för den äldre kvinnan kan screeningintervallen vara 24 månader för att vara effektiv i diagnostik, be-handling och överlevnad.

Med nuvarande system med mobila enheter finns inte möjlighet att särskilja åldersgrupperna utan målsättningen är att i båda åldergrupperna hålla en intervall på ca 20 månader för en effektiv mammografi och diagnostik. Kvinnor över 74 år kallas i dagsläget inte men har möjlighet att på eget initiativ få en undersökning vid enheten vid Sunderby sjukhus.

När det gäller ersättning för resa omfattas inte mammografiundersökningar av landstingets regelverk för sjukresor.

Slutligen yrkar motionären att eventuella merkostnader för reformen ska finansieras ur landstingsstyrelsens pott för oförutsedda utgifter. Detta är inte rimligt då mammografiscreening är en löpande verksamhet och ska därför inrymmas inom fastställd budgetram i berörd verksamhet.

Med hänvisning till det ovan redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige ska besluta att motionen ska ansese som besvarad.

Beslut

Fullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad

10 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering