Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Motion nr 4-15 om förbättrat användande av utrangerade hjälpmedelsresurser

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Väckt av Magnus Häggblad (SD), Arne Gustafsson (SD) och Susanne Ström (SD)

Vid ett besök på en metallåtervinning i Boden så påträffade jag en större mängd handikapphjälpmedel i form av rullstolar och rollatorer. Utrustningen ifråga hade inte hanterats varligt utan en traktor hade skottat upp utrustningen ovanpå en hög med annat blandat skrot. Mängden hjälpmedel var så pass stor att jag kunde urskilja att flera liknande rollatorer som säkerligen var behäftade med olika fel men som hade gått att kombinera ihop till en fungerande. Detsamma gäller för annan utrustning som avvecklats i mängd. Längre in på gården mitt i den stora högen av skrot så kunde man se att en annan leverans hade inkommit tidigare och bestod av ungefär samma typ av utrustning.

Vid förfrågan så kunde inte privatpersoner köpa utrustning då utrustningen kommer från det närbelägna hjälpmedelsförrådet som drivs i Landstingets regi. Avtalet med landstinget medgav inte försäljning av utrustning. Det som hamnat på metallåtervinningen var oåterkalleligen avvecklad och skulle förstöras. Denna klausul är förstås tillkommen av en anledning.

Ett flertal faktorer kan förstås ha inverkan såsom återkallade produkter, utslitna produkter osv.

Oavsett så anser vi att detta är ett resursslöseri, och man bör se över möjligheten att skänka utrustning som bistånd till utvecklingsländer och länder som kan behöva materiellt stöd.

Sverigedemokraterna yrkar att landstingsfullmäktige beslutar att:

Utreda förutsättningarna för att ta till vara på de resurser som utrangerade/omoderna hjälpmedel utgör och skapa kanaler för tex. hjälporganisationer och människor som arbetar med handikappade i sämre bemedlade länder att ta del av utrustningen gratis. Ett system för att skilja den utrangerade utrustningen från den i landstinget i aktivt bruk bör utformas.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut

Landstingsstyrelsen anser att det finns väl fungerade regler och rutiner för att hantera hjälpmedel under hela dess livscykel. Det är viktigt att landstinget frånsäger sig allt produktsäkerhetsansvar när ett hjälpmedel lämnar lands-tingets verksamhet. Det är ett av skälen till att utrustning inte ska säljas till privatpersoner.

Det är viktigt att skilja på utrangerade och utfasade (de som inte längre förskrivs) hjälpmedel:

Utrangerade hjälpmedel

Enligt det medicintekniska regelverket (SOSFS 2005:12 och SOSFS 2008:1) ska det finnas rutiner för när hjälpmedel ska utrangeras. Hjälpmedel som inte uppfyller säkerhetsmässiga krav eller som inte uppfyller leverantörens specifikation för CE-märkning utrangeras, dvs skrotas. Bedömning görs utifrån patientsäkerhet, tekniska och funktionella aspekter.

Utfasade, övertaliga hjälpmedel

Hjälpmedel som inte längre förskrivs men är funktionsdugliga ska utfasas och räknas därefter som övertalig utrustning. Den fortsatta hanteringen sker efter denna prioriteringsordning:

1 Hjälpmedlet ställs till andra landstingsverksamheters förfogande. Dessa hjälpmedel ska via landstingets försorg genomgå rekonditionering innan användning för att säkerställa funktion och säkerhet.

2 Hjälpmedlet erbjuds till länets kommuner eller annan skattefinansierad verksamhet

3 Hjälpmedlet erbjuds till försäljning till extern kund till marknadsmässigt pris

4 Hjälpmedlet lämnas som bistånd. Eftersom biståndsmottagare och biståndsorganisationer inte själva har möjlighet att reparera utrustningen är önskemålet att det som skickas ska vara funktionellt och ha sina grund-funktioner intakta.

Sedan början av 2000-talet har landstinget kontinuerligt samarbetat med Finska Hoppets Stjärna, men samarbete har även skett med andra organisationer. I genomsnitt skickas cirka 200 m3 utrustning (två långtradare) per år som bistånd till framförallt länder i före detta Östeuropa. De senaste åren har huvuddelen skickats till Litauen.

Mot den bakgrunden föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige beslutar att motionens ska anses besvarad.

Beslut

Fullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

10 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering