Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Motion nr 2-15 om barnmorska i beredskap

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Väckt av Lars-Åke Mukka (C)

Gång på gång och i många sammanhang har behovet av, Barnmorska i jour, i Kiruna uppmärksammats. Både från de (blivande) mödrarna med deras familjer och från befolkningen i stort. Anledningen är förstås den utsatthet och avstånd i mil som råder och den faktiska isolering som blir så tydlig under vintermånaderna då väder och väglag helt enkelt gör resan väldigt svår och i tid mätt väldigt lång.

Trots barnmorsketräffarna där frågor och svar dryftas och råd ges till (blivande) mödrar, är det ofta svårt att uppskatta, när, det är dags att påbörja de 12mil (eller längre) långa färden till Gällivare. Barnmorsketräffarna minskar inte avståndet eller för den delen eliminerar de risker som förlossning utanför BB kan orsaka.

Resultatet blir för många upprepade resor fram och åter innan det slutligen är dags för förlossningen. Och för en del, blir det till slut akut ambulanstransport eftersom förlossningen är så nära förestående. En inte obetydande del hinner aldrig fram till BB.

Vi läser om det med jämna mellanrum i dagspressen, förlossningen sker i hemmet eller i privatbilar, polisbilar, ambulanser eller i ett akutrum på Kiruna sjukhus. I alla dessa händelser har det inte funnits en barnmorska på plats. Denna omständighet leder till att riskerna i samband med förlossningen ökar.

För kvinnan kan det exempelvis hända att hon spricker, med bestående skada som följd eftersom vägledning från barnmorska i utdrivningsskedet saknas. Skadas kvinnans sfinkt är det en livslång skada som medför ett stort socialt handikapp med avföringsläckage och oförmåga till ett fungerande sexliv som följd. Pappan, taxichauffören, polismannen eller närstående som tar emot spädbarnet gör säkert det de kan, men kunskap och erfarenhet samt handhavande om något inte är som det ska, saknas.

Och tyvärr, har det ibland gått riktigt illa till följd av att beredskap helt saknas i Kiruna.

En sund helhet

Om än ambulanspersonalen försöker överbrygga den stora lucka som finns under akuttransporterna från Kiruna till Gällivare, så är ambulanspersonalen inga barnmorskor. Långt därifrån. För att få en bättre helhet och patientsäkerhet i omhändertagandet/vården för dessa kvinnor (och spädbarn) så behövs det en barnmorska i Kiruna på jourtid, årets alla dagar. Det många mödrar efterfrågat är möjligheten att kunna vända sig till en barnmorska i Kiruna som kan göra en bedömning om det är tid att åka till BB eller ej samt kan se om allt står rätt till. För många kvinnor tvingas att resa till BB i Gällivare för att sedan få beskedet att det inte är dags än och blir hemskickade bara för att behöva vända åter till Gällivare timmar efter att de kommit hem. För många har det handlat om tre till fyra gånger som man behövt göra denna resa vilket leder till stor osäkerhet och stress för kvinnan/paret. Otaliga exempel finns där man väntat för länge, för att sedan behöva akut ambulanstransport och ändå inte hinna fram i tid.

Med barnmorska i jour i Kiruna, skulle en sundare helhet kunna uppnås!

Denna barnmorska skulle också kunna följa med ambulansen fram till BB i Gällivare, vilket skulle öka tryggheten och patientsäkerheten för alla gravida kvinnor/par/familjer samt spädbarn. Ett stort behov finns, till en redan stor och växande grupp kvinnor i Kiruna, att man snarast ombesörjer så att en barnmorska i jour inrättas.

Än idag (2015!) fattas en mycket viktig pusselbit i omhändertagandet av den växande grupp kvinnor/par/familjer i Kiruna.

Ett nedlagt BB och en avvecklad kirurgi i Kiruna har försatt blivande mammor och deras barn i en mycket besvärlig situation och jag förslår därför att:

landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen uppdraget att inrätta en "Barnmorska i jour" stationerad på Kiruna sjukhus.

Yttrande och förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till landstingsfullmäktige:

Styrelsen har förståelse för att gravida kvinnor i Kiruna kan känna oro inför att behöva färdas till förlossningen i Gällivare. Styrelsen bedömer dock att nuvarande hantering av dessa patienter i dagsläget är den mest patientsäkra. Antalet förlossningar för Kirunapatienter utanför förlossningen är trots allt relativt få till antalet(2012: 2 st, 2013: 3 st, 2014: 0 st). Vid kustområdet har det som jämförelse under 2014 fötts 6 st barn innan ankomst till förlossningen i Sunderbyn (det motsvarar 0,3% av alla barn som fötts under 2014).

När Kirunapatienter behöver akut transport till Gällivare förlossning kontaktas förlossningen där och en barnmorska åker då alltid ut med en mötande ambulans. Det sker också kontinuerlig utbildning av personalen på akutmottagningen i Kiruna av barnmorska som arbetar på förlossningen i Gällivare. Vid utbildningstillfället medverkar både ambulanspersonal och personal på akutmottagningen i Kiruna. Samtlig ambulanspersonal erbjuds att auskultera på förlossningen varje år, för att under handledning få möjlighet att förlösa tillsammans med barnmorska.

Kvinnoklinikens beräkningar visar att för att kunna ha en barnmorska i be-redskap från kl 17 vardagar då hälsocentralen stänger fram till kl 08 då den öppnar igen, samt under helger (från fredag kväll kl 17 och fram till måndag morgon kl 08) medför ett behov av beredskap på 113 timmar/vecka. För att klara detta enligt gällande arbetsrättsliga lagstiftning skulle det krävas minst fem barnmorskor endast utifrån beredskapstimmarna, dvs troligen ALLA barnmorskor som överhuvudtaget finns i Kiruna. Flera av dessa har inte någon aktuell förlossningserfarenhet och för att upprätthålla kompetensen för dessa barnmorskor skulle det krävas att de regelbundet arbetar på för-lossningen i Gällivare (minst var 6:e vecka under två pass). För att kunna upprätthålla kompetensen och för att täcka frånvaro vid dessa tillfällen så krävs ytterligare en heltidsbarnmorska. Detta innebär att det skulle krävas totalt sex barnmorskor för att klara den efterfrågade beredskapen. Merkostnaden för en jourkedja med barnmorskor i beredskap beräknas uppgå till knappt 600 tkr per år.

I dag har förlossningen i Gällivare fyra vakanta tjänster (i Kiruna finns det en barnmorska i tjänst på Gyn/SMVC/BBVH som även arbetar i Gällivare på förlossningen/BB under helger) som besätts av ett antal fasta vikarier (erfarna barnmorskor från övriga Sverige). Inom de närmsta åren kommer pensionsavgångarna i Malmfälten också att vara stora.

Den lösning som motionären föreslår kan dessutom medföra att barnmors-korna i beredskap konsulteras även när det inte är medicinskt nödvändigt, vilket medför en merkostnad och i värsta fall kan fördröja kvinnans resa till förlossningen i Gällivare under pågående förlossning.

I den beräknade merkostnaden (600 tkr) har inte den ökade kostnaden för när barnmorskan blir utkallad tagits med, eftersom det är svårt att bedöma volymens storlek. Om barnmorskan rings ut under beredskap utgår en annan nivå av ersättning, kvalificerad övertid, vilket ytterligare skulle öka kostnaderna.

Utifrån detta anser styrelsen att det varken är realistiskt av kompetensför-sörjningsskäl eller av ekonomiska skäl. Det bedöms inte heller vara medicinskt motiverat att inrätta en barnmorska i beredskap i Kiruna. Därför avslås förslaget.

Med hänvisning till det ovan redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige ska besluta att motionen anses besvarad.

Beslut

Fullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

10 juni 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering